יסודות המשטר

תואר: 
שנה: 
    

                                                             

מינהל המכללות

יסודות המשטר בישראל:  71-112-56

                             שם המרצה: ד"ר רוני קמפינסקי

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:         תשע"ג            סמסטר:     א', ב'             היקף שעות:  2 ש"ש

 טלפון: 050-8760583

דוא"ל:  ronikampinsky@gmail.com

א. מטרות הקורס

 

מטרות הקורס הן להכיר את ההיבטים המרכזיים של המשטר בישראל תוך יישום מושגים תיאורטיים של מדע המדינה למקרה הישראלי.

 

ב. תוכן הקורס:

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

תכונות היסוד של החברה הישראלית

דן הורוביץ ומשה ליסק (1990), מצוקות באוטופיה (תל אביב: עם עובד), עמ' 9 -27.

3-7

תקופת הישוב

אפרים יער וזאב שביט (תשס"א), "רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית", בתוך: אפרים יער וזאב שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה), כרך א' עמ' 1 - 126.

8-9

המעבר מישוב למדינה

ורדה פילובסקי (1999) המעבר מיישוב למדינה, 1947-:1949 רציפות ותמורות : הרצאות שנישאו בכינוס באוניברסיטת חיפה בימים כ-כג בסיון תשמ"ח. חיפה : אוניברסיטת חיפה.

10-12

ביקורת הממשל בישראל

גדעון אלון (1995), בחירה ישירה (תל אביב: ביתן), עמ' 62 - 86.

13-16

פרלמנטריזם בישראל

בנימין נויברגר (תשנ"ז), כנסת מול ממשלה (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה):  

גד ברזילי ודוד נחמיאס (תשנ"ז), היועץ המשפטי לממשלה: סמכות ואחריות (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה) (כ-45 עמודים).

אשר אריאן, דוד נחמיאס ורות אמיר (2002), משילות והרשות המבצעת בישראל (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה) עמ' 150 - 186.

17-18

מערכת מפלגתית

גיורא גולדברג (1992), המפלגות בישראל (תל אביב: רמות), עמ' 23 - 51.

אריאן, אשר ושמיר, מיכל. (2004) "האמנם מפלגה דומיננטית במערכת מפלגתית מתרופפת?", עמ' 27 - 52. בתוך : אריאן, אשר ושמיר, מיכל. (עורכים) הבחירות בישראל 2003, ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה.

19-22

מעמדו של בית המשפט העליון והאקטיביזם השיפוטי

רות גביזון, מרדכי קרמניצר, יואב דותן (תש"ס) אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד : מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית.  תל אביב : ידיעות אחרונות ומאגנס.

דלומי, רון וכהן, מנשה. (2005) משפט חוקתי. בני ברק: מחשבות.

23-24

המהפכה החוקתית

יואב פלד וגרשון שפיר (2005), מיהו ישראלי- הדינמיקה של אזרחות מורכבת,  ת"א, אוניברסיטת ת"א, פרק תשיעי.

בנימין נויברגר (תשנ"ז), סוגיית החוקה בישראל (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה), עמ' 68 - 80.

רות גביזון (1998) המהפכה החוקתית (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 93 - 117.

בנימין נויברגר (תשנ"ז), סוגיית החוקה בישראל (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה), עמ' 68 - 80.

רות גביזון (1998) המהפכה החוקתית (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 93 - 117.

25-26

המשטר בישראל לאן? - סיכום הקורס

 

ג. חובות הקורס ומרכיבי הציון:

מבחן האל"ף - 30%: (ארגונים, אידיאולוגיות, אירועים אישים): כ-300/400 מושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית של ישראל. בחינה אמריקאית בהיקף של כ-40 שאלות שעניינה הכרה בסיסית בלבד של המושגים. הבחינה תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים. רשימת המושגים נמצאת באתר המחלקה למדעי המדינה.

בחינה מסכמת - 70%: בחינה של שאלות סגורות (אמריקאית) בסיום הקורס.

*הערה: המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע מחומר הקריאה במהלך השנה, על פי שיקול דעתו.       

 

בהצלחה!