סמינריון - בחירות והצבעה בישראל

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

בחירות והצבעה בישראל- 93-136-20

פרופ' אשר כהן

סוג הקורס: סמינר לתואר ראשון

שנת לימודים:            תשע"ח                       סמסטר:  א+ב                          היקף שעות:2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:         

דוא"ל:                             asher.cohen@biu.ac.il                

 

מטרות הקורס

הסמינר יתמקד במערכות הבחירות בישראל תוך התייחסות למכלול ההיבטים השונים הנוגעים לבחירות: שיטת הבחירות, מקורותיה ההיסטוריים ומיקומה בשיטת הממשל בישראל; דפוסי ההתארגנות המפלגתית והבחירות הפנימיות במפלגות; יציבות ותמורות בדפוסי ההצבעה לאורך שנים; הזיקה שבין השתייכות קבוצתית מוגדרת ודפוסי הצבעה (דוגמת עולי חבר המדינות, ערביי ישראל, הציונות הדתית וכיוצא באלה); יציבות ותמורות בתוצאות הבחירות לאורך השנים והשפעתן על מבנה המערכת המפלגתית; הצעות לתיקון שיטת הבחירות במסגרת ההצעות לתיקון שיטת הממשל.

 

תוכן הקורס

 

שיעור 2-1

מבוא כללי למחקרי הצבעה ובחירות:

על המתמטיקה המיוחדת של בחירות, הצבעה ומעברי קולות - דימויים בשיח הציבורי התקשורתי לעומת המציאות, העובדות והנתונים; הניתוח האקולוגי – יתרונות וחסרונות; שיטת הקלפיות המובהקות;

 • דיסקין, אברהם. 1988. בחירות ובוחרים בישראל (ירושלים: האוניברסיטה מהעברית, ספרית אשכולות), עמ' 24-15.
 • הנ"ל, בחירות ובוחרים בישראל, פרק שלישי, עמ' 80-65.

תרגיל:

אתרו את הקלפי שבה הצבעתם בבחירות האחרונות ב-2015 באתר ועדת הבחירות: ענו על השאלות הבאות: האם התחוללו שינויים משמעותיים בדפוסי ההצבעה בהשוואה למערכת הבחירות הקודמות ב-2013? עד כמה קרובות/רחוקות התוצאות מהתוצאות הארציות הכלליות? האם ומה ניתן ללמוד מהתוצאות על ההרכב הדמוגרפי של הקלפי?

 

שיעור 3

הצגה וניתוח מדגמיים של התרגילים שנכתבו; דיון בסוגיית ניתוח קלפיות ודפוסי הצבעה על בסיס התרגילים:

 • גל-נור יצחק, בלאנדר, דנה. תשע"ד. המערכת הפוליטית בישראל (חולון: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם עובד, מכללת ספיר), כרך א, עמ' 567-522.

 

שיעור 5-4

הנחיות מפורטות לכתיבת העבודה הסמינריונית: מבנה כללי של העבודה; רכיבי המשנה של העבודה; הנחיות לכתיבת המבוא שאותו יש להגיש עד תחילת סמסטר ב' (ראו ברשימת המטלות); דיון ברכיב ההשוואתי בעבודות; הדגמת נושאים אפשריים לקראת בחירת נושא העבודה;

 

שיעור 7-6

שיטת הבחירות בישראל במבט השוואתי

 • אטמור, ניר. 2010. שיטות לבחירת בתי נבחרים דמוקרטיים (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 45-23 (אמות מידה ומאפייני שיטות בחירות); עמ' 85-47 (שיטות יחסיות)
 • דיסקין, אברהם. 1988. בחירות ובוחרים בישראל (ירושלים: האוניברסיטה מהעברית, ספרית אשכולות), 64-46.
 • תמר הרמן, ממשל ופוליטיקה – הבחירות בישראל. תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה, 1998, עמ' 55-29.

