מועדי ישראל

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

בס"ד, חורף, תשע"ב

שם הקורס: מועדי ישראל - תלמוד, הלכה ומנהג

02-473-56/57/58/59

המרצה: ד"ר בעז שפיגל

 

 

סוג הקורס: שיעור (הרצאות)

שנת לימודים: תשע"ב (2012)

סמסטר: א' + ב' (שנתי), או באופן מרוכז: בסמס' קיץ

היקף שעות: 2 ש"ש

 

 

א. מטרות הקורס

עולמה של היהדות נרחב ומגוון ומתפרש על נושאים שונים. קורס זה מתמקד בקבוצת נושאים מסוימת מן המכלול הרב, והם נושאים הקשורים לשבת ומועדי ישראל.

    סביב אופיים של הזמנים המקודשים ומנהגיהם, מספק קורס זה מידע רב הן הלכתי והן הגותי, ואגב כך גם פותח צוהר, חלקי כמובן, לעולמם של חז"ל ולדרכי חשיבתם.

    במסגרת לימוד הלכות ומנהגים הקשורים בשבת ובמועדי ישראל, מפגיש הקורס את הלומד עם מגוון של נושאים מעולם ההלכה והמנהג, תוך עמידה על מקורם, השתלשלותם והתפתחותם.

    הקורס מלווה בעיון במקורות תלמודיים ובספרי הלכה עיקריים. בכך הוא נותן תמונה חדה יותר של התפתחות ההלכה, וגם מחדד את ההיכרות עם הספרות ההלכתית הבסיסית של עמנו.

***

ב. תוכן הקורס

1. על הנושאים בכללות:

בקורס זה יינתן מבוא כללי לעיקרי היסוד של היהדות, כרקע וכתשתית להבנת מקומם של השבת והמועדים בעולמה של היהדות. לאחר מכן, יעסוק הקורס בחגי ישראל בהתאם לזמנם וחלותם במהלך השנה האקדמית.

2. מהלך השיעורים:

ההוראה היא פרונטלית, מעודדת שיח ודיאלוג, נעזרת בעיקר בטקסטים שנמצאים לפני המשתתפים.

3. תוכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

לפי תוכנית של 26 שיעורים:

 

סמס' א

שיעור מס' 1.

נושא: מציאות ה'

(על בריאת העולם, על המנוחה בשבת, על השגחה שמימית וגווניה, על תפילה, טיבה ומשמעותה, עולם הזה עולם הבא).

מקורות: לקט מקורות מקראיים: על הבריאה - בראשית א, א; ישעיהו מד, כד; תהלים קמה, יג; על המנוחה והשבת - שמות כ, ז-י; תהלים לג, ו-ט; ישעיהו מ, כח; שמות לא, טז-יז; על השגחה - משלי טו, ג; ירמיהו כג, כד; תהלים לג, יג-יד; תהלים קלט, ב-ח; תהלים צד, יא; תהלים קלט, ד; ירמיהו יז, י; תהלים מד, כב; בבלי קידושין ל ע"ב (ג' שותפין באדם); ישעיהו סג, טז, מלאכי ב, י. על תפילה - תהלים קמה, יח; שם סה, ג; שם פו, ה; יט, טו; בראשית כא, יז (ישמעאל); מלכים ב; כ, א-ו (חזקיהו).

ספרים: ר"י אלבו, ספר העקרים, מאמר א, פרק ד; ספר הקבלה לרבי אברהם בן דוד, נדפס בתוך סדר החכמים וקורות הימים, מהד' ירושלים, תשכ"ז, עמ' 68-67 (ארבעת השבויים); ר"י חיון, אוצרות אחרית הימים, ב"ב, תשנ"ג; רנ"ד דובאוו, לחיות ושוב לחיות, ברוקלין, תשנ"ט; ר"א קפלן, יום השבת - מעין עולם הבא, ת"א, 2008.

שיעור מס' 2.

נושא: שכר ועונש

(על רמת הציפיות הבסיסית, על בחירה חופשית, בין טוב לרע - ביחסי אנוש, סיפורו של קין, סיפורם של אנשי דור המבול).

מקורות: בראשית פרקים ד-ו; בראשית רבה, פרשות כב-לא; בבלי סנהדרין קח ע"א (על דור המבול); בראשית רבה, לד, יא ("מי גרם להם"); בבא מציעא פז ע"א (עד אברהם). על רמת ציפיות בסיסית: עירובין ק ע"ב (אלמלא לא ניתנה תורה); הקדמת רב נסים גאון לספר המפתח של מנעולי התלמוד, מהד' ר"ד מצגר, ירושלים, תש"ן, עמ' ה-ז; החזקוני, בראשית ז, כא (על עונש דור המבול).

מאמרים: ג' דינור, 'סיפור קין והבל (בר' ד 16-1) החיים כערך עליון', מועד, יח (תשס"ח), עמ' 21-1; נ' אביעזר, 'הגיל המופלג של הדורות הראשונים בספר בראשית: הייתכן?', דף שבועי, אוניברסיטת בר-אילן, פרשת נח, תשנ"ט, מס' 259, עמ' 3-1; ובגרסא נרחבת: N. Aviezer, 'The extreme longevity of the early generations in Genesis', BDD, 7 (1998), pp. 5-14.

