שיטות מחקר

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                תאריך עדכון:10.06.12

שם ומספר הקורס:  שיטות מחקר

מרצה: ד"ר אמיר זילבר                            סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים: תשע"ב                 סמסטר: קיץ                            היקף שעות: 2 ש"ש

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הסטודנטים ירכשו ידע במגוון נושאים הנוגעים לשיטות מחקר. התכנים שיילמדו יסייעו לסטודנטים בעת שיתכננו ויערכו מחקר, וכן בפיתוח יכולתם להעריך עבודות מחקריות קיימות.

 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

הקורס יתמקד במגוון נושאים הנוגעים לתכנון, עריכה ושיפוט של עבודות מחקריות (בעיקר כמותניות). במהלכו, ישולבו מגוון טקסטים ודוגמאות מחקריות, באמצעותם יומחשו התכנים השונים, ותחודד נקודת המבט הביקורתית. הסטודנטים ילמדו במהלך הקורס, בין השאר, את עקרונות הגישה המדעית, היתרונות והחסרונות של מערכי מחקר שונים, תהליכי דגימה ותהליכים של תיקוף וביסוס מהימנות של כלי מדידה. 

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס' מפגש

נושא השיעור

1-2

מבוא: גישות לרכישת ידע, עקרונות הגישה המדעית, מהי תיאוריה, וזווית ביקורתית על הגישה המדעית.

3

מנושא לשאלה ולהשערות מחקר.

4-5

משתנים: סולמות, תפקידם במחקר, אופרציונליזציה של משתנים.

6-7

שיטות דגימה, הטיות תגובה, סוגיות דגימה במחקרי אינטרנט.

8-10

כלי מדידה: מהימנות ותוקף.

11

סוגי מחקר: מבוא

12-13

התצפית

14-15

הסקר: מערכי מחקר מתאמיים, סוגי שאלונים, הטיות בניסוח שאלונים ובהעברתם.

16-18

הניסוי: עקרונות, איומים על התוקף הפנימי, מחקרי מעבדה

19-20

מערכים דמויי ניסוי ומערכי מחקר נוספים.

21-22

סטטיסטיקה במחקר: תיאורית, היסקית (שונות, רגרסיה), וגישות סטטיסטיות מתקדמות (ניתוח על, ניתוח נתיבים).

23

אתיקה במחקר

24-25

הגישה האיכותנית למחקר: עקרונות ושיטות

26

סיכום ואינטגרציה

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 קורסים: סטטיסטיקה

           

 חובות / דרישות / מטלות:

 החומר שיילמד בשיעור + מטלות שיינתנו במהלך השיעור

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

    מבחן - 100%    

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

בייט מרום, ר' (2000). שיטות מחקר במדעי החברה. ת"א: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

נחמיאס, ד' ונחמיאס, ח' (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. תל אביב: עם עובד.

Cozby, P. C. (2005). Methods in behavioral research (8th Ed.) Boston:

            McGraw-Hill.