זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל

תואר: 
שנה: 
 

                                                             

מנהל המכללות

המדור לזרועות הביטחון

 

זהות קולקטיבית והשסע העדתי בישראל

דר' אייל ברנדייס

קורס בחירה - סמסטריאלי (ב.א - 1 ש"ש).

תשע"ד

 

שעות קבלה:  יום שלישי 15:00 - 16:00

מס' חדר משרד: מדעי-המדינה (בניין מקסיקו 213), קומה ג' חדר 322A    

דוא"ל: eyal.brandeis@biu.ac.il

תיאור ומטרת הקורס:

שסעים חברתיים הם מנת חלקן של חברות רבות, ובמיוחד חברות מהגרים. התמודדות עם השסעים מחייבת הבנה של התהליכים שגרמו להיווצרותם. הקורס מיועד לסייע לסטודנטים להכיר בצורה עמוקה ומגוונת יותר את המקורות לשסע העדתי בחברה הישראלית. מאחר ושסעים הם לא אחת תוצר של השאיפה ליצירת זהות קולקטיבית, יתחיל הקורס בדיון כללי על זהות קולקטיבית מהי, אפיון הזהות הקולקטיבית הציונית שתאפשר לנו לעמוד על חלק מהגורמים לשסע העדתי בחברה הישראלית. במהלך הקורס נבחן מקרוב מספר מקרי בוחן של התפרצות השסע החל מהגורמים להתפרצות, דרך האירועים המרכזיים שליוו אותה, וכלה ביחס החברה לאירוע ותוצאותיו.

 

דרישות הקורס

נוכחות חובה - על הסטודנטים להיות נוכחים בשיעורים. היעדרות לא מוצדקת עלולה לפגוע בציון הסופי.

מבחן מסכם (100%) - המבחן ייערך בסיום השנה. הסבר מפורט על מבנה הבחינה ואופייה יינתן במהלך הקורס.

הציון הנדרש כדי לעבור את הקורס הוא 60 לפחות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

נושאי השיעורים ורשימת הקריאה

שיעור 1

מבוא - מהות הקורס ורקע כללי על החברה הישראלית

האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית - זרמים אידיאולוגיים מרכזיים בחברה היישובית

קריאה

אפרים יער וזאב שביט, "רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית", בתוך: אפרים יער, זאב שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית, כרך א', תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, ע"ע 1 -24.

שמור מדעי המדינה לפי מגמ.בח

 

שיעור 2

הבנייתה של זהות קולקטיבית ישראלית - ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

לאומיות וזהות קולקטיבית, יצירתה של לאומיות יהודית חדשה ונושאים מרכזיים בבסיס הלאומיות היהודית.

קריאה

אפרים יער, זאב שביט, "הזהות הקולקטיבית בחברה היישובית", בתוך: אפרים יער, זאב שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית, כרך א'. תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, ע"ע 127 - 147.

שמור מדעי המדינה לפי מגמ.בח

שיעור 3

 התמורות שהתחוללו עם קום המדינה

שינויים בחברה הישראלית, השפעת קום המדינה על החברה הקיבוצית, המעבר מאידיאלים לאידיאולוגיה, שסעים בחברה הישראלית, התחזקות המימד הטריטוריאלי בחברה הישראלית? מקולקטיביזם לאינדיבידואליזם?

קריאה

דן הורוביץ ומשה ליסק, מצוקות באוטופיה: ישראל - חברה בעומס יתר, תל אביב: עם עובד, 1990, עמ'  40 - 69.  

שמור מדעי המדינה לפי הור.מצ

 

שיעור 4 - 9

א. השסע העדתי - רקע כללי

עיצוב השסע העדתי בחברה הישראלית - מקורותיו, מאפייניו, אירועים מרכזיים

קריאה

שטרית, סמי שלום. המאבק המזרחי בישראל: בין דיכוי לשחרור, בין הזדהות לאלטרנטיבה 1948 - 2003: תל אביב: עם עובד, תשס"ד. עמ' 52 - 61

שמור מדעי המדינה לפי שטר.מא (קיים גם כקובץ אלקטרוני)

 אפרים יער, זאב שביט. "חברה מרובת שסעים - השסע העדתי", בתוך: אפרים יער, זאב שביט (עורכים) מגמות בחברה הישראלית, תל-אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, עמ' 1141 - 1160.

שמור מדעי המדינה לפי מגמ.בח

 

ב. אירועי ואדי סאליב

 

קריאה

ברזלי. צבי. מאורעות וואדי-סאליב: ראשיתו של מפנה. ישראל, 1997, עמ' 14 - 25, 49 - 55.

 

ג. הפנתרים השחורים

 

קריאה

שטרית, סמי שלום. המאבק המזרחי בישראל: בין דיכוי לשחרור, בין הזדהות לאלטרנטיבה 1948 - 2003: תל אביב: עם עובד, תשס"ד. עמ' 136 - 158.

שמור מדעי המדינה לפי שטר.מא (קיים גם כקובץ אלקטרוני)

 

 

ד. שיח מזרחי החדש? ש"ס והקשת הדמוקרטית המזרחית

קריאה

שטרית, סמי שלום. המאבק המזרחי בישראל: בין דיכוי לשחרור, בין הזדהות לאלטרנטיבה 1948 - 2003: תל אביב: עם עובד, תשס"ד. עמ' 275 - 295.

שמור מדעי המדינה לפי שטר.מא (קיים גם כקובץ אלקטרוני)

 

 

שיעור 10

סיכום

 

המרצה שומר לעצמו את  הזכות להוסיף או להוריד חומר קריאה על פי שיקול דעתו ובהתאם לצרכי הקורס.