כתיבה מדעית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

  אוניברסיטת בר-אילן                                                           תאריך עדכון: 5/8/2012

 

כתיבה מדעית:  73-121-56

סוג הקורס: שיעור

ד"ר יעל סקה

שנת לימודים: תשע"ג                   סמסטר:  א'                           היקף שעות:  22

אתר הקורס באינטרנט:   http://mzb.biu.ac.il/

•א.      מטרות הקורס

הקנייה ופיתוח של מיומנויות בסיסיות הנדרשות לשם תכנון וכתיבה של עבודה אקדמית (עיונית, אמפירית ואיכותנית).

 

 

•ב.      תוכן הקורס:

כתיבה מדעית לעומת כתיבה שאינה מדעית, החיבור המדעי- עיוני: עקרונות, מבנה, בחירת נושא ותיחומו, כתיבת כותרת עיונית, כתיבת מבוא, גיבוש ראשי פרקים, כתיבת סיכום, כללי ציטוט- בגוף העבודה וברשימת מקורות. חיבור מדעי אמפירי-מחקרי: עקרונות,  מבנה,  כותרת, מבנה תקציר, מבוא, שיטה. מחקר איכותני: רציונאל ועקרונות

•ג.       מהלך השיעורים:

הרצאה, תרגול תכנים וצפייה בסרט

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

נושא השיעור

מס' השיעור

כתיבה מדעית לעומת כתיבה שאינה מדעית

1.

החיבור העיוני: עקרונות, הגדרה, בחירת נושא ותיחומו, תהליך החקר, שאלת מחקר, סוגי כותרות 

2.

מודלים לפיתוח גוף עבודה, ראשי פרקים

3.

כללי ציטוט לפי ה- APA - בגוף עבודה

4.

כללי ציטוט לפי ה- APA - בבלי וגרפיה

5.

מבוא+סיכום+ הקדמה מחקר אמפירי מאפיינים, הגדרה, התהליך המדעי, מבנה, משתנים 

6.

מערך מחקר:  מתאמי # ניסויי+ כותרות

7.

כותרות + תקציר,

8.

מבוא

9.

שיטה + מחקר איכותני- הקדמה ועקרונות.

10.

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות :

 

  • ü נוכחות
  • ü הגעה עם חוברות הקורס
  • ü תרגול במהלך השיעור

 

מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה מסכמת

ציון 60 - עובר

 

ד. ביבליוגרפיה:

בייט מרום, ר' (1990). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3.    

       ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.

בירנבוים, מ' (1993). מי מפחד מעבודת מחקר?! תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר

       במדעי ההתנהגות. ת"א: מפעלים אוניברסיטאים.

וולפה, ע' ועמית, ע' (1998). לכתוב עבודת מחקר: כלים וכללים. ת"א: דיונון.

שלסקי, ש' ואלפרט, ב' (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני. תל-אביב: מכון מופ"ת.

American Psychological Association (2001). Publication manual (5th ed.).

       Washington, DC: Author.

 

 

 

בברכת שנת לימודים מאתגרת ומהנה!