ספרים: רנ"צ פינקל, אור הצפון, ירושלים, תשל"ח, ח"א, עמ' קעג-קפג (דרך ארץ קדמה לתורה); ר"ד כ"ץ, תנועת המוסר, חלק ג (הסבא מסלבודקה), מהד' מחודשת, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 137-119; ר"י עמיטל, והארץ נתן לבני אדם, פרקי הגות וחינוך, אלון שבות, תשס"ה.

 

 

שיעור מס' 3.

נושא: נח ואברהם

(על נח שמצא חן, התיבה והחסד, אברהם וגדולתו ביחסי אנוש - סיפור הכנסת האורחים באלוני ממרא).

מקורות: בראשית פרקים ו-ח; פרק יח; בראשית רבה, שם; בבא מציעא פו ע"ב-פז ע"א; אבות דרבי נתן, פרק ז; סוטה י ע"א-ע"ב (ויטע אשל); יחזקאל לג, כד (אחד היה אברהם); נחמיה ט, ז-ח (לבבו נאמן); בראשית רבה, פרשה יב, ט (בהבראם); פסחים קיז ע"ב (בך חותמין); משנה פאה, פרק א, א (קרן ופירות).

מאמרים: ב' שפיגל, 'הקב"ה ליבא בעי נדבת הלב בפרשת המשכן', דף שבועי אוניברסיטת בר-אילן, פרשת תרומה, תשנ"ט, מס' 276, עמ' 6-3; הנ"ל, 'תפילותיו של אברהם - במקרא, במסורת ובפרשנות, סיני, קלח (תשס"ז), עמ' כח-עא; א' נהר, 'אברהם אבינו: הלוחם היהודי הראשון', בתוך: נצח בעתות של שינוי (בעריכת י' עמיר), ירושלים, תשס"ה, עמ' 239-235.

ספרים: רי"א שר, אברהם אבינו, ירושלים, תש"ו; ד' קרנגי, כיצד תרכוש ידידים והשפעה, ירושלים, 1981; י שלו, נתינה, אנרגיה חדשה לחיים, 2006; Rabbi Zelig Pliskin, Kindness, Brooklyn, 2000

 

שיעור מס' 4.

נושא: מעמד הר סיני

(מעמד הר סיני - עלייה לרמת ציפיות חדשה. הטקס ומשמעותו, מי נכח בו, משה בשמים, ארבעים יום ולילה, הלוחות, חטא העגל, תפילות משה, הסליחה, הלוחות השניים, חטא המרגלים, הגזרה ארבעים שנה במדבר).

מקורות: שמות, פרקים יט-כ; דברים, פרקים ד-ה (המעמד וכל המסתעף); בבא בתרא יד ע"א; ירושלמי שקלים, פ"ו ה"א (הלוחות); תענית כט ע"א; בבא בתרא קכא ע"א-ע"ב; במדבר רבה, פרשה כא, י (חטא המרגלים); איכה רבה, פתיתא לג (השוחות); משנה אבות, פ"ה מ"ד.

מאמרים: גד בן עמי צרפתי, 'לוחות הברית כסמל היהדות', בתוך: עשרת הדיברות בראי הדורות, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 387-353; י' הדס וג' גורני, 'מעמד סיני ומתן תורה בספרות הילדים העברית', מחקרי חג, 9 (תשנ"ח), עמ' 98-88.  

ספרים: א' קורמן, יציאת מצרים ומתן תורה, ת"א, תשל"ח; ר"ש רוזנר, מעמד הר סיני, ירושלים, תשנ"ב; רא"י נריה, י"ג עיקרים, כפר הרואה, תשנ"ב.

 

 

שיעור מס' 5.

נושא: תורה מן השמים

(על השהייה במדבר, כתיבת ספר התורה, שמונה פסוקים אחרונים. על המשמעות של תורה מן השמים. על ספר התורה - תכניו, חלוקתו, הקריאה בתורה).

מקורות: תענית ט ע"א (שלוש מתנות); רי"י קליין, לחם מן השמים, ירושלים, תשס"א; ר"א פאלי, דגן שמים (בעניני ירידת המן), ב"ב, תשס"ז; ר"ד שפיצר, למען ידעו (ילקוט על ענני הכבוד), שיכון סקווירא, תש"ס; גיטין ס ע"א (מגילה או חתומה); בבא בתרא יד ע"ב-טו ע"א (שמונה פסוקים).

מאמרים: ר"י גבאי, 'תורה מסיני', בתוך: מסילות אל האמונה, א, ירושלים, תשנ"ח, עמ' 126-61; ז' פלק, '"תורה מן השמים" ומדע המקרא המודרני', בית מקרא, 38, ב (תשנ"ג), עמ' 114-105; רי"ד גילת, 'הדרשה וקריאת התורה בבית הכנסת בשבת', פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 362-350.

ספרים: י"מ גרינץ, מבואי מקרא, ת"א, תשל"ב; י' רוט-רותם ונ' שרביט, פרקים במבוא למקרא, ת"א, תש"ן; ר"נ צולמן, הגות והשקפה ביהדות, פ"ת, תשמ"ח; י' איזנברג וע' דומוביץ, תורה מסיני, ירושלים, תשנ"ה; רמ"ש סוקולובסקי, נבואה והשגחה, ב"ב, תשס"ג; א' קורמן, התורה וכתבה, ת"א, תשס"ג; ח' שימל, תורת חז"ל תורה מן השמים, ירושלים, תשס"ו.

