תיאוריות בקרימינולוגיה

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

בס"ד

                                                                           תאריך עדכון: 3/9/2012

 

 

תיאוריות בקרימינולוגיה- תוכנית ניצבים

 

 

סוג הקורס: הרצאהּ  ותרגיל

מרצה : ד"ר יעל סקה

מתרגלות: גב' זהבית קינברג ; גב' תהל אוזן

שנת לימודים: תשע"ג                סמסטר:  א' + ב'                                       היקף שעות: 50

אתר הקורס באינטרנט: http://mzb.biu.ac.il/he/courses           

א.מטרות הקורס:

 

1. הכרת התיאוריות הקרימינולוגיות השונות.

2. הצגה מחקרית של תופעת הפשיעה והסטייה החברתית.

 

מטרות התרגיל

1. הכרת היבטים שונים של תחום הקרימינולוגיה באמצעות קריאה ודיון מודרך במאמרים.

2. לימוד עבודת חיפוש, איתור, קריאה והבנה של מאמרים וספרים מדעיים רלבנטיים.

3. דיון בשאלות ובעיות העולות במהלך ההרצאה.

 

ב. תוכן הקורס:

 

ספר הקורס: שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג' (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

                           שמור סוציולוגיה לפי שהם.קר  (586306)

בנוסף לכך, להלן מגוון מקורות לשם העשרת הידע בחלוקה לפי נושאי הלימוד.

 

א. קרימינולוגיה וסטייה חברתית - פרק 1 בספר הקורס

1. על קרימינולוגים וקרימינולוגיה - מבט כללי ומושגי יסוד

Farrington, D. P. (2000). Explaining and preventing crime: The globalization of knowledge - the American society of criminology 1999 presidential address. Criminology, 38(1), 1-24.

כתב עת וגם אלקטרוני

Lilly, J. R., Cullen, F. T., & Ball, R. A. (2002). Criminological theory: Context and consequences (3rd Edition). Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

364.973 LIL (522490)

Scheider, M. C. (2002). Teaching criminological theory: Presentation according to the dependent variable. Journal of Criminal Justice Education, 13(2), 387-402.

כתב עת אלקטרוני

 

2. הערות היסטוריות

וולף, י' (2001). קרימינולוגיה במקומותינו: מדע רחב-גבולות או שעטנז רב-תחומי? בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 18-9). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

Clarke, R. V. (2004). Technology, criminology and crime science. European Journal on Criminal Policy and Research, 10, 55-63.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

ב. דרכי מחקר בקרימינולוגיה - פרק 2 בספר הקורס

1. הגיוס

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 19-9).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.פש  (25750)

Gavazzi, S. M., Yarcheck, C. M., Sullivan, J. M., Jones, S. C., & Khurana, A. (2008). Global risk factors and the prediction of recidivism rates in a sample of first-time misdemeanant offenders. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 52, 330-345.

כתב עת אלקטרוני

Piquero, A. R., & Moffitt, T. E. (2005). Explaining the facts of crime: How the developmental taxonomy replies to Farrington's invitation. In D. P. Farrington (Ed.), Integrated developmental and life-course theories of offending: Advances in criminological theory (pp. 51-72). New Brunswick & London: Transaction Publishers.

בהזמנה לספריית חברה

2. העבריינים החוזרים

Karin, C. E., & Stewart, E. A. (2006). Predicting who re-offends: The neglected role of neighborhood context in recidivism studies. Criminology, 44, 165-197.

כתב עת אלקטרוני

3. הפשיעה ברמה חברתית

Kim, S. W., & Pridemore, W. A. (2005). Social change, institutional anomie and serious property crime in transitional Russia. The British Journal of Criminology, 45(1), 81-97.

כתב עת אלקטרוני

4. מדידת עבריינות

Lynch, J. P., & Jarvis, J. P. (2008). Missing data and imputation in the Uniform Crime Reports and the effects on national estimates. Journal of Contemporary Criminal Justice, 24, 69-85.

