חברה ישראלית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                             תאריך עדכון:

שם ומספר הקורס: החברה הישראלית                                                                                             

                                          74-124                     

 

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:תשע"ב                     סמסטר:  קיץ                       היקף שעות: 4 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

שם המרצה: ד"ר אלה קורן -    ellakoren@biu.013.net.il  ela.koren@biu.ac.il

א. מטרות הקורס:

    מטרת הקורס הנה להגיע להבנה מעמיקה של התהליכים החברתיים המתקיימים בחברה   הישראלית מראשית ההתיישבות היהודית החדשה בארץ ועד היום, ולבחון את השלכותיהם של תהליכים אלו.

כמו כן, המטרה היא להעניק כלים לניתוח הסיבות לקונפליקטים בין השסעים השונים בחברה. דילמות חברתיות ינותחו בראי המחקר הסוציולוגי: עלייה, קליטה, כור היתוך, עדות ומיעוטים, מגדר, דת ומדינה.

תהליך ההתהוות והשינוי שמתרחש בחברה הישראלית ינותח מנקודות ראות סוציולוגיות שונות

 

ב. תוכן הקורס:

     א. גישות לחקר החברה הישראלית

      ב. המהפכה הציונית והזהות הלאומית:

      ג. ישראל כחברה פלורליסטית

      ד. יחסי דת, מדינה ודמוקרטיה בישראל

      ה. מעמד האישה והמשפחה בחברה הישראלית

      ו. צה"ל והמדינה

      ז. יחסי יהודים וערבים בישראל

      ח. החברה הישראלית כיום

    מהלך השיעורים:

     השיעורים הינם פרונטאלים ונצפה בסרטים רלוונטים לנושאים הנלמדים על פי מגבלות הזמן

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:  

     שעורים 1 - 3    גישות לחקר החברה הישראלית    פריטים: 1-4

      שעורים 4- 7      המהפכה הציונית והזהות הלאומית    פריטים: 5-9

      שעורים 8- 11    ישראל כחברה פלורליסטית    פריטים: 10-19

      שעורים 12- 14  יחסי דת, מדינה ודמוקרטיה בישראל   פריטים:20-26

      שעורים 15 - 19  מעמד האישה והמשפחה בחברה הישראלית   פריטים:27-31

      שעורים 20 -23   צה"ל והמדינה   פריטים:32-40

      שעורים 24 -26   יחסי יהודים וערבים בישראל   פריטים:41-46

      שעורים 27 - 28  החברה הישראלית כיום: הגירה, שינויים חברתיים    פריטים:47-52

ג. חובות הקורס:

 

      קריאת הפריטים שברשימה הביבליוגרפית:  כפוף לשינויים במהלך הקורס.

        נוכחות והשתתפות פעילה בהרצאות .

        עמידה בבחינה  בסוף הסמסטר (100% מהציין)

 

    

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

חומר מחייב למבחנים: על פי הנחיית המרצה

         

א. גישות לחקר החברה הישראלית

 

1. רם, אורי (עורך), (1995), החברה הישראלית: היבטים ביקורתיים, תל-אביב, עמ' 33-7. 

שמור סוציולוגיה לפי חבר.הי (222147) וגם תדפיס 5186 (332918)

2. רם, אורי, (2005), הגלובליזציה של ישראל : מק'וורלד בתל-אביב, ג'יהאד בירושלים, הוצאת רסלינג, תל-אביב. המבוא.

שמור מדעי המדינה לפי רם.גלו (1067704) פרק 1 בתדפיס 10478 (1100198

3. מגילת העצמאות, (1948), בתוך: כל מקור.

תדפיס 6143 (400138)

4. הרצל, בנימין זאב, (1978), מדינת היהודים. תל-אביב: ידיעות אחרונות.

שמור מדעי המדינה לפי מדי.הי (159156)

 

 

ב. המהפכה הציונית והזהות הלאומית:

 

5. אבינרי, ש. (1988), המהפכה הציונית, בתוך: הרעיון הציוני לגווניו, עם עובד, 24-13 וכן עמ' 257-247.

שמור מדעי המדינה לפי אבי.רע (102891)

 עמ' 12-24 בתדפיס 10900 (0567682) עמ' 247-257 בתדפיס 10901 (1116249)

 

6. שפירא, א. (1989), "ציונות והכח - אתוס ומציאות", בתוך: ההליכה על קו האופק, עם-עובד, תל-אביב,

38-23, 71-39.

