מינהל ציבורי

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                תאריך עדכון: יולי2017

שם הקורס: מבוא למנהל ציבורי

מספר הקורס: 93-098

 

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:    תשע"ז                 סמסטר:      א+ב              היקף שעות:  2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס נועד להבהיר את מושגי היסוד במקצוע המינהל הציבורי ולדון בנושאים הקשורים למבנה המערכת. התיאוריות שילמדו ילוו מקרי בוחן מתוך המנהל הציבורי הישראלי.

 

 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה חובה נדרשת

 הערות

1

מבוא - מהו מנהל ומהם תחומי אחריותו?

 

1.א

1.ב.

 

2

מנהל ציבורי, טובת הכלל וטובת הפרט.

2.א.

 

3

מנהל ומדיניות ציבורית – בין ניהול לפוליטיקה

3.א., 3.ב.

 

4.

הגישות השונות במנהל

4.א.

 

5.

גישות חדשות במנהל

5. א., 5.ב, 5.ד, 5.ה, 5.ו.

 

6.

קונפליקטים ופתרונם.

6.ב.

 

7.

סמכות ועוצמה בארגון.

 

7. א.

 

8.

קבלת החלטות

8. א., 8. ב., 8.ג.

 

9.

תקצוב ציבורי

9.א., 9. ב., 9. ג.

 

10.

מנהיגות ופוליטיקה ארגונית

10. א., 10. ב., 10. ג. 

 

11.

ביצוע המדיניות.

11. א., 11. ב. 

 

12.

ניתוח מדיניות.

12. א., 12. ב., 12. ג. 

 

13.

ביקורת המנהל.

13. א., 13. ב.

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

1. השתתפות בכל ההרצאות.

2. קריאת החומר הביבליוגרפי.

3. השתתפות פעילה בדיונים בכיתה.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

עמידה במבחן שנתי  - 100%.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

הפריטים המסומנים ב- * הם פריטי חובה.

*1. א. דרי, דוד,  יסודות המנהל הציבורי (ת"א: או"פ, 1996), יחידות 1, 2.

 

*1. ב.גלנור, יצחק, מנהל ציבורי בישראל, התפתחות, מבנה, תפקוד ורפורמות (ירושלים: אקדמון, 2007), ע"ע 31-47.

 

  1.ג

Hague,Rod, Martin Harrop, and Shaun Berlino, Comparative Government and  

Politics Forth Edition, (Mcmillan Press, London , 1998), Ch. 15

1.ד

Gallager, Michael Laver and Peter Mair, Representative Government in Modern Europe, Third Edition, ( McGraw Hill, Singapore2001), Ch. 13.

 

*2.א גזיאל, חיים (1990) מחשבה מנהלית בת-זמננו .(ת"א: רמות,1990 ), פרקים 1-4

 

*3. א

Hague, Rod, Martin Harrop and Shaun Berlin, ComparativeGovernment and Politics, Forth Edition, (MacMillan Press, London, 1998), Ch. 13

*3. ב

Guy Peters, The Politics of Bureaucracy, ( Rutledge Academic Press, London and New York 2005), pp 85-127.

3. ג

Wilson, W, (1997). The study of Administration In: Hafritz, J.M. and A.C. Hyde, Classics of Public Administration. (Forth, Philadelphia, et: Harcourt Brace College), pp. 13-26.

 

*4. א.  גזיאל, חיים,  מחשבה מנהלית בת-זמננו .(ת"א: רמות, 1990), ע"ע 25-33, 41-48, 63-69, 95-99.

 

*5. א. דרוקר, פיטר, מניהול של אתמול למנהיגות של מחר(ת"א: מטר, 1992), ע"ע 109-120.

*5. ב. יבלונסקי, ג'וזף, ר. יישום איכות ניהול כוללת TQM (ישראל: אור-עם, 1998), פרקים 2,3,8.

 

5. ג. פיטרס, טום הסמינר של טום  פיטרס (ת"א: מטר, 1995), פרק 2.

 

*5. ד. המר, מייקל, צ'מפי, ג'יימס,  עיצוב מחדש של התאגיד (ת"א: מטר, 1994), עמ' 39-139.

 

*5. ה. גולדרט, אליהו, השרשרת הקריטית. ת"א: מטר, 1997), פרק 1.

* 5. ו'. סנג'י פיטר, הארגון הלומד (ת"א: מטר, תשנ"ה), פרקים 3,4.

 

Lane, Jan-Erik. The Public Sector, Concept, Models and Approaches , (London: Sage Publication, 2000),  pp. 49-71

 

 

6. א.

Wambaugh, J.C (2005). "Spotlight on human resource management." Business Horizons. Greenwich,48(6) 463-474.

