תיאוריות בקרימינולוגיה

שנה: 
 

בס"ד                                                                                   תאריך עדכון: 25.09.2011

מינהל המכללות

תיאוריות בקרימינולוגיה (קורס מספר 73-100-57) 

סוג הקורס: הרצאה ותרגיל

שנת לימודים: תשע"ב                     סמסטר:  א' + ב'                                  היקף שעות: 50 שעות

מרצה: ד"ר משה בן סימון

מתרגלות: גב' תהל אוזן וגב' זהבית קינברג

א. מטרות הקורס:

מטרות ההרצאה

1. הכרת התיאוריות הקרימינולוגיות השונות.

2. הצגה מחקרית של תופעת הפשיעה והסטייה החברתית.

מטרות התרגיל

1. הכרת היבטים שונים של הנושא הנלמד באמצעות קריאה ודיון מודרך במאמרים.

2. לימוד עבודת חיפוש, איתור, קריאה והבנה של מאמרים וספרים מדעיים רלבנטיים.

3. דיון בשאלות ובעיות העולות במהלך ההרצאה.

 

ב. תוכן הקורס:

נושאי הקורס הינם על בסיס ספר הקורס (ראה עמ' 11). בנוסף, להלן מגוון מקורות לשם העשרת הידע.

א. קרימינולוגיה וסטייה חברתית - פרק 1 בספר הקורס

1. על קרימינולוגים וקרימינולוגיה - מבט כללי ומושגי יסוד

Farrington, D. P. (2000). Explaining and preventing crime: The globalization of knowledge - the American society of criminology 1999 presidential address. Criminology, 38, 1-24.

Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2002). Criminological theory: Context and consequences (3rd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications. 

Scheider, M. C. (2002). Teaching criminological theory: Presentation according to the dependent variable. Journal of Criminal Justice Education, 13, 387-402.

2. הערות היסטוריות

וולף, י' (2001). קרימינולוגיה במקומותינו: מדע רחב-גבולות או שעטנז רב-תחומי? בתוך מ'            אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 18-9). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.  

Clarke, R. V. (2004). Technology, criminology and crime science. European Journal on Criminal Policy and Research, 10, 55-63.

 

ב. דרכי מחקר בקרימינולוגיה - פרק 2 בספר הקורס

1. הגיוס

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 19-9).

Gavazzi, S. M., Yarcheck, C. M., Sullivan, J. M., Jones, S. C., & Khurana, A. (2008). Global risk factors and the prediction of recidivism rates in a sample of first-time misdemeanant offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52, 330-345.

Piquero, A. R., & Moffitt, T. E. (2005). Explaining the facts of crime: How the developmental taxonomy replies to Farrington's invitation. In D. P. Farrington (Ed.), Integrated developmental and life-course theories of offending: Advances in criminological theory (pp. 51-72). New Brunswick & London: Transaction Publishers.

2. העבריינים החוזרים

Chiricos, T., Barrick, K., Bales, W., & Bontrager, S. (2007). The labeling of convicted felons and its consequences for recidivism. Criminology, 45, 547-581.

Kubrin, C. E., & Stewart, E. A. (2006). Predicting who re-offends: The neglected role of neighborhood context in recidivism studies. Criminology, 44, 165-197.

3. הפשיעה ברמה חברתית

Kim, S. W., & Pridemore, W. A. (2005). Social change, institutional anomie and serious property crime in transitional Russia. The British Journal of Criminology, 45, 81-97.

Weatherburn, D., & Lind, B. (2007). What mediates the macro-level effects of economic and social stress on crime? In A. France & R. Homel (Eds.), Pathways and crime prevention - theory, policy and practice (pp. 128-145). UK: Willan Publishing.

4. מדידת עבריינות

Lynch, J. P., & Jarvis, J. P. (2008). Missing data and imputation in the Uniform Crime Reports and the effects on national estimates. Journal of Contemporary Criminal Justice, 24, 69-85.

Stylianou, S. (2003). Measuring crime seriousness perceptions: What have we learned and what else do we want to know? Journal of Criminal Justice, 31, 37-56.

5. סוגי עבירות ועבריינים

Byrne, J. M., & Roberts, A. R. (2007). New directions in offender typology design, development, and implementation: Can we balance risk, treatment and control? Aggression and Violent Behavior, 12, 483-492.