שמור סוציולוגיה לפי שפי.הל (101865) וגם תדפיס 10902 (1116249)

 

7. שפירא, י. (1996), "יחידות דוריות ויחסים בין-דוריים בפוליטיקה הישראלית" בתוך: אריאן, א. (עורך),

ישראל דור התהוות, תל-אביב, זב"מ, 151-137.

שמור מדעי המדינה לפי ישר.דו (129225) וגם תדפיס 10903 (1116250)

8. גלעדי, ד. (תשכ"ט), "יוזמה פרטית, הון לאומי וגיבוש פוליטי של הימין" בתוך: איזנטאדט ואחרים  (עורכים) המבנה החברתי של ישראל, אקדמון, ירושלים 97-85.  שמור סוציולוגיה לפי מבנ.הכ (114410) וגם תדפיס 10904 (1116252) 

9. יזרעאלי, ד. (1984), "תנועת הפועלות בא"י מראשיתה עד 1927", קתדרה, 32, 140-109.

 כתב עת באולם 4 וכן תדפיס 6188 (404760)

 

ג. ישראל כחברה פלורליסטית

 

 

10. ליסק, מ. (1999), העלייה הגדולה בשנות החמישים, כישלון כור ההיתוך, מוסד ביאליק, ירושלים.

עמ' 16-1, 74-58, 136-134

שמור סוציולוגיה לפי ליס.על (418587)

 

11. סבירסקי, שלמה (1995), זרעים של אי שיוויון, ברירות, תל-אביב, עמ' 114-71.

שמור סוציולוגיה לפי סבי. זר (284939) וגם תדפיס (1116359)

12. שפירא, א. (1989), "מפגש הישוב עם שארית הפליטה", בתוך, ההליכה על קו האופק, עם-עובד, 325-354.

שמור סוציולוגיה לפי שפי.הל (101865) וגם תדפיס 10910 (1116360)

13. בונדי, ר (2002), " מה המריץ את שינוי השמות בראשיתה של מדינת ישראל," גשר 144, עמ' 82-73.

14. יבלונקה, ח. (2000). "תודעת השואה כגורם מעצב זהות," בתוך: צמרת, צ ויבלונקה, ח (עורכים). העשור השני: תשי"ח- תשכ"ח, יד בן- צבי, ירושלים, עמ' 166-150.

 

15. לויטן, דב, (2005), "הגשמת חלום או שבר חברתי? המקרה של ילדי תימן הנעדרים", בתוך: דון-יחיא, אליעזר (עורך), בין מסורת לחידוש : מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל, הוצאת אוניברסיטת בר אילן.

שמור מדעי המדינה לפי קני(בין)(1096878) וגם תדפיס 10908 (1116358)

 

16. אשל, יוחנן,  קורמן, גני, זהבי, נירית וח'ליל סבית, (2007)," ממדים של הסתגלות לאוניברסיטה בקרב קבוצות מיעוט: אסטרטגיות של התאמה תרבותית ותפיסת עמדות הרוב בעיני סטודנטים ערבים ויוצאי אתיופיה". מגמות, מ"ה (1): עמ' 53-75.

כתב העת באולם 4

 

17. שחורי, מלי, (2006), "סטריאוטיפים אתניים ומרחק חברתי בחברה הישראלית". סוגיות חברתיות בישראל,  (1): עמ' 64-89.

כתב עת באולם 4 בדלפק

18. לשם, א., (2005), "עולי ברית המועצות לשעבר בין התבדלות לשילוב בחברה הישראלית". בתוך: בראלי, א ואחרים (עורכים). חברה וכלכלה בישראל, כרך ב', יד בן צבי ובן גוריון, ירושלים, עמ' 580-541.

19. חנין, זאב (2007), "האליטה החדשה של דוברי רוסית בישראל", בתוך: בן רפאל, אליעזר ושטרנברג, יצחק (עורכים). מוסד ביאליק, ירושלים. עמ' 393-377.

ד. יחסי דת, מדינה ודמוקרטיה בישראל

 

20. פרס, י. ואפרים יער - יוכטמן (1998). בין הסכמה למחלוקת: דמוקרטיה, בטחון ושלום בתודעה ישראלית,

המכון הישראלי לדמוקרטיה, 41-15.

שמור סוציולוגיה לפי פרס.בי (378039) וגם תדפיס 10919 (1116376)

 

21. עציוני-הלוי, ח, (2007), "אליטה פוליטית במבחן," בתוך: בן אליעזר א ושטרנברג י (עורכים), אליטות חדשות בישראל, ירושלים, ביאליק, עמ' 42-27.

