אלימות נגד נשים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                        תאריך: עדכון: 21/8/2012

 

שם ומספר הקורס:  אלימות כלפי נשים: דרכי התערבות (73-88-56)

 

סוג הקורס: (שיעור)

שנת לימודים:     תשע"ג                סמסטר:  ב'                  היקף שעות:  20 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:         http://mzb.biu.ac.il/ 

א. מטרות הקורס:

תופעת האלימות נגד נשים הנה תופעה משפחתית-זוגית וחברתית סבוכה ועתיקת יומין. במשך שנים רבות היא הייתה ידועה כבעיה אישית שעל האישה לפתור בכוחות עצמה- הרחק מעין הציבור. יחד עם זאת, פעילותם של ארגוני נשים חוץ ופנים ממסדיים הובילה לשינוי בהתייחסות משפטית וחברתית כלפי התופעה. פועל יוצא, הנו גיבוש של דרכי התערבות וטיפול לנשים, לגברים ולמשפחה כמערכת.

מטרתו של הקורס הנה לערוך למשתתפיו היכרות מעמיקה עם דרכי התערבות וטיפול בנשים המוכות, תוך התייחסות ביקורתית לאופי ומהות הטיפול. מטרה זו, תושג רק כאשר תובן הקרקע הרגשית-משפחתית-קוגניטיבית של הנשים המוכות, כמו גם, אופיו של מעגל האלימות, השלכותיה של האלימות על מצבן של הנשים ועוד.

 

ב. תוכן הקורס:

אלימות נגד נשים: הגדרות, הבניית תופעת האלימות כבעיה חברתית, הגורמים לתופעה, השלכות הפגיעה על עולמן הרגשי-נפשי של הנשים, תהליכי שינוי, דרכי התערבות (טיפול באמצעות 121 הצעדים, טיפול התנהגותי-קוגניטיבי, מקלטים לנשים מוכות, העצמה)

    מהלך השיעורים:

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

הקדמה: צפייה בסרט: "קח את עיניי" + ודיון

 

2

אלימות נגד נשים: הגדרה, סוגי פגיעה, הבניית תופעת האלימות נגד נשים כבעיה חברתית

 ‫ אבולעפיה, י' (1987). תהליך ההבניה החברתית של אלימות כנגד נשים כבעיה חברתית בישראל. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך. רמת גן: אוניברסיטת בר אילן.

הרמן, ג'ל' (2003). טראומה והחלמה. תל-אביב: עם עובד.

רבינוביץ , ט' (2003). כלה ונחרצה. בני ברק: ספריית פועלים.

3

מעגל ההתמודדות, הבית כמוסד טוטאלי, טכניקות נטרול, תיאוריות ומודלים להסבר אלימות נגד נשים: תיאוריות פמיניסטיות, תיאוריית המערכות ועוד..

אבני, נ (1987). נשים מוכות- דינאמיקה של חליפין מתוך אינטראקציה סימבולית. חיבור לשם קבלת תואר דוקטור, אוניברסיטת תל- אביב: תל אביב.

4

השלכות הפגיעה על העולם האישי-רגשי ותפקודי, תהליכי שינוי: עקרונות, שלבים

Gleason, W.J. (1993). Mental disorder in battered women: an empirical study. Violence and Victims, 8, 53-67.

5

הטיפול הקוגניטיבי: התנהגותי: עקרונות ודרכי טיפול + סרט "בית נועם"

Webb, W (1992). Treatment issues and cognitive behavior techniques with battered women. Journal of Family Violence 7, 205-217.

 

6

תוכנית 12 הצעדים בנשים מוכות

רונאל, נ', (1987). גישת שנים-עשר הצעדים לטיפול באלימות במשפחה. בתוך: נ' מיכאלי וא', נאור (עורכים), אלכוהול ואלימות. ירושלים: משרד העבודה והרווחה ועמותת אפש"ר.

7

תוכנית 12 הצעדים - המשך

 

8

מקלטים לנשים מוכות

כהן, ה' (2003). חווית השהות של נשים במקלט לנשים     מוכות. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך.  ירושלים: האוניברסיטה העברית.

סדן, א (1997). העצמה ותכנון קהילתי- תיאוריה ופרקטיקה של פתרונות חברתיים- אנושיים. הקיבוץ מאוחד: תל- אביב.

סקה, י' (2003). השפעת השהות במקלט על התפיסה העצמית של נשים מוכות. חיבור לשם קבלת  תואר מוסמך. רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן

Bograd, M. (1988). Feminist prespective on wife abuse: An introduction.Cannon, B.,& Sparks, J.S. (1989). Shelters- An alternative to violence: A psychosocial

Murry, S. B. (1998). The Unhappy marriage of theory and practice: An analysis of battered wemen`s shelter. NWSA, 1, 75-92.

