הדרכה ביבליוגרפית

תואר: 
שנה: 
 

                             שם המרצה: רוני לנגרמן

סוג הקורס: סדנה בהדרכה ביבליוגרפית 7120701

                                                           7120702

                                                            7120703

שנת לימודים:            סמסטר:      א'       היקף שעות:  1 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

שעות קבלת קהל: ו' 09:00-10:00

מיקום קבלת קהל: בניין 213, קומה ג', חדר 322

טלפון: 03-5317938

דוא"ל: https://mail.google.com/mail/h/jqf25e6gx6d0/?&v=b&cs=wh&to=ronigez@gmail.com

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

מטרת הקורס:

הקורס הדרכה ביבליוגרפית מעניק לסטודנטים מיומנויות, כלים אקדמיים ומתודולוגיים לכתיבת עבודה אקדמית. בנוסף יירכשו מיומנות בחיפוש מידע במאגרים השונים המצויים הן בספריות והן באינטרנט. במהלך הקורס תועבר סדנא לקריאת והבנת טקסטים אקדמיים.

הקורס מחולק לשלוש חטיבות :

  1. מיומנויות בכתיבת עבודת מחקר: באקדמיה ישנם כללים וחוקים ברורים לשם כתיבת עבודת מחקר. כלים מתודולוגיים  אלו מאפשרים בניית וכתיבת עבודת מחקר באופן שיטתי ורציונאלי. ילמדו הכלים המתודולוגיים השונים בחקר מדעי החברה, תוך שימת דגש על ניהול המחקר הכמותי מול המחקר האיכותני. בנוסף, ילמדו מיומנויות לקריאת טקסים אקדמיים תוך כדי לימוד והבנת מבנה טקסט מסוג זה.
  2. הכרת חומרים ביבליוגרפים: על-מנת לכתוב עבודה אקדמית יש לבסס את המחקר ולהשוות נתוני מחקר לספרות הכתובה. על מנת להניב את התוצאות הטובות ביותר יש לאסוף חומרים ביבליוגרפים התואמים את דרישות העבודה. תלמדנה הדרכים לאיסוף המקורות, וסיווגם למקורות אקדמיים ולמקורות אחרים.
  3. חיפוש חומרים ביבליוגרפים: לשם קבלת תוצאות מיטביות בתהליך חיפוש חומרים ביבליוגרפים תלמדנה שיטות מסורתיות ושיטות מתקדמות. ייערך ביקור בספרייה ונכיר את מערכת אלף. בנוסף נכיר ונלמד את דרכי החיפוש של מקורות מידע באמצעות האינטרנט.

 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

1. הבהרת מושגים: מדע, מחקר, פרדיגמה ותיאוריה.

2. כתיבה אקדמית: ההבדלים בין כתיבת מחקר לבין כתיבה ספרותית או עיתונאית.

3. המחקר המדעי: סוגי מחקר (שדה, ניסויי, איכותני)

4. בניית שאלת מחקר: נכיר את הכלים לבניית שאלת מחקר, תוך כדי הכרת משתני המחקר והדרכים להגדרתם.

5. תכנון תהליך המחקר ושלבי העבודה: הכרת מבנה דו"ח המחקר ובנייתו.

6. אופן איסוף החומר: מאגרי מידע, ספריות והתמצאות באינטרנט.

7. חוקי כתיבת עבודת מחקר: אופן הכתיבה, כללי הציטוט והכרת פרקי המחקר השונים.

8. כללי הרישום הביבליוגרפי: הכרת הכללים השונים והתנסות בכתיבתם.

9. ביקור בספרייה: הכרת הספרייה והתמצאות בספרייה ובאמצעי המיחשוב השונים המוצעים בספרייה.

10. הכרת מאמרים אקדמיים והדרכת קריאה: התמודדות עם טקסט אקדמי וכללים לקריאת טקסים מסוג זה.

11. כללים לכתיבת עבודה במחשב: הכרת המחשב והכלים המצויים בו לשם כתיבת מסמך מחקרי.

12. כתיבת הצעת מחקר\ עבודה סמינריונית.

