סטיה חברתית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

סטיה חברתית

תאריך עדכון: 6/2012

סטייה חברתית

73-222-56

סוג הקורס: שיעור

שם המרצה: ד"ר עדה יורמן

שנת לימודים: תשע"ב סמסטר: קיץ היקף שעות: 4 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט: X

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות): הקניית מושגי יסוד בתחום הסטייה החברתית תוך התמקדות בסוציולוגיה של הסטייה ובדרכי הבנייתה ועיצובה.

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים) הקורס מתחלק למספר נושאים ובהם: הגדרת הסטייה, פונקציות חיוביות של סטייה, הבניית בעיות חברתיות,הרטוריקה של בעיות חברתיות, הפאניקה המוסרית, הפיקוח החברתי, הפשיעה הפוליטית, חרדים ופשיעה, משפט ותרבות.

מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים) הרצאות פרונטאליות תוך שימת דגש על דיון עם הסטודנטים.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

הערות

1

מבוא

 

2

הסטייה כבעיה חברתית

  

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

רטוריקה של בעיות חברתיות

רטוריקה של בעיות חברתיות

פאניקה מוסרית

הפיקוח החברתי

הפיקוח החברתי

סטייה פוליטית- ואנונו כמקרה מבחן

החוק והמשפט ככלי פיקוח על השלטון

החוק והמשפט ככלי פיקוח על השלטון

החרדים והסטייה

השיגעון כסטייה

השיגעון כסטייה

סיכום

  

4

 

 

ג. חובות הקורס:

דרישות קדם:

חובות / דרישות / מטלות: נוכחות קבועה בהרצאות

מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): ציון של 60 לפחות בבחינה בתום הקורס

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)  קריאת מאמרים מתוך רשימת הקריאה, בהתאם להנחיות המרצה.

מבוא

גוד, א' (2002). על הסטייה. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה (ע"מ 23-34).

דירקהיים, א' (נוסח עברי 2002). ההתאבדות. תל-אביב: הקיבוץ המאוחד (ע"מ 165-180).

אריקסון, ק', ט' (1967 נוסח עברי 1993). רשימות על הסוציולוגיה של הסטייה. בתוך: רוט-הלר, ד', נווה, נ' (עורכים) היחיד והסדר החברתי (ע"מ 167-176). תל-אביב: עם-עובד.

הרטוריקה של בעיות חברתיות

Ibarra, P. & Kitsuse, J. (1993). Vernacular Constituents of Social Problems. In: G. Miller & J.

Holstein (eds.). Constructionist Controversies: Issues of Social Problems Theory (pp. 29-44). New- York: Aladine de Gruyter.

Best, J. (1987). Rhetoric in Claims Making: Constructing the Missing children Problem. Social Problems, 34 (2), 101-121.

הפאניקה המוסרית

Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. London: Macgibon & Kee. (9-10, 27-48, 77-87).

Good, E. & Ben-yehuda, N. (1994). Moral Panics: Culture, Politics and Social Construction. Annual Review of Sociology, 20, 149-171.

 

הפיקוח החברתי

ברגר, פ' 1970). הזמנה לפגישה עם הסוציולוגיה. תל-אביב: עם-עובד. (ע"מ 72- 98).

פוקו, מ' (1993).ההיפותזה הדכאנית. תיאוריה וביקורת, 4, ע"מ 153-160.

באטלר, ג' (2001). קוויר באופן ביקורתי. תל-אביב: ליבידו-סדרה לביקורת בהוצאת רסלינג.

ווטני, ס' (2003). משטור התשוקה: מין, שונות וחולי. בתוך: קדר יאיר, זיו עמליה, קנר אורן (עורכים), מעבר למיניות-מבחר בלימודים הומו-לסביים ותיאוריה קווירית, (ע"מ 217-244). תל-אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד סדרת מגדרים.

יונאי, י', ספיבק ד' (1999). בין שתיקה לגינוי: הבניית הזהות של ההומואים בשיח המשפטי בישראל 1948-1998. סוציולוגיה ישראלית, א' (2), 257-289.

בג"צ 721/94 אל על נגד דנילוביץ פ"ד מ"ח (5) ע"מ 749.

חרדים ופשיעה

Cromer, G. (1996). Secularism in the Root of all Evil. The Hardi Response to Crime and Delinquency. International Journal of Group Tensions, 26 (2), 109-121.

Liebman, C. S. (1983). Extremism as a Religious Norm. Journal for the Scientific Study of Religion, 22, (1), 75-86.

סטייה אידיאולוגית

Sprinzak, E. (1991). Violence and Catastrophe in the Theology of Rabbi Meir Kahane: The Ideology of Mimetic Desire. Terrorism and Political Violence, 3 (3), 48-70.

Cromer, G. (1998). The Writing was on the Wall: Constructing Political Deviance in

Israel. Ramat-Gan: Bar Ilan University.

קרומר, ג' (2005). סיפורים אטיולוגיים: לקראת הבנת הפוליטיקה של גורמי הסטייה. (תדפיס בספריה).

כהן, י (2005). המתריע מדימונה: ואנונו, ישראל והפצצה. תל אביב: הוצאת בבל.

שגיא, א', שפירא, ר' ׁ(2004). אי ציות אזרחי וסרבנות מצפונית. אלפיים, 27, ע"מ 46-71.

אפשטיין, א' (1999). המאבק על הלגיטימציה: התפתחות הסרבנות המצפונית בישראל מקום המדינה ועד למלחמת לבנון. סוציולוגיה ישראלית, א (2), ע"מ .319-354

החוק והמשפט ככלי פיקוח על גופי השלטון

ברק, א' (1993). על השקפת העולם בדבר שיפוט ואקטיביזם שיפוטי. עיוני משפט, י"ז, ע"מ 475-501.

אלמוג, ע' (1999). מזכותנו על ארץ ישראל לזכויות האזרח וממדינה יהודית למדינת חוק: מהפכת המשפט בישראל ומשמעויותיה התרבותיות. אלפיים, 18, ע"מ 77-132.

בג"צ 73/53 חברת קול העם בע"מ נגד שר הפנים, פ"ד ז 871

בג"צ 680/88 שניצר נגד הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב (4) 622

ע"א 105/93 ראם נגד עיריית נצרת עילית ואחרים פ"ד מז (5) 189

 

השיגעון כסטייה

פוקו, מ (1963 נוסח עברי 2008). הולדת הקליניקה: ארכיאולוגיה של המבט הרפואי. תל אביב: רסלינג. (ע"מ 95-106).

פוקו, מ' ( נוסח עברי 1986). תולדות השיגעון בעידן התבונה. ירושלים: כתר. ( ע"מ 11-37).

פורטר, ר' (2002 נוסח עברי 2009). היסטוריה קצרה של השיגעון. תל אביב: רסלינג. (ע"מ 127-147).

03-5317005/6 | פקס:03-6354968 | יצירת קשר

האתר נבנה במסגרת פרויקט דולב