אישות

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                          תאריך עדכון: 6.2012

 

שם ומספר הקורס:  דיני משפחה תלמוד הלכה ומנהג 02-017-

סוג הקורס: (שיעור)

שנת לימודים:    תשע"ג                  סמסטר: א+ב                             היקף שעות: 56

 אתר הקורס באינטרנט:          

http://www.biu.ac.il/yesod/s_talmud/02-097herman09.doc

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הכרת דיני האישות במשפט העברי,  דיני נישואין וגירושין,  מעמדם של נישואין אזרחיים וזוגות החיים ללא נישואין (ידועים בציבור) במשפט העברי ובמשפט הישראלי

 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

נושאי הקורס:

 • 1. ערך הנישואין ביהדות
 • 2. גיל הנישואין במשפט העברי ובחוק הישראלי
 • 3. ריבוי נשים במשפט העברי והנוהג במדינת ישראל
 • 4. פסולי חיתון
 • 5. שידוכין ומעמדם במשפט העברי והשוואה למשפט הישראלי
 • 6. ההכנות לנישואין
 • 7. אירוסין - קידושין
 • 8. נישואין
 • 9. מסיבת החתונה
 • 10. מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין
 • 11. חובות וזכויות מחמת הנישואין
 • 12. גירושין

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

קריאת החומר מתוך מאגר הידע של הקורס

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

קריאה מומלצת

קריאות החובה

הנושא

פגישה

 

 

ערך הנישואין היהדות

1.

 

 

גיל הנישואין במשפט העברי

2.

 

 

גיל  הנישואין במשפט הישראלי

3.

 

מס' 2 בחומר הביבליוגרפי

ריבוי נשים

4.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 54 - 60

פסולי חיתון

5.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 61 - 67

פסולי חיתון

6.

מס' 2,12 בחומר הביבליוגרפי

 

שידוכין

7.

 

 

הכנות לנישואין

8.

 

 

אירוסין - קידושין

.9

 

 

אירוסין - קידושין

10.

 

 

אירוסין קידושין

.11.

 

 

אירוסין - קידושין

.12.

 

מס'  5 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.13

 

מס' 6 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.14.

 

מס' 11 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

15.

 

מס' 4 בחומר הביבליוגרפי

מסיבת החתונה

16.

 

מס' 9 בחומר הביבליוגרפי

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

17

מס' 1 בחומר הביבליוגרפי

 

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

18

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

19

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 128 - 148

חובות וזכויות מחמת הנישואין

20

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

21

 

מס' 7 בחומר הביבליוגרפי

חובות וזכויות מחמת הנישואין

22

 

מס' 13 בחומר הביבליוגרפי

חובות וזכויות מחמת הנישואין

23

 

מס' 10 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

24

 

 

עילות גירושין

25

 

מס' 8 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

26

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ'  256 - 258

עגונה

27

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 260 - 265

ייבום וחליצה, גירושין

28

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 • 1. השתתפות בקבוצות דיון, עפ"י ההנחיות שבלוח ההודעות של הקורס
 • 2. קריאת חומר ביבליוגרפי עפ"י הנחיות שיינתנו במהלך הקורס
 • 3. השתתפות בפגישות פרונטליות, על מועדן תמסר הודעה מראש
 • 4. מבחן אמריקאי (רב - ברירתי) בסיום שנה"ל

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

ציון מספרי

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד וספרי עזר נוספים:

 

 חומר מחייב למבחנים:

 

ביבליוגרפיה עיקרית (חובה ומומלצת)

 • א. חובה

•1.     ד' דוידוביץ, 'מנהגי חתונה יהודית שנעלמו בדורות האחרונים', ידע - עם, יח(תשל), עמ' 105 - 112.

•2.      ש הבלין, 'תקנות רבנו גרשום מאור הגולה בעיניי אישות בתחומי ספרד ופרובנס', שנתון המשפט העברי, ב(תשל), עמ' 200 - 257.

•3.     ד' הרמן,  מעגל החיים בבית היהודי,  פארק אפק ראש העין 2005, (העמ' יינתנו במהלך השנה).

•4.      ד' הרמן, חוברת מקורות לקורס אישות, המחלקה ללימודי יסוד באוניברסיטת בר אילן (הוצאה פנימית), 181 - 183, 191 - 192.

•5.      ז' פלק, נשואין וגרושין תקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז וצרפת, ירושלים תשכ, עמ' 96 - 121.

•6.      מ פרידמן, 'חלוקת תוספת כתובה ל''מוקדם'' ו''למאוחר'', בתעודת הגניזה', דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ו(תשל), עמ' 377 - 387.

•7.      א' רוזן צבי, דיני המשפחה בישראל בין קודש לחול, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת ת 1996, עמ' 216 - 273.

•8.     א' שוחטמן, 'מעמד האישה בדיני נישואין וגרושין', פ'  רדאי  (עורכת), הוצאת שוקן, ירושלים - ת 1995, עמ' 380 - 436.

•9.      פ' שיפמן, מי מפחד מנישואין אזרחיים?, הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל 1995, עמ' 5 - 19, 67 - 74.

•10.        ב' שרשבסקי, דיני משפחה, ירושלים  1984, עמ' 372 - 413.

•11.        J.Z. Louterbach, , ‘The ceremony of breaking  a Glass at Wedding',  H.U.C.H, 2(1925), pp. 351 - 380

•12.        י' ריבלין,'על נוסחת פתיחה ייחודית בשטרות',  H.U.C.A,73(2002), עמ' עט - צו.

•13.        ב' קראוס, גירושין מדריך מעשי לגירושין, הוצאת יחדיו, ת"א 1991, עמ' 41-80.

 

 

 

 

 

 

 

 ב. מומלצת

•1.     א אלינסון, נישואין שלא כדת משה וישראל, ירושלים 1980.

•2.     י נויבואר, תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים 1994.