כלכלה פוליטית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

המדור לזרועות בטחון

כלכלה פוליטית

ד"ר אבי בר

שנת לימודים:     התשע"ד          סמסטר:     קיץ             היקף שעות:  2 ש"ש

 

שעת קבלה:

 ד', 17.30-18.30, בבניין 213 (מקסיקו) חדר 322B, בתיאום בדוא"ל: Avibar007@walla.com

 

א. מטרות הקורס:

להבין את הגישות השונות בתחום הכלכלה הפוליטית, ולנתח את המצב החברתי- כלכלי בישראל לאורן.

ב. מהלך הקורס:

תחילה נעמוד על משמעות המושג כלכלה פוליטית. לאחר מכן נעמוד על הגישות השונות בתחום, החל מהגישה הקלאסית, דרך הגישה המרקסיסטית, הניאו- קלאסית, הקיינסיאנית והמוניטריסטית, ועד לאסכולה האוסטרית. לאחר מכן ננתח את מדינת ישראל לאור הגישות הללו, תוך עמידה על האתגרים ההיסטוריים איתם התמודד המשק הישראלי, התמורות שחלו במדיניות הכלכלית בישראל, המצב המאקרו כלכלי, סוגיות של תעסוקה ורווחה, ונסיים בדיון על המחאה החברתית של קיץ 2011.

ג. תוכן הקורס:

 

מבוא- מהי כלכלה פוליטית

Caporaso, J.A. and D. P. Levine (1992). "Politics and economics".  In Theories of Political Economy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 7-32.

הגישה הקלאסית

סמית', אדם (1996). עושר העמים. מבוא: חיים ברקאי. תרגום: יריב עיטם ושמשון ענבל. ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 17-44; 53-65; 70-85.

ריקרדו, דוד (תש"ה). עקרונות הכלכלה המדינית והמיסים. תרגום ומבוא: ב. זיו. תל אביב: נ. טברסקי, עמ' 114-131.

 

הגישה המרקסיסטית

מרקס, קרל (2011). הקפיטל. ספריית פועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 119-160.

 

הגישה הניאו קלאסית

Caporaso, J.A. and D. P. Levine (1992). "Neoclassical political economy".  In Theories of Political Economy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 79-99.

כלכלה פוליטית במאה העשרים- הויכוח בין האסכולות הקיינסיאנית, המוניטריסטית והאוסטרית

קיינס, ג'ון מיינרד (תשס"ז). התאוריה הכללית של תעסוקה, ריבית וכסף. ירושלים: הוצאת הספרים על שם י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית, עמ' 261-268.

 

ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל

ברקאי, חיים (1990). ימי בראשית של המשק הישראלי. ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 33-74.

גלעדי, דן (תשנ"ח). כלכלת ישראל: התפתחות, מאפיינים, מדיניות. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, עמ' 6-24.

 

תהליכי ליברליזציה במשק הישראלי

זעירא, יוסף ומישל סטרבצ'ינסקי (2001). "הקטנת גודלה היחסי של הממשלה בישראל אחרי 1985".  בתוך ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק - המשק הישראלי 1985-1998.  עורך: אבי בן בסט. הוצאת עם עובד והמכון למחקר כלכלי ע"ש מוריס פאלק, עמ' 51-78.

גבאי, יורם ורפאל רוב (2001). "מדיניות החשיפה ליבוא וביטול תחליפי הפיחות: השלכות על המשק הלאומי". בתוך ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק - המשק הישראלי 1985-1998.  עורך: אבי בן בסט. הוצאת עם עובד והמכון למחקר כלכלי ע"ש מוריס פאלק, עמ' 343-381.

 

תעסוקה

קמחי, איל (2012). "מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר". בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 107-140.

בנק ישראל (2014). "שוק העבודה: תהליכים מבניים". בתוך דו"ח בנק ישראל 2013. ירושלים. עמ' 105-122. זמין באינטרנט:

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202013/chap-5-2013.pdf

 

  רווחה

שטייר, חיה ועליזה לוין (2013). "מצוקות חומריות בישראל" בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2013. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 285-302.

דהאן, מומי ומשה חזן (2012). "סדרי העדיפויות בתקציב הממשלה". הרבעון לכלכלה. חוברת 2/ 1 (מרץ/ יוני) עמ' 22-50.

שלו, מיכאל, ג'וני גל ושגית אזרי ויזל (2012). "עלות שירותי הרווחה: ישראל במבט השוואתי". בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 313-361.

המוסד לביטוח לאומי (2013). "ממדי העוני והפערים החברתיים, דו"ח שנתי, 2012". ירושלים. זמין באינטרנט:

http://www.btl.gov.il/Publications/oni_report/Documents/DohOni2012.pdf

בנק ישראל (2014). "סוגיות במדיניות הרווחה". בתוך דו"ח בנק ישראל 2013. ירושלים. עמ' 195-214. זמין באינטרנט:

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/Pages/dochbankIsrael2013/chap8.aspx

 

המחאה החברתית קיץ 2011 וניתוח סוגיות אקטואליות

שלו, מיכאל (2012). "הרקע הכלכלי למחאה החברתית בקיץ 2011". בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 141-192.

תקווה, רון (2008). "מצוקת הדיור בישראל". ירושלים: הכנסת, מרכז המחקר והמידע, המחלקה לפיקוח תקציבי. זמין באינטרנט:       http://www.knesset.gov.il/mmm/data/pdf/m02661.pdf

בן דוד, דן (2012). "מדינת הסטארט-אפ והאיום מבית". בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 17-81.

 

 

ד. דרישות הקורס:

נוכחות וקריאת חומר הקריאה.

בחינה סוף שנתית.

מרכיבי ציון: בחינה- 100%. בונוס מיוחד על תרומה לדיונים בכיתה- עד 4 נקודות.

*המרצה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במהלך השנה בהתאם לצרכים ולנסיבות.