פוליטיקה ישראלית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                            

  

תאריך עדכון: ינואר 2012

 

שם ומספר הקורס:  פוליטיקה ישראלית   71-113-57  

שם המרצה: ד"ר שמואל צבאג

סוג הקורס:  חובה

שנת הלימודים: תשע"ב,       סמסטר קיץ      היקף שעות: 4 ש"ס

שעות קבלת קהל: יום ג' 9:00-10:00 (לתאם מראש)

מיקום קבלת קהל: המחלקה למדעי המדינה , חדר 253

דוא"ל: tzabags@ biu.ac.il

 

 

א. מטרות הקורס:

 

הקורס נועד להקנות  כלים חשיבתיים לבחינה ולניתוח של  היבטים עיקריים בפוליטיקה הישראלית ובתוך כך לעמוד על ההמשכיות והשינויים שבה. בקורס ינותחו סוגיות מרכזיות המשפיעות על סדר היום הפוליטי של הדמוקרטיה הישראלית ובכללן: תרבות פוליטית, מפלגות, קבוצות חוץ פרלמנטריות, בחירות, דת ומדינה, ערבים ויהודים, כלכלה ופוליטיקה, צבא  ופוליטיקה.

ב. תוכן הקורס:

הקורס מורכב מהרצאות פרונטליות, ודיונים בכיתה בנושאים הבאים:

א. הקדמה: מאפייני הפוליטיקה הישראלית

ב. התרבות הפוליטית בישראל

ג. המערכת המפלגתית

ד. בחירות: השיטה והתנהגות הבוחר

ה. קבוצות חוץ פרלמנטריות

ו. תקשורת ודעת הקהל

ז. דת ומדינה

ח. כלכלה ופוליטיקה

ט. בין ערבים ליהודים

י. צבא ופוליטיקה

 

מהלך השיעורים:      הרצאות  פרונטליות ,  קריאת חומר החובה ע"י הסטודנט/ית, דיונים בכיתה, שילוב סרטים ותרשימים.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

הקדמה: מאפייני הפוליטיקה הישראלית

א.2

 

2

הקדמה: מאפייני הפוליטיקה הישראלית

א.3

 

3

התרבות הפוליטית בישראל

ב.1

 

4

התרבות הפוליטית בישראל

ב.2

 

5

המערכת המפלגתית

ג.1

 

6

המערכת המפלגתית

ג.1

 

7

המערכת המפלגתית

ג.4

 

8

המערכת המפלגתית

ג5

 

9

בחירות: השיטה והתנהגות הבוחר

ד.2

 

10

בחירות: השיטה והתנהגות הבוחר

ד.4

 

11

בחירות: השיטה והתנהגות הבוחר

ד.4

 

12

קבוצות חוץ פרלמנטריות

ה.2

 

13

קבוצות חוץ פרלמנטריות

ה.3

 

14

תקשורת ודעת הקהל

ו.1

 

15

תקשורת ודעת הקהל

ו.3

 

16

דת ומדינה

ז.3

 

17

דת ומדינה

ז.4

 

18

דת ומדינה

ז.5

 

19

כלכלה ופוליטיקה

ח.2

 

20

כלכלה ופוליטיקה

ח.5

 

21

בין ערבים ליהודים

ט.2

 

22

בין ערבים ליהודים

ט.3

 

23

בין ערבים ליהודים

ט.3

 

24

צבא ופוליטיקה

י.3

 

25

צבא ופוליטיקה

י.4

 

26

סיכום וחזרה לבחינה

  

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם:  אין

 

דרישות בקורס

נוכחות וההשתתפות פעילה בכתה .

בחינת סוף קורס. (סוג השאלות בבחינה על בסיס שאלות פתוחות לא אמריקאיות).

הרכב הציון:

 

בחינה בסוף הקורס - 100%.

הערה: הצלחה (בציון 60 לפחות) בבחינה  ומילוי שאר  הדרישות   בקורס מהווים  תנאי הכרחי לשקלול הציון.

