יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

תואר: 
שנה: 

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

93-129-30

 

סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:         תשע"ח         סמסטר:     א', ב'             היקף שעות:  2 ש"ש

 

שם המרצה: ד"ר רוני קמפינסקי

טלפון: 050-8760583

דוא"ל:  ronikampinsky@gmail.com

 

א. מטרות הקורס

 

מטרתו של הקורס להפגיש את הסטודנטים עם הפוליטיקה הישראלית על מורכבותה וגווניה הייחודיים, תוך דיון בשני היבטים מרכזיים:

  1. מבנה המשטר הישראלי: שורשיו ההיסטוריים, הבעיות הגלומות בו, ההצעות לשיפורו, ותפקידי הרשויות השונים.
  2. ההיבטים התרבותיים של הפוליטיקה הישראלית, שעברו ועוברים תמורות משמעותיות.

 

 

ב. תוכן הקורס:

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1-2

תכונות היסוד של החברה הישראלית

*דן הורוביץ ומשה ליסק, מצוקות באוטופיה, תל אביב: עם עובד, 1990, עמ' 9 -27.

 

3-5

תקופת הישוב

והמעבר מיישוב למדינה

 

אניטה שפירא, ככל עם ועם- ישראל 1887-2000, י-ם: מרכז שזר, 2014, עמ' 115-126.

 

אפרים יער וזאב שביט, "רקע היסטורי לדיון בחברה הישראלית: האידיאולוגיה הציונית והחברה היישובית", בתוך: אפרים יער וזאב שביט (עורכים), מגמות בחברה הישראלית, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2001, כרך א' עמ' 1 – 126.

 

*ניר קידר, ממלכתיות: התפיסה האזרחית של דוד בן גוריון, ירושלים: מכון בן-גוריון לחקר ישראל, אוניברסיטת בן-גוריון בנגב ויד יצחק בן-צבי, 2009.

 

אליעזר דון-יחיא, משבר ותמורה במדינה חדשה: דת, חינוך ופוליטיקה במאבק על העלייה הגדולה, ירושלים: יד יצחק בן צבי, 2008, עמ' 461-490.

 

6-7

ביקורת הממשל בישראל

גדעון אלון, בחירה ישירה, תל אביב: ביתן, 1995, עמ' 62 – 86.

 

אשר אריאן, דוד נחמיאס ורות אמיר, משילות והרשות המבצעת בישראל, ירושלים, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002.

אמנון רובינשטיין, (עם אדם וולפסון), באין ממשלה - איך לתקן את קלקולי המשטר, ת"א, הוצאת זמורה ביתן, 2012.

*גדעון רהט (ואחרים), תיקון שיטת הממשל בישראל, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013.

 

8-10

פרלמנטריזם בישראל

*בנימין נויברגר, כנסת מול ממשלה, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2007.

 

גד ברזילי ודוד נחמיאס, היועץ המשפטי לממשלה: סמכות ואחריות, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2007.

 

אשר אריאן, דוד נחמיאס ורות אמיר, משילות והרשות המבצעת בישראל, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2002, עמ' 150 – 186.

 

11-13

מעמדו של בית המשפט העליון, האקטיביזם השיפוטי  והמהפכה החוקתית

 

*ניר קידר, בן גוריון והחוקה: חוקתיות, משפט ודמוקרטיה במשנתו של ראש הממשלה הראשון, אור יהודה: דביר, 2015, עמ' 27-45.

 

*אוריאל לין, לידתה של מהפכה: החזון והמאבקים שהולידו את זכויות היסוד של האדם בישראל, ראשון-לציון: משכל, 2017, עמ' 140-172.

 

*גדעון ספיר, המהפכה החוקתית: עבר, הווה ועתיד, משכל: 2010, עמ' 86-115.

 

רות גביזון, מרדכי קרמניצר, יואב דותן , אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד : מקומו של בג"ץ בחברה הישראלית.  תל אביב : ידיעות אחרונות ומאגנס, 2000.

 

רות גביזון, המהפכה החוקתית, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1998, עמ' 93 – 117.

 

בנימין נויברגר, סוגיית החוקה בישראל, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1997, עמ' 68 – 80.

 

 

14-20

המערכת המפלגתית בישראל: תמורות מפלגתיות ותרבותיות

אשר אריאן ומיכל שמיר, "האמנם מפלגה דומיננטית במערכת מפלגתית מתרופפת?", בתוך : אריאן, אשר ושמיר, מיכל. (עורכים) הבחירות בישראל 2003, ירושלים : המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2004, עמ' 27-52.

 

*יצחק גלנור ודנה בלאונדר , המערכת הפוליטית בישראל, ת"א: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2013, עמ' 131-154.

 

אניטה שפירא, ככל עם ועם: ישראל 1881-2000, י-ם: מרכז שז"ר, 2012, עמ' 357-381.

 

*עופר קניג, "מצב המפלגות בישראל- דיאגנוזה", בתוך רהט, ברנע, פרידברג וקניג (עורכים) תיקון שיטת הממשל בישראל, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה ועם עובד, 2013, עמ' 125-144.

