יסודות המשטר

שנה: 
 

                                                             תאריך עדכון:

יסודות המשטר בישראל (71-112-56)

                                        שם המרצה: ד"ר שלמה אגוז

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:  תשע"ב                    סמסטר: א, ב                      היקף שעות:  שנתי

 אתר הקורס באינטרנט:       hl2.biu.ac.il   

שעות קבלת קהל: יום ד 16-17

מיקום קבלת קהל: בניין 213 חדר 254

טלפון: 03-5318157

דוא"ל:  file:///C:/Documents%20and%20Settings/proia/Local%20Settings/egozsh@mail.biu.ac.il

מטרות הקורס:

 

העמקת ההיכרות של הסטודנטים עם הרקע ההיסטורי ממנו צמחה מדינת ישראל ועם התשתית המבנית - מוסדית עליה מושתתות המערכות הפוליטית והשלטונית שבה. פיתוח יכולת לניתוח תיאורטי של המציאות הפוליטית הישראלית.

לשם השגת המטרה הראשונה ייערך בסוף הסמסטר הראשון מבחן מושגים (מבחן האל"ף) שהלמידה אליו תימשך, באופן מונחה, במקביל להרצאות. קיימת זיקה בין חלק נכבד מן המושגים לבחינה לבין נושאי הלימוד בסמסטר זה. לכן כוללת רשימת נושאי ההרצאות שלהלן גם רשימת מושגים שיש לקרוא לקראת כל הרצאה בסמסטר א'.

 

תוכן הקורס ומהלכו:

הקורס ייפתח במבוא המציג את תכונות היסוד של החברה הישראלית והמערכת הפוליטית שלה. הסמסטר הראשון יעסוק רובו ככולו בהנחת היסודות ההיסטוריים לדיון במדינת ישראל בת זמננו, תוך התוודעות למודלים התיאורטיים העיקריים המשמשים לניתוח תקופת היישוב וכינון ישראל כמדינה עצמאית. הסמסטר השני יתמקד במאפיינים מרכזיים של המשטר במדינת ישראל.

במהלך הקורס ייעשה שימוש במצגות שילוו את ההרצאות. ניתן יהיה להוריד את המצגות לפני ההרצאה מאתר הקורס. חשוב להבהיר שתכלית המצגות לארגן את הנאמר סביב ראשי פרקים ולתמצת את תוכן ההרצאות והן אינן כוללות את כל מה שעל הסטודנטים לדעת.

   

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

א. הרצאה 1: מאפייני יסוד של החברה הישראלית

ארגונים > "התנועה הציונית ותקופת היישוב" > ההסתדרות הציונית העולמית, ועד הצירים, הקונגרס הציוני, ההנהלה הציונית, הסוכנות היהודית, אסיפת הנבחרים, הוועד הלאומי

אירועים > "העליות לישראל" - העלייה הראשונה, השנייה, השלישית, הרביעית, עליית גראבסקי, העלייה החמישית.

הורוביץ, דן ומשה ליסק, מצוקות באוטופיה: ישראל - חברה בעומס יתר, תל אביב: עם עובד, 1990, עמ' 9 - 27.

ב. רקע היסטורי:

ב1. הרצאות 2-6: תקופת היישוב ומודלים לניתוחה

תתי נושאים: דגם המרכז והפריפריה, דגם הדמוקרטיה ההסדרית, דגם המפלגה הדומיננטית

מושגים לקריאה: 

הרצאה 2-          אידיאולוגיות > הציונות ה... (זרמים בתנועה הציונית) > כל הרשימה (7 מושגים)

אישים > בנימין זאב הרצל, אחד העם, חיים וייצמן, זאב ז'בוטינסקי, אהרון דוד גורדון, בר בורוכוב, חיים ארלוזורוב, יעקב ריינס, הרב קוק

מפלגות > אחדות העבודה ההיסטורית, מפא"י

הרצאה 3-          ארגונים > הסתדרות העובדים הכללית, פועלי ציון, הפועל הצעיר

 • v כיצד מתקשר כל אחד מהגופים הנ"ל לאחדות העבודה ההיסטורית?

                                        השומר הצעיר, המזרחי, הפועל המזרחי,

          הרביזיוניסטים, הצ"ח (הסתדרות ציונית חדשה)

 • v מה הקשר בין שני האחרונים?

אירועים: הצהרת בלפור

                                            ועדת פיל, תוכנית (ופולמוס) החלוקה 1937, תוכנית בילטמור

 • v נסו לזהות קשר בין שלושת הנ"ל

          הספר הלבן (1939)

 • v נסו לזהות אירוע היסטורי הקשור בהקמת ועדת פיל ובפרסום הספר הלבן

הרצאה 4-          רעיונות > עבודה עברית, חד נס, ממעמד לעם

 • v לאיזה זרם פוליטי קשור כל רעיון?