 

***

 

שיעור מס' 6.

נושא: חנוכה - רקע היסטורי

(רקע היסטורי לחג הכולל: גזירות הדת של אנטיוכוס, ההתנגדות הפאסיבית, קידוש ה', מתתיהו, יהודה ואחיו, ההתנגדות האקטיבית, קרבות המקבים, חנוכת המקדש, מאז ועד עד סוף ימי החשמונאים. על נס פך השמן - טיבו וחשיבותו).

מקורות: מקבים א, מהד' א' רפפורט, ירושלים, תשס"ד; מקבים ב, מהד' ד' שוורץ, ירושלים, תשס"ה; יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים, מהד' ש' חגי, ירושלים, תשנ"ג; גיטין נז ע"ב (חנה ושבעת בניה); סנהדרין עד ע"א (פיקוח נפש); מגילת תענית, פרק ט; בבלי שבת כא ע"ב (נס פך השמן); מגילת אנטיוכוס; רא"א הירשוביץ, אוצר כל מנהגי ישורון, מהד' רביעית, לבוב, תר"ץ, עמ' 50; מהר"ל, נר מצוה, חלק ב, מהד' רי"ד הרטמן, ירושלים, תשס"ב, עמ' פ-פג.

מאמרים: מ' בר-אילן, 'מותו של אלעזר בקרב בית-זכריה', מחקרי יהודה ושומרון, תשנ"ג, עמ' 125-117; ט' אילן, 'שמות החשמונאים בימי בית שני', ארץ ישראל, י"ט (תשמ"ז) עמ' 241-238; ח' גרוסמן, ''יהודה המכבי מתגייס לצה"ל': דמות יהודה המכבי וביטוייה החזותיים באמנות השימושית', מחקרי ירושלים בפולקלור יהודי, כב (תשס"ג), עמ' 142-123.

ספרים: מ' אבי-יונה, אטלס כרטא לתקופת בית שני המשנה והתלמוד, ירושלים, 1974; ב' בר-כוכבא, מלחמות החשמונאים, ירושלים, תשמ"א; ז"ח ארליך, גבורת בית חשמונאי, החברה להגנת הטבע, עפרה, תשמ"ו; ימי בית חשמונאי, בעריכת ד' עמית וח' אשל, ירושלים, תשנ"ו.

 

שיעור מס' 7.

נושא: נרות חנוכה - הלכות ומנהגים

(על מצות הדלקת הנרות: מספרי הנרות, זמן ההדלקה, מקום ההדלקה, השמש, החומרים, נשים, סדר ההדלקה, שבת וחנוכה. מנהגי החג).

מקורות: בבלי שבת, כא ע"ב; ר' יעקב ב"ר אשר, טור, או"ח, סימנים תרע-תרפד; ר"י קארו, שלחן ערוך, שם.

מאמרים: ח' סיימונס, 'אכילת גבינה ולביבות בחנוכה', סיני, קטו (תשנ"ה), עמ' נז-סח; רי"י רוזן, 'משחק הסביבון בחנוכה', קובץ הציונות הדתית, ירושלים, תשס"ב, עמ' 256-249.

ספרים: באורך נראה אור, קובץ מאמרים לחנוכה לזכרו של סגן דני כהן הי"ד, בעריכת י' רוזנסון ור"ע אריאל, ירושלים, תשס"ד; אנציקלופדיה תלמודית - אוצר החנוכה (הלכות ומנהגים טעמים ומקורות) ירושלים, תשס"ז; ר"א שלזינגר, מצות נר איש וביתו, ירושלים, תשס"ח.

שיעור מס' 8.

נושא: ארבעת הצומות - אירועים ואישים

(על חורבן בית ראשון וחורבן בית שני - האירועים, השמות והתאריכים - הרחבות ודגשים).

מקורות: זכריה ח, יט (ארבעת הצומות); מלכים ב, כה (חורבן בית ראשון); ירמיהו פרק נב (חורבן בית ראשון); שם, פרק לט, א-יד (החורבן וצדקיהו); פרק מ, יג-טז; פרק מא (גדליה); ראש השנה יח ע"ב; תענית כט ע"א; יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים, מהד' ש' חגי, ירושלים, תשנ"ג; משנה תענית, פ"ד מ"ו (חורבן בית שני); גיטין נו ע"א-ע"ב (עשירי ירושלים, ריב"ז ואספסיאנוס).

ספרים: ההיסטוריה של עם ישראל, כרך יא, יהודה ורומא, מרידות היהודים, (בעריכת א' רפפורט), ירושלים, תשמ"ג; ההיסטוריה של ארץ ישראל, כרך ד', שלטון רומי (בעריכת מ' שטרן), ירושלים, 1984; יהודה ורומא, כרך ג, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, תשנ"ח; א' רפפורט, יוחנן מגוש חלב, ירושלים, תשס"ז.

שיעור מס' 9.