כתב עת אלקטרוני

Stylianou, S. (2003). Measuring crime seriousness perceptions: What have we learned and what else do we want to know? Journal of Criminal Justice, 31, 37-56.

כתב עת וגם אלקטרוני

5. סוגי עבירות ועבריינים

Byrne, J. M., & Roberts, A. R. (2007). New directions in offender typology design, development, and implementation: Can we balance risk, treatment and control?, Aggression and Violent Behavior, 12, 483-492.

כתב עת אלקטרוני

Johnson, R., Gilchrist, E., Beech, A. R., Weston, S., Takritu, R., & Freeman, R. (2006). A psychometric typology of U.K. domestic violence offenders. Journal of Interpersonal Violence, 21, 1270-1285.

כתב עת אלקטרוני

 

6. חיזוי עבריינות

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 9-19).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.פש

Kurlychek, M. C., Brame, R., & Bushway, S. D. (2006). Scarlet letters and recidivism: Does an old criminal record predict future offending? Criminology and Public Policy, 5, 483-504.

כתב עת אלקטרוני

ג. היבטים ביולוגים: הסברים ביולוגים ופיזיולוגים לעבריינות - פרק 3 בספר הקורס

1. לומברוזו והעבריין מלידה

Carra, G., & Barale, F. (2004). Cesare Lombroso, M.D., 1835-1909. American Journal of Psychiatry, 161, 624.

כתב עת אלקטרוני

2. אפיונים אנטומים ופיזיולוגים

Cauffman, E., Steinberg, l., & Piquero, A. R. (2005). Psychological, neuropsychological and physiological correlates of serious antisocial behavior in adolescence: The role of self-control. Criminology, 43(1), 133-176.

כתב עת אלקטרוני

Eastman, N., & Campbell, C. (2006). Neuroscience and legal determination of criminal responsibility. Nature Reviews. Neuroscience, 7, 311-318.

כתב עת אלקטרוני

 

3. תורשה ועבריינות

Appelbaum, P. S. (2005). Behavioral genetics and the punishment of crime. Law and Psychiatry, 56, 25-27.

http://ps.psychiatryonline.org/cgi/reprint/56/1/25.pdf

Moffitt, T. E. (2005). The new look of behavioral genetics in developmental psycopatology: Gene-environment interplay in antisocial behaviors. Psychological Bulletin, 131, 533-554.

כתב עת אלקטרוני

4. ההתנהגות האלימה והמערכות המוחיות

שוהם, ש"ג (1995). אישיות וסטייה. תל-אביב: אור-עם (פרק 11).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.אי  (268460)

Saltzman, K. M., Holden,G. W., & Holahan, C. J. (2005). The psychobiology of children exposed to marital violence. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 129-139.

כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה

Siever, L. J. (2008). Neurobiology of aggression and violence. The American Journal of Psychiatry, 165, 429-444.

כתב עת אלקטרוני

 

ד. היבטים פסיכולוגים: ליקויים במבנה האישיות ועבריינות - פרק 4 בספר הקורס

1. פיגור שכלי ופשיעה

Deb, S., Thomas, M., & Bright, C. (2001). Mental disorder in adults with intellectual disability: The rate of behavior disorders among a community-based population aged between 16 and 64 years. Journal of Intellectual Disability Research, 45, 506-514.

כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה

2. הסברים פסיכואנליטיים להתנהגות עבריינית

Casoni, D., & Brunet, L. (2007). The psychodynamics that lead to violence: Part 1: The case of the chronically violent delinquent. Canadian Journal of Psychoanalysis, 15, 41-55.

כתב עת אלקטרוני

Smith, D. (2006). Making sense of psychoanalysis in criminological theory and probation practice. Probation Journal, 53, 361-376.

