סטטיסטיקה א'

תואר: 
שנה: 
 

                                                               תאריך עדכון: 1.10.12

מנהל המכללות

מסלול משא"ן

סטטיסטיקה א' ו- ב' 71-216/217

מרצה: ד"ר מאיה יוהן ברק

סוג הקורס: מתוקשב

שנת לימודים:     תשע"ג                 סמסטר:       א ו-ב             היקף שעות:  2 ש"ש

אתר הקורס באינטרנט:           www.biu.ac.il

א. מטרות הקורס:

הקורס נועד להקנות לסטודנטים הכרה עם יסודות הסטטיסטיקה התיאורית והסטטיסטיקה ההיסקית.  במסגרת הקורס הסטודנטים ילמדו להכיר את שפת הסטטיסטיקה, המדדים השונים והניתוחים הסטטיסטים השונים הרלוונטיים למערכי מחקר שונים. הלמידה תעשה תוך היבט יישומי לעבודות מחקר. הקורס הינו קורס מתוקשב בליווי ארבעה שיעורים פרונטאלים בכל סמסטר.

ב. תוכן הקורס:

מהלך השיעורים: הקורס הינו קורס מתוקשב וההתקדמות בו נעשית באופן עצמאי על ידי הסטודנט. לכל נושא בקורס קיימים מאגרים של חומר תיאורטי ומאגרים של תרגול יישומי.    

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

סמסטר א:       

     סולמות מדידה.

     קיבוץ נתונים בלוחות סטטיסטיים.

     הצגה גרפית של טבלאות.

     שימוש בסיגמות.                                          

     מדדים מרכזיים: שכיח, חציון, ממוצע (טראנספורמציה לינארית).

     מדדי פיזור: תחום, תחום בין רביעוני, שונות וסטיית תקן (טראנספורמציה לינארית).

     מדדים למיקום יחסי - ציוני תקן.

     ההתפלגות הנורמלית.

סמסטר ב:

     התפלגות הדגימה - משפט הגבול המרכזי.

     אמידה נקודתית, רווח בר-סמך, מציאת גודל מדגם.

     מדד קשר לינארי - מקדם המתאם של פירסון

     בדיקת השערות- שלבים בבדיקת השערות, טעות מסוג  I  ו-  II.

     מבחן  Z: השערות על ממוצע אחד, על הפרש ממוצעים.

     מבחן T:השערות על ממוצע אחד, על הפרש ממוצעים של שני מדגמים בלתי תלויים ותלויים.      מבחן c2:  מבחן לטיב התאמה, מבחן לאי תלות.

     מבחן F: ניתוח שונות חד כיווני ANOVA.

ג. חובות הקורס:

     דרישות קדם: אין

 חובות / דרישות / מטלות:

פתירת התרגילים והמבחנים לדוגמא המלווים את הקורס.

מרכיבי הציון הסופי:

100% ציון במבחן. ציון 60 במבחן סמסטר א' ובמבחן סמסטר ב'

ד. ביבליוגרפיה:

ספרות עזר:

    

סטטיסטיקה "ללא סטטיסטיקאים" - רונית איזנבך.

מבוא לסטטיסטיקה - רות בייט-מרום.

סטטיסטיקה הלכה למעשה - שולה ישראלית.

סטטיסטיקה : עם דוגמאות מתחומי החינוך והפסיכולוגיה - אפרים דרום.

                        חוברות האוניברסיטה הפתוחה - מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה א' ו-ב'.

Social Statistic - H.M. Blaloeck, McGraw-Hill Book co. 1979