מבוא לאסטרטגיה

תואר: 
שנה: 
 

                                                             תאריך עדכון: 10/01/2012

מבוא לאסטרטגיה וביטחון לאומי

מספר הקורס: 71-514-56

שם המרצה: ד"ר ריקובר איתמר

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים: תשע"ב                   סמסטר: קיץ                        היקף שעות: 2 ש"ש

 

א. מטרות הקורס: להקנות לסטודנט הבנה ראשונית באסטרטגיה וביטחון לאומי.

 

ב. תוכן הקורס: אחד המאפיינים של המערכת הבין לאומית - היא האפשרות לצאת למלחמה. ליחידות המרכיבות אותה יש את האופציה להשתמש בכוח אחת כנגד השנייה. הקורס דן במהותה של המלחמה, הסיבות לפריצתה וסוגיה השונים. הקורס גם סוקר מושגי יסוד בחשיבה אסטרטגית כגון: איום, הסלמה, הרתעה, הפתעה, בקרת נשק, משטרי בטחון וכדומה. סוגיות נוספות בקורס הן: בריתות צבאיות, גרילה, טרור ואסטרטגיה בעידן הגרעיני. הקורס בוחן גם את ההשלכות של משתנים גיאו-פוליטיים, חברתיים, כלכליים וטכנולוגיים על אופייה של המלחמה, ההכנות לקראתה וניהולה.

מהלך השיעורים: הרצאה פרונטלית שתלווה במצגות, סרטי ארכיון וקטעי מדיה על פי נושא השיעור.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס'  

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

הקדמה חשיבות לימודי אסטרטגיה וביטחון,  מהי מערכת בינלאומית

פריט מס' 9, 10

 

2

מאפייני המלחמה

פריט מס' 2

 

3

חלוקה לתקופות

פריט מס' 1, 17

עמודים רלוונטיים

4

מדוע פורצות מלחמות

פריט מס' 1

עמודים רלוונטיים

5

סוגי מלחמות

פריט מס' 11

 

6

טרור וגרילה - ניתוח מקרה בוחן

פריט מס' 23, 7

 

7

יחסי צבא חברה

פריט מס' 4,

בפריט 4 לקרא רק את ההקדמה.

8

תהליך קבלת החלטות

פריט מס' 5, 6, 20

 

9

אסטרטגיה

פריט מס' 12,8

 

10

אסטרטגיה גרעינית

פריט מס' 1, 24

עמודים רלוונטיים

11

אילוץ והסלמה

פריט מס' 19

 

12

הרתעה, הפתעה וניצחון

פריט מס' 1

עמודים רלוונטיים

13

שיעור חזרה

  
    

ג. חובות הקורס: השתתפות פעילה בשיעורים ועמידה במבחן על חומר ההרצאות ורשימת הקריאה בסוף הסמסטר.

 

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): עמידה במבחן. (100% מהציון הסופי)

 

ד. ביבליוגרפיה:

1. הרכבי, יהושפט. (1990) מלחמה ואסטרטגיה. תל אביב: מערכות. חלק שני עמודים (עמודים ספציפיים לקריאה ינתנו במהלך הקורס).

  

2. שלינג, תומס.(1980) חמוש והשפעה. תל אביב: מערכות. פרקים 1-3.

 

3. כהן, אליוט. (2000) "דעות אמריקניות על המהפכה בענינים צבאיים". בתוך אפרים ענבר (עורך) המלחמה, מושגי יסוד ביחסים בינלאומיים. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. עמודים 130-143. (קריאת רשות)

4. פיינר, סמואל. (1982) האיש על גב הסוס: מקומו של הצבא בפוליטיקה. תל אביב: מערכות.

5. אילנד, גיורא. (2007) "תהליך קבלת ההחלטות בישראל", בתוך מאיר אלרן ושלמה ברום (עורכים) מלחמת לבנון השנייה היבטים אסטרטגיים. תל אביב: ספרי חמד וידיעות אחרונות.

6. ארד, עוזי. (2004) מטה לביטחון לאומי - לקחים השוואתיים לישראל מבריטניה ומארה"ב. הרצליה:  המכון למדיניות ואסטרטגיה.

7. ברום, שלמה. (2007) "יעדים מדיניים וצבאיים במלחמה מוגבלת נגד ארגון גרילה", בתוך מאיר אלרן ושלמה ברום (עורכים) מלחמת לבנון השנייה היבטים אסטרטגיים. תל אביב: ספרי חמד וידיעות אחרונות. (קריאת רשות)

8. לידלהארט, ב. הנרי. (1956) אסטרטגיה של גישה עקיפה. תל אביב : מערכות.

9. גת, עזר. (2000) מקורות המחשבה הצבאית המודרנית. תל אביב: מערכות. (קריאת רשות)

10. Brodie, Bernard. (2008) "Strategy as a Science," in Thomas G. Mahneken and Joseph A. Mailo, (eds). Strategic Studies. A Reader. London: Routledge. pp. 8-21.

  

11. Efraim Inbar and Cohen Stuart A. (1991), "A Taxonomy of Israel's Use of Military Force" Comparative Strategy 10. pp. 121-138.

 

12. Howard Michael (1979) "The Forgotten Dimension of Strategy" Foreign Affairs 57 (Summer 1979), pp. 101-115

13. Krepinevich Andrew F "Cavalry to Computer: The Pattern of Military Revolutions," in Mahneken and Mailo, Strategic Studies. A Reader, pp. 364-376. (קריאת רשות)

14. Schroeder Paul W.(1976) "Alliances, 1815-1945: Weapons of Power and Tools of Management," in Klaus E. Knorr, (ed). Historical Dimensions of National Security Problems. Lawrence: University Press of Kansas. pp. 227-257.

(קריאת רשות)

15. Miller, Benjamin. (2001) "The Concept of Security: Should it be Redefined?" Journal of Strategic Studies, Vol. 24, No. 2 pp. 13-42.

(קריאת רשות)

16. Handel, Michael. (2001) Masters of War. London: Frank Cass. pp. 65-75.

 

17. Rosato, Sebastian. (2003) "The Flawed Logic of Democratic Peace Theory," American Political Science Review, Vol. 97, No. 4 , pp. 585-602.

18. Henriksen, Rune. (2007) "Warriors in Combat - What Makes People Actively Fight in Combat?" Journal of Strategic Studies, 30, pp. 187-223.

19. Holsti. O. R (1972) Crisis, Escalation, War. Monteral: Mcgill Queen`s University Press.   

 

20. Freilich D. Charles. (2006) "National Security Decision-Making in Israel: Processes, Pathologies and Strengths", Middle East Journal , 60/4 Pp. 635-663.

 

21. Kober, Avi. (2005) "From Blitzkrieg to Attrition: Israel Attrition Strategy and Staying power". Small War and Insurgencies, Vol. 16/2 Pp. 216-240.

 

22. Hintze, Otto. (1984) "Military Organization and the Organization of the State," in Felix Gilbert, (ed) The Historical Essays of Otto Hintze. Oxford : Oxford University Press.

(קריאת רשות)

 

23. Jenkins, Brian. (1977) International Terrorism: Trends and Potentialities. Santa Monica: Rand Corp.

24. דרור, יחזקאל (1980) מדינות מטורפות. תל אביב, מערכות, עמודים. 15-45, 98-115.

 

 חומר מחייב למבחנים: ינתן במהלך הקורס.