משנת הרמבם

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

סילבוס

שם הקורס:  הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

סוג הקורס: למידה עצמית מודרכת

שנת לימודים:  תשע"א       סמסטר:   א+ב                    היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:     אין אתר

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

תמונה כללית מקיפה של הפילוסופיה של הרמב"ם - גדול ההוגים היהודיים בימי הביניים - כפי שהיא משתקפת בעיקר במורה נבוכים.

 

ב. תוכן הקורס:

תולדות חייו וכתביו, הרמב"ם כמנהיג, השכל ומיון המדעים, תורת הנפש, מבנה ומטרתו של מורה הנבוכים, פרשנות המקרא - ביאור ביטויי ההגשמה, תורת ההכרה, הגדרת האמונה, תורת התארים, עיקרי האמונה, הנבואה, ההשגחה ובעיית הרע, טעמי המצוות, תכלית - אהבת ה' ועבודתו, משיחיות.

    מהלך השיעורים: שלוש פגישות הדרכה במשך השנה, השאר למידה עצמית מתוך ספר הלימוד של פרופ' שאול רגב "הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית".

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

פגישה א'

רגב, עד עמ' 87

 

2

פגישה ב'

רגב, עמ' 189-88

 

3

פגישה ג'

רגב, עמ' 260-190

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות: קריאת ספר הלימוד של רגב "הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית".

 מרכיבי הציון הסופי: מבחן בסוף הסמסטר (ציון מספרי)

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה

ספר הלימוד של פרופ' שאול רגב, הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית. ניתן לרכוש את הספר במרכז ללימודי יסוד.

קריאת רשות

י. אבן שמואל, מבוא כללי למורה נבוכים, מורה נבוכים (מהדורת אבן שמואל), ירושלים, תשמ"ב, עמ' כט-קג.

הנ"ל, מבוא למורה נבוכים, מורה נבוכים עם ביאור י. אבן שמואל, חלק ב כרך א, ירושלים, תשי"ט, עמ' יב-כח.

מ. אוריין, המורה לדורות, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 191-11.

נ. אריאלי, הנבואה כאתגר של השכל, דעת 3-2 (תשל"ח-תשל"ט), עמ' 65-49

א. בן אור, מודלים להבנת הרע ב'מורה נבוכים', עיון לד (תשמה-תשמו), עמ' 33-3.

י. בן ששון, לחקר משנת טעמי המצוות במורה נבוכים, תרביץ כט (תש"ך), עמ' 281-268.

הנ"ל, תורת הנבואה של הרמב"ם, הגות יהודית עיון ומחקר, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 335-291.

י.י. גוטמן, המוטיבים הדתיים בפילוסופיה של הרמב"ם, דת ומדע, ירושלים, תשל"ט, עמ' 102-86.

צ. דיזנדרוק, התכלית והתוארים בתורת הרמב"ם, תרביץ א (תר"ץ), עמ' 136-106, ב (תרצ"א), עמ' 73-27.

י. היינמן, טעמי המצוות בספרות ישראל, תשכ"ו, חלק א', עמ' 97-79.

א.י. השל, ההאמין הרמב"ם שזכה לנבואה?, ספר היובל ללוי גינצבורג, 1945, עמ' 188-159.

צ. וולפסון, ריה"ל והרמב"ם על הנבואה, המחשבה היהודית בימי הביניים, ירושלים, תשל"ח, עמ' 282-264.

מ. וכסמן, השארות הנפש במשנת הרמב"ם, בשבילי הספרות והמחשבה העברית תשט"ז, עמ' 173-166.

י. טברסקי, ספר משנה תורה לרמב"ם. מגמתו ותפקידו, דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים, כרך ה', חוברת 1, עמ' 22-1.

ח. כשר, יסורין ללא עוון (למשמעות הניסיון במורה נבוכים), דעת 26 (תשנ"א), עמ' 41-35.

הנ"ל, עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות', HUCA 56 (1985), עמ' א-ו.

מ.צ. נהוראי, תורת המצוות של הרמב"ם, דעת 13 (תשמ"ד), עמ' 42-28.

א. נוריאל, מושג האמונה אצל הרמב"ם, דעת 3-2 (תשל"ח-תשל"ט), עמ' .47-43

ק. סיראט, הגות פילוסופית בימי הביניים, ירושלים, 1975, עמ' 264-213.

ח. קרייסל, אהבת ה' ויראת ה' במשנתו של הרמב"ם, דעת 37 (תשנ"ו), עמ' 151-127.

הנ"ל, חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו, אשל באר שבע ג (תשמ"ו), עמ' 169-149.

ש. רגב, התגלות קולקטיבית ומעמד הר סיני אצל הרמב"ם ומפרשיו: נרבוני, שם טוב ואברבנאל, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט (תש"ן), עמ' 265-251.

ש. רוזנברג, מושג האמונה של הרמב"ם וממשיכיו, מ. חלמיש (עורך), ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן כב-כג (תשמ"ח), עמ' 389-358.

הנ"ל, פרשנות הרמב"ם בספר מורה נבוכים, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל א (תשמ"א), עמ' 157-85.

א. שביד, עיון בשמונה פרקים לרמב"ם, ירושלים, תשכ"ה.

 

 חומר מחייב למבחנים: ספר הלימוד של רגב.