Johnson, R., Gilchrist, E., Beech, A. R., Weston, S., Takritu, R., & Freeman, R. (2006). A psychometric typology of U.K. domestic violence offenders. Journal of Interpersonal Violence, 21, 1270-1285.

 

6. חיזוי עבריינות

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 9-19).                                            

Kurlychek, M. C., Brame, R., & Bushway, S. D. (2006). Scarlet letters and recidivism: Does an old criminal record predict future offending? Criminology and Public Policy, 5, 483-504.

Oatley, G. C., Zeleznikow, J., & Ewart, B. W. (2005). Matching and predicting crimes. In A. Macintosh, R. Ellis & T. Allen (Eds.), Applications and innovations in intelligent systems XII: Proceedings of AI-2004, the twenty-fourth SGAI International Conference on Innovative Techniques and Applications of Artificial Intelligence (pp. 19-32). UK: Springer.

 

ג. היבטים ביולוגים: הסברים ביולוגים ופיזיולוגים לעבריינות - פרק 3 בספר הקורס

1. לומברוזו והעבריין מלידה

Carra, G., & Barale, F. (2004). Cesare Lombroso, M.D., 1835-1909. American Journal of Psychiatry, 161, 624.

2. אפיונים אנטומים ופיזיולוגים

Cauffman, E., Steinberg, l., & Piquero, A. R. (2005). Psychological, neuropsychological and physiological correlates of serious antisocial behavior in adolescence: The role of self-control. Criminology, 43, 133-176.

Eastman, N., & Campbell, C. (2006). Neuroscience and legal determination of criminal responsibility. Neuroscience, 7, 311-318.

 

3. תורשה ועבריינות

Appelbaum, P. S. (2005). Behavioral genetics and the punishment of crime. Law and Psychiatry, 56, 25-27.

Moffitt, T. E. (2005). The new look of behavioral genetics in developmental psycopatology: Gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psycological Bulletin, 131, 533-554.

Pitt-Aikens, T., & McKinnon, M. (2000). Delinquency and being taken into care: A three generational study. British Journal of Psychotherapy, 16, 424-433.

4. ההתנהגות האלימה והמערכות המוחיות

שוהם, ש"ג (1995). אישיות וסטייה. תל-אביב: אור-עם (פרק 11).

Saltzman, K. M., Holden,G. W., & Holahan, C. J. (2005). The psychobiology of children exposed to marital violence. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 129-139.

Siever, L. J. (2006). Neurobiology of aggression and violence. The American Journal of Psychiatry, 165, 429-444.

ד. היבטים פסיכולוגים: ליקויים במבנה האישיות ועבריינות - פרק 4 בספר הקורס

1. פיגור שכלי ופשיעה

Cockram, J. (2005). Careers of offenders with an intellectual disability: The probabilities of rearrest. Journal of Intellectual Disability Research, 49, 525-536.

Deb, S., Thomas, M., & Bright, C. (2001). Mental disorder in adults with intellectual disability: The rate of behavior disorders among a community-based population aged between 16 and 64 years. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 506-514.

2. הסברים פסיכואנליטיים להתנהגות עבריינית

Casoni, D., & Brunet, L. (2007). The psychodynamics that lead to violence: Part 1: The case of the chronically violent delinquent. Canadian Journal of Psychoanalysis, 15, 41-55.

Smith, D. (2006). Making sense of psychoanalysis in criminological theory and probation practice. Probation Journal, 53, 361-376.

3. הסברים להתנהגות עבריינית על פי גישות פסיכולוגיות נוספות

Delisi, M., & Vaughn, M. G. (2008). The Gottfredson-Hirschi critiques revisited: Reconciling self-control theory, criminal careers, and career criminals. International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology, 52, 520-537.

Hirschfield, P. J. (2008). The declining significance of delinquent labels in disadvantaged urban communities. Sociological Forum, 23, 575-601.

ה. היבטים סוציולוגים: המשפחה ותהליך הסוציאליזציה כגורמי עבריינות - פרק 5 בספר הקורס

1. המשפחה העבריינית וההרוסה, מתחים במשפחה, גודל  המשפחה, סדר לידה

Farrington, D. P., Jolloffe, D., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & Kalb, L. M. (2001). The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys' delinquency. Journal of Adolescence, 24, 579-596.

