סטיה חברתית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
3תאריך עדכון: 09/2012 המחלקה לקרימינולוגיה סטייה חברתית73-222-57 שם המרצה: ד"ר עדה יורמן סוג הקורס: שיעורשנת לימודים: תשע"ג                 סמסטר: א'+ב'               היקף שעות: 2 ש"שאתר הקורס באינטרנט:  א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות): הקניית מושגי יסוד בתחום הסטייה החברתית תוך התמקדות בסוציולוגיה של הסטייה ובדרכי הבנייתה ועיצובה.  ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים) הקורס מתחלק למספר נושאים ובהם: הגדרת הסטייה, פונקציות חיוביות של סטייה, הבניית בעיות חברתיות,הרטוריקה של בעיות חברתיות, הפאניקה המוסרית, מסעי הצלב המוסריים, הפשיעה הפוליטית, חרדים ופשיעה, משפט ותרבות. מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים) הרצאות פרונטאליות תוך שימת דגש על דיון עם הסטודנטים. תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)
מס' השיעורנושא השיעורקריאה נדרשת הערות
1מבוא  
2מהי סטייה  
3-6רטוריקה של בעיות חברתיות   
7-10הבנייה חברתית של סטייה  
11-14סטייה אידיאולוגית  
15-16יחס החרדים לסטייה  
17        השיגעון כסטייה  
18-19ועדות חקירה ככלי פיקוח על אישי ציבור  
20סטייה של אישי ציבור.  
21-22הקורבנות בשיח החברתי    
23סיכום  
    
    
    
    
    
    
    
 ג. חובות הקורס:דרישות קדם:  


 

חובות / דרישות / מטלות: נוכחות בהרצאות בחינה בתום כל סמסטר: בחינה בתום כל סמסטר, יש להשיג ציון של 60 בכל אחת מהבחינות. מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): ציון של 60 לפחות בכל אחת מהבחינות  ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)פונקציות חיוביות של סטייהBox, S. (1981). Deviance, Reality and Society. London: Holt, Rinehart Winston (pp. 25-55).   הבניית בעיות חברתיותBest, J (1989 ). Images of Issues: Typifying Contemporary Social Problems. New-York: Aladine de Gruyter.  ( pp. 3-10) ( 337-354).  Loseke, D. (1999). Thinking about Social Problems: An Introduction to Constructionist Perspectives. New-York: Aladine de Gruyter (39-41) (69-97).  הרטוריקה של בעיות חברתיותIbarra, P. & Kitsuse, J. (1993). Vernacular Constituents of Social Problems. In: G. Miller & J. Holstein (eds.). Constructionist Controversies: Issues of Social Problems  Theory (pp. 29-44). New- York: Aladine de Gruyter.   Best, J. (1987). Rhetoric in Claims Making: Constructing the Missing children Problem. Social Problems, 34 (2), 101-121.  הפוליטיקה של הגורמיםConrad, P. & Schneider, J. (1980). Deviance and Medicalization: From Badness to Sickness. St. Louis: Mosby. (pp. 22-28).   Gusfield, J. (1981). The Culture of Public Problems: Drinking Driving and Symbolic Order. Chicago: University of Chicago press.  הפאניקה המוסריתCromer, G. (2004). Children from Good Homes: Moral Panics about Middle Class Delinquency. British Journal of Criminology,44, (3), 391-300. ) Cohen, S. (1972). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. London: Macgibon & Kee. (9-10, 27-48, 77-87).  Good, E. & Ben-yehuda, N. (1994). Moral Panics: Culture, Politics and Social Construction. Annual Review of Sociology, 20, 149-171.     חרדים ופשיעהCromer, G. (1996). Secularism in the Root of all Evil. The  Hardi Response to Crime and Delinquency. International Journal of Group Tensions, 26 (2), 109-121.       Liebman, C. S. (1983). Extremism as a Religious Norm. Journal for the Scientific Study of Religion, 22, (1), 75-86.    סטייה אידיאולוגיתSprinzak, E. (1991). Violence and Catastrophe in the Theology of Rabbi Meir Kahane: The Ideology of Mimetic Desire. Terrorism and Political Violence, 3 (3), 48-70.  Cromer, G. (1998). The Writing was on the Wall: Constructing Political Deviance in Israel. Ramat-Gan: Bar Ilan University.    קרומר, ג' (2005). סיפורים אטיולוגיים: לקראת הבנת הפוליטיקה של גורמי הסטייה.   כהן, י (2005). המתריע מדימונה: ואנונו, ישראל והפצצה. תל אביב: הוצאת בבל.   שגיא, א', שפירא, ר'ׁ(2004). אי ציות אזרחי וסרבנות מצפונית. אלפיים, 27, ע"מ 46-71.   אפשטיין, א' (1999). המאבק על הלגיטימציה: התפתחות הסרבנות המצפונית בישראל מקום המדינה ועד למלחמת לבנון. סוציולוגיה ישראלית, א (2), ע"מ .319-354  החוק והמשפט ככלי פיקוח על גופי השלטון .ברק, א' (1993). על השקפת העולם בדבר שיפוט ואקטיביזם שיפוטי. עיוני משפט, י"ז, ע"מ 475-501.  אלמוג, ע' (1999). מזכותנו על ארץ ישראל לזכויות האזרח וממדינה יהודית למדינת חוק: מהפכת המשפט בישראל ומשמעויותיה התרבותיות.  אלפיים, 18, ע"מ 77-132.  בג"צ 73/53 חברת קול העם בע"מ נגד שר הפנים, פ"ד ז 871  בג"צ 680/88 שניצר נגד הצנזור הצבאי הראשי, פ"ד מב (4) 622  ע"א 105/93 ראם נגד עיריית נצרת עילית ואחרים פ"ד מז (5) 189   השיגעון כסטייה פוקו, מ (1963 נוסח עברי 2008). הולדת הקליניקה: ארכיאולוגיה של המבט הרפואי. תל אביב: רסלינג. (ע"מ 95-106).  פוקו, מ' ( נוסח עברי 1986). תולדות השיגעון בעידן התבונה. ירושלים: כתר. ( ע"מ  11-37).  פורטר, ר' (2002 נוסח עברי 2009). היסטוריה קצרה של השיגעון. תל אביב: רסלינג. (ע"מ 127-147).  קורבנות בשיח החברתי . Holstein, J & Miller, G (1990).  Rethinking Victimization: An Interaction Approach to Victimology, Symbolic . Interaction, 13, 103-122..c בן-דוד, ש' (1989). קורבן הקריירה: גורמים ותהליך. עבריינות וסטייה חברתית, י"ז, 5-16.999  עבריינות צווארון לבן . גלבוע, מ. (2003). החקירה בעבירות הכלכליות ובעבירות הצווארון הלבן. בתוך מ. חובב, ל. סבה ומ. אמיר (עורכים). מגמות בקרימינולוגיה: תיאוריה, מדיניות ויישום (עמודים 772-711). ירושלים: המכון לקרימינולוגיה האוניברסיטה העברית.   Nelken, D. (1994). White Collar Crime.  Aldershot : Dartmouth.    ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים: רשימת הקריאה המצורפת לקורס.