9

מקלטים לנשים מוכות

Vaughn, M., & Stamp, G.H. (2003). The mpowerment dilemma: The dialectic of  emancipation and control in staff/client interaction at shelters for battered women.  Communication Studies, 54, 154-168.                   

10

סיכום

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות:

  • ü נוכחות
  • ü השתתפות בדיונים כיתתיים
  • ü בחינה מסכמת (100%)

 מרכיבי הציון הסופי : ציון עובר 60

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

  בן פורת, ע' (2002). השפעת השהייה במקלט על תחושת העצמה של נשים מוכות. חיבור לשם קבלת תואר "מוסמך למדעי החברה". רמת גן: אוניברסיטת בר-אילן.

  הרמן, ג'ל' (2003). טראומה והחלמה. תל-אביב: עם עובד.

הרמל, י', נחשון - גליק, צ' (2002) תופעת האלימות במשפחה - מאפיינים ומעניים טיפוליים בישראל. רפואה ומשפט, 26, 106-115.

כהן, ה' (2003). חווית השהות של נשים במקלט לנשים מוכות. עבודת גמר לקבלת תואר מוסמך.

       ירושלים: האוניברסיטה העברית.

סקה, י' (2003). השפעת השהות במקלט על התפיסה העצמית של נשים מוכות. חיבור לשם קבלת 

       תואר מוסמך. רמת גן, אוניברסיטת בר-אילן

רבינוביץ , ט' (2003). כלה ונחרצה. בני ברק: ספריית פועלים.

רונאל, נ', (1987). גישת שנים-עשר הצעדים לטיפול באלימות במשפחה. בתוך: נ' מיכאלי וא', נאור (עורכים), אלכוהול ואלימות. ירושלים: משרד העבודה והרווחה ועמותת אפש"ר.

Almeida, R.V., & Durkin, T. (1999). The cultural context model: therapy for couples with domestic violence. Journal of Marital and Family Therapy, 25, 313-324.

Bograd, M. (1988). Feminist prespective on wife abuse: An introduction.

Cannon, B.,& Sparks, J.S. (1989). Shelters- An alternative to violence: A psychosocial  case study. Journal of Community Psychology, 17, 203-212.

Dietz, C. A. (2000). Responding to oppression and abuse: A feminist challenge to clinical social work. Affilia , 15, 369-389.

Dobash, R. E., & Dobash R. P. (1992). Women, violence & social changes. London: Routledge.

Edleson, J.L., & Eisikovit, Z.C. (1996)(Eds.), Future Interventions with Battered      Women and Their Families. Thousand Oaks, CA: Sage.

Eisikovits, Z., Buchibinder, E. (1996). Pathways to disenchantment: Battered women and the welfare system. Journal of Contemporary Ethnography, 16, 469-490.

Gleason, W.J. (1993). Mental disorder in battered women: an empirical study. Violence and Victims, 8, 53-67.

Goldblatt, H., & Buchbinder, E. (2003). challenging gender roles: the impact on female social work students of working with abused women. Journal of Social Work Education, 39, 255-275.

Goodman, M.S. & Fallon, B.C. (1995).Supplement to Pattern Change for Abused Women: An Education Program.U.S.A: Sage Publication.

McCann I. L, & Pearlman, L. A. (1989). Vicarious traumatization: A framework for understanding the psychological effects of working with victims. Journal of Traumatic Stress, 3, 131-149.

Murry, S. B. (1998). The Unhappy marriage of theory and practice: An analysis of battered wemen`s shelter. NWSA, 1, 75-92.

Profitt, N,J. (2000). Women survivors psychological trauma, and the politics of resistance. New York: Haworth Press.

Shamai, M (2000). Rebirth of the self: how battered women experience treatment. Clinical Social Work Journal, 28, 85-103.

Tutty, L.M & Bidgood, B.A & Rothery, M.A (1993). Support group for battered

women: research on their efficacy. Journal of Family Violence, 8, 325-343.

Vaughn, M., & Stamp, G.H. (2003). The empowerment dilemma: The dialectic of  emancipation and control in staff/client interaction at shelters for battered women.  Communication Studies, 54, 154-168.                   

Webb, W (1992). Treatment issues and cognitive behavior techniques with battered women. Journal of Family Violence 7, 205-217.

 

בברכת קורס מהנה ופורה!