Hoffmann, P. H. (2006). Family structure, community context, and adolescent problem behaviors. Journal of Youth and Adolescence, 35, 867-880.

2.  תהליך שיגור הנורמות ומצבי קונפליקט

Fagan, J., & Tyler, T. R. (2005). Legal socialization of children and adolescents. Social Justice Research, 18, 217-242.

3. מערכות נורמטיביות של החברה - מצבי קונפליקט, נורמות מנוגדות, פיקוח וסנקציות בלתי עקביים

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 30-20; 77-67).

He Len, C., & Steinberg, L. (2006). Relations between neighborhood factors, parenting behaviors, peer deviance, and delinquency among serious juvenile offenders. Developmental Psychology, 42, 319-331.

Simons, R. L., Simons, L. G., Burt, C. H., Brody, J. H., & Cutrona, C. (2005). Collective efficacy, authoritative parenting and delinquency: A longitudinal test of a model integrating community and family level processes. Criminology, 43, 989-1029.

 

ו. תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים - פרק 6 בספר הקורס

Bottoms, A. E., & Wiles P. (1997). Environmental criminology. In: M. Maruire,      R. Morgan & R. Reiner (Eds.), The Oxford handbook of criminology (pp.      305- 350). Oxford: Clarendon Press.

Gruenewald, P.J., Freisthler, B., Remer, L., Lascala, E.A., & Treno, A. (2006). Ecological models of alcohol outlets and violent assaults: Crime potentials and geospatial analysis. Addiction, 101, 666-677.

ז. תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית - פרק 7 בספר הקורס

Alarid, L.F., Burton, V.S.J., & Cullen, F.T. (2000). Gender and crime among felony offenders: Assessing the generality of social control and differential association theories. Journal of Research in Crime and Delinquency, 37, 171-199.

Brown, E.C., Catalano, Richard, F., Fleming, C.B., Haggerty, k.P., Abbott, R.D., Cortes, R.R., & Park, J. (2005). Top of Form Mediator effects in the social development model: An examination of constituent theories. Criminal Behaviour and Mental Health, 15, 221-235.

Sutherland, E.H., & Cressey, D. R. (1978). Criminology (10th Ed.). Philadelphia: Lippincott.


ח. אנומיה וסטייה חברתית - פרק 9 בספר הקורס

1. אנומיה

מרטון, ר' (1981). התיאוריה החברתית ומבנה. תל-אביב: יחדיו. (פרק 4 ו-5, עמ' 284-179).

Baumer, E. C. (2007). Untangling research puzzles in Merton's multilevel anomie theory. Theoretical Criminology, 11, 63-93.

     2. אנומיה ופתרונות בדרך העבריינות

Caruana, A. (2000). The effect of anomie on academic dishonesty among university students. The International Journal of Educational Management, 14, 23-30.

Konty, M. (2005). Microanomie: The cognitive foundations of the relationship between anomie and deviance. Criminology, 43, 107-132.

 

     3. ניכור

Martin, R. (2000). Anomie, spirituality, and crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, 16, 75-98.

Smith, H. P., & Bohm, R. M. (2008). Beyond anomie: Alienation and crime. Critical Criminology, 16, 1-15.      

 

4. מרד סיזיפי וטנטלי   

Shoham, S. G. (2005). The myth of Tantalus: A scaffolding for an ontological personality theory. Brighton: Sussex Academic Press.             

Shoham, S. G., Adad, M., Ben'tovim, R., Kaplan, Y., Kimchy, O., Naaman, A., &  Shoham, M. (1999). The complementarity of crime and madness. Journal of Offender Rehabilitation,  29, 113-147.  

ט. הסטיגמה של סטייה חברתית ושל עבריינות - פרק 10 בספר הקורס

1. תהליכי התיוג

חזני, מ' (2001). כחומר ביד החברה?  בדיקה אמפירית של תורת התיוג. בתוך מ' אדד וי' וולף      (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 59-41). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שוהם, ש"ג (1995). אישיות וסטייה. תל אביב: אור-עם. (פרק 16). 

 Bartusch, D. J., &. Matsueda, R. L. (1996). Gender, reflected appraisals, and      labeling: A cross-group test of an interactionist theory of delinquency. Social Forces, 75, 45-176.

 

2. הרצף

שוהם, ש"ג (1984). אלימות האלם. תל אביב: גומא. (פרק 9).

