תורת הענישה

תואר: 
שנה: 
 

  אוניברסיטת בר-אילן                                         תאריך עדכון: 4.2.12

שם ומספר הקורס: תורת הענישה

73-112-56

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ג                      קורס שנתי                    היקף שעות: שנתי

אתר הקורס באינטרנט:          

מרצה: ד"ר טל כרמי-קציר

 

א. מטרת הקורס:

מטרת הקורס היא להקנות לסטודנט ידע בסיסי בנושאים הקשורים להתפתחות הענישה משחר ההיסטוריה ועד לתקופה המודרנית, בהתמקדות על התפתחותה המוקדמת של הענישה. הקורס יסייע לסטודנט בהבנת תפיסת הענישה על היבטיה הפילוסופיים, המוסריים, הדתיים, החברתיים והפסיכולוגיים. בנוסף, יקנה הקורס ללומדים ידע בנושאים הקשורים למטרות הענישה, מגבלות הענישה ותוצאותיה. כמו כן, הקורס יקנה לסטודנט ידע אודות מגוון דרכי ענישה החל מזמן התנ"ך וכלה בתקופה המודרנית. הקורס יסייע לסטודנט בהבנת דרכי הענישה, דרכי יישומן והשימוש בהן  כפונקציה לשינויים שחלו בחברה המערבית במהלך שנות התפתחותה. הקורס ידון ביתרונות ובחסרונות של דרכי הענישה השונות, בדרגות הפעלתן ובמטרותיהן, תוך התמקדות בתקופה המודרנית: המאסר ועונשים חלופיים.

 

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים: הרצאות פרונטאליות.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

ענישה פלילית: הגדרות ואפיונים

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 1

 

2

ענישה בהיבטים שונים

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 2

 

3

התפתחותה המוקדמת של הענישה

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 3

 

4

מטרות הענישה

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 4

 

5

מטרת הענישה: נקם ותגמול

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 5

 

6

מטרת הענישה: הרתעה

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 6

 

7

מטרת הענישה: טיפול ושיקום

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 7

 

8

מטרת הענישה: טיפול ושיקום

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 7

 

9

מטרת הענישה: מניעה, הגבלה ונטילת כושר

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 8

 

10

עונש מוות

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 9

 

11

עונשי גוף וקלון

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 10

 

12

עבדות, גירוש והגליה

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 11

 

13

אחידות בענישה

מאמר: אחידות בענישה בעבירת תעבורה

 

14

התפתחות בתי-הסוהר

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 12

 

15

התפתחות בתי-הסוהר

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 12

 

16

בתי-סוהר במאה ה-20

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 13

 

17

המאסר בישראל

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 14

 

18

המאסר בישראל

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 14

 

19

תת-תרבות האסירים

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 15

 

20

נשים בבית-סוהר

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 16

 

21

חלופות למאסר

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 17

 

22

חלופות למאסר

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרק 17

 

23

תקון בקהילה

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרקים 18, 19

 

24

תקון בקהילה

עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה- פרקים 18, 19

 

25

השלכות המאסר

מאמר: דינאמיקה בינאישית בכלא מודמה

 

26

סיכום והכנה למבחן

  

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם: אין

 

חובות הקורס: קריאה עצמית בהתאם לרשימת פריטי החובה.

מבחן מסכם בתום הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן מסכם בתום הקורס שערכו 100% מהציון הסופי. ציון עובר

הינו 60 ומעלה. נוכחות חובה: סטודנט שלא יגיע לשיעורים, לא יוכל להיבחן בתום הקורס.

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

ספר הקורס:

שוהם, ש"ג, שביט, ג', קאבאליון, ג', ועינת, ת' (2009). עבירות ועונשים: מבוא לפנולוגיה. קריית-

ביאליק: אח.

 

מאמרים - קריאת חובה:

גופמן, א' (1976). המאפיינים של מוסדות כוללניים. בתוך מ' ליסק (עורך). סוגיות

בסוציולוגיה. תל-אביב: עם עובד.

גייגר, ב', ותימור, א' (2009). ההצדקה הפילוסופית והמוסרית להענשת עבריינים. בתוך ש"ג

שוהם, וא' תימור (עורכים). סוגיות בתורת הענישה בישראל (עמ' 46-23). קריית-ביאליק: אח.