כתב עת אלקטרוני

3. הסברים להתנהגות עבריינית על פי גישות פסיכולוגיות נוספות

Delisi, M., & Vaughn, M. G. (2008). The Gottfredson-Hirschi critiques revisited: Reconciling self-control theory, criminal careers, and career criminals. International Journal of Offender Therapy & Comparative Criminology, 52, 520-537.

כתב עת אלקטרוני

ה. היבטים סוציולוגים: המשפחה ותהליך הסוציאליזציה כגורמי עבריינות - פרק 5 בספר הקורס

1. המשפחה העבריינית וההרוסה, מתחים במשפחה, גודל  המשפחה, סדר לידה

Farrington, D. P., Jolloffe, D., Loeber, R., Stouthamer-Loeber, M., & Kalb, L. M. (2001). The concentration of offenders in families, and family criminality in the prediction of boys' delinquency. Journal of Adolescence, 24, 579-596.

כתב עת אלקטרוני

Hoffmann, P. H. (2006). Family structure, community context, and adolescent problem behaviors. Journal of Youth and Adolescence, 35, 867-880.

כתב עת אלקטרוני

2.  תהליך שיגור הנורמות ומצבי קונפליקט

Fagan, J., & Tyler, T. R. (2005). Legal socialization of children and adolescents. Social Justice Research, 18, 217-242.

כתב עת אלקטרוני

3. מערכות נורמטיביות של החברה - מצבי קונפליקט, נורמות מנוגדות, פיקוח וסנקציות בלתי עקביים

שוהם, ש"ג (1985). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל אביב: פפירוס. (עמ' 30-20; 77-67).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.פש  (25750)

He Len, C., & Steinberg, L. (2006). Relations between neighborhood factors, parenting behaviors, peer deviance, and delinquency among serious juvenile offenders. Developmental Psychology, 42, 319-331.

כתב עת אלקטרוני

Simons, R. L., Simons, L. G., Burt, C. H., Brody, J. H., & Cutrona, C. (2005). Collective efficacy, authoritative parenting and delinquency: A longitudinal test of a model integrating community and family level processes. Criminology, 43, 989-1029.

כתב עת אלקטרוני

 

ו. תנאים אקולוגיים וגורמים כלכליים - פרק 6 בספר הקורס

Bottoms, A. E., & Wiles P. (1997). Environmental criminology. In: M. Maruire, R. Morgan & R. Reiner (Eds.), The Oxford handbook of criminology (pp. 305- 350). Oxford: Clarendon Press.

שמור סוציולוגיה לפי OXF (461635)

Gruenewald, P.J., Freisthler, B., Remer, L., Lascala, E.A., & Treno, A. (2006). Ecological models of alcohol outlets and violent assaults: Crime potentials and geospatial analysis. Addiction, 101, 666-677.

כתב עת אלקטרוני

ז. תיאורית ההתחברות הדיפרנציאלית - פרק 7 בספר הקורס

Alarid, L.F., Burton, V.S.J., & Cullen, F.T. (2000). Gender and crime among felony offenders: Assessing the generality of social control and differential association theories. Journal of Research in Crime and Delinquency, 37, 171-199.

כתב עת וגם אלקטרוני

Brown, E.C., Catalano, Richard, F., Fleming, C.B., Haggerty, k.P., Abbott, R.D., Cortes, R.R., & Park, J. (2005). Top of Form Mediator effects in the social development model: An examination of constituent theories. Criminal Behaviour and Mental Health, 15, 221-235.

כתב עת אלקטרוני

Sutherland, E.H., & Cressey, D. R. (1978). Criminology (10th Ed.). Philadelphia: Lippincott.

364 SUT (153659)


ח. אנומיה וסטייה חברתית - פרק 9 בספר הקורס

1. אנומיה

מרטון, ר' (1981). התיאוריה החברתית ומבנה. תל-אביב: יחדיו. (פרק 4 ו-5, עמ' 284-179).