22. לוריא גיא (2011). ממונים על הצדק- רפורמות ברשות השופטת וברשויות התביעה, המכון הישראלי לדמוקרטיה, מבוא.

23. קורינאלדי, מיכאל (2002). "חוק השבות-ההתנגשות בין דת ולאום". בתוך: בר-און, מרדכי וצבי צמרת (עורכים). שני עברי הגשר: דת ומדינה בראשית דרכה של ישראל. ירושלים: יד עמ' 56-88.

שמור מדעי המדינה לפי  שני.עב  (518726)   וגם תדפיס 10962 (1116392)

 

24. גורדין,רחל, (2007), "שבת בבוקר יום יפה: מאבקן של נשים בקהילה האורתודוקסית לשותפות בבית הכנסת ובריטואלים דתיים". בתוך: ברק-ארז, דפנה ואחרות (עורכות). עיונים במשפט, מגדר ופמיניזם. קרית אונו, הקריה האקדמית אונו, עמ' 186-143.

25. ברנט, משה, (2010), "מודל הדמוקרטיה האתנית: מהו ייחודה של ישראל", סוציולוגיה ישראלית, יא(2),

עמ' 335-303.

 

26. בר סימן טוב, יעקב (2009). תוכנית ההתנתקות - רעיון ושיברו , בעריכת יעקב בר סימן טוב, הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל, עמ' 11-16

 

ה. מעמד האישה והמשפחה בחברה הישראלית

 

27. פרידמן, אריאלה, (1999), " על פמיניזם, נשיות, וכח של נשים בישראל". עמ' 19-47. בתוך: גיורא, רוזן (עורך), מין מגדר פוליטיקה הוצאת קו אדום. הקיבוץ המאוחד, תל-אביב.

 שמור סוציולוגיה לפי מין.מג ( 43991) וגם תדפיס 8014 (483342)

 

28. פוגל-ביז'אווי, ס., (2007), "פמיניזם, לאומיות ושינוי חברתי: מבט על הנשים בישראל," בתוך: יובל, י., (עורך), זמן יהודי חדש: תרבות יהודית בעידן חילוני : מבט אנציקלופדי, כרך רביעי, ירושלים, כתר,

עמ' 245-236.

מדעי החברה, יעץ, 296.681.7 זמן.יה תשס"ז, כרך ד'

29. קמיר, אורית, (2007), כבוד אדם וחוה - פמיניזם ישראלי, משפטי וחברתי. הוצאת כרמל, ירושלים.

עמ' 13-23, 64-86.

שמור סוציולוגיה לפי קמי.כב ( 1131261)

30. אוקן ס' ברברה ואוליבר עמליה ל', (2009), "עבודה בשכר ומבנה המשפחה: מחקר לאורך זמן בקרב נשים יהודיות בישראל," סוציולוגיה ישראלית י' (2), עמ' 338-307.

31. בן אליעזר, א וג'ויס, ר, (2005), "אי שוויון מגדרי ומליטריזם תרבותי - משמעותה של ההלכה החלקית של חיילות צה"ל".  בתוך: גור, חגית (עורכת), מיליטריזם בחינוך, עמ' 245-276.

שמור מדעי המדינה לפי מיל.בח (1098931) וגם תדפיס 10988 (1116701)

ו. צה"ל והמדינה

 

32. לוי, יגיל (2003). "מבוא"; "הלוחמים החדשים". צבא אחר לישראל: מיליטריזם חומרני בישראל. תל-אביב: ידיעות אחרונות. עמ' 13-29; 308-371.

שמור מדעי המדינה לפי  לוי.צב (569816) וגם תדפיס 10969 (1116415)

33. ליסק, משה, (2007), "צה"ל בין זהות לאומית-ממלכתית לבין זהויות סקטוריאליות, 2000-1948", בתוך: נאור משה (עורך), צבא, זיכרון וזהות לאומית, ירושלים,הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, עמ' 47-39.

34. עירן-יונה, מיטל, (2007), "אשת חיל והגבר החדש: שני מודלים של "משפחה אידיאלית" והשלכותיהם על הסדרים מגדריים במשפחות של נשים וגברים המשרתים בצה"ל". סוציולוגיה ישראלית, ח (2),

עמ' 209-241.