נושא: ארבעת הצומות - הלכות ומנהגים

(על דיני הצומות, ההבדלים בין תשעה באב לשלושת הצומות האחרים, ההבדלים בין תשעה באב ליום הכיפורים; על ימי בין המצרים ועל דיני תשעה באב ומנהגיו. הקדיש - טיבו ועניינו).

מקורות: רמב"ם, הל' תעניות, פ"ה ה"א-ה"ד; שם, הי"ט. ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' תקמט-תקנד; נוסחי ארבעת הקדישים - מתוך סידורי התפילות.

מאמרים: ר"ח קרלינסקי, 'ארבעה צומות החורבן לאור ההלכה בזמננו', אור המזרח, טז (תשכ"ז), עמ' 191-184; ר"ש נגר, 'מנהגי אבילות בימי "בין המצרים"', מסורה ליוסף, ה (תשס"ח), עמ' 174-159; ר"י זולדן, 'תקנת הצומות וביטולם', מלכות יהודה וישראל, תשס"ב, עמ' 443-436.

ספרים: י' תבורי, 'תעניות', בתוך: מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תש"ס, עמ' 415-391; ר"ד אסף, הקדיש - מקורו, משמעותו ודיניו, חיפה, תשנ"ט; ר"א לוין, כל בו ליארצייט, טורונטו, תשס"ו.

שיעור מס' 10.

נושא: ארבעת הצומות - הגות

(על התמודדות עם סבל ואסונות, על גורמים טבעיים וגורמים רוחניים, על מעורבות ה' ושיקוליה, על הסיבות לחורבן ועל מטרת הצומות).

מקורות: ברכות ה ע"א (יפשפש במעשיו); שם ה ע"ב (רב הונא); חולין ז ע"ב (נקיפת אצבע); דברים לב, ד; תהלים צב, טז; שם, קמה, יז (צדיקות ה'); יומא ט ע"ב (סיבות החורבן).

מאמרים: מ' בר, 'חורבן בית שני בהגות היהודית הקדומה', בתוך: היהודים בעולם ההלניסטי והרומי, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 451-437; רמ"צ גרוזמן, 'תעניות, מטרת הצום, הסתר פנים', מתוך: על המועדים, ירושלים, תשנ"ד, עמ' 292-277; ש' טל, 'הסיבות והגורמים לתופעת האנטישמיות', בתוך: עץ אבות (קידוש השם בשואה בהגות בהלכה ובאגדה), ירושלים, תשנ"ג, עמ' 144-93.

ספרים: א' אדרת, מחורבן לתקומה: דרך יבנה בשיקום האומה, ירושלים, תשנ"ח; רי"י הכהן בייפוס, ילקוט לקח טוב, פרקי אמונה ונחמה, ירושלים, תשנ"ג; ר"ע טאובר, פרקי מחשבה, ירושלים, תשס"ד; צ' וינברגר וב' חפץ, השנאה והחנם, ירושלים, תשס"ה.

שיעור מס' 11.

נושא: ראש השנה

(על יום הדין ועל מה דנים. על התקיעה בשופר - הקולות ועניינם. מנהגי ראש השנה - תשליך ומאכלי החג).

מקורות: ויקרא רבה, פרשה כט, א; משנה, ראש השנה פ"א מ"ב (כבני מרון); בבלי ראש השנה שם יח ע"א; שם טז ע"א; שם לב ע"ב (ספרי חיים); תפילת 'ונתנה תוקף'; ברכות כח ע"ב (ריב"ז); בבא בתרא ט ע"א (גדול המעשה); איוב פרקים א-ב; ספר מהרי"ל, הל' רה"ש, ו-ט, מהד' ר"ש שפיצר, ירושלים, תשמ"ט, עמ' רעו-רעח (על מאכלי רה"ש ותשליך); כריתות ו ע"א; הוריות יב ע"א.

מאמרים: ר"י מירסקי, מעשה איש ופקודתו, מתוך: הגיוני הלכה, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 164-160; הנ"ל, הדין בראש השנה, הגיוני הלכה, עמ' 171-165; ר"א כי טוב, תקיעת שופר ותפילות ראש השנה, ספר התודעה, מהד' ירושלים, תשנ"ו, כרך א, עמ' לז-מט; ר"צ סלושץ, 'סימנא מילתא היא', שמעתין, 76-75 (תשמ"ד), עמ' 44-32.

שיעור מס' 12.

נושא: יום הכיפורים

(על עשרת ימי תשובה, על התשובה והוידוי, על חמשת ענויי היום, על מנהגי יום הכיפורים).

מקורות: רמב"ם, הל' תשובה, פ"ב, ה"א-ה"ב; בבא מציעא פד ע"א (ריש לקיש); חגיגה טו ע"א-טו ע"ב (אלישע בן אבויה); עבודה זרה יז ע"א (יש קונה עולמו בשעה אחת); משנה, יומא פ"ח מ"א-מ"ט; הוידוי - 'אשמנו', 'על חטא' - מתוך המחזורים.

מאמרים: ר"א כי טוב, 'עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים', ספר התודעה, ירושלים, תשנ"ו, כרך א, עמ' סה-פד; ר"מ רייס, 'תשובה, תפילה וצדקה', קריאי מועד, ירושלים, תשנ"ה, עמ' 61-53; י' תבורי, מצוות היום, תפילות היום, מתוך: מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תשנ"ה, עמ' 293-259.