שמור סוציולוגיה לפי מרט.תא  (114434)

Baumer, E. C. (2007). Untangling research puzzles in Merton's multilevel anomie theory. Theoretical Criminology, 11, 63-93.

כתב עת אלקטרוני

2. אנומיה ופתרונות בדרך העבריינות

Caruana, A. (2000). The effect of anomie on academic dishonesty among university students. The International Journal of Educational Management, 14, 23-30.

כתב עת אלקטרוני

Konty, M. (2005). Microanomie: The cognitive foundations of the relationship between anomie and deviance. Criminology, 43, 107-132.

כתב עת אלקטרוני

 

3. ניכור

Martin, R. (2000). Anomie, spirituality, and crime. Journal of Contemporary Criminal Justice, 16, 75-98.

כתב עת וגם אלקטרוני

Smith, H. P., & Bohm, R. M. (2008). Beyond anomie: Alienation and crime. Critical Criminology, 16, 1-15.      

כתב עת אלקטרוני

 

4. מרד סיזיפי וטנטלי   

Shoham, S. G. (2005). The myth of Tantalus: A scaffolding for an ontological personality theory. Brighton: Sussex Academic Press.             

111 SHO (9561)

Shoham, S. G., Adad, M., Ben'tovim, R., Kaplan, Y., Kimchy, O., Naaman, A., &  Shoham, M. (1999). The complementarity of crime and madness. Journal of Offender Rehabilitation,  29, 113-147.

כתב עת וגם אלקטרוני

ט. הסטיגמה של סטייה חברתית ושל עבריינות - פרק 10 בספר הקורס

1. תהליכי התיוג

חזני, מ' (2001). כחומר ביד החברה? בדיקה אמפירית של תורת התיוג. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 59-41). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס (523975)

שוהם, ש"ג (1995). אישיות וסטייה. תל אביב: אור-עם. (פרק 16). 

שמור סוציולוגיה לפי שהם.אי  (268460)

Bartusch, D. J., &. Matsueda, R. L. (1996). Gender, reflected appraisals, and labeling: A cross-group test of an interactionist theory of delinquency. Social Forces, 75, 145-176.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

2. הרצף

שוהם, ש"ג (1984). אלימות האלם. תל אביב: גומא. (פרק 9).

שמור סוציולוגיה לפי שהם.אל  (26043)

Bernburg, J. G., Marvin D. K., & Craig, J. R. (2006). Official labeling, criminal embeddedness, and subsequent delinquency: A longitudinal test of labeling theory. Journal of Research in Crime and Delinquency, 43, 67-88.

כתב עת אלקטרוני

 

4. תיוג משפחה

שוהם, ש"ג (1983). תיוג משפחה וזנות. מגמות, 28, 82-74.

כתב עת באולם 4 וגם תדפיס (1157065)

Braithwaite, J. (1989). Crime shame and reintegration. Cambridge: Cambridge University press. (pp. 69-83).

שמור סוציולוגיה לפי BRA (139090)

Svensson, R. (2004). Shame as a consequence of the parent-child relationship:  A study of gender differences in juvenile delinquency. European Journal of Criminology, 4, 477-504.

כתב עת אלקטרוני

 

5. תיוג והתמכרות

Gelkopf, M., Levitt, S., & Bleich, A. (2002). An integration of two approaches to addiction and methadone maintenance treatment: the self-medication hypothesis, the disease model and social criticism. Israel Journal of Psychiatry and Related Sciences, 39, 140-151.

 כתב עת בספריה לפסיכולוגיה

 

י. התנגשות קבוצות ועבריינות מאורגנת - פרק 11 בספר הקורס

אמיר, מ' (2001). היש פשע מאורגן בישראל? שערי משפט ב, 355-321.

כתב עת בספריה למשפטים

אמיר, מ' (2001). פשע מאורגן במדינות חבר-העמים. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 106-85). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

Dali, L. (2002). The paradoxes of organized crime. Crime, Law and Social Change, 37, 51-97.