Bernburg, J. G., Marvin D. K., & Craig, J. R. (2006). Official labeling, criminal embeddedness, and subsequent delinquency: A longitudinal test of labeling theory. Journal of Research in Crime and Delinquency, 43, 67-88.

4. תיוג משפחה

שוהם, ש"ג (1983). תיוג משפחה וזנות. מגמות, 28, 82-74.

Braithwaite, J. (1989). Crime shame and reintegration. Cambridge: Cambridge University press. (pp. 69-83).

Svensson, R. (2004). Shame as a consequence of the parent-child relationship:  A      study of gender differences in juvenile delinquency. European Journal of Criminology, 4, 477-504.

           

5. תיוג והתמכרות

Gelkopf, M., Levitt, S., & Bleich, A. (2002). An integration of two approaches to      addiction and methadone maintenance treatment: the self-medication hypothesis, the disease model and social criticism. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 39, 140-151.

 

6. תיוג וטרור

Weimann, G. (2001). Terrorism as theater: mass media and redefinition of image. In H. Herzog & E. Ben-Rafael (Eds.), Language and communication in Israel (pp. 497-515).  New Brunswick : Transaction.

    

י. התנגשות קבוצות ועבריינות מאורגנת - פרק 11 בספר הקורס

אמיר, מ' (2001). היש פשע מאורגן בישראל? שערי משפט ב, 355-321.

אמיר, מ' (2001). פשע מאורגן במדינות חבר-העמים. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 106-85). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

Dali, L. (2002). The paradoxes of organized crime. Crime, Law and Social Change, 37, 51-97.

Schlte-Bockholt, A. (2001). A Neo-Marxist explanation of organized crime. Critical Criminology, 10, 225-242.

י"א. קבוצות עברייני נוער - פרק 12 בספר הקורס

•1.      תיאוריות להסבר עבריינות נוער

•            היבט פסיכולוגי:

אדד, מ' (2001).  נגטיביזם בגיל ההתבגרות. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה      חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 59-41). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

Beard, K. Y., & Sugai, G. (2004). First step to success: An early intervention for elementary children at risk for antisocial behavior. Behavioral Disorders, 29, 396-406.

Bell, L. (2001). Abusing children - abusing animals. Journal of Social Work, 12, 223-234.

•            היבט סוציולוגי:

Cunneen C., & White, R. (2006). Social class, youth crime and justice. In B. Goldson & J. Muncie (Eds.), Youth crime and justice (pp. 17-29). London: Sage.

Horowitz, T., & Tobaly, D. (2003). School vandalism: Individual and social context. Adolescence, 38, 131-139.

Siegel, L, & Senna, J. (1997). Juvenile delinquency. New York: West. (Chap. 3, pp. 87-101).          

  

•2.      כנופיות נוער

סקה, י' ושדי, א' (בהדפסה). הכנופייה הניאו-נאצית הישראלית: היבט קרימינולוגי ומשפטי. סוגיות חברתיות בישראל.

Esbensen, F. A., Winfree, L. T., He, N., & Taylor, T. J. (2001). Youth gangs and definitional issues: When is a gang a gang, and why does it matter? Crime and Delinquency, 47, 105-130.

Hill, K. G., Howell, J. C., Hawkins, J. D., & Battin-Pearson, S. R. (1999). Childhood risk factors adolescent gang membership: Results from the Seattle Social Development Project. Journal of Research in Crime and Delinquency, 36, 300-322.

י"ב. מיקרו ומאקרו קרימינולוגיה - פרק 14 בספר הקורס

אורון, י' (2006). ג'נוסייד: מחשבות על הבלתי נתפס - היבטים תיאורטיים בחקר רצח עם. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 85-49)

Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Mukanoheli, E. (2000). Trauma exposure and psychological reactions to genocide among Rwandan children. Journal of Traumatic Stress, 13, 3-21.

Harff, B. (2003). No lessons learned from Holocaust? Assessing risks of genocide and political mass murder since 1955. American Political Science Review, 97, 57-73.

Staub, E. (2000). Genocide and mass killings: Origins, prevention, healing and reconciliation. Political Psychology, 21, 367-382.

י"ג. נושאים נוספים

1. הפשיעה בישראל, ממדיה ואופייה

קוגן, י' (1999). מגמות הפשיעה בישראל 1976-1996. משטרה וחברה, 3, 28-5.

