מבוא להערכת מסוכנות

תואר: 
שנה: 

שם ומספר הקורס: מבוא להערכת מסוכנות

93-325-20

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ח                    סמסטר: ב'                            היקף שעות:  סמסטריאלי

 אתר הקורס באינטרנט:          

מרצה: ד"ר טל כרמי

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקניית ידע בסיסי בנושאים הקשורים להערכת מסוכנותו של אדם, באמצעות כלי הערכה ומדידה פסיכולוגיים ופורנזיים. הקורס יעסוק בהיסטוריה של הערכות פסיכולוגיות (על צורותיהן) לאורך השנים, בד בבד עם הגדרות והיבטים משפטיים נלווים וישטח בפני הסטודנט את כלי ההערכה הנפוצים כיום בשימוש, כגון מבחני אישיות ומבחנים השלכתיים.

כמו כן, הקורס יעסוק בתיאור ובהגדרה של תופעת הפסיכופתיה ויציג כלי להערכה ולמדידה של תופעה זו. בנוסף, יתמקד הקורס בנושאים של עבירות אלימות ועבירות-מין, מבחינת הגדרות, טיפולוגיות (ופאראפיליות) ובכלים הנמצאים כיום בשימוש להערכת מסוכנותם של מבצעי העבירות בתחומים הנדונים. כמו כן, יציג הקורס סוגיות רלבנטיות ביחס להתנהגות מסוכנת בקרב ילדים ובני-נוער בעלי התנהגות פוגענית. בתום הקורס יוצגו לסטודנט דרכים אפשריות לטיפול באוכלוסיות הנדונות.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

מהלך השיעורים: הרצאות פרונטאליות.

 

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' שיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1

הערכת מסוכנות: מבוא

 

2

הערכת מסוכנות: מבוא

Latessa, E., J., & Lowenkamp, C. (2005). What Are Criminogenic Needs and Why Are They Important? Community Corrections: Research and Best Practices, 15-16.

3

מבחני אישיות

Stein., M., B., Slavin-Mulford, J., Siefert, C., J., Sinclair, S., J., Renna, M., Malone, J., Bello, I., & Blais, M., A (2014). SCORS-G Stimulus Characteristics of Select Thematic Apperception Test Cards, Journal of Personality Assessment, 96, 3, 339-349.

4

מבחני אישיות

5

מבחני אישיות

6

פסיכופתיה

Brook, M. (2015). The Role of Psychopathic and Antisocial Personality traits in violence Risk       Assessment: Implications for Forensic Practice, Psychiatric Annals, Vol. 45, 4, 175-180.

7

פסיכופתיה

8

הערכת מסוכנות: עברייני-אלימות

Jaber., F., S., & Mahmoud, K., F. (2015). Risk tools for the prediction of violence: VRAG, HCR-20, PCL-R,        Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22, 133-141.       

9

הערכת מסוכנות: עברייני-מין

Robertiello, G., & Terry, K., J. (2007). Can We Profile Sex Offenders? A Review of Sex Offender Typologies, Aggression and Violent Behavior, Vol. 12, 508-518.

10

הערכת מסוכנות: עברייני-מין

11

הערכת מסוכנות: ילדים ונוער

שחר, ר. (2013). טיפול נרטיבי בעבריינות נוער, פסיכואקטואליה, 7-11.

12

סוגיות טיפוליות

כהן, ח. (2014). לצמצם את הפער, ביטחון פנים, 7, 36-37.

13

סיכום והכנה למבחן

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

דרישות קדם: אין

 

חובות הקורס: קריאה עצמית בהתאם לרשימת פריטי החובה.

מבחן מסכם בתום סמסטר ב'.

 

מרכיבי הציון הסופי: מבחן מסכם בתום הסמסטר שערכו 100% מהציון הסופי. ציון עובר

הינו 60 ומעלה.

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

מאמרים – קריאת חובה:

בסטר-משולם, א., כהן-מדינה, ח. (2013). "צור" ישועתי: ניתוח רצידיביזם בקרב עברייני-מין

               המפוקחים על-ידי יחידת "צור"- סיכום חמש שנות פעילות, צוהר לבית הסוהר, 15, 119-141.

ויסמונסקי, ח. (2014). התמודדות עם עבירות מין באינטרנט, משפט מפתח, 2, 32-37.

כהן, ח. (2014). לצמצם את הפער, ביטחון פנים, 7, 36-37.

שחר, ר. (2013). טיפול נרטיבי בעבריינות נוער, פסיכואקטואליה, 7-11.

Brook, M. (2015). The Role of Psychopathic and Antisocial Personality traits in violence Risk

      Assessment: Implications for Forensic Practice, Psychiatric Annals, Vol. 45, 4, 175-180.

 

Jaber., F., S., & Mahmoud, K., F. (2015). Risk tools for the prediction of violence: VRAG,

             HCR-20, PCL-R, Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing, 22, 133-141.       