כתב עת וגם אלקטרוני

Schlte-Bockholt, A. (2001). A Neo-Marxist explanation of organized crime. Critical Criminology, 10, 225-242.

כתב עת וגם אלקטרוני

י"א. קבוצות עברייני נוער - פרק 12 בספר הקורס

•1.    תיאוריות להסבר עבריינות נוער

•1.1 היבט פסיכולוגי:

אדד, מ' (2001). נגטיביזם בגיל ההתבגרות. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 59-41). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

Beard, K. Y., & Sugai, G. (2004). First step to success: An early intervention for elementary children at risk for antisocial behavior. Behavioral Disorders, 29, 396-406.

כתב עת בספריה לחינוך

•1.2 היבט סוציולוגי:

Cunneen C., & White, R. (2006). Social class, youth crime and justice. In B. Goldson & J. Muncie (Eds.), Youth crime and justice (pp. 17-29). London: Sage.

364.360942 YOU 2006  (1135297)

Horowitz, T., & Tobaly, D. (2003). School vandalism: Individual and social context. Adolescence, 38, 131-139.

כתב עת בספריה לחינוך וגם אלקטרוני

Siegel, L, & Senna, J. (1997). Juvenile delinquency. New York: West. (Chap. 3, pp. 87-101).

תדפיס  (505785)

•2.    כנופיות נוער

סקה, י' ושדי, א' (2010). הכנופיה הניאו-נאצית הישראלית: היבט קרימינולוגי ומשפטי. סוגיות חברתיות בישראל,  10, 108-135.

Esbensen, F. A., Winfree, L. T., He, N., & Taylor, T. J. (2001). Youth gangs and definitional issues: When is a gang a gang, and why does it matter? Crime and Delinquency, 47, 105-130.

כתב עת וגם אלקטרוני

Hill, K. G., Howell, J. C., Hawkins, J. D., & Battin-Pearson, S. R. (1999). Childhood risk factors adolescent gang membership: Results from the Seattle Social Development Project. Journal of Research in Crime and Delinquency, 36, 300-322.

כתב עת וגם אלקטרוני

י"ב. מיקרו ומאקרו קרימינולוגיה - פרק 14 בספר הקורס

אורון, י' (2006). ג'נוסייד: מחשבות על הבלתי נתפס - היבטים תיאורטיים בחקר רצח עם. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 85-49)

שמור מדעי-המדינה לפי אור.ג'נ  (1107932)

Dyregrov, A., Gupta, L., Gjestad, R., & Mukanoheli, E. (2000). Trauma exposure and psychological reactions to genocide among Rwandan children. Journal of Traumatic Stress, 13, 3-21.

כתב עת וגם אלקטרוני

Harff, B. (2003). No lessons learned from Holocaust? Assessing risks of genocide and political mass murder since 1955. American Political Science Review, 97, 57-73.

כתב עת וגם אלקטרוני

Staub, E. (2000). Genocide and mass killings: Origins, prevention, healing and reconciliation. Political Psychology, 21, 367-382.

כתב עת בספריה לפסיכולוגיה

י"ג. נושאים נוספים

1. הפשיעה בישראל, ממדיה ואופייה

קוגן, י' (1999). מגמות הפשיעה בישראל 1976-1996. משטרה וחברה, 3, 28-5.

כתב עת באולם 4 וגם אלקטרוני

 

2. הגירה וסטייה חברתית - פרק 8 בספר הקורס

Freilich, J. D., Newman, G., Shoham, S. G., & Addad, M. (2002). Migration, culture conflict and crime. Burlington: Ashgate Publishing Company.

שמור סוציולוגיה לפי  MIG  (522373)

Killian, C. (2002). Bicultural competence: A means to crime reduction among the
children of immigrants? In: J. D. Freilich, G. Newman, S. G. Shoham & M. Addad (Eds.), Migration, culture conflicts and crime (pp. 121-133). Aldershot: Ashgate.