 

 

שיעור מס' 13.

נושא: סוכות

(על מצות הסוכה, פרטיה ודיניה; על השמחה בסוכות, על ניסוך המים והתפילה על המים; על ארבעת המינים)

מקורות: סוכה יא ע"ב; טור או"ח, סי' תרכ"ה; תענית ט ע"א (שלוש מתנות); משנה, סוכה פרקים א-ב; פרק ה; ויקרא רבה, פרשה ל; ספר החינוך, מצוה שכד. רי"י שלינקה, 'חג הסוכות זמן שמחתנו', מועדי ישראל בהלכה ובאגדה, ח"א, ת"א, תשנ"ט, עמ' קעה-רכד.

מאמרים: ש' מן ההר וי' איזנברג, 'חג הסוכות', בתוך: מועדים, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 102-85; י' גרטנר, 'הנענועים כחלק ממצות ארבעת המינים', מתוך: מפרות האילן, עמ' 363-361; יו"ט לוינסקי, 'האושפיזין', ספר המועדים, ת"א, תשי"א, כרך ד, עמ' 156-154; ב' לנדוי, 'הושענא רבה', מחניים עד, (תשכ"ג), עמ' 34-30; מ' הכהן, 'שמחת תורה', שם, עמ' 47-46.

***

 

הערה:

שלושה שיעורים חלופיים

לעתים בסמס' א - במקום חטיבת ימים נוראים, הניתנת בשלושה שיעורים, ניתנת חטיבה אחרת - של שבת, הכוללת את שלושת השיעורים הבאים:

שיעור מס' 1

נושא: ברכות ביהדות

(על שלושת סוגי הברכות: ברכות הנהנין, ברכות שבח והודיה, ברכות המצוות).

מקורות: לקט ברכות מסידור התפילה.

מאמרים: ש' שרביט, 'מסורות כתיבתם והגייתם של שמות הא-ל במרוצת הדורות', לשוננו, ע (תשס"ח), עמ' 614-599.

ספרים: ר"י שוורץ, מילי דברכות, ירושלים, תשמ"ז; ר"מ פרץ, אוצר הברכות (ברכות הריח והראיה), ירושלים, תשס"א; רי"ח כהן, אנציקלופדיה לברכות הנהנין, ירושלים, תשס"ג; ר"ר מרגליות, מקור הברכה, באר שבע, תשס"ד; ר"א מלמד, פניני הלכה - ברכות, הר ברכה, תשס"ט.

שיעור מס' 2

נושא: ברכות הקידוש והיין בליל שבת

(על ברכת הקידוש; על היין; קדימה בברכות; תוספות לנוסח הקידוש; קידושא רבה; על הקידוש בחג).

מקורות: משנה, ברכות פ"ח מ"א; רמב"ם, הל' שבת, פכ"ט ה"א-הכ"ג; נוסחי הקידושים מן הסידורים.

ספרים: רי"י נויבירט, שמירת שבת כהלכתה, חלק ב, ירושלים, תשמ"ט, עמ' צ-קצא; ר"א הלוי, קידוש כהלכתו, ב"ב, תשמ"ט; ספר הקידוש, לשבתות ולחגי ישראל, משרד הביטחון, 1999.

 

 

שיעור מס' 3.

נושא: כוס של ברכה - הלכות ומנהגים

(על אמירת 'סברי', על נשים במצוות ובמצוות הקידוש. על עניינים הקשורים בכוס של ברכה - ובכלל זה כוס הקידוש).

מקורות: משנה, קידושין פ"א מ"ז; משנה, ברכות פ"ג מ"ג; בבלי ברכות כ ע"ב, ברכות נא ע"א-ע"ב. רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, 'כוס הקידוש', 'יין לקידוש', ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, עמ' 167-151.

ספרים: רי"י פוקס, הליכות בת ישראל, ירושלים, תשד"ם; רי"י נויבירט, שמירת שבת כהלכתה, חלק ב, ירושלים, תשמ"ט, עמ' צ-קצא; ר"א הלוי, קידוש כהלכתו, ב"ב, תשמ"ט.

*** *** ***

סמס' ב

שיעור מס' 1.

נושא: סיפורו של חג הפורים

(סיפורו של חג הפורים כפי שהוא מסופר במגילת אסתר - דגשים על האירועים, הדמויות, המשתאות והתאריכים)

מקורות: מגילת אסתר; תורה שלמה, מגילת אסתר, מיסודו של רמ"מ כשר, ירושלים, תשנ"ד; מגילת אסתר "תורת חיים" עם פירושי הראשונים, ירושלים, תשס"ו.

מאמרים: ב' שפיגל, 'מהפכו של אחשורוש במשתה השני עם אסתר - פן מיוחד של מעורבות שמימית בספרות הרבנית, מגדים, מג (תשס"ה), עמ' 118-87; הנ"ל, 'לפשר האמירה "אם מזרע היהודים מרדכי"', דף שבועי, אוניברסיטת בר-אילן, פרשת תצוה ופורים, תשס"ו, מס' 643, עמ' 4-2; הנ"ל, 'הכיצד לא ידעו אחשורוש והמן שאסתר יהודייה? - מגוון של גישות בספרות הרבנית', מגדים, מט (תשס"ט), עמ' 107-71.

