שיקום אסירים

תואר: 
שנה: 

שיקום אסירים
קורס בחירה
שנת לימודים: תשע"ב סמסטר: קיץ היקף שעות:

א. מטרות הקורס
הקניית ידע והבנה לגבי תהליכי שיקום אסירים במהלך שהותם בכלא ולאחר שחרורם. הקורס יציג את הצורך בשיקום, גישות שיקומיות שונות וטכניקות טיפוליות, תוך בחינה מעמיקה וביקורתית של תוכניות שיקום שונות המופעלות בארץ ובעולם.

ב. תוכן הקורס:
מהלך השיעורים: הוראה פרונטאלית, דיון בכתה והצגת סרטונים מהשטח
תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

1. הסתגלות למאסר ורצידביזם
2. תהליך הפריזוניזציה, הרשות לשיקום האסיר בישראל
3. שיפוט מוסרי של עבריינים
4. שיקום בעזרת תעסוקה
5. שיקום באמצעות לימודים.
6. שיקום בקהילה- משפחת האסיר
7. טכניקות טיפוליות בכלא: טיפול בעזרת בע"ח, אומנות ומוזיקה.
8. שיקום בעזרת חזרה בתשובה בכלא ומחוצה לו.
9. שיקום בעזרת תוכנית "12 הצעדים" והשוואתה לעקרונות השיקום ביהדות.
ג. חובות הקורס:

1. נוכחות פעילה בשעורים
2. קריאת מאמרים לפי הנחיית המרצה. המאמרים המסומנים ב * הינם מאמרי חובה לבחינה!
3. במהלך הקורס יוקרנו סרטונים, אשר מהווים גם הם חלק מחומר הבחינה.
4. בחינה אמריקאית בסוף הסמסטר, 100% מהציון

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

רשימת מקורות לפי נושאי הקורס:
פריזוניזציה ורצידביזם:
אנג'ל, מ. (2001). מגדר ופריזוניזציה בקרב אסירות בישראל. עבודת M.A. , המחלקה
לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
גולדברג, א. ( 2003) . "הסתגלות למאסר ורצידביזם" עבודת דוקטורט, המחלקה לקרימינולוגיה,
אוניברסיטת בר אילן, רמת גן.
* חסין, י. (1987). העבריין המועד, העבריין המסוכן והעבריין בעל הקריירה הפלילית. עבריינות
וסטייה חברתית, 1 - 2, 5 - 18.
* נווה, א. (2007). אסירות של החיים: ענישת נשים באמצעות כליאה- הכאב, האובדן והענישה
הכפולה. צוהר לבית הסוהר, 11, 26-15. ניתן להוריד את המאמר מאתר האינטרנט של שב"ס.

Boudouris, J.(1984). Recidivism as a process. Journal of offender Counseling,
Services & Rehabilitation. 8(3), 41 - 51.
Cordilia, A.(1983). Making of an inmate - prison as a way of life . Combridge,
Massachusetts: Schenkman
Goodstein, L., Mackenzie, D., and Shotland, R.(1984)."Personal control and
inmate adjustment to prison", Criminology, 22,3,343-369.
Hoffer, P.W.(1988). Prisinization and recidivism: A psychological perspective.
International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology.
32, 2, 95 - 106.

שיפוט מוסרי בקרב עבריינים:
ארקין, נ. (1997). שיפוט מוסרי על ידי אסירים: אפיון אישי או תופעה מודולרית? עבודת
דוקטורט, המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן.
נאמן-חביב, ו. (2006). שיפוט מוסרי בקרב אסירים משוחררים: הקצאת עונש בדבר עבירה פלילית
על בסיס מידע בדבר נזק, כפרה וחרטה. עבודת דוקטורט, המחלקה לקרימינולוגיה,
אוניברסיטת בר-אילן.

עבריינות ושיקום בגיל ההתבגרות
חסין. י. (1989). גיל תחילת העבריינות ודפוסי קריירה עבריינית. עבריינות וסטייה חברתית,
תשמ"ט, י"ז, 39 - 61.
Jurkovic, G.J.& Prentic, N.M.(1977). Relation of moral and cognitive
development to dimensions of juvenile delinquency. Journal of abnormal
Psychology, 86, 414 - 420.
טכניקות טיפוליות בכלא
אמיר, ד. (1999). להפגש עם הצלילים- תרפיה במוזיקה. הוצאת אוניברסיטת בר- אילן, רמת- גן.
בר דוד, ר' (1993). מודעות עצמית באמצעות האומנות. צוהר לבית הסוהר, 4, 30-35.
גילשטרום, ר. (2003). חיות מיוחדות לאוכלוסיות מיוחדות. הוצאת אח, מכללת גורדון לחינוך.
קיוזאק, א. (2000) מפגשים טיפוליים עם חיות מחמד. הוצאת אח, מכללת גורדון לחינוך.
Friedmann, E. (1995). The role of pets in enhancing human well- being: psysiological
effects. In: Robinson, I. (Ed.). The waitham book of human-animal interaction:
benefits and responsibilities of pet ownership (pp.33-53). Oxford, UK.

 

שיקום בעזרת תעסוקה:
אברהם, א.(2003). תעסוקת אסירים בשירות בתי הסוהר. צוהר לבית הסוהר.
הופמן, א. (1989). שיקום האסיר המשוחרר בקהילה. בתוך: מ', טלג'ם (עורך). שיקום אסירים
בקהילה. האגודה הישראלית לקרימינולוגיה, ירושלים.
יוסף, ד.(1996). ליווי תעסוקתי לאסירים משוחררים. המוסד לביטוח לאומי, ירושלים.
* קפלינסקי, א. (2007). הפעלת מערך הכשרה מקצועית לאסירים בשירות בתי הסוהר. . צוהר לבית הסוהר, 11, 97-92. ניתן להוריד את המאמר מאתר האינטרנט של שב"ס.

Avss, A.(1990). Alternatives to prison. Sage publications, London.
Emener, W.G.(1990).An empowerment philosophy fr rehabilitation in the 20th century. Journal of Rehabilitation, 54, (4).

שיקום בעזרת חזרה בתשובה:
זלצברג, ש. (1999). תהליך ה"חזרה בתשובה" בקרב עבריינים "בעלי תשובה". חיבור לשם קבלת
תואר "מוסמך", המחלקה לקרימינולוגיה, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.
* תימור, א. (1996). ההתמודדות עם העבר העברייני בישיבות המשקמות עבריינים. מגמות, לח
(1), 30-47.
תימור, א. (1998). הבניית מציאות שיקומית במסגרת אנטי- שיקומית- שיקום אסירים באגפים
דתיים בבתי הסוהר. עבריינות וסטייה חברתית, יח'.

שיקום בעזרת "12 הצעדים":
אלכוהוליסטים אנונימים (1986). שנים עשר צעדים שתים עשר מסורות. ישראל: הוצאת
אלכוהוליסטים אנונימים.
ג'יימס, ו. (1984). החוויה הדתית לסוגיה. ירושלים: מוסד ביאליק.
רונאל, נ.(1993). הנרקומנים האנונימיים בישראל: תהליכי עזרה עצמית ואמונה דתית אצל
מכורים לסמים. חיבור לשם קבלת תואר "דוקטור לפילוסופיה", המכון לקרימינולוגיה,
האוניברסיטה העיברית, ירושלים.
Kurtz, L.F.(1997). Self- help and support groups. California: Sage Publications Inc.
Sandoz, J.(2001). The spiritual secret to alcoholism recovery. Annals of the American
psychotherapy association, 4, (5).