שמור סוציולוגיה לפי  MIG  (522373)

 

3.  עבריינות צווארון לבן

גלבוע, מ' (2003). החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן. בתוך מ' חובב, ל' סבה ומ' אמיר (עורכים). מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום (עמודים 772-711). ירושלים: המכון לקרימינולוגיה האוניברסיטה העברית.

שמור סוציולוגיה לפי מגמ.בק  (585351)

Alalehto, T. (2003). Economic crime: Does personality matter? International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 47, 335-355.

כתב עת וגם אלקטרוני

 

 

4.  ויקטימולוגיה

Ronel, N., Jaishankar, K., & Bensimon, M. (Eds.) (2008). Trends and issues in victimology. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

362.88 TRE 2008 (1163952)

5. פשעי מדינה ופשע פוליטי

Cohen, S. (1993). Human rights and crime of the state: The culture of denial. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 26, 97-115.

כתב עת

Ross, J. I. (2003). The dynamic of political crime. Thousand Oaks: Sage. (Chap. 2)

364.132 ROS (549157)

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל ההרצאות

מס' הרצאה

נושא הרצאה

 

סמסטר א'

1

הצגת מטרות הקורס, הגדרות: קרימינולוגיה, פשע, פשיעה, סטייה, תיאוריה 

2

אסכולות בקרימינולוגיה: סקירה היסטורית: תקופת ימי הביניים, האסכולה הקלאסית, הניאו-קלאסית והפוזיטיביסטית.

3

התיאוריה הביולוגית: עקרונות והיסטוריה:  גאל, לומברוזו, שלדון

4

התיאוריה הביולוגית: מבנים מוחיים ועבריינות, , מחקרי אימוץ, מחקרי שושלת

5

התיאוריה הביולוגית

6

התיאוריה הפסיכואנליטית : עקרונות ומודלים

7

התיאוריה הפסיכואנליטית- המשך מודלים + סטוט

8

התיאוריה הפסיכואנליטית ועבריינות

9

הפסיכולוגיה האינדיבידואלית של אדלר - רקע ומושגי יסוד

10

אדלר- המשך

11

תיאוריית האישיות של שוהם

12

סרט- "להרוג ולהרוג שוב": סיפורו של ג'פרי דאהמר רוצח סדרתי 

13

תיאוריית הבחירה : עקרונות והאם הפשע הוא רציונאלי? טיפולוגיות של עבירות

 

סמסטר ב'

14

תיאוריית ההתחברות הדיפרנציאלית- עקרונות ותשעת העקרונות של סאתרלנד

15

סאתרלנד- המשך

16

אלברט כהן- תת תרבות עבריינית

17

תוספות לאלברט כהן: קלואהרד ואוהלין, מילר, סלין

18

תיאוריית האנומיה: דורקהיים

19

אנומיה אינדיבידואלית- מרטון

20

גישת התיוג: עקרונות גישת המייסדים והתוספות של שוהם ואדד

21

משנתו של ג'אן ג'אנה כמקרה הדגמה לתיאוריית התיוג

22

תיאוריות פיקוח חברתי

23

סיקור תקשורתי של מקרה פשע: רצח דרק רוט כחקר מקרה 

 

 

 

תוכנית הוראה מפורט לכל שיעורי התרגיל

 

מס' תרגיל

תאריך

שעה

נושא התרגיל

קריאה נדרשת מתוך רשימת מקורות החובה

1*

24.10

19:50-21:20

כללי + מגמות הפשיעה בישראל - קוגן

התייחסות לחובות ודרישות הקורס + פריט1  למבחן סמסטר א

2*

7.11

19:50-21:20

נגטיביזם בגיל ההתבגרות-אדד

פריט  2 למבחן סמסטר א

3*

21.11

19:50-21:20

עבריין בהתהוותו פרקים4+5(הגישה הפסיכואנליטית)