שיעור מס' 2.

נושא: פורים - הלכות ומנהגים

(על ארבע מצוות החג העיקריות: מקרא מגילה, משתה ושמחה, משלוח מנות ומתנות לאביונים, ועל מנהגי החג)

מקורות: אסתר, פרק ט; בבלי מגילה ז ע"ב; ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' תרפ"ו-תרצ"ז.

מאמרים: רי"ל הכהן מימון, 'ההתחפשות בפורים', מתוך ספרו: חגים ומועדים, ירושלים, תש"י, עמ' קיט-קלב; ר"ב לנדוי, משלוח מנות בהלכה ובאגדה, מתוך: חגים ומועדים, בעריכת דבורה והרב מנחם הכהן, כרך ב [חנוכה, ט"ו בשבט, פורים], ירושלים, תש"מ, עמ' 176-173; 25. י' תבורי, 'חג הפורים', בתוך: מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תשנ"ה, עמ' 339-323, עמ' 367-346.

שיעור מס' 3.

נושא: "עבדים היינו לפרעה במצרים"

(סיפורם של אבותינו מגזירת ברית בין הבתרים עד היציאה ממצרים. דגשים והרחבות רבות ומגוונות על הקורות והאירועים, כמו: הריבוי העל טבעי, צעדי פרעה וגזירותיו לבלימת הילודה העברית; משה - לידתו, התיבה, גדילתו, הסנה; עשר המכות - עם הרחבות רבות).   

מקורות: בראשית טו, יג-יד; שמות פרקים א-טו; מסורות חז"ל בתלמודים ובמדרשים על פסוקים אלו (בעיקר בבבלי סוטה, בשמות רבה ובתנחומא שמות); הגדה של פסח.

מאמרים: רמ"צ גרוזמן, 'חג הפסח - חג המשפחה, מטרתן של מכות מצרים, יד-חזקה', מתוך: על המועדים, ירושלים, תשנ"ד, עמ' 159-145.

ספרים: ר"ז בראווער, למען תספר, סיפור יציאת מצרים בהלכה ובאגדה (ג' חלקים), ירושלים, תשנ"ו; ר"מ לואיס, מטעמי השולחן (סיפור יציאת מצרים), ירושלים, תשס"ג-ד; פ' גלפז-פלר, יציאת מצרים - מציאות או דמיון, ירושלים-ת"א, תשס"ג.

שיעור מס' 4.

נושא: פסח מצרים ופסח דורות

(על יציאת מצרים וקריעת ים סוף. פירוט ממוקד על הימים האחרונים במצרים - שבת הגדול; המצוות במצרים - פסח מצרים; המצוות לדורות: פסח, מצה, מרור והגדה; אחר החורבן; תקנות חכמים: ההסיבה, ארבע כוסות ואפיקומן).

מקורות: שמות פרקים יב-יד; מסורות חז"ל בתלמודים ובמדרשים על פסוקים אלו; הגדה של פסח.

מאמרים: ר"מ רייס, 'חג האמונה', קריאי מועד, ירושלים, תשנ"ה, עמ' 239-233.

ספרים: י' תבורי, פסח דורות, פרקים בתולדות ליל הסדר, ת"א, תשנ"ו.

שיעור מס' 5.

נושא: ליל הסדר - הלכות ומנהגים

(על הקערה ומרכיביה; שלוש המצות, ליל הסדר עפ"י חמשה עשר סימניו; דגשים על ארבעת הכוסות, שבירת המצה האמצעית; ההגדה ותכניה; שיעורי מצה ומרור והכוסות; כוסו של אליהו ופתיחת הדלתות).

מקורות: הגדה של פסח; ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' תע"א-תפ"א.

מאמרים: רש"י זווין, 'הסדר', בתוך: המועדים בהלכה, כרך ב, ירושלים, תש"מ, עמ' שיג-שכח; ר"א כי טוב, 'ליל הסדר', מתוך ספרו: ספר התודעה, ירושלים, תשנ"ו, כרך ב, עמ' רמד-רעו.

ספרים: ד' גולדשמידט, הגדה של פסח ותולדותיה, מהד' ירושלים, תשמ"ח; רמ"י וינגרטן, הסדר הערוך, כל בו לסדר ליל הסדר, ג' חלקים, ירושלים, תשנ"א.

שיעור מס' 6.

נושא: ספירת העומר

(על מצוות העומר, על מצוות הספירה - טעמים ומשמעויות).

מקורות: ויקרא כג, ט-כב; משנה מנחות, פרק י; רא"ש  פסחים, סוף פרק י; ספר החינוך, מצוה שו. 

מאמרים: י' תבורי, 'העומר', מתוך ספרו: מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תשנ"ה, עמ' 145-131; רי"י שלינקה, 'ספירת העומר', בתוך ספרו: מועדי ישראל בהלכה ובאגדה, ח"ב, ת"א, תשנ"ט, עמ' קלו-קמה.

שיעור מס' 7

נושא: ל"ג בעומר

(על האבלות בספירה, על תלמידי רבי עקיבא והשמד, ועל פטירת רשב"י).

