סקרים ככלי ניהולי

תואר: 
שנה: 
                                                          תאריך עדכון:שם ומספר הקורס:  סוג הקורס: מחקר ככלי להשפעה ארגונית- סקרים ככלי בתהליך קבלת החלטות.שנת לימודים:                      סמסטר:                             היקף שעות:   אתר הקורס באינטרנט:             א.     מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):לימוד  ביצוע מחקרים בשיטות שונות של תחום מדעי ההתנהגות- ככלי ארגוני. קבלת כלים מתודולוגיים, וראייה ביקורתית לשימוש וביצוע מחקרים בארגונים. המטרה, מיקסום הידע, יצירת תוכניות מגירה, הבנת חיי הארגון, היכולת להשפיע הרמה הארגונית באופן מתודולוגי וסדור.  ב.      תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)רציונל- קבלת כלים מתודולוגיים בהשפעה על חיי ארגון, ובתהליכי קבלת החלטות.פרק 1: קבלת החלטות: מודלים בתהליכי קבלת החלטות, יתרונות וחסרונות, התאמה למציאות ארגונית.פרק 2: סקרים עיבוד וניתוח: בניית מערך סיקור, ניתוח נתונים, שימוש בעיבודים סטטיסטים בסקרים.פרק 3: מחקר איכותני: מבוא למחקר איכותני, הנחות המוצא במחקר מסוג זה, היסטוריה ואתיקה. שיטות מחקר איכותניות.פרק 4: פרשנות מחקרים וסקרים: אופן פירוש נתוני מחקר וסקרים.פרק 5: ניהול מחקר בארגון: כיצד מנהלים מחקר בהתאם למטרות הארגון.     מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)     השיעורים יתקיימו בשילוב של הרצאות פרונטאליות ומשימות מחקריות        שיתבצעו במהלך השיעור.      ייעשה שימוש במצגות במהלך כל הקורס- אמצעי אירגון וריכוז חומרי הלימוד.     תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)        
מס' השיעורנושא השיעורקריאה נדרשת
1תהליכי קבלת החלטותLambert, B. (1996). Data warehousing fundamentals: What you need to know to succeed. Data Management Review.
3סקרים עיבוד וניתוח: בניית מערך סיקורקנת. ר., סוגיות בתכנון וביצוע סקרי שביעות רצון, בתוך: "אמת וסקר", פוקס, ק., בר-לב, ש., 1998.
4. התאמת מטרות הארגון לשאלוןסקרי דעת קהל – מדריך למשתמש.http://www.idi.org.il
5. ניתוח חומר איכותני בסקר: ניתוח שאלות פתוחות בסקר.יחולק מאמר בשיעור.
6. מחקר איכותניצור, י., הראיון כשיטת מחקר איכותנית- מתודולוגיה ופרקטיקה, סוציולוג חיילי, ת"א, 2006.
7.פרקטיקה- בניית סקר לבחינת תהליך שינוי בארגון.שיעור המדמה תהליך שינוי ארגוני, המלווה בבניית סקר.
8. מחקר נרטיביאלבד לוביש, פ., מחקר נרטיבי- ביוגרפי בחינוך ובהוראה, בתוך: צבר, בן יהושע, מסורת וזרמים במחקר איכותני, 2001.
9.מחקרים וסקרים- פרשנות.אבירם א., "להעריך את ההערכה", מתוך "משאבי אנוש, יולי 2006.
10.מחקרים וסקרים- פרשנות.בורדייה, פ., דעת הקהל אינה קיימת, בתוך: שאלות בסוציולוגיה, בורדייה, פ., 2004.
  ג. חובות הקורס:      דרישות קדם: אין.  חובות / דרישות / מטלות: במהלך הקורס הסטודנטים יידרשו להגיש מערך מחקר ראשוני. ההדרכה תעשה במהלך הקורס.  מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):מערך מחקר: 30%מבחן: 70%  ד.      ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)- חומר הקריאה המופיע בטבלה שלעיל.            חומר מחייב למבחנים: תוכן ההרצאות וחומר הקריאה המצורף בטבלה שלעיל.