Latessa, E., J., & Lowenkamp, C. (2005). What Are Criminogenic Needs and Why Are         

They Important? Community Corrections: Research and Best Practices, 15-16.

Levenson, J., & Prescott, D., S. (2014). Déjà vu: from Furby to Langstrom and the evaluation

       of sex offender treatment effectiveness, Journal of Sexual Aggression, Vol. 20, 3,

                  257-266.

Lila, M., Oliver, A., Catala-Minana, A., & Conchell, R. (2014). Recidivism risk reduction

      assessment in batterer intervention  programs: A key indicator for program efficacy

       evaluation, Psychological Intervention, 23, 217-223.

Robertiello, G., & Terry, K., J. (2007). Can We Profile Sex Offenders? A Review of           

Sex Offender Typologies, Aggression and Violent Behavior, Vol. 12, 508-518.

Stein., M., B., Slavin-Mulford, J., Siefert, C., J., Sinclair, S., J., Renna, M., Malone, J., Bello,

            I., & Blais, M., A (2014). SCORS-G Stimulus Characteristics of Select Thematic

      Apperception Test Cards, Journal of Personality Assessment, 96, 3, 339-349.

Werner, B., K., Few, R., L., & Bucholz, K., K. (2015). Epidemiology, Comorbidity, and Behavioral

      Genetics of Antisocial Personality Disorder and Psychopathy. Psychiatric Annals, Vol. 45.

      4, 195-199 

 

 

קריאת רשות:

אדד, מ., ויגננסקי, א, וחימי, ח. (2009). קוגניציה, רגש, אינטליגנציה רגשית ועבריינות בתחום המין,

צוהר לבית-הסוהר, 12, 62-80.

אדלשטיין, א. (2010). משתנים המשפיעים על הפחתת התנהגויות סיכון, מניתוק לשילוב, 16, 75-98.

אייזנשטט, מ. (2007). האם המושג 'מסוכנות' מסוכן? ביטחון סוציאלי, 75, 65-88.

אנטונובסקי, א. (2009). הפסיכולוגיה ומערכת המשפט- התלכנה השתיים יחדיו? על תרומת הידע                               

על הטבע האנושי (המצוי), לתהליך עשיית הצדק (הרצוי), שערי משפט, 5, 11-62.

אתגר, ט. (2009). רגישות רב-תרבותית – כלי הכרחי בטיפול בקטינים שתקפו מינית, עט השדה, 3, 30-35.  

בן-יהודה, ד., שפיר, א. (2006). בית התקווה: טיפול קבוצתי בגברים אלימים, צוהר לבית-

הסוהר, 10, 21-24.

בשן, ע. (2007). פרופיל פסיכולוגי, מראות המשטרה, 222, 3-7.

וולך, ה., וסלע צ. (2007). פסיכופטיה בקרב גברים מכים כסיבה לנשירה מטיפול ב"בית-

התקווה"- כלא חרמון, חוקרים בעמק, 2, 94-100.

וייסבלאי, א' (2008). פגיעה מינית של קטינים בקטינים – נתונים ודרכי טיפול. הכנסת, מרכז המחקר והמידע, ירושלים.

זר, ר,. ובסטר, א. (2009). פיקוח על עברייני מין בקהילה, צוהר לבית-הסוהר, 12, 125-129.

Andrews, D., A., Bonta, J., & Wormith, J., S. (2006). The Recent Past and Near Future         of Risk and/or Need Assessment, Crime & Delinquency, Vol. 52, 1, 7-27.

Davis, K., M., & Archer, P., R. (2010). A Critical Review of Objective Personality                    Inventories with Sex Offenders. Journal of Clinical Psychology, Vol. 66, 12, 1254-1280.

Dolan, M., C., & Rennie, E., C. (2008). The Structured Assessment of Violence Risk in Youth as a Predictor of Recidivism in a United Kingdom Cohort of Adolescent Offenders with Conduct Disorder, Psychological Assessment, Vol. 20, 1, 35-46.

Douglas, K., S., Guy, L., S., & Hart, S., D. (2009). Psychosis as a Risk Factor for Violence       to Others: A Meta-Analysis, Psychological Bulletin, Vol. 135, 5, 679-706.

Farrell, P & Edson, C. (2008). Identification and Management of Psychopaths in Court-

Mandated Treatment Programs, Correction Compendium: Apr 2003; 28, 4, 6-7 + 25-29

Hanson, R., K., & Morton-Bourgon, K., E. (2009). The Accuracy of Recidivism Risk                  Assessments for Sexual Offenders: A Meta-Analysis of 118 Prediction Studies,              Psychological Assessment, Vol. 21, 1, 1-21.

Hanson, R., K. (2009). The Psychological Assessment of Risk for Crime and Violence, Canadian Psychology, Vol. 50, 3, 172-182.