מקורות: בבלי יבמות סב ע"ב; אגרת רב שרירא גאון, מהד' רב"מ לוין, עמ' 13; ירושלמי תענית, פ"ד ה"ה.

מאמרים: נ' טוקר, 'ל"ג בעומר-באור, בסתר ובמסתורין', מתוך: הצופה, מוסף השבת, י"ב באייר תשנ"ה, (12.5.95); הנ"ל, 'ל"ג בעומר - מועד קטן שעניניו גדולים וסודותיו עמוקים, שנה בשנה, תשס"ג, עמ' 78-57.

ספרים: ר"ש גוטמן, תגלחת מצוה ועניני ל"ג בעומר, ב"ב, תשס"ב.

שיעור מס' 8.

נושא: שבועות - שמות החג ומנהגיו

(שמות החג וענייניהם, חג מתן תורה; מנהגי החג: ירק, מאכלי חלב, ערות כל הלילה).

מאמרים: ד' ור"מ הכהן, 'שבועות, מנהגי החג', מתוך: חגים ומועדים, כרך ג [חג הפסח, חג השבועות], עמ' 157-151; ש גליקסברג, 'ירק בשבועות: לקורותיו וטעמיו של מנהג', שיח שדה, 5 (תשס"ט), עמ' 62-41; י' פרקש, 'מנהג אכילת מאכלי חלב בשבועות', בשדה חמ"ד, 39, ה-ו (תשנ"ו), עמ' 17-5; מ' חלמיש, 'תיקון ליל שבועות', מחקרי חג, 5 (תשנ"ד), עמ' 78-62; ר"ש ביטון, 'שפיכת מים בחג השבועות - על מנהג והעלמו', שמעתין, 154 (תשס"ד), עמ' 132-126.

ספרים: נ"ה צלניק, ספר עצרת, ירושלים, תשמ"ז; ר"ש רוזנר, מעמד הר סיני, ירושלים, תשנ"ב.

שיעור מס' 9.

נושא: מגילת רות

(על סיפור המגילה ושייכותו לחג השבועות)

מקורות: מגילת רות; תורה שלמה, מגילת רות, מיסודו של רמ"מ כשר, ירושלים, תשנ"ט.

מאמרים: ר"י איזנברג, 'נאמנות ואהבה במגילת רות', בתוך: שנה בשנה, תשס"ב, עמ' 50-33; ר"ש נשר, 'מגילת החסד' (לדמותה של רות המואביה), בתוך: שנה בשנה (תש"ם), עמ' 287-280.  

ספרים: ר"א ידיד, ארבע אמהות ואם המלוכה, ירושלים, תשנ"ז; אל אשר תלכי - אסופת מאמרים בענייני מגילת רות, לעילוי נשמת החייל אריאל רביב, ירושלים, תשס"ב; אלומת אור - אסופת מאמרים בענייני מגילת רות ואירועי כפר מימון, כפר מימון, תשס"ו; א' אשמן, תולדות חוה (בנות, אמהות ונשים נוכריות במקרא), ת"א, 2008, עמ' 73-57.

שיעור מס' 10

נושא: נרות שבת - טעמים והשלכות

(על קדמות נר השבת, על טעמיו - כבוד, עונג ושלום בית, וההבלים ההלכתיים ביניהם)

מקורות: בראשית רבה, פרשה ס, טז; מדרש לקח טוב, שמות לה, ג; משנה שבת, פרק שני, במה מדליקין; רמב"ם, הל' שבת, פרק ל, ה"א-ה"ח; פרק ה, ה"א-ה"ג (כבוד ועונג); בבלי שבת כה ע"ב (שלום בית).

מאמרים: רי"ד גילת, 'ליל התקדש שבת', מתוך: פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 349-326.

ספרים: רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, שער ד', עמ' 144-100.

שיעור מס' 11.

נושא: זמנים בהלכה - וזמני כניסת שבת ויציאתה

(זמני יום ולילה ביהדות, בין השמשות ועניינו, זמני כניסת שבת וחג וזמני הדלקת נרות, זמני צאת בשבת וחג)

מקורות: בבלי שבת, לד ע"ב-לה ע"ב; משנה מגילה, פ"ב מ"ד; ירושלמי ברכות, פ"א ה"א; ברכות כו ע"ב; ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' רלב-רלג; א' בן יהודה, מילון הלשון העברית, כרך ט"ו, ערך שמש, עמ' 7292.

ספרים: רח"פ בניש, הזמנים בהלכה, ב' חלקים, ב"ב, תשנ"ו; רי"ל לוי, זמנים כהלכה לבית ולנוסע, ירושלים, תש"ס.

שיעור מס' 12.

נושא: נרות שבת - מספרי הנרות וטקס ההדלקה

מקורות: שבת לג ע"ב (רשב"י ובנו, מספרי הנרות); "על שלוש עבירות - "ובהדלקת הנר"): שבת כג ע"ב; תוספות, ד"ה חובה, שבת כה ע"ב; בראשית רבה, פרשה יא, ב; שבת קיט ע"א; תורה שלימה, בראשית כד, סז; ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' רסג (דיני ההדלקה).

מאמרים: רי"ד גילת, 'ליל התקדש שבת', מתוך: פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 349-326.