 

אמיר גולדשטיין, "משבו וצמיחה בדרכו של מנחם בגין אל המרכז הפוליטי הישראלי, בתוך אברהם דיסקין (עורך) , מאלטלנה ועד הנה- גלגולה של תנועה- מחרות לליכוד, ירושלים: כרמל ומרכז מורשת בגין, 2011, עמ' 116-148.

 

אופיר עבו, פני יובל וגיא בן-פורת, "משמאל ל-small? על שקיעתן של מפלגות השמאל הציוני, 1992-2009", בתוך הבחירות בישראל- 2009, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 2010, עמ' 67-100.

 

דרור זייגרמן, המהפך הליברלי- מיזוגים פוליטיים: חקר המפלגה הליברלית בישראל, י-ם ות"א: רסלינג, 2013, עמ' 163-189.

 

גיורא גולדברג, המפלגות בישראל : ממפלגות המון למפלגות אלקטוראליות,  תל-אביב : רמות, 1992, עמ' 53-85.

 

 

21-22

הפוליטיקה של השסע הדתי-חילוני בישראל

 

 

Arend Lijphart , The Politics of Accommodation, Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1968.

 

 

אליעזר דון-יחיא, "גבולות הזהות הלאומית ומגבלות 'הפוליטיקה של ההסדרה'", בתוך: צבי צמרת וחנה יבלונקה(עורכים), העשור השני תשי"ח-תשכ"ח ירושלים: יד בן-צבי, תשס"א, עמ' 79 – 100.

 

דבורה הכהן, "הברית ההיסטורית בין אידיאולוגיה לפוליטיקה", בתוך: אליעזר דון-יחיא (עורך), בין מסורת לחידוש- מחקרים ביהדות, ציונות ומדינת ישראל, רמת-גן: אוניברסיטת בר-אילן, תשס"ה, עמ' 295-259.

 

*אשר כהן וברוך זיסר, מהשלמה להסלמה- השסע הדתי-חילוני בפתח המאה ה-21, תל אביב: שוקן, 2003, עמ' 70-50.

 

נסים לאון, חרדיות רכה, ירושלים, יד בן צבי, 2010, עמ' 54-11.

 

Yaacov Yadgar, “Jewish Secularism and Ethno-National Identity in Israel: The Traditionist Critique.” Journal of Contemporary Religion 26, no. 3 (2011): 465-479.

 

Asher Cohen, and Bernard Susser, “Reform Judaism in Israel: The Anatomy of Weakness.” Modern Judaism 30 (1) (February 1) 2010: 23–45.

 

אליאב טאוב, גדולים בפוליטיקה, ירושלים: רסלינג, 2014, עמ' 161-179.

 

אהרון (רוני) קמפינסקי, "הרבנות הצבאית והשפעתה על תהליך ה"הדתה" בצה"ל- דימוי ומציאות", בין הכיפה לכומתה- דת פוליטיקה וצבא בישראל, הוצאת מודן ומכון כנרת, 2012, עמ' 309-329.

 

23-25

הפוליטיקה של השסע הלאומי בישראל

סמי סמוחה, לא שוברים את הכלים: מדד יחסי ערבים-יהודים בישראל- 2012, המכון הישראלי לדמוקרטיה ואוניברסיטת חיפה, 2013. (ניתן להורדה באתר המכון הישראלי לדמוקרטיה)

 

*סמי סמוחה, "אופציית הסטטוס-קוו: ישראל כדמוקרטיה אתנית מדינה יהודית-דמוקרטית", בתוך: שרה אוסצקי-לזר, אסעד גאנם, אילן פפה (עורכים), 7 דרכים אופציות תיאורטיות למעמד הערבים בישראל, גבעת חביבה: המכון לחקר השלום, 1999,  עמ' 23 – 77.

 

אורן יפתחאל, "הפלסטינים בישראל- יחסי רוב מיעוט והמצב הקולוניאלי", מדינה וחברה (7), 2010, עמ' 141-158.

 

יוסף ג'בארין, "על מעמדו החוקתי של המיעוט הערבי בישראל: הצעה חדשה לסדר"  מדינה וחברה 7(1) (2010), 140-105.

 

Yitzhak Reiter, “Israel and Its Arab Minority” in Israel Studies: Israel: An Anthology edited by Mitchell Bard and David Nachmias (Jewish Virtual Library Website, May 2009):http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/isdf/text/reiter.pdf

 

 

26

סיכום: המשטר בישראל והפוליטיקה הישראלית- לאן?

 

 

 

 

ג. חובות הקורס ומרכיבי הציון:

 

מבחן האל"ף - 30%: (ארגונים, אידיאולוגיות, אירועים אישים): כ-300/400 מושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית של ישראל. בחינה אמריקאית בהיקף של כ-40 שאלות שעניינה הכרה בסיסית בלבד של המושגים. הבחינה תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים. רשימת המושגים נמצאת באתר המחלקה למדעי המדינה.

בחינה מסכמת – 70%: בחינה של שאלות סגורות (אמריקאית) בסיום הקורס.

 

בהצלחה