 

שיעור 9-8

ההיסטוריה של מערכות הבחירות בישראל – תמורות בהרכב הדמוגרפי של המצביעים, בנושאים המרכזיים ובמבנה המערכות המפלגתיות:

 • אפרים יער, זאב שביט, "החברה היישובית כחברה פוליטית", בתוך: אפרים יער, זאב שביט (עורכים) מגמות בחברה הישראלית, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, כרך א, עמ' 104 - 114.
 • גל-נור יצחק, בלאנדר, דנה. תשע"ד. המערכת הפוליטית בישראל (חולון: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם עובד, מכללת ספיר), כרך א, עמ' 585-568.
 • דיסקין, אברהם. 1988. בחירות ובוחרים בישראל (ירושלים: האוניברסיטה מהעברית, ספרית אשכולות), עמ' 45-25.
 • הרמן, תמר. 1998.  ממשל ופוליטיקה – הבחירות בישראל (תל-אביב : האוניברסיטה הפתוחה), עמ' 69-55.
 • דיסקין, אברהם. 2001. ימי ירושלים האחרונים – הדמוקרטיה הישראלית החדשה, ירושלים: מכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות, 2001, עמ' 52-64.

 

 

 

שיעור 11-10

השתתפות בהצבעה כאחד הביטויים  להשתתפות פוליטית

גל-נור יצחק, בלאנדר, דנה. תשע"ד. המערכת הפוליטית בישראל (חולון: המכון הישראלי לדמוקרטיה, עם עובד, מכללת ספיר), כרך א, עמ' 474-417.

 

שיעור 13-12

תיאוריות אודות הגורמים המשפיעים ומעצבים את דפוסי ההצבעה

סוגי המצביעים: הניידים, הקבועים, הנאמנים/הקשיחים, האדישים; הזדהות מפלגתית; הזדהות גושית; אידיאולוגיות-על; עמדות מוגדרות; אינטרסים; השתייכות חברתית;

 

 

שיעור 15-14:

תמורות במבנה וארגון המפלגות ואופן תפקודן

 • גיורא גולדברג, המפלגות בישראל : ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות,  תל-אביב : רמות, 1992, עמ' 127-159.
 • גדעון רהט ונטע שר-הדר, איך נבחרים חברי הכנסת? (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 29-19.
 • גדעון רהט, בחירות מועמדים בישראל – המצוי והרצוי, תל אביב: המכון לחקר החברה וכלכלה ע"ש יוסף ספיר, 2006.

 

שיעור 16-17:

מערכות הבחירות בשנות ה-90

 • גולדברג, גיורא (תשנ"ד), הבוחר הישראלי – 1992 (ירושלים: מאגנס).
 • אשר אריאן ומיכל שמיר, מיכל , "מועמדים, מפלגות וגושים: ישראל בשנות ה-90", בתוך: אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל 1999 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2001, עמ' 15-46.
 • ברוך קימרלינג (תשנ"ט), "בחירות כזירת מאבק על זהות קיבוצית", בתוך: אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל 1996 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 35-56.
 • יואב פלד (תשס"א), "הצלחתה האלקטוראלית המתמשכת של ש"ס: ניתוח על פי מודל חלוקת העבודה התרבותית",  בתוך: אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל 1999 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 137-169.

 

שיעור 19-18

מערכות הבחירות בעשור הראשון של המאה ה-21

 

 • כהן, אשר, "הציונות הדתית והמפד"ל בבחירות 2003: שאיפה למפלגת מחנה לנוכח אתגרי הפילוג הדתי, העדתי והפוליטי", בתוך: אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל 2003 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), תשס"ה, עמ' 277-309.
 • קונסטנטינוב, וצ'סלב (2008), "העלייה ה'רוסית' והבחירות מ-1992 עד 2006 – גיבוש ישראל השלישית?" בתוך: אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל- 2006 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 172-135. (*)   
 • Asher Cohen, "The Religious Parties in 2006 Elections", Israel Affairs, Vol. 13, No. 2, April 2007 pp. 325-345

- Vladimir (Ze'ev) Khanin, "Israel’s 'Russian' Parties", in Robert O. Freedman, Contemporary Israel: Domestic Politics, Foreign Policy, and Security Challenges (Boulder, Colorado: Westview Press, 2008), pp. 97 – 114