 

נושאים ורשימת קריאה  (קריאת חובה מסומנת בכוכבית)

א. הקדמה: מאפייני הפוליטיקה הישראלית

 • 1. יצחק גל נור, "המשבר במערכת הפוליטית הישראלית: המפלגות כגורם מרכזי", בתוך משה ליסק וברוך קני פז (עורכים), ישראל לקראת שנת האלפיים: חברה, פוליטיקה ותרבות (ירושלים: מאגנס, תשנ"ו), ע"ע 144-175.
 • 2. שלמה אבינרי, "מדינת ישראל בין סולידריות לפלורליזם", בתוך משה ליסק וברוך קני פז (עורכים), ישראל לקראת שנות האלפיים: חברה, פוליטיקה ותרבות (ירושלים: מאגנס, תשנ"ו), עמ' 394-388. *

3. אשר אריאן, תמר הרמן ואחרים, מדד הדמוקרטיה הישראלית 2008 : בין המדינה לבין              החברה האזרחית (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכון גוטמן, 2008), ע"ע  61-91 .         ניתן להורדה מהאינטרנט     http://www.idi.org.il/   *

ב. התרבות הפוליטית בישראל

    1.   גד ברזילי, " התרבות הפוליטית והמשפטית בישראל", בתוך אפרים יער וזאב שביט                     (עורכים), מגמות בחברה הישראלית (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2003), עמ'  707-

        733.   *

     2.  חוה עציוני הלוי, ארץ שסועה (תל-אביב: מודן, 2000), עמ' 97-64.  *

   3.  סמי סמוחה, "תמורות בחברה הישראלית לאחר יובל שנים", אלפיים, חוב' מס' 17 (1999),        עמ' 261-239.

ג. המערכת המפלגתית

 • 1. אברהם דיסקין, ימי ירושלים האחרונים: הדמוקרטיה הישראלית החדשה (ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2001), ע"ע 64-52. *
 • 2. גיורא גולדברג, המפלגות בישראל: ממפלגות המון למפלגות אלקטורליות (תל- אביב: רמות, אוניברסיטת תל-אביב, 1992), ע"ע 51-23.
 • 3. דן אבנון, "חוק המפלגות התשנ"ב- 1992", משפט וממשל, כרך א', חוברת 1 (אוגוסט 1992), ע"ע 184-175.
 • 4. אשר אריאן, ניר אטמור ויעל הדר, מדד הדמוקרטיה הישראלית:תמורות במערך המפלגות בישראל (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה ומכון גוטמן, 2006 ), ע" 67-80 . ניתן להורדה מהאינטרנט http://www.idi.org.il/ *

 

 • 5. חזן, ראובן ,"בחירת מועמדים", בתוך גדעון רהט (עורך), בחירת מועמדים בישראל - המצוי והרצוי, תל אביב: מכון ספיר, 2006 )עמ' 13-36.*

ד. בחירות: השיטה והתנהגות הבוחר

 • 1. גיורא גולדברג, הבוחר הישראלי 1992 (ירושלים: מאגנס, תשנ"ד), ע"ע 211-189.
 • 2. עופר קניג, גדעון רהט וראובן חזן, "אימוץ וביטול הבחירה הישירה לראש הממשלה ותוצאותיו הפוליטיות" בתוך אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל 2003 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004), עמ' 90-53. *
 • 3. Rahat Gideon and Reuven Y. Hazan, "Israel: The Politics of an Extreme Proportionality", in Michael Gallagher and Paul Mitchell (eds.) The Politics of Electoral Systems. Oxford: Oxford University Press, 2005. Chapter 16.
 • 4. מיכל שמיר, רפאל ונטורה, אשר אריאן ואורית קדר "קדימה במערכת מפלגתית מתרופפת" , בתוך אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל 2006 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2008 ), ע"ע 25-61. *

ה. קבוצות חוץ פרלמנטריות

 • 1. יעל ישי, קבוצות אינטרס בישראל (תל-אביב וירושלים: עם עובד, מכון אשכול, האוניברסיטה העברית, 1987), ע"ע 187-114.
 • 2. אהוד שפרינצק, בין מחאה חוץ-פרלמנטרית לטרור: אלימות פוליטית בישראל (ירושלים: מכון ירושלים לחקר ישראל, 1995), ע"ע 74-57. *

 

3. המכון הישראלי לדמוקרטיה,מפגש פורום השולחן העגול על שם ג'ורג' שולץ: תנועות חוץ             פרלמנטריות במצב פוליטי משברי- פרוטוקול (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002)       ניתן להורדה מהאינטרנט     http://www.idi.org.il/  *

  Gil S. Epstein, Shmuel Nitzan, Endogenous public policy and contests (Berlin: Springer, 2007), pp. 96-115.

                                                                                         

   Barabra Palmer, Denis Simon,  Breaking the political glass ceiling : women and congressional elections (US: Kindle ed. 2008), pp. 33-40. * 

 

ו. תקשורת ודעת הקהל

1. יובל קרניאל, דמוקרטיה, תקשורת ופוליטיקה בבית המשפט העליון: גבולות חופש הביטוי של     הפלסטינים בישראל בתקופת האינתיפאדה השנייה", בתוך: דן כספי (עורך), תקשורת                    ופוליטיקה בישראל (ירושלים: מכון ון ליר, 2007), עמ' 239-208.   *

2. שמואל ליימן-וילציג, המדריך השימושי לתקשורת (תל-אביב: ועדים, 1994), ע"ע 145-119.