 

2. הגירה וסטייה חברתית - פרק 8 בספר הקורס

Freilich, J. D., Newman, G., Shoham, S. G., & Addad, M. (2002). Migration, culture conflict and crime. Burlington: Ashgate Publishing Company.

Killian, C. (2002). Bicultural competence: A means to crime reduction among the
children of immigrants? In: J. D. Freilich, G. Newman, S. G. Shoham & M. Addad (Eds.), Migration, culture conflicts and crime (pp. 121-133). Aldershot: Ashgate.

 

3.  עבריינות צווארון לבן

גלבוע, מ' (2003). החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן. בתוך מ' חובב, ל' סבה ומ' אמיר (עורכים). מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום (עמודים 772-711). ירושלים: המכון לקרימינולוגיה האוניברסיטה העברית.

Alalehto, T. (2003). Economic crime: Does personality matter? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47, 335-355.

4.  ויקטימולוגיה

Ben-David, S. (2000). Needed: Victim's victimology. In P. C. Friday & G. F. Kirchhoff (Eds.), Victimology at the transition from the 20th to the 21st century (pp. 55-72). Monchengladbach: Shaker Verlag & WSVP.

Ronel, N., Jaishankar, K., & Bensimon, M. (Eds.) (2008). Trends and issues in victimology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

5. פשעי מדינה ופשע פוליטי

Cohen, S. (1993). Human rights and crime of the state: The culture of denial.      Australian and New Zealand Journal of Criminology, 26, 97-115. 

Ross, J. I. (2003). The dynamic of political crime. Thousand Oaks: Sage. (Chap. 2)

המלצה לקריאה נוספת

אדד, מ' (1980). האלימות בהיבט אינטגרטיבי. עבריינות וסטייה חברתית, ח', 22-5.

אדד, מ' (1981). השפעת התיוג בתהליך ההתהוות העצמית. עבריינות וסטייה חברתית, ט', 88-77.

אדד, מ' אלימות, אלם, הלם. (קטע עיתונות).

קים, י' (2004). קהילה, סטייה ושיטור. אבן-יהודה: רכס פרוייקטים בע"מ.

 

מהלך השיעורים: ההרצאות והתרגילים כוללים הרצאות פרונטאליות, דיונים וצפייה בסרטים.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל ההרצאות:

מס' הרצאה

נושא הרצאה

 

סמסטר א'

1

הפנומן העברייני בראי ההיסטוריה - התקופה הקדומה; הובס (המאה ה-17); האסכולה הקלאסית (המאה ה-18)

2

האסכולה הניאו-קלאסית (המאה ה-18); האסכולה הפוזיטיביסטית (המאה ה-19); טיפולוגיה בת ימינו של עבריינים

3

הגישה הפסיכואנליטית - רקע ומודלים

4

הגישה הפסיכואנליטית והקשרה לעבריינות

5

עבריינות נוער - אריק אריקסון; סיווג מתבגרים בני המעמד הנמוך

6

טיפולוגיה של כנופיות נוער; עבריינות נוער בזמן מלחמה

7

הסברים ביולוגיים לעבריינות נוער

8

משנתו של הירשי - תיאוריית הפיקוח החברתי; תיאוריית הבלימה; תיאוריית האישיות של ש.ג. שוהם

9

משנתו של אייסנק להסבר הפנומן העברייני

10

משנתו של אייסנק - המשך; תורשה מול סביבה - הצגה מחקרית.

11

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר - רקע ומושגי יסוד

12

רצח עם - התיאוריה של ליפטון

13

רצח עם - המשך

 

סמסטר ב'

14

הגישה האקזיסטנציאליסטית - רקע וגישת הלוגותרפיה של פראנקל

15

הגישה האקזיסטנציאליסטית והקשרה לעבריינות - פראנקל ואדד

16

תיאוריית התיוג - מהות התיוג; גישת המייסדים; תוספתו של שוהם; תוספתו של אדד - קרקע מכינה וחוסן אנטי-תיוגי בהיבט ביולוגי ופסיכולוגי

17

תיאוריית התיוג - משנתו של ג'אן ג'אנה

18

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר והקשרה לעבריינות; משנתו של מרטון והקשרה לעבריינות

