יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                             

המדור לזרועות בטחון

תוכנית משא"ן

יסודות המשטר והפוליטיקה בישראל  93-129-40

ד"ר אבי בר

הרצאה

שנת לימודים:         תשע"ח            סמסטר:     א', ב'             היקף שעות:  2 ש"ש

דוא"ל:  avibar007@walla.com

שעת קבלה: יום ג', שעות 18.30-19.30, בתיאום מראש בדוא"ל.

משרד: בניין מקסיקו 213 חדר B322.

 

א. מטרות הקורס

מטרת הקורס היא להכיר ולהבין את התשתית הפוליטית, המשטרית, הערכית, המוסדית, החברתית, המפלגתית והתרבותית של המשטר והפוליטיקה בישראל, תוך יישום שיטתי של תיאוריות ומושגים ממדעי המדינה על מקרה הבוחן הישראלי.

 

ב. תוכן הקורס וקריאה נדרשת:

 

הרצאה 1: הצגת הקורס.

 

הרצאות 2-3: תכונות היסוד של החברה הישראלית.

דן הורוביץ ומשה ליסק (1990), מצוקות באוטופיה (תל אביב: עם עובד), עמ' 9 -27.

 

הרצאות 4-6: תקופת הישוב.

אפרים יער וזאב שביט (תשס"א), מגמות בחברה הישראלית (תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה), כרך א' עמ' 1-23; 76-95.

 

הרצאות 7-8: המעבר מישוב למדינה.

דן הורוביץ ומשה ליסק (1977), מישוב למדינה: יהודי ארץ ישראל בתקופת המנדט הבריטי כקהילה פוליטית (תל אביב: עם עובד), עמ' 272-316.

 

הרצאות 9-10: התפתחות המערכת המפלגתית.

גיורא גולדברג (1992), המפלגות בישראל (תל אביב: רמות), עמ' 23 – 51.

 

הרצאות 11-14: שיטת הממשל בישראל.

גדעון רהט, שלומית ברנע, חן פרידברג, עופר קניג (עורכים) (תשע"ג), תיקון שיטת הממשל בישראל (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 32-45, 291-310, 560-605, 678-701.

גדעון אלון (1995), בחירה ישירה (תל אביב: ביתן), עמ' 62 – 86.

ברוך זיסר (תשנ"ז), הבחירה הישירה של ראש הממשלה: מאזן (ירושלים: המרכז הירושלמי לענייני ציבור ומדינה).

 

הרצאות 15-19: המהפכה החוקתית והאקטיביזם השיפוטי.

גדעון ספיר (תש"ע), המהפכה החוקתית- עבר, הווה ועתיד (רמת גן: הוצאת אוניברסיטת בר אילן), עמ' 41-49, 62-92.

 

הרצאות 20-21: השסע הדתי- חילוני.

אשר כהן (תשס"ה), "אמנות להסדרת יחסי חילונים ודתיים: ניסיונות הסדרה ציבוריים לנוכח כישלון פוליטי", בתוך: אורי דרומי (עורך), שבת אחים (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 365-383.

 

הרצאות 22-23: השסע היהודי- ערבי.

סמי סמוחה (1999), "אופציית הסטטוס-קוו: ישראל כדמוקרטיה אתנית מדינה יהודית-דמוקרטית", בתוך: שרה אוסצקי-לזר, אסעד גאנם, אילן פפה (עורכים), 7 דרכים אופציות תיאורטיות למעמד הערבים בישראל (גבעת חביבה: המכון לחקר השלום), עמ' 23-77.

 

הרצאה 24: השסע הניצי- יוני.

אשר אריאן (1999), בטחון בצל איום. תל-אביב : מרכז יפה. עמ' 95-129.

 

הרצאה 25: השסע האשכנזי- מזרחי.

יואב פלד (תשס"א), "הצלחתה האלקטוראלית המתמשכת של ש"ס: ניתוח על פי מודל חלוקת העבודה התרבותית",  בתוך: אשר אריאן ומיכל שמיר (עורכים), הבחירות בישראל 1999 (ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה), עמ' 137-169.

 

הרצאה 26: סיכום הקורס.

 

ג. חובות הקורס ומרכיבי הציון:

-נוכחות חובה.

-מבחן אל"ף - 30%: (ארגונים, אידיאולוגיות, אירועים אישים): כ-300/400 מושגי יסוד בהיסטוריה הפוליטית של ישראל. בחינה אמריקאית בהיקף של כ-40 שאלות שעניינה הכרה בסיסית של המושגים. הבחינה תתקיים בחופשה שבין הסמסטרים. רשימת המושגים נמצאת באתר המחלקה למדעי המדינה של אוניברסיטת בר אילן, תחת הלשונית "סטודנטים לתואר ראשון".

-בחינה מסכמת – 70%: בחינה בסיום הקורס, על חומר ההרצאות ועל הקריאה הנדרשת.

 

*הערה: המרצה שומר לעצמו את הזכות להוסיף או לגרוע מחומר הקריאה במהלך השנה, על פי שיקול דעתו.       

 

בהצלחה!