3. יעקב שמיר ומיכל שמיר, "דעת קהל כישות רב-ממדית: המקרה של האינתיפאדה", בתוך חנה       הרצוג (עורכת), חברה במראה (תל אביב: רמות, 2000), עמ' 211-233.  *

 

ז. דת ומדינה

 • 1. אדם ד. דנאל, מדינה יהודית ודמוקרטית - מבט רב תרבותי (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2003), ע"ע 37-9.
 • 2. אליעזר דון יחיא, הפוליטיקה של ההסדרה, יישוב סכסוכים בנושאי דת בישראל (ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 1997), ע"ע 64-46.
 • 3. צבי צמרת, "אמנות חברתיות בין חילונים לדתיים", בתוך טובה אילן ובתיה כהנא-דרור עורכות), אמנות - נסיונות להסדרת יחסי חילונים ודתיים בישראל ) ירושלים: בית מועצת יחד, 2005), עמ' 19-36. *
 • 4. יהודה זולדן, מבט יהודי :על דמוקרטיה ואתיקה שלטונית, עורכים: הרב ירון אונגר, הרב עדו רכניץ (עופרה: מכון משפטי ארץ, תשס"ט, 2008), ע"ע 28-34.*
 • 5. חיים כהן, דת ודין (תל-אביב: דביר, 2009), ע"ע 749-771 *

ח. כלכלה ופוליטיקה

 • 1. דן גלעדי, כלכלה ופוליטיקה (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1993), ע"ע 40-10.
 • 2. שמואל צבאג, עוצמות במערכה (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 1995), ע"ע 16-11,

     92-39, 206-193. *

 3.  לב גרינברג, "כלכלה חברתית ופוליטית" מתוך אפרים יער וזאב שביט (עורכים) מגמות                בחברה הישראלית (תל-אביב, האוניברסיטה הפתוחה, 2001), עמ' 591-585, 704-641.

4. יעקב ליפשיץ, כלכלת ביטחון- התיאוריה הכללית והמקרה הישראלי (ירושלים: מכון              ירושלים ומשרד הביטחון, 2000) ע"ע 98-79. 

 

5.יורם גבאי, כלכלה פוליטית - בין מראית עין כלכלית למציאות כלכלית (תל-אביב: הקיבוץ המאוחד, 2009), ע"ע 47-62; 234-243.*

 

ט. בין ערבים ליהודים

 • 1. בנימין נויברגר, המיעוט הערבי: ניכור לאומי והשתלבות פוליטית (תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1991), ע"ע 61-5.
 • 2. סמי סמוחה, מדד יחסי יהודים ערבים בישראל 2006. ניתן להורדה מהאינטרנט *

http://caf.org.il/assets/Indexheb.pdf

       

3. אלי רכס, "התנועה האסלאמית בישראל  וזיקתה לאסלאם הפוליטי בשטחים", בתוך רות                   גביזון ודפנה הקר (עורכות), השסע היהודי ערבי בישראל-מקראה (ירושלים: המכון הישראלי       לדמוקרטיה, 2000 ), ע"ע 271-296 . ניתן להורדה מהאינטרנט     http://www.idi.org.il/  *

 

 

 

י. צבא ופוליטיקה

 • 1. סטויארט כהן, "צה"ל והחברה הישראלית: לקראת צמצום תפקודי של הצבא?", בתוך משה ליסק וברוך קני פז (עורכים), שם, ע"ע 232-215.
 • 2. אסא כשר, "הדרג הצבאי והדרג המדיני: האתיקה של הממשק. בתוך האוניברסיטה המשודרת (תל אביב:משרד הביטחון -ההוצאה לאור, 2005 ), ע"ע 25-50 .

3. יורם פרי" האמנם מבקרת התקשורת בישראל את הצבא ואת תרבות הביטחון?" בתוך, גבריאל שפר, אורן ברק ועמירם אורן (עורכים), צבא שיש לו מדינה - מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והאזרחי בישראל (ירושלים: כרמל, 2009) *

4.יגיל לוי, מי שולט על הצבא? בין פיקוח על הצבא לשליטה בצבאיות (ירושלים: ספריית אשכול מכון אשכול, מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשע"א), ע"ע 29-48 .*