19

תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית של סאתרלנד והוויה עבריינית; פוטנציאל ההתנגדות להפרת הנורמה והוכחה הפנימי של הנורמה - סלין; תיאוריית האיפוק הנורמטיבי

20

המרד הזכרי של פרסונס; משנתו של אמיל דורקהיים להסבר העבריינות

21

תנאים אקולוגיים ופשיעה; תיאוריית "הנקודות החמות" של וייסבורד; פשיעה והגירה

22

פשיעה והגירה בקרב מהגרים ובני מהגרים

23

גורמים המשפיעים על היקף הטרור ומאפייניו

24

היבטים תיאורטיים באשר ליחסים שבין הטרור לתקשורת

25

הכנה למבחן וסיכום

 

תכנית הוראה מפורטת לכל התרגילים:

מס' תרגיל

נושא התרגיל

קריאה נדרשת מתוך רשימת מקורות החובה

 

סמסטר א'

 

1

התמצאות במקורות ספרות ובספריות ברחבי הקמפוס

 

2

מגמות הפשיעה בישראל

פריט 1

3

נגטיביזם בגיל ההתבגרות

פריט 2

4

נגטיביזם בגיל ההתבגרות

פריט 2

5

הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית

 

6

כנופיות נוער ניאו-נאציות

פריט 3

7

כנופיות נוער ניאו-נאציות

פריט 3

8

פשעי מדינה

פריט 4

9

פשעי מדינה

פריט 4

10

פשע מאורגן בישראל

פריט 5

11

פשע מאורגן בישראל

פריט 5

12

רצח עם

פריט 6

13

רצח עם

פריט 6

 

סמסטר ב'

 

14

הסברים אקזיסטנציאליים לעבריינות סמים בקרב נוער

פריט 7

15

תהליכי תיוג: פשיעה, בושה ורה-אינטגרציה

פריט 8

16

תהליכי תיוג: פשיעה, בושה ורה-אינטגרציה

פריט 8

17

תהליכי תיוג: ז'אן ג'אנה

פריט 9

18

תיאורית הסחרור

פריט 10

19

תיאורית הסחרור

פריט 10

20

עבריינות צווארון לבן

פריט 11

21

עבריינות צווארון לבן

פריט 11

22

הגירה ועבריינות

פריט 12

23

הגירה ועבריינות

פריט 12

24

שיקום עבריינים

פריט 13

25

הכנה לקראת המבחן הסופי

 

הערה: תתכנה חריגות קלות מהסדר המוצג הן בטבלת ההרצאות והן בטבלת התרגילים.

 

 

 

 

ג. דרישות הקורס והתרגיל:

1.  נוכחות חובה בהרצאות ובתרגילים (נא להגיע בזמן).

2. מבחן סמסטר במתכונת אמריקאית המבוסס על לימוד עצמי של ספר הקורס:

שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג' (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

ערכו של המבחן יהווה 20% מהציון הסופי. להלן פרטים על המבחן וחומר הלימוד:

מבחן הסמסטר הנו מבחן בקיאות הכולל 40 שאלות במתכונת אמריקאית. 30 שאלות יתבססו על ספר הקורס.

החומר למבחן מתוך הספר כולל:

פרק 1 - יש ללמוד את כולו.

פרק 2 - לא כולל עמודים 50 - 56 (תת הכותר "סוגי עבירות ועבריינים" כלול במבחן).

פרק 3 - מעמוד 150 (מתת הכותר "התנהגות אלימה והמערכות המוחיות") ועד עמוד 165 (לא כולל תת הכותר "אפילפסיה ואלימות").

פרק 5 - יש ללמוד את כולו.

פרק 6 - יש ללמוד את כולו.

פרק 8 - יש ללמוד את כולו.

אנא שימו לב, ציון העמודים רלוונטי אך ורק לגבי מהדורת שנת 2004.

בנוסף, המבחן יכלול עשר שאלות נוספות המבוססות על פריטים 1, 2 ו-14 מתוך רשימת מקורות החובה (ראו בעמודים הבאים). למען הסר ספק, להלן פירוט המקורות:

פריט 1:

קוגן, י' (1999). מגמות הפשיעה בישראל 1976-1996. משטרה וחברה, 3, 28-5.

פריט 2:

אדד, מ' (2001). נגטיביזם בגיל ההתבגרות. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 41-59). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

פריט 14:

אדד, מ' (2008). קרימינולוגיה: העבריין בהתהוותו. תל-אביב: הוצאת אור-עם. (פרקים 4, 5 ו-6).  