Hare, D., R. (2016). Psychopathy, the PCL-R, and Criminal Justice: Some New Findings and Current Issues, Canadian Psychology, Vol. 57, No.1, 21-34.

Harkins, L., Howard, P., Barnett, G., Wakeling, H., & Miles, C. (2015). Relationship Between Denial, Risk, and Recidivism in Sexual Offenders, Archive of Sexual Behavior, 44, 157-166.

Hastings, M., E., Krishnan, S., Tangney, J., P., & Stuewig, J. (2011). Predictive and                  Incremental Validity of the Violence Risk Appraisal Guide Scores with Male and              Female Jail Inmates, Psychological Assessment, Vol. 23, 1, 174-183.

Helmes, E. (2009). Conventional and Actuarial Methods to Detect Response Distortion on the Basic Personality Inventory, Canadian Journal of Behavioral Science, Vol. 41, 3, 121-132.

Ireland, C., A. (2008). Cognitive impairment and sex offending: management during therapy and factors in offending, The British journal of Forensic Practice, Vol. 10, 2, 18-24.

Kingston, D., A., Firestone, P., Seto, M., C., & Bradford, J., M. (2010). Comparing                   Indicators of Sexual Sadism as Predictors of Recidivism among Adult Male Sexual         Offenders, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 78, 4, 574-584.  

Looman, J., Abracen, J., & Di Fazio, R. (2014). Efficacy of Group Versus Individual Treatment of Sex Offenders, Sexual Abuse in Australia and New Zealand, 6, 1, 48-56.

Neumann, C., S., & Hare, D., R. (2008). Psychopathic Traits in a Large Community Sample: Links to Violence, Alcohol Use, and Intelligence, Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol. 76, 5, 893-899.

Nijman, H., Merckelbach, H., & Cima, M. (2009). Performance intelligence, Sexual                 Offending and Psychopathy, Journal of Sexual Aggression, Vol. 15, 3, 319-330.

Olver, E., M., Stockdale, K, C., & Wormith, J., S. (2011). A Meta-Analysis of Predictors of      Offender Treatment Attrition and Its Relationship to Recidivism, Journal of                  Consulting and Clinival Psychology, Vol. 79, 1, 6-21.

Quinsey, L., V. (2009). Are We There Yet? Stasis and Progress in Forensic Psychology, Canadian Psychology, Vol. 50, 1, 15-21. 

Olver, M., E., Wong, S., C., Nicholaichuk, T., & Gordon, A. (2007). The Validity and Reliability of the Violence Risk Scale- Sexual Offender Version: Assessing Sex Offender Risk and Evaluating Therapeutic Change, Psychological Assessment, Vol.19, 3, 318-329.

Schott, G., D. (2014). Revisiting the Rorschach ink-blot: from iconography and psychology to neuroscience, Journal of Neurology and Neurosurgeon Psychiatry, 85, 699-706.

Seto, M., C., & Lalumiere, M., L. (2010). What Is So Special About Male Adolescent              Sexual Offending? A Review and Test of Explanations Through Meta-Analysis,                Psychological Bulletin, Vol. 136, 4, 526-575.

Skeem, L., J., & Cooke, J., D. (2010). Is Criminal Behavior a Central Component of                 Psychopathy? Conceptual Directions for Resolving the Debate, Psychological                    Assessment, Vol. 22, 2, 433-445.

Skilling, T., A., Doiron, J., M., & Seto, M., C. (2011). Exploring Differences in Youth and         Parent Reports of Antisociality among Adolescent Sexual and Nonsexual Offenders,       Psychological Assessment, Vol. 23, 1, 153-163.

Tarescavage, A., M., Corey, D., M., Gupton, M., H., & Ben-Porath, Y., S. (2015). Criterion Validity and Practical Utility of the Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2-Restructured Form (MMPI-2-RF) in Assessment of Police Officer Candidates, Journal of Personality Assessment, 97, 4, 382-394.

Ullrich, S., & Coid, J. (2011). Protective Factors for Violence among Released Prisoners-       Effects over Time and Interactions with Static Risk, Journal of Consulting and              Criminal Psychology, 1-10.

Verdon, B. (2011). The Case of Thematic Tests Adapted to Older Adults: On the                  Importance of Differentiating Latent and Manifest Contents in Projective Tests,            Rorschachiana, 32, 46-71.

Weizmann-Henelius, G., Kivilinna, E., & Eronen, M. (2010). The Utility of Rorschach in            Forensic Psychiatric Evaluations- A Case Study, Nordic Psychology, Vol. 62, 3, 36-49.

Yang, M., Wong, S, C., & Coid, J. (2010). The Efficacy of Violence Prediction: A Meta-          Analytic Comparison of Nine Risk Assessment Tools. Psychological Bulletin, Vol. 136, 5, 740-767.