ניהול ופיתוח קריירות

תואר: 
שנה: 
  

       אוניברסיטת בר-אילן                                           תאריך עדכון: ספטמבר 2012

 

שם ומספר הקורס: ניהול ופיתוח קריירה 74-593-560

סוג הקורס: שיעור

 

שנת לימודים: תשע"ג                                    סמסטר: ב'                                        היקף שעות: 2

 אתר הקורס באינטרנט:          

א. מטרות הקורס

הקורס נועד לפתח מסגרת התייחסות שיטתית ומעמיקה להבנת תחום הקריירה, תוך התמקדות בניהול קריירה ובפיתוחה. הקורס מכוון להקניית מושגים מרכזיים, ידע  תיאורטי וידע יישומי, ולפיכך ייסקרו הן התפתחויות תיאורטיות בתחום הקריירה והן התפתחויות בפרקטיקה של התחום. נתמקד במספר נושאים אשר מיצגים (אך לא ממצים) את המחקר של ניהול ופיתוח קריירה, דרך שתי פריזמות - זו של הפרט (העובד/ת), וזו של הארגון. בקורס יחשפו הסטודנטים\יות לתיאוריות, מודלים ומחקרים בתחום פיתוח הקריירה, בחירתה והתפתחותה.

ב. תוכן הקורס:

נושאי הקורס:

  • 1) קריירה מהי: הקדמה לתחום, הגדרות, דפוסי קריירה ומושגי יסוד.
  • 2) התפתחות קריירה.
  • 3) גישות לתופעת הקריירה.
  • 4) קריירה במבט מגדרי: א. התפתחות הקריירה של נשים, ב. תקרת הזכוכית של נשים בארגוני עבודה, ג. קונפליקט בין קריירה ומשפחה ואיזון בין עבודה ומשפחה.
  • 5) בחירת קריירה והתפתחות קריירה.
  • 6) ייעוץ קריירה.

מהלך השיעורים:

הקורס מתנהל במתכונת של שיעור.  השיעורים הינם בעלי דגש תיאורטי ולפיכך יתבססו על הרצאות פרונטליות. עם זאת, יינתן מקום לדיונים, ניתוחי מקרה וכו'. ההרצאות יחייבו קריאת חומר רקע רלוונטי.

החומר המועבר בהרצאות לא בהכרח חופף לחומר הקריאה. הסטודנטיות/ים מחויבים הן לחומר הנלמד בהרצאות והן לחומר הקריאה.

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

1. קריירה מהי?

  א. הקדמה לתחום, הגדרות

Patton, W, & McMahon, M., Ch. 1, pp 2-11.        

 

2

  א. הקדמה לתחום, הגדרות - המשך

  

3

ב. דפוסי קריירה, מושגי יסוד

  

4

ב. דפוסי קריירה, מושגי יסוד -  המשך

  

5

2. התפתחות קריירה

  

6

2. התפתחות קריירה - המשך

  

7

3. גישות לתופעת הקריירה

  

8

4. קריירה במבט מגדרי

א. התפתחות הקריירה של נשים

- Patton, W, & McMahon, M., Ch. 6, pp 88-102.

 

9

ב. תקרת הזכוכית של נשים בארגוני עבודה

יזרעאלי דפנה (1999). "המיגדור בעולם העבודה" בתוך יזרעאלי ואחרות (עורכות) מין, מגדר, פוליטיקה, הוצאת קו אדום -  הקיבוץ המאוחד, עמ' 167-215.

Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender & Society, 4(2): 139-158.

 

10

ג. קונפליקט בין קריירה ומשפחה ואיזון בין עבודה ומשפחה

- Correll, S. J, & Stephen B, In Paik. (2007).

- Williams, J. (2000)

 

11

5. בחירת קריירה והתפתחות קריירה

- Brown, D. & Associates.Ch. 1, pp 3-23, Ch. 12, pp 510-515.

 

12

בחירת קריירה והתפתחות קריירה - המשך

- Gothard, B, Mignot, P, Offer, M & Ruff, M., Ch. 2, pp 10-37, Ch. 8, pp 133-138 .

- Brown, D. & Associates.Ch. 5, pp 149-205.

 

13

6. ייעוץ קריירה, סיכום קורס

- Gothard, B, Mignot, P, Offer, M & Ruff, M., Ch. 1, pp 1-9, Ch. 8, pp 133-138 .

- Peterson, G., Sampson, J. P. & Reardon, R. Ch. 8, pp 229-257.

 

ג. חובות הקורס:

1. נוכחות והשתתפות פעילה בשיעורים.

2. קריאה שוטפת של החומר הביבליוגרפי. החומר המועבר בהרצאות לא בהכרח חופף לחומר הקריאה.

3. מבחן רב ברירה בסוף הסמסטר.

זכאים לגשת לבחינה סטודנטיות/ים שהיו נוכחים/ות בשיעורים.

תנאי לעבור את הקורס הוא ציון עובר (60) במבחן.

 

מרכיבי הציון הסופי:

מבחן - 100%

ד. ביבליוגרפיה:

קריאת חובה:

יזרעאלי דפנה (1999). "המיגדור בעולם העבודה" בתוך יזרעאלי ואחרות (עורכות) מין, מגדר, פוליטיקה, הוצאת קו אדום -  הקיבוץ המאוחד, עמ' 167-215.

Acker, J. 1990. Hierarchies, Jobs, Bodies: A Theory of Gendered Organizations. Gender & Society, 4(2): 139-158.

Brown, D. & Associates. (2002). Career Choice and Development. (4th Ed.). USA: Jossey-Bass.

Correll, S. J. & Stephen B, In Paik. (2007). "Getting a job: Is there a motherhood penalty?" American Journal of Sociology 112: 1297-1338.

Gothard, B., Mignot, P., Offer, M. & Ruff, M. (2001). Careers Guidance in Context. , London: Sage Pub.

Patton, W, & McMahon, M. (1999). Career Development and Systems Theory - A New Relationship.USA: Books\Cole Publishing.

Peterson, G., Sampson, J. P. & Reardon, R. (1991). Career Development and Services: A Cognitive Approach.USA: Books\Cole Publishing.

Williams, J. (2000)."Introduction".  Unbending gender: why family and work conflict and what to do about it. Oxford ; New York: Oxford University Press.

 

קריאת רשות:

פרנקל, מ. (2004). נשים בהיי-טק: האם קרסה "חומת האמהות"? שדולת הנשים בישראל, המרכז לחקר מדיניות.

Glass, J. 2000. Envisioning the Integration of Family and Work: Toward a Kinder, Gentler Workplace. Contemporary Sociology, 29(1): 129-143.

חומר מחייב למבחנים:

החומר הנלמד בהרצאות וחומר הקריאה (קריאת החובה).