 

* 6. ב. אולריך,ד., זינגר, ג.',סמולווד, נ., מבחן המנהיגות בתוצאה – כיצד מנהלים ובונים את העסק ומשפרים את "השורה התחתונה" (ת"א: מטר, 2006), ע"ע 58-67.

 

* 7. א. דרוקר, פיטר, פ., על הניהול כמקצוע (ת"א: מטר, 1998), עמ' 95-136, 177-188.

 

* 8. א. דניאל  כהנמן,  רציונליות, הוגנות, אושרמבחר מאמרים )חיפה: האונ' חיפה, 2005, תשס"ה),  ע”מ 1-33.

 

* 8. ב. גניס, ומאן, תהליך קבלת החלטות"א: משרד הבטחון, 2000), ע"ע 3-19, 108-120.

 

* 8. ג. עירא שרקנסקי ויאיר זלמנוביץ, "אלתורים במנהל הציבורי וקביעת המדיניות בישראל", מתוך דוד דרי ,עורך,  יסודות המנהל הציבורי מקראה"א: אוניברסיטה פתוחה, 2005), ע"ע 212-226.

 

8. ד.

Baron, Jonathan, Thinking and deciding, Third Edition, (Cambridge

University Press, 2000) Chapter 3: pp 53-59 (*), Chapter 10: pp 223-43 (*), Chapter 14: 335-355.

* 9. א.

 

Wildavsky, A. The New Politics of The Budgetetvy Process, Forth Edition ,( Boston: Little Brown and Company, 2003), Pp. 1-5. (*)

 

* 9. ב. נחמיאס, דוד ונורי, אלונה, עקרונות לניהול ולתקצוב על פי תפוקות במגזר הציבורי (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה ,( 1997ע"ע 24-65.

 

* 9. ג. דרי, דן. ושרון, כלכלה ופוליטיקה בתקציב המדינה( תל- אביב: המכון הישראלי לדמוקרטיה, , (2000 ע"ע  68-70.

 

* 10. א. פופר,  מיכה,  על מנהלים כמנהיגים (תל-אביב: הוצאת רמות, אוניברסיטת תל-אביב, ( 1993, ע"ע 107-133.

 

* 10. ב. דרוקר, פיטר, אתגרי הניהול במאה ה  21 (תל- אביב: מטר(2000 , , ע"ע – 79 127.

 

* 10. ג. סמואל,  יצחק,  המשחק הפוליטי) חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה, 2002), פרקים  9, 6.

 

* 11. א. פול קרוגמן, כלכלה בימי משבר: איך יוצאים מזה? תירגם מאנגלית: ירון בן עמי. (ת"א: הוצאת ידיעות ספרים, 2009), ע"ע 127-115.

 

* 11. ב. גדרון, בנימין , כץ, חגי , בר,  מיכל, קווים לדמותה של החברה האזרחית המאורגנת בישראל", סוציולוגיה ישראלית, כרך ד', (2) (תל-אביב: רמות,  (2002 , ע"ע 369-400 .

 

11. ג.

Beckett, J. "The Government should run like business mantra" (American Review of public Administration,2000), 30 (2), pp. 185-204

 

* 12. א. כפיר, אהרון, ארגון וניהול- עיצוב ושינוי (ת"א: גומא, 1997), פרק 4, פרק 6.

 

* 12. ב. כפיר, אהרון, ניהול ארגונים - הלכה למעשה (ת"א: צ'ריקובר, 1998), פרק 3, פרק 5 חלק II.

 

* 12. ג. מבורך, ברוך,  "גישות ניהול מודרניות בראיה השוואתית",  אקזקיוטיב, 1996 פברואר-מרץ, ע"ע

.10-19

 

* 13. א. דרור, יחזקאל, המלצות צוות המחקר לשיפור תפקוד הממשל בישראל (ת"א: המכללה למנהל, תשמ"ד).

 

* 13. ב. כפיר, אהרון, ראובני, יעקב (עורכים), המנהל הציבורי בישראל לקראת 2000 (ת"א: צ'ריקובר, 1998), פרק מבוא.

 

13. ג. הולנדר, שמואל, עקרונות יסוד וכללי מינהל בשירות המדינה) ירושלים: מדינת ישראל נציבות שירות המדינה  ( 2008.

 

13. ד.

Lane, Jan Erik, The Public Sector - Concepts, Models and Approaches. 3rd  edition, (London: Sage Publications, 2000), pp. 34-56.

13. ה.

Darrel. M. West, Digital Government: Technology and Public Sector Performance (Princeton: Princeton University Press, 2005), pp. 1-14

 

 

 חומר מחייב למבחנים:

 

הרצאות, ביבליוגראפיה.