כיתות לימוד

כיתות לימוד לשנה"ל תשע"ח

תכנית

יום

תרגולים/סמינריונים

שעה

בנין

כיתה

משא" ן י'
שנה א'

שני

הרצאות

16:00-22:00

1002

1

תרגיל בממשל, קבוצה 1 ,
לורן דגן

19:50-21:20

1002

1

תרגיל בממשל, קבצה 2
ניר לויטן

1002

305

משא" ן י'
שנה א'

שישי

הרצאות

7:30-14:00

1002

1