יסודות המשטר

מרצה: 
תואר: 
שנה: 
 

                                                             

מינהל המכללות

יסודות המשטר בישראל:  71-112-59

                             שם המרצה: ד"ר אבי בר

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:         תשע"ג            סמסטר:     א', ב'             היקף שעות:  2 ש"ש

דוא"ל:  avibar007@walla.com

א. מטרות הקורס

 

מטרת הקורס היא להכיר את התשתית הפוליטית, המשטרית, הערכית, המוסדית, החברתית והמפלגתית של המשטר בישראל, תוך יישום שיטתי של תיאוריות ומושגים ממדעי המדינה על מקרה הבוחן הישראלי.

 

ב. תוכן הקורס:

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

תכונות היסוד של החברה הישראלית

דן הורוביץ ומשה ליסק (1990), מצוקות באוטופיה (תל אביב: עם עובד), עמ' 9 -27.

3-7

תקופת הישוב

אפרים יער וזאב שביט (תשס"א), "רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית", בתוך: אפרים יער וזאב שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה), כרך א' עמ' 1 - 126.

8-9

המעבר מישוב למדינה

ורדה פילובסקי (1999) המעבר מיישוב למדינה, 1947-:1949 רציפות ותמורות : הרצאות שנישאו בכינוס באוניברסיטת חיפה בימים כ-כג בסיון תשמ"ח. חיפה : אוניברסיטת חיפה.

10-12

ביקורת הממשל בישראל

גדעון אלון (1995), בחירה ישירה (תל אביב: ביתן), עמ' 62 - 86.

13-16

פרלמנטריזם בישראל

בנימין נויברגר (תשנ"ז), כנסת מול ממשלה (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה האוניברסיטה הפתוחה):  

גד ברזילי ודוד נחמיאס (תשנ"ז), היועץ המשפטי לממשלה: סמכות ואחריות (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה) (כ-45 עמודים).

אשר אריאן, דוד נחמיאס ורות אמיר (2002), משילות והרשות המבצעת בישראל (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה) עמ' 150 - 186.

17-18

מערכת מפלגתית

גיורא גולדברג (1992), המפלגות בישראל (תל אביב: רמות), עמ' 23 - 51.

אריאן, אשר ושמיר, מיכל. (2004) "האמנם מפלגה דומיננטית במערכת מפלגתית מתרופפת?", עמ' 27 - 52. בתוך : אריאן, אשר ושמיר, מיכל. (עורכים) הבחירות בישראל 2003, ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה.

19-22

מעמדו של בית המשפט העליון והאקטיביזם השיפוטי

רות גביזון, מרדכי קרמניצר, יואב דותן (תש"ס) אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד : מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית.  תל אביב : ידיעות אחרונות ומאגנס.

דלומי, רון וכהן, מנשה. (2005) משפט חוקתי. בני ברק: מחשבות.

23-24

המהפכה החוקתית

יואב פלד וגרשון שפיר (2005), מיהו ישראלי- הדינמיקה של אזרחות מורכבת,  ת"א, אוניברסיטת ת"א, פרק תשיעי.

בנימין נויברגר (תשנ"ז), סוגיית החוקה בישראל (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה), עמ' 68 - 80.

רות גביזון (1998) המהפכה החוקתית (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 93 - 117.

בנימין נויברגר (תשנ"ז), סוגיית החוקה בישראל (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה), עמ' 68 - 80.

רות גביזון (1998) המהפכה החוקתית (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 93 - 117.

25-26

המשטר בישראל לאן? - סיכום הקורס

 

ג. חובות הקורס ומרכיבי הציון:

מבחן האל"ף - 30%: (ארגונים, אידיאולוגיות, אירועים אישים): כ-300/400 מושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית של ישראל. בחינה אמריקאית בהיקף של כ-40 שאלות שעניינה הכרה בסיסית בלבד של המושגים. הבחינה תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים. רשימת המושגים נמצאת באתר המחלקה למדעי המדינה.

בחינה מסכמת - 70%: בחינה של שאלות סגורות (אמריקאית) בסיום הקורס.

*הערה: המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע מחומר הקריאה במהלך השנה, על פי שיקול דעתו.       

 

בהצלחה!