- Vladimir (Ze'ev) Khanin, "The Israeli 'Russian' Community and Immigrants Party Politics in the 2003 Elections", Israel Affairs, London, Vol. 10, Nos. 1-2 (Summer 2004), pp. 146-180

- Vladimir (Ze'ev) Khanin, "Revival of "Russian" Politics in Israel: the Case of 2006 Elections", Israel Affairs, London, Vol. 13, No 2 (April 2007), pp. 346-367

- רוחאנא נאדים, אמטאנס שחאדה, אריז' סבאע ח'ורי (2010), "תפניות בפוליטיקה הפלסטינית בישראל: בחירות 2009", בתוך: אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל- 2009 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 170-131.

 

שיעור 21-20

הבחירות בעשור השני של המאה ה-21

 • קרן וינשל-מרגל ומיכל שמיר, ""כבוד השופטים, תחזיקו אותנו": הדינמיקה הפוליטית של הזכות להיבחר בדמוקרטיה הישראלית", בתוך: מיכל שמיר (עורכת) (2015), הבחירות בישראל – 2013 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 101-70.
 • אמטאננס שחאדה (2015), "הצבעה כביטוי לאינטרס קולקטיבי: המצביעים הערבים בבחירות 2013", בתוך: מיכל שמיר (עורכת) (2015), הבחירות בישראל – 2013 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 254-225

 

שיעורים 26-22

הצגת הנושאים ומסגרות העבודה בקצרה – כרבע שעה לכל אחד מהמשתתפים בקורס. ייתכנו שינויים במספר השיעורים שיוקדשו להצגת העבודות בהתאם למשפר המשתתפים.

מטרת הצגת הדברים היא לחדד את מטרות העבודה וגבולותיה באמצעות משוב ודיון בכיתה לפני השלב של עיקר כתיבת העבודה.

 

חובות הקורס

 • נוכחות חובה בשיעורים
 • כתיבת תרגיל קצר: כל אחת ואחד יכתבו על הקלפי שבו הצביע/ה בהשוואה לתוצאות הארציות:10%
 • עבודה סמינריונית שמטרתה לתרגל ולפתח את מיומנות הניתוח של תופעות הקשורות לבחירות ולהצבעה: .... משקל העבודה בציון הסופי: 60%.
 • בחינה מסכמת על חומר ההרצאות הקריאה (הפרטים שיהיו קריאת חובה מסומנים באות (ח)) וההרצאות. משקל הבחינה בציון הסופי: 30%

 

לוחות זמנים לעבודה סמינריונית:

 • בחירת נושא ואישורו – עד לסיום סמסטר א'....
 • הגשת מבוא קצר (חצי עמוד עד עמוד) של העבודה – עד לתחילת סמסטר ב'... (מטרה: תיאום ציפיות והבהרת הנושא וגבולותיו)
 • הצגת נושא העבודה, מטרותיה ומסגרתה בפני התלמידים ודיון בכיתה – במהלך סמסטר ב' (תאריכים מדויקים יתואמו וייקבעו בתחילת סמסטר ב').
 • הגשת העבודה: עד לפתיחת שנה"ל תשע"ט...

 

הדגשה לחומרי קריאה ולמקורות לעבודות

מלבד מקורות רגילים דוגמת מאמרים וספרים המופיעים בבימות שונות, בתחום המוגדר של בחירות והצבעה יש להכיר שני מקורות קבועים שבהם מתפרסמים מחקרים לאחר כל מערכת בחירות מאז שנות התשעים: האחד, קבצי המאמרים הבחירות בישראל בהוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה ובעריכת מיכל שמיר ואשר אריאן ז"ל (רובם נגישים באינטרנט); גיליונות נושא של כתב העת Israel Affairs שלאחר כל בחירות מוציא גיליון מיוחד המתמקד בבחירות בישראל.

בנוסף על כך לוועדת הבחירות המרכזית יש אתר מסודר וכל התוצאות במערכות הבחירות האחרונות נגישות באינטרנט ברמות פירוט שונות: תוצאות כלליות; תוצאות על פי ישובים, תוצאות מפורטות על פי קלפיות.