פריט12- למבחן סמסטר א

4

5.12

19:50-21:20

תיאורית הסחרור

פריט 8

5

26.12

19:50-21:20

הנחיות לכתיבת עבודה אקדמית

 

6

9.1

19:50-21:20

ניסוי בכלא

פריט6

7

23.1

19:50-21:20

עבריינות צווארון לבן

פריט 9

8

6.2

19:50-21:20

פשעי מדינה

פריט 4

9

20.2

19:50-21:20

רצח עם

פריט5

10

6.3

19:50-21:20

כנופיות נוער ניאו-נאציות

פריט 3

11

20.3

19:50-21:20

פשיעה, בושה ורה-אינטגרציה

פריט 7

12

10.4

19:50-21:20

הגירה ועבריינות

פריט 10

13

24.4

19:50-21:20

שיקום עבריינים + הכנה למבחן

פריט 11

ייתכנו שינויים בסדר הצגת הפריטים

*** למבחן סמסטר א'.

 

 

 

ג. דרישות הקורס והתרגיל:

 

1.  נוכחות חובה בהרצאות ובתרגילים (נא להגיע בזמן).

2. מבחן סמסטר במתכונת אמריקאית המבוסס על לימוד עצמי של ספר הקורס ויהווה 20% מהציון הסופי :

מבחן הסמסטר הנו מבחן בקיאות הכולל 40 שאלות במתכונת אמריקאית. 30 שאלות יתבססו על ספר הקורס:

שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג' (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

 

החומר למבחן מתוך הספר כולל:

 

מבחן הסמסטר (אמצע שנה) הנו מבחן בקיאות הכולל 40 שאלות במתכונת אמריקאית. להלן החומר למבחן מתוך הספר:

פרק 1 - יש ללמוד את כולו.

פרק 3 - מעמוד 150 (מתת הכותר "התנהגות אלימה והמערכות המוחיות") ועד עמוד 165 (לא כולל תת הכותר "אפילפסיה ואלימות").

פרק 5 - יש ללמוד את כולו.

פרק 7 - יש ללמוד את כולו.

פרק 11 - יש ללמוד את כולו (פרק מעודכן לקראת צאת המהדורה החדשה יישלח לסטודנטים בדוא"ל).

 

אנא שימו לב, ציון העמודים רלוונטי אך ורק לגבי מהדורת שנת 2004.

בנוסף, המבחן יכלול עשר שאלות נוספות המבוססות על פריטים 1, 2 ו-14 מתוך רשימת מקורות החובה (ראו בעמודים הבאים). למען הסר ספק, להלן פירוט המקורות:

 

פריט 1:

קוגן, י' (1999). מגמות הפשיעה בישראל 1976-1996. משטרה וחברה, 3, 28-5.

כתב עת באולם 4 וגם אלקטרוני

 

פריט 2:

אדד, מ' (2001). נגטיביזם בגיל ההתבגרות. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 41-59). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

 

פריט 14:

אדד, מ' (2008). קרימינולוגיה: העבריין בהתהוותו. תל-אביב: הוצאת אור-עם. (פרקים 4, 5).  

שמור סוציולוגיה לפי אדד.קר  (523975)

3. מבחן מסכם בסוף השנה. ערכו מכלל הציון הסופי הוא 65%. להלן החומר למבחן:

  • א. מידע המועבר במהלך ההרצאות.
  • ב. כל מאמרי החובה להוציא אלו הכלולים במבחן הסמסטר (היינו, פריטים 1, 2 ו-12)

4. במהלך שנה"ל יתבקשו הסטודנטים לכתוב עבודה שערכה  15% מהציון הסופי.  העבודה תכלול 10 מקורות מדעיים עדכניים (משנת 1995 ומעלה) שחייבים לכלול לפחות ארבעה מקורות באנגלית. הנחייה מקיפה תינתן במסגרת התרגיל.

 

5. ציון עובר בקורס הוא 60. בשני המבחנים סמסטר א' וסמסטר ב' ציון עובר הנו 60 ומעלה.