ספרים: רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, שער ד', עמ' 144-100; חִנָּה של חַנָּה (קיצור הלכות), ירושלים, תשס"ו; ר"נ שרון, אור הנר (מצות הדלקת נרות שבת קודש), ירושלים, תשס"ח.

שיעור מס' 13.

נושא: סעודות השבת ולחם משנה

(מספר הסעודות; טעמם; זמנם; סעודת מלווה מלכה. לחם משנה; טעמו וכיסויו).

מקורות: בבלי שבת קיז ע"ב; רמב"ם, הל' שבת, פ"ל ה"ט; שבת ל ע"א-ע"ב (פטירת דוד המלך).

מאמרים: רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, 'שלוש סעודות, לחם משנה', בתוך: ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, עמ' 202-184.

ספרים: רי"י נויבירט, שמירת שבת כהלכתה, חלק ב, ירושלים, תשמ"ט, עמ' קצב-רב (דיני לחם משנה); ר"י שטריקר, במעלות השבת, אופקים, תש"ס, חלק א, עמ' שצז-תמב (על עונג שבת וסעודות השבת); ר"א אלחרר, ברכת אליהו, חידושים בהלכה ובאגדה בעניני סעודת מלוה מלכה, ירושלים, תשס"ה.

***

הערה:

שני שיעורים חלופיים

לעתים בסמס' ב - במקום חטיבת העומר ול"ג בעומר, או במקום חטיבת שבועות ומגילת רות, ניתנת חטיבה אחרת בת שני שיעורים, בענייני שבת, לפי הפירוט הזה:

שיעור מס' 1.

נושא: ההכנות לשבת

(על ההכנות לשבת, מחלוקת הלל ושמאי, הלכה כמי - לאור מקורות תלמודיים ומדרשיים).

מקורות: בבלי ביצה טז ע"א; מכילתא יתרו, מסכתא דבחודש, פרשה ז, מהד' רבין-הורוביץ, עמ' 229; שבת קיט ע"א (בעה"ב בלודקיא); שבת קיז ע"ב (רב חסדא); בבא קמא לב ע"א-רע"ב; ר"ש הלוי אלקבץ, מזמור 'לכה דודי'; ר"י מוינה, אור זרוע, הל' ערב שבת, סי' י"ח, ג; רמ"א, דרכי משה, או"ח, סי' ר"נ; רי"ו כ"ץ, פרישה, או"ח, רמ"ב, אות יד.

מאמרים: רי"ד גילת, 'לקראת שבת', מתוך: פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 325-301.

שיעור מס' 2.

נושא: יוסף מוקיר שבי

(מספר הסעודות; טעמם; זמנם; סעודת מלווה מלכה. לחם משנה; טעמו וכיסויו).

מקורות: בבלי שבת קיט ע"א (הסיפור); ר"י חיים, בן יהוידע, שבת שם; ביצה טז ע"א; ויקרא רבה, פרשה ל, א (הכל נגזר בתשרי); זוהר פקודי, מהד' ר"ר מרגליות, דף רנה ע"א (כפלי כפלים); פסיקתא רבתי, מהד' רמא"ש, תוספתא, פיסקא מו; רבנו ניסים גאון, חיבור יפה מהישועה, מהד' ח"ז הירשברג, ירושלים, תשי"ד, עמ' כא-כב; רמב"ם, הל' שבת, פרק ל, ה"ז.

מאמרים: ב' שפיגל, 'מדוע יוסף מוקיר שבי קנה את הדג?', סיני, קלג (תשס"ד), עמ' מד-סט; מ' חלמיש, 'אכילת דגים בשבת - טעמים ופשריהם', בתוך ספרו: הקבלה - בתפילה, בהלכה ובמנהג, ר"ג, תשס"ב, עמ' 586-486.

*** ***

***

ג. חובות הקורס

1. אין דרישות קדם.

2. מטלות חובה: מבחן.

    מטלות רשות: תרגילים ושאלות (כבונוס בלבד)

3. מרכיבי הציון הסופי: מבחן + בונוס (על השתתפות פעילה בשיעור ובעיקר  

    על תרגילים)

***

 

ד. ביבליוגרפיה

1. חוברת הלימוד של הקורס.

2. המאמרים והספרים שמפורטים בצמוד לנושאים (לעיל בסעיף ב).

3. ספרות עזר ומחקר נוספת (קריאת רשות):

י' נכט, ז' אפשטיין, י"ל ברוך, ספר השבת (בעריכת י"ל ברוך), ת"א, תשי"ב.

י"ל ברוך וי"ט לוינסקי, ספר המועדים, ח' חלקים, ת"א, תש"ז-תשי"ז.

ר"ד שפרבר, מנהגי ישראל: מקורות ותולדות, ח' חלקים, ירושלים, תשמ"ט-תשס"ז.

4. חומר מחייב למבחנים:

1. הטקסטים הנלמדים מחוברת הלימוד של הקורס.

2. השיעורים בכיתת הלימוד.

3. פרק אחד או מאמר אחד מן הביבליוגרפיה (זו שנזכרת בפירוט השיעורים (לעיל בסעיף ב, או זו שנזכרת כאן בסעיף ד).