            

3. מבחן מסכם בסוף השנה. ערכו מכלל הציון הסופי הוא 65%. להלן החומר למבחן:

  • א. מידע המועבר במהלך ההרצאות.
  • ב. כל מאמרי החובה להוציא אלו הכלולים במבחן הסמסטר (היינו, פריטים 1, 2 ו-14)
  • ג. פרקים 11, 12 ו-13 במלואם מתוך ספר הקורס:

שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג' (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

4. במהלך שנה"ל יתבקשו הסטודנטים למסור עבודה עצמית שערכה מכלל הציון הסופי הנו 15%. העבודה תכלול 10 מקורות מדעיים עדכניים (משנת 1995 ומעלה) שחייבים לכלול לפחות ארבעה מקורות באנגלית.

5. ציון עובר בקורס הוא 60 בתנאי שהציון במבחן הסופי הוא 60 ומעלה (אין ציון עובר למבחן הסמסטר).

 

ד. ביבליוגרפיה (רשימת מקורות חובה):

ספר הקורס: שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג', (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

שמור סוציולוגיה לפי שהם.קר  (586306)

פריט 1

קוגן, י' (1999). מגמות הפשיעה בישראל 1976-1996. משטרה וחברה, 3, 28-5.

כתב עת באולם 4 וגם אלקטרוני

פריט 2

אדד, מ' (2001). נגטיביזם בגיל ההתבגרות. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה  חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 41-59). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

פריט 3

סקה, י' ושדי, א' (בהדפסה). הכנופייה הניאו-נאצית הישראלית: היבט קרימינולוגי ומשפטי. סוגיות חברתיות בישראל.

פריט 4

Cohen, S. (1993). Human rights and crime of the state: The culture of denial. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 26(2), 97-115.

כתב עת

פריט 5

אמיר, מ' (2001). היש פשע מאורגן בישראל? שערי משפט ב(3), 355-321.

כתב עת בספריה למשפטים

 

 

פריט 6

אורון, י' (2006). ג'נוסייד: מחשבות על הבלתי נתפס - היבטים תיאורטיים בחקר רצח עם. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 55-85)

שמור מדעי-המדינה לפי אור.ג'נ  (1107932)

פריט 7

Addad. M., & Himi .H. (2008). Meaning in life and drug use among teenager. The International Forum For Logotherapy (Journal of search of meaning), 31, 43-47. 

כתב עת

פריט 8

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 69-83).

שמור סוציולוגיה לפיBRA  (139090)

פריט 9

4. אדד, מ' (2005). ג'נה - האיש והסופר שבחר להיות עבריין. נפש, 22-21, 32-18.

תדפיס  (1118608)

פריט 10

Ronel, N. (2009). The criminal spin: Towards an alternate criminological theory. In K. Jaishankar (Ed.), International perspectives on crime and justice (pp. 126-145). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.

364 INT 2009 (001177814)

פריט 11

גלבוע, מ' (2003). החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן. בתוך מ' חובב, ל' סבה ומ' אמיר (עורכים). מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום (עמ' 772-711). ירושלים: המכון לקרימינולוגיה האוניברסיטה העברית. (לא כולל עמודים 762-746).

שמור סוציולוגיה לפי מגמ.בק  (585351)

פריט 12

Killian, C. (2002). Bicultural competence: A means to crime reduction among the
children of immigrants? In: J. D. Freilich, G. Newman, S. G. Shoham & M. Addad (Eds.), Migration, culture conflicts and crime (pp. 121-133). Aldershot: Ashgate.

שמור סוציולוגיה לפי MIG  (522373)

פריט 13

תימור, א' (2006). שיקום עבריינים בישיבות ובקיבוצים - הבנית תפיסת עולם בלתי עבריינית והקניית דפוסי התנהגות נורמטיביים. מגמות, מד, 530-507.

כתב עת באולם 4

פריט 14 (פריט זה מיועד ללימוד עצמי ולא יילמד בתרגיל)

אדד, מ' (2008). קרימינולוגיה: העבריין בהתהוותו. תל-אביב: הוצאת אור-עם. (פרקים: 4, 5 ו-6).

שמור סוציולוגיה לפי אדד.קר  (523975)