מבוא לסטטיסטיקה א

תואר: 
שנה: 

סטטיסטיקה תיאורית ושימושי מחשב א':

93/011

ד"ר זהורית דדון-גולן

סוג הקורס: קורס מתוקשב

שנת לימודים:  תשע"ח                           סמסטר: א'                             היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:           http://lemida.biu.ac.il/

 

 1. מטרות הקורס
 1. הכרות של המושג משתנה וסולמות מדידה לצורך תיאור של משתנים
 2. תיאור המשתנה על ידי מדדים סטטיסטיים בזיקה לסולם המדידה שלו
 3. פקודות SPSS וקריאת דפי פלט הרלוונטיים לתיאור המשתנה

 

 1.  תוכן הקורס
 1. המחקר הכמותי במדעי החברה
 2. סולמות מדידה
 3. היכרות עם תוכנת SPSS ובניית קבצים
 4. שכיחות: טבלה חד ממדית
 5. גרפים: עוגה; מוטות bar ; histogram
 6. מדדי מרכז: שכיח חציון ממוצע
 7. מדדי פיזור: טווח  שונות סטיית תקן
 8. מדדים למיקום יחסי: דירוג אחוזוני ציון תקן
 9. התפלגות נורמאלית: חישובי שטחים תחת העקומה

 

מהלך השיעורים: כל חומרי הלמידה הכוללים: טקסטים, מצגות, שיעורים מוקלטים, תרגילי חזרה ומבחנים לדוגמא וכן מטלות נמצאים באתר הקורס

 

 1. חובות הקורס

נוכחות חובה במפגשים הפרונטליים

 

דרישות קדם: אין

 

מרכיבי הציון הסופי:

 1. מבחן סמסטר (100% מהציון הסופי) שיערך באוניברסיטה (נייר ועיפרון) במתכונת מבחני החזרה ותרגילי ההגשה שבאתר. עם מחשבון בלבד וללא חומר פתוח.
 2. ציון עובר בקורס – 60

 

 

 1. ביבליוגרפיה:

אייזנבך, ר. (תשמ"ט). סטטיסטיקה ללא סטטיסטיקאים. ירושלים: הוצאת אקדמון

בירנבוים, מ. (1993) . מי מפחד מעבודת מחקר?!  הוצאת מפעלים אוניברסיטאיים בע"מ.

האוניברסיטה הפתוחה. מבוא לסטטיסטיקה למדעי החברה והסקה סטטיסטית.

האוניברסיטה הפתוחה. (1990). שיטות מחקר במדעי החברה. עקרונות המחקר וסגנונותיו. יחידות 1,2,3,5,6

שריד, מ'. שריד י' (2011) המדריך העברי למשתמש בתוכנת SPSS . מכון שריד קריית חיים

 

Field, A . (2011). Discovering Statistics using SPSS for windows London: SAGE Publication

Howell, D.C. (2010). Statistical Methods for Psychology. Belmont, USA: Wadsworth, Cengage Learning

 

Stevens, J. (2002)Applied multivariate statistics for social sciences. NJ; Lawrence Erlbaum 

 

Tabachnick, B.G and Fidell S.L. (2007) Using multivariate statistics. Boston; Pearson international ED