 

6. סטודנטים השייכים להשלמות לתואר השני פטורים מחובת נוכחות בתרגיל ואינם מגישים עבודות, אך מחויבים בשתי בחינות הקורס. סטודנטים אלה חייבים בציון עובר 80. הציון יחושב על פי ציוני הבחינות בקורס (מבחן סמסטר=30%; מבחן סוף שנה=70%).

 

ד. ביבליוגרפיה (רשימת מקורות חובה):

 

ספר הקורס: שוהם, ש"ג, אדד, מ', ורהב, ג', (2004). קרימינולוגיה. ירושלים: שוקן.

שמור סוציולוגיה לפי שהם.קר  (586306)

פריט 1

קוגן, י' (1999). מגמות הפשיעה בישראל 1976-1996. משטרה וחברה, 3, 28-5.

כתב עת באולם 4 וגם אלקטרוני

 

פריט 2

אדד, מ' (2001). נגטיביזם בגיל ההתבגרות. בתוך מ' אדד וי' וולף (עורכים), עבריינות וסטייה  חברתית - תיאוריה ויישום (עמ' 41-59). רמת-גן: אוניברסיטת בר אילן.

שמור סוציולוגיה לפי עבר.וס  (523975)

פריט 3

סקה, י' ושדי, א' (2010). הכנופיה הניאו-נאצית הישראלית: היבט קרימינולוגי ומשפטי. סוגיות חברתיות בישראל,  10, 135-108.

פריט 4

Cohen, S. (1993). Human rights and crime of the state: The culture of denial. Australian and New Zealand Journal of Criminology, 26(2), 97-115.

כתב עת

 

פריט 5

אורון, י' (2006). ג'נוסייד: מחשבות על הבלתי נתפס - היבטים תיאורטיים בחקר רצח עם. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה. (עמ' 55-85)

שמור מדעי-המדינה לפי אור.ג'נ  (1107932)

 

פריט 6

 

Haney, C., Banks, C., & Zimbardo, P. (1973). Interpersonal dynamics in a simulated

       prison. International Journal of Criminology and Penology, 1, 69-97. 

 

פריט 7

Braithwaite, J. (1989). Crime, shame and reintegration. Cambridge: Cambridge University Press. (pp. 69-83).

שמור סוציולוגיה לפיBRA  (139090)

 

 

פריט 8

Ronel, N. (2009). The criminal spin: Towards an alternate criminological theory. In K. Jaishankar (Ed.), International perspectives on crime and justice (pp. 126-145). Cambridge, UK: Cambridge Scholars Publishing.

 

פריט 9

גלבוע, מ' (2003). החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן. בתוך מ' חובב, ל' סבה ומ' אמיר (עורכים). מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום (עמ' 772-711). ירושלים: המכון לקרימינולוגיה האוניברסיטה העברית. (לא כולל עמודים 762-746).

שמור סוציולוגיה לפי מגמ.בק  (585351)

 

פריט  10

Killian,C.(2002). Bicultural competence: A means to crime reduction among the
children of immigrants? In: J. D. Freilich, G. Newman, S. G. Shoham & M. Addad (Eds.), Migration, culture conflicts and crime (pp. 121-133). Aldershot: Ashgate.

שמור סוציולוגיה לפי MIG  (522373)

 

פריט 11

תימור, א' (2006). שיקום עבריינים בישיבות ובקיבוצים - הבנית תפיסת עולם בלתי עבריינית והקניית דפוסי התנהגות נורמטיביים. מגמות, מד, 530-507.

כתב עת באולם 4

 

פריט 12

אדד, מ' (2008). קרימינולוגיה: העבריין בהתהוותו. תל-אביב: הוצאת אור-עם. (פרקים 4, 5).

שמור סוציולוגיה לפי אדד.קר  (523975)

בברכת שנת לימודים מאתגרת ומהנה!