             אירועים > רצח דה האן, רצח ארלוזורוב, הסזון

 • v אילו קבוצות ביישוב קשורות לכל אירוע?

ארגונים > מרשימת המחתרות והארגונים הצבאיים > ניל"י, השומר, ההגנה, הפלמ"ח, האצ"ל, הלח"י, תנועת המרי העברי

 • v אלו גופים פוליטיים קשורים לכל אחד מהארגונים?
 • v איזה מהארגונים היה כפוף למוסדות היישוב?
 • v בדקו ברשימת האישים: איזה אישים מוזכרים כקשורים לכל אחד מהארגונים?

אמירות, אתרים ומושגים כלליים > סרטיפיקטים, העגלה המלאה והעגלה הריקה, יא ברעכען (כן, לשבור)

הרצאה 5-          אישים: ברל כצנלסון, יצחק טבנקין

            אירועים: פיצוץ מלון המלך דוד, השבת השחורה, מאורעות תרפ"ט

ארגונים > א. הכנענים / התנועה הכנענית, ברית הבריונים

 • v האם גורמים אלה היו "מערכתיים" או "לא מערכתיים"?

ב. תנועות מיישבות: הקיבוץ הדתי, איחוד הקבוצות והקיבוצים, הקיבוץ המאוחד

 • v לאיזו מפלגה היה כל אחד מהזרמים קשור?

                        רעיונות > מלחמת מעמדות, אחוות עמים

 • v איזו תנועה פוליטית האמינה בשני הרעיונות שלעיל?
 • v מהו היחס בין המושג מלחמת מעמדות למושג "ממעמד לעם", שנכלל ברשימה הקודמת?

הרצאה 6-          אישים > אנשי הגות ורוח > יוסף חיים ברנר, אורי צבי גרינברג, אברהם שלונסקי, נתן אלתרמן, מרטין בובר          

 • v לאילו זרמים / מפלגות היו האישים קשורים?

התנועה הציונית ותקופת היישוב: יצחק שדה, משה סנה, יאיר (אברהם שטרן)

 • v נסו למצוא מכנה משותף בין התפקידים שמילאו אישים אלה בשנות הארבעים

רבנים: קרליץ, אברהם ישעיהו (החזון אי"ש)

 • v לאיזה אירוע שנלמד זה מכבר נקשר שמו?

אירועים: האבקואציה

 • v איזו דמות קשורה באירוע זה?

קריאה:

יער, אפרים וזאב שביט, "רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית", בתוך: אפרים יער וזאב שביט (עורכים): מגמות בחברה הישראלית, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשמ"א, עמ' 1 - 23, 76 - 95.

 

ב2. הרצאות 7-8: המעבר מישוב למדינה

 

תתי נושאים: החלת הסמכות, הרחבת תפקודי המרכז, קליטת  העלייה

 

מושגים לקריאה:

הרצאה 7 - אישים > יגאל אלון, משה שרת

ארגונים > מפ"ם, חרות, מחתרת ג'למי (ברית הקנאים), מחתרת מלכות ישראל, שורת המתנדבים

            אידיאולוגיות > ממלכתיות

     אירועים > אלטלנה, רצח הרוזן ברנדוט, הסכמי רודוס, שביתת הימאים, איקרית ובירעם, הטבח בכפר קאסם, בג"ץ קול העם

           אמירות > בלי חרות ומק"י

 • v נסו לבחון את הקשר בין כמה שיותר מושגים מרשימה זו לבין רעיון הממלכתיות

הרצאה 8 - אישים > ס.יזהר, ישראל אלדד, יעקב דורי, יגאל ידין, מרדכי מקלף

 • v מי מהאישים חריג מבחינה אידיאולוגית בהשוואה לשאר?
 • v מי מהאישים כיהן כחבר כנסת?

    אירועים > מרד הגנרלים, תקופת הצנע, משפט קסטנר, עסק הביש / הפרשה, פרשת השילומים מגרמניה, פעולות התגמול

   אמירות וביטויים > התותח הקדוש, "האיש שיושב ליד חבר הכנסת באדר"

 • v כיצד מתקשרת האמירה האחרונה לדגם המפלגה הדומיננטית?

   עליות  (תחת "אידיאולוגיות, רעיונות, תכניות") > מרבד הקסמים

קריאה:

 

1. הורוביץ, דן ומשה ליסק, מצוקות באוטופיה: ישראל - חברה בעומס יתר, תל אביב: עם עובד, 1990, עמ' 40 - 68.