כתב עת באולם 4 (בדלפק)

35. גבריאלי-נורי, ד', (2008), "שבויים בתרבות הישראלית 2000-1948," פוליטיקה, מס' 18, עמ' 185-173.

36. בר-טל, ד ובן עמוס, א, (2004), " פטריוטיזם כתופעה פסיכולוגית- חברתית: מבוא לניתוח המקרה הישראלי," בתוך: בן עמוס ואחרים (עורכים), פטריוטיזם. תל-אביב, דיונון, עמ' 28-13.

37. צפדיה, ארז, (2010), "מיליטריזם ומרחב בישראל", סוציולוגיה ישראלית, יא (2), עמ' 361-337.

38. גרינברג, לב, (2008), "דמוקרטיה כובשת: התפקיד הפוליטי של הצבא במשטר הדואלי של ישראל", סוציולוגיה ישראלית, כרך ט (1).

39. גילת נורית (2010). "שירות הנשים בשנותיו הראשונות של צה"ל". אשת חיל עברייה. הוצאת  כרמל.

40. קורן אלה, (2001), "להיות "אישה" להיות "נכה" - אפליה כפולה", רפואה ומשפט , גיליון היובל (25),

עמ' 277-273.

ז. יחסי יהודים וערבים בישראל

41. ג'מאל, אמל (2006). "תת-ייצוג והשתתפות פוליטית לא אפקטיבית של האזרחים הערבים בישראל,"

בתוך: חסון שלמה וקרייני מיכאיל (עורכים), הערבים בישראל: חסמים בפני אי שוויון, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, עמ' 140-125.

 

42. ח'אלד אבו-עסבה, (2006). "מערכת החינוך הערבי: מערכת רוויית חסמים," בתוך: חסון שלמה וקרייני מיכאיל (עורכים), הערבים בישראל: חסמים בפני אי שוויון, ירושלים, מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, עמ' 194-183.

43. אבו- שרקיה נאיף (2010). " התרבות הארגונית ברשויות המקומיות הערביות והשפעתה על דרכי ניהולן", בתוך אפרים לביא ואריק רודניצקי (עורכים), פוליטיקה, בחירות ושלטון מקומי ביישוב הערבי והדרוזי בישראל .  אוניברסיטת תל אביב.

44. דר, אסף, (2009). "פלסטינים ויהודים בעבודה: על הסוציולוגיה של פרקטיקות עבודה בישראל ועל תרומתה להבנת הקונפליקט," סוציולוגיה ישראלית י' (2), עמ' 306-287.

45. לוטן - אלמגור, א., (2008). תעסוקת נשים במגזר הערבי, הכנסת, מרכז המידע והמחקר, ירושלים.

46. תותרי מרי (2010). "נשים ערביות בפוליטיקה: מאחורי הקלעים לקדמת הבמה?" בתוך אפרים לביא ואריק רודניצקי (עורכים), פוליטיקה, בחירות ושלטון מקומי ביישוב הערבי והדרוזי בישראל .  אוניברסיטת תל אביב.

ח. החברה הישראלית כיום

 

47. יוגב, אברהם, (עורך) (2008), התפשטות ההשכלה הגבוהה בישראל, תל אביב, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב והוצאת רמות, עמ' 23-7, 163-143.

48. אברהמי, ארזה, דר, יחזקאל, (2008), "בגישה מעשית: לימודים גבוהים בקיבוץ משתנה", בתוך: אברהם יוגב (עורך), התפשטות ההשכלה הגבוהה בישראל, תל אביב, בית הספר לחינוך, אוניברסיטת תל אביב והוצאת רמות, עמ' 188-165.

 

49. מזל, אילן וטובי פנסטר, (2007), "גלובליזציה, שייכות וקהילת מהגרי העבודה האפריקאים בתל אביב-      יפו. סוציולוגיה ישראלית ח' (2), הוצאת פרדס.

 כתב עת באולם 4 (בדלפק)  

50. קמפ, אדריאנה ורייכמן, רבקה, (2008), עובדים וזרים: הכלכלה הפוליטית של הגירת עבודה בישראל, ירושלים, מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 94-50.

51. רייכמן, רבקה, (2009), "הגירה לישראל: מיפוי מגמות ומחקרים אמפיריים 2006-1990", סוציולוגיה ישראלית י' (2), עמ' 379-339.

52. טשרני ישראל (2011). ג'נוסייד- "ובערת הרע מקרביך" שואה ורצח עם כמעשי ידינו, בני אדם.

האוניברסיטה הפתוחה, פרק 2וסוף דבר.