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

הסדנא תועבר באמצעות הרצאות, ביקורים בספרייה, והתנסות שיטתית בכתיבת עבודת מחקר באמצעות קבוצות עבודה, ובאמצעות עבודה פרטנית.

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

1

הגדרות מטרות הקורס והיכרות עם עבודת מחקר.

2

הגדרת שאלת מחקר והשערות מחקר, תוך כדי הבנייתם באמצעות משתני מחקר.

3

בניית חלק ספרותי באמצעות הגדרת משתני מחקר ותרגומם להגדרות נומינליות והגדרות אופרצינוליות.

4

תירגול: כתיבת חלק ספרותי בכיתה באמצעות הכלים שנרכשו בשיעורים הקודמים.

5

הצגת עבודות מחקר שונות וניתוח החלק הספרותי, זיהוי משתני המחקר , מציאת שאלת המחקר והשערות המחקר.

6

סיווג מקורות הקריאה.

7

המשך סיווג מקורות קריאה + תרגיל בזיהוי מקורות אקדמיים לעומת מקורות אחרים.

8

ביקור בספרייה. (הדרכת ספרנית)

9

ביקור בספרייה + תרגיל מציאת מקורות שונים לפי עבודות תיזה ודוקטורט.

10

לימוד חיפוש חומרים באמצעות מקורות אלקטרוניים.

11

תרגיל: חיפוש חומרים אקדמיים באמצעות המחשב. (ייעשה בכיתת מעבדת מחשבים)

12

הנחיות לכתיבת תרגיל- הגדרת שאלת מחקר השערות מחקר + מציאת חומרים ביבליוגרפים לפע משתני המחקר.

13

מתודולוגיה- הגדרת שיטות מחקר והכרתם.

14

הצגת חלקים מתודולוגיים מתוך מאמרים אקדמיים, ניתוחם והבנתם.

15

הצגת המחקר הכמותי.

16

המשך לימוד המחקר הכמותי.

17

הצגת המחקר האיכותני.

18

המשך לימוד המחקר האיכותני.

19

הגשת תרגיל מספר 1. הצגת נושאי מחקר והתאמתם לשיטות המחקר שנלמדו.

20

תרגיל כיתתי: בניית שאלות מחקר והתאמה מתודולוגית.

21

הצגת פרק הדיון.

22

הנחיות לכתיבת עבודת מחקר.

23

פגישות פרטניות- לבניית עבודת המחקר.

24

סיכום הקורס.

ג. חובות הקורס:

 

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

השתתפות מלאה בשיעורים.

נוכחות חובה.

קריאת מאמרים- לפי הרשימה הביבליוגרפית.

הגשת שני תרגילים סמסטר א'. הגשת עבודת סיכום בסמסטר ב'.

השתתפות בשיעור הדרכה בספרייה.

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

נוכחות והשתתפות: 5%

תרגיל 1: 20%

תרגיל שני : 20%

עבודת סיכום: 55%

ציון עובר: 60

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

אלחנני, א. (1990). החיבור האוניברסיטאי, עקרונות ותרגילים. תל-אביב: דיונון.

אליס, ש. (1986).שיטות מחקר במדעי החברה: הניסוי יחידה 6.7.8. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

בירנבויים, מ. (1993). מי מפחד מעבודות מחקר?. תל-אביב הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים.

וולפה, ע. (1995). חיבור מדעי- האתגר. תל-אביב: דיונון.

שקט, ז. (1992). תכנון חיבור אוניברסיטאי וכתיבתו. תל-אביב: דיונון.

Becker, H. (1986). Writing for Social Scientist. Chicago: The University of Chicago Press.

Gunter, B. (2002). "The Quantitative Research Process". In: K.J. Bruhn (Ed.),       

     A Handbook of Media and Communication Research: Qualitative and Quantitative

    Methodologies (pp. 209-234), London and New York: Routledge.

Turabian, K.I. (1987). A Manal for Writers of Term Papers Thesis and Dissertation. Chicago: The University of Chicago Press.

מקורות אלקטרוניים:

 

 חומר מחייב למבחנים:

כל חומרי הלימוד וחומרי ההרצאות.