האני, ס', באנקס, ס', וזימברדו, פ' (1986). דינאמיקה בינאישית בכלא מודמה". בתוך ר'

בייט-מרום.  שיטות מחקר במדעי החברה, יחידה 8, (עמ' 69-45). תל-אביב:

האוניברסיטה הפתוחה.

טננבוים, א' (2001). הגישה האבוליסיוניסטית: האם הגיעה העת לבטל את הענישה הפלילית?

שערי משפט ב'  3, 284-261.

פולק, י. לזר, א. (1999). השפעת הטיפול לפי צו מבחן ושירות לתועלת הציבור במניעת

עבריינות חוזרת. בתוך מ' חובב, מ' גולן, וי' ווזנר (עורכים).  עוברי חוק בישראל -

הערכת תוצאות טיפול. תל-אביב: צריקובר. 

פרקש, ע' (2009). צדק מאחה במשפט הפלילי. בתוך ש"ג שוהם, וא' תימור (עורכים). סוגיות

בתורת הענישה בישראל (עמ' 122-73). קריית-ביאליק: אח.

 

תימור, א' (2009). התפתחות בתי הסוהר בישראל. בתוך ש"ג שוהם, וא' תימור (עורכים).

סוגיות בתורת הענישה בישראל (עמ' 359-311). קרית-ביאליק: אח.

Einat, T. (1999). How effective is criminal fine enforcement in the Israeli criminal justice system? Israel Law Review, 2, 322-338        

 

קריאת רשות:

אדד, מ' (2009). ההשלכות הפסיכולוגיות של הענישה: מה בין חינוך לענישה. בתוך ש"ג שוהם,

וא' תימור (עורכים). סוגיות בתורת הענישה בישראל (עמ' 153-123). קריית-ביאליק: אח.

באניסטר, פ"א, סמית, פ"ב, הסקין, ק"ג, ובולטון, נ' (1986). קורלטים פסיכולוגיים של מאסר

ממושך. בתוך ר' בייט-מרום.  שיטות מחקר במדעי החברה, יחידה 8, (עמ' 82-71).

תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

חסין, י', וקרמניצר, מ' (1993). אחידות בענישה בעבירת תעבורה. עיונים בקרימינולוגיה, 2, ב'.

יחזקאלי, פ' ושלו, א' (2009). תפקידה של המשטרה בענישה הפלילית. בתוך ש"ג שוהם, וא'

תימור (עורכים). סוגיות בתורת הענישה בישראל (עמ' 206-155). קריית-ביאליק: אח.

שגיב, ב', חובב, מ', פלאי, א', איגלשטיין, ש', וניר, ש' (2003). הערכת תוצאות התערבות

שרות המבחן למבוגרים. בתוך מ' חובב, ל' סבה, ומ' אמיר (עורכים). מגמות

בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום  (עמ' 234-209). ירושלים: האוניברסיטה

העברית.

שוהם, ש"ג (1987). פשיעה, סטייה ופיקוח חברתי. תל-אביב: הוצאת פפירוס. (עמ' 188-182).

שרון, א' (1990). נוער בפלילים. חיפה: תמר.

תימור, א', ושוהם, א' (2003). סורגים, ציונות וכובע טמבל: שיקום אסירים משוחררים

בקיבוצים. בתוך מ' חובב, ל' סבה, ומ' אמיר (עורכים). מגמות בקרימינולוגיה:

תיאוריה, מדיניות ויישום  (עמ' 379-327). ירושלים: האוניברסיטה העברית. 

Cohen, B., Eden, R., & Lazar, A. (1991). The Efficacy of Probation versus Imprisonment in Reducing Recidivism of Serious Offenders in Israel. Journal of Criminal Justice, 19,3, 263-270.

Geiger, B., & Timor, U. (2001). An Inside Look at Israeli Prisoner's World of Values. Journal of Offender Rehabilitation, 34,2, 63-83.

Sanders, A. (1997). From suspect to trial. In M. Maguier. & R. Reiner (Eds.). The Oxford

            Handbook of Criminology.  Oxford: Clarendon Press.

Timor, U. (1998). Constructing a Rehabilitative Reality in Special Religious Wards in Israeli Prisons. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 42,4, 340-359.