דף הנחיות לכתיבת עבודה - סמינריון המזה"ת בין 1967-1979

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

 

פרופ' משה גת:

המזרח התיכון בין מלחמת ששת הימים להסכם השלום עם מצרים, 1967-1979

 

הנחיות לכתיבת עבודה סמינריונית:

 

שער: בשער יופיעו הפרטים הבאים:

 1. שם המוסד ושם המחלקה (או שם התוכנית).
 2. שם העבודה בהבלטה
 3. שם ומספר הסמינריון        בפינה התחתונה בצד ימין
 4. שם המרצה                        "           "          "
 5. שם התלמיד ומספר ת.ז.       "           "          "
 6. תאריך ההגשה.

 

 

תוכן העניינים:

בתוכן העניינים יצוינו שמות הפרקים ופרקי המשנה וכן מספור העמודים.

 

חלוקת העבודה לפרקים העיקריים:

העבודה תהיה מחולקת ל-3 פרקים/חלקים עיקריים: מבוא, גוף העבודה וסיכום.

 

א. מבוא:

 1. רקע היסטורי
 2. מטרת העבודה
 3. הנמקה לבחירת הנושא
 4. שאלת המחקר
 5. השערת המחקר
 6. השיטה
 7. הגדרת מושגים ומונחים
 8. סקירת ספרות
 9. רקע תיאורטי – רשות לא חובה

 

ב. גוף העבודה:

בגוף העבודה יופיעו הסקירה, הממצאים, הדיון והניתוח.

 

ג. פרק הסיכום:

פרק הסיכום יכלול סיכום בלבד ולא יהיו בו עובדות ונתונים חדשים. בפרק הסיכום חייבת להיות התייחסות מפורשת וממוקדת לשאלת המחקר והשערת המחקר כפי שהופיעו בפרק המבוא.

 

ד. הערות שוליים ורשימה ביבליוגרפית:

 

 נוסח שיקגו:

 

ספר

1 . קיפניס, 1973, 83.

2. קיפניס, יגאל. 1973: הדרך למלחמה. אור יהודה: דביר, 2012.

 

מאמר

 

1 גת, "סכסוך המים," 23.

2 גת. משה. "..........." עיונים , 12, מס.2 (2002): 193-198.

 

 

 

היקף העבודה:  25-30 עמודים, היקף המילים: 7000-10000 מילים, לא כולל שער, תוכן העניינים ונספחים.

 

 

 

הוראות טכניות:

Font: יש להשתמש באחד ה"פונטים" הבאים:

, Ariel, Times New Roman, Davidאו Miriam.

גודל פונט : 12.

 

צורת ההגשה:

 העבודה תוגש בעותק מודפס + קובץ Word בתקליטור.

 

רפארט

 שיקופית פתיחה, שם המציג, מס' קורס, שם קורס, תוכן עניינים, מטרת מחקר, שאלת מחקר . רשימה ביבליוגרפית.

30 דקות להצגה. 20-25 שיקופיות. בכל שיקופית 7-8 שורות, גודל 24. תמונות ניתן להציג

 

 

עבודה נעימה!