ב3: הרצאה 9: שאלת החוקה

 

מושגים לקריאה: (ממשיכים לעסוק במעבר מיישוב למדינה)

אישים > לוי אשכול, יצחק בן צבי, זלמן שז"ר, פנחס לבון, פנחס ספיר,

אירועים > תקופת הצנע, ואדי סאליב, יוסל'ה שוחמכר, דיר יאסין, משפט אייכמן

ארגונים > אל ארד, גח"ל

 • v קשרו בין האירועים והארגונים שברשימה לבין שסעים שונים בחברה הישראלית (מוזכרים בהרצאה "מאפייני יסוד של החברה הישראלית")

קריאה:

1. נויברגר, בנימין, ממשל ופוליטיקה במדינת ישראל, יחידה 3, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, תשנ"ז, עמ' 26 - 45.

 

ג. הרצאות 10-11: התפתחות מערכת המפלגות

 

מושגים לקריאה:

הרצאה 10 - ארגונים > מפלגות > רפ"י, העולם הזה, הפרוגרסיביים, ליברלים עצמאיים, המפלגה הליברלית, פועלי אגודת ישראל, מצפן

 • v נסו לאתר דמויות מרשימות קודמות הקשורות למפלגות וארגונים אלה

אישים > אורי אבנרי

 • v לאילו מהמפלגות שברשימה הוא קשור?

אירועים: בג"ץ האח דניאל, בג"ץ ילדי שליט

 • v לאיזו סוגיה שנויה במחלוקת נוגעים שני בג"צים אלה?

קריאה:

1. גולדברג, גיורא, המפלגות בישראל - ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות, תל אביב: רמות, 1992, עמ' 23 - 49.

 

2. נויברגר, בנימין, המפלגות בישראל, תל אביב: האוני' הפתוחה, 1991, עמ' 167 - 211.

 

ד. הרצאה 12: מבוא מקוצר למשטרים, משטרים דמוקרטיים והפרדת רשויות

ה. הרצאות 13-14: ביקורת המשטר בישראל והצעות לשינויו

אריאן, אשר ומיכל שמיר, הבחירות בישראל - 1999, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001, עמ' 15 - 46.

 

ד. הרצאות 15-16: הרשות המחוקקת - הכנסת

 

סגל, זאב, דמוקרטיה ישראלית, תל אביב: משרד הביטחון, 1991, עמ' 75 - 124.

ה.הרצאות 17-18: הרשות המבצעת - הממשלה

1. סגל, זאב, דמוקרטיה ישראלית, תל אביב: משרד הביטחון, 1991, עמ' 127 - 164.

2. אריאן, אשר, רות אמיר ודוד נחמיאס, משילות והרשות המבצעת בישראל,ירושלים: המכון    הישראלי לדמוקרטיה, 2002, עמ' 45 - 72.

ז.הרצאות 19-20: הרשות השופטת

•1.      דותן, יואב, "אקטיביזם שיפוטי בבג"ץ", עמ' 28 - 68 בתוך: רות גביזון, יואב דותן ומרדכי קרמניצר, אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד, תל אביב: ידיעות אחרונות, 2000.

•2.      גביזון, רות, המהפכה החוקתית: תיאור מציאות או נבואה המגשימה את עצמה?, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998, עמ' 77 - 117.

חובות הקורס:

 

דרישות ומטלות:

 

מבחן האל"ף - ארגונים אידיאולוגיות אירועים אישים אמירות: על פי רשימת מושגים המופיעה באתר המחלקה למדע המדינה.

הסטודנטים יידרשו ללמוד מושגים מתוך מבחן האל"ף כהכנה לקראת הרצאות בחטיבות ב' ו- ג' של הקורס.

דף אינטרנט מבחן האל"ף - www.biu.ac.il/SOC/po/docs/alef.pdf

המלצה לקריאה לקראת מבחן האל"ף:

שילה הטיס - רולף, לקסיקון פוליטי של מדינת ישראל, תל אביב: כתר, 1998.

לסטודנטים מחו"ל / עולים המעוניינים בחומר רקע באנגלית בנושא, מומלץ לעיין ב:

Israel in the Middle East, Itamar Rabinowitz & Yehuda reinhartz (eds.), Waltham :Brandeis University Press,  second edition, 2005/6.

מבחן סוף השנה: מבחן סגור (אמריקאי).

נדרש ציון עובר  בכל אחד  ממרכיבי הקורס!

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי):

מבחן האל"ף - 30%

מבחן סוף השנה - 70%