סמינריון - הגורם האנושי בארגון

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

  הגורם האנושי בארגון  

 93-213-40

                                            

סוג הקורס:  סמינריון

 

 פרופ קוליק ליאת

 

שנת לימודים:   תשע" ח                  סמסטר:  א                           היקף שעות: 2 ש"ש 

 

 

א. מטרות הקורס

 

לאפשר לסטודנט היכרות כוללת עם הסוגיות השונות המתייחסות למשאב האנושי בארגון.

 

ב. תוכן הקורס: במסגרת הקורס תוצגנה התפיסות העיקריות והתיאוריות השונות העומדות מאחורי תהליכי הטיפול במשאב האנושי בארגון. כלל הסוגיות שתוצגנה בקורס מתחלקות לשלושה נושאים מרכזיים: הכניסה לארגון, תפעול המשאב האנושי ותחזוקתו. באופן מפורט יותר הקורס יעסוק בנושאים הבאים:

 

תכני הקורס:

 1. מבוא לקורס
 2. ההתפתחות ההיסטורית והיקפו של המשאב האנושי בארגון
 3.  מיון עובדים.
 4. סוציאליזציה ארגונית וקליטה בארגון.
 5. ניתוח עיסוק והערכות ביצוע.
 6. הנעה ותמרוץ עובדים.
 7. הדרכה ופיתוח עובדים.
 8. עמדות ארגוניות
 9. הפרישה מהארגון לסוגיה השונים (גמלאות,פיטורין,התפטרות).
 10. סוגיות מיוחדות המתייחסות לעבודת נשים.
 11.  סיכום הקורס

 

ג. חובות הקורס:

 1. השתתפות בכל ההרצאות.
 2. כתיבת עבודה סמינריונית

 

 

    מהלך השיעורים

 הרצאות פרונטאליות ומפגשים אישיים לצורך בחירת נושא הסמינריון והנחיה בכתיבת הסמינריון.

  

 

מרכיבי הציון הסופי:

 

 • 100% - ציון עבודה סמינריונית.
 • בונוס של חמש נקודות על הצגת רפרט בכיתה  בנושא העבודה הסמינריונית.
 • ציון עובר 65.

 

ד. ביבליוגרפיה

 

 ספרים בסיסיים  

 

 1. צינר, א. ורבנו, ע. (2011) הערכת התפקוד בארגון: התפתחות ושינוי. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

            658.3125 צינ.הע תשע"א (1207555)

 

 1. מילבאור ,ו. וקוליק ל. (2010) משפחות עובדות: הורים בשוק העבודה בישראל. המכללה למנהל.

            שמור לפי משפ.עו (1197587)

 

א. מיון עובדים

1.   Tziner,A.. (2002). Human Resource Management and Organization Behavior: Selected Perspective.  Hampshire: Ashgate .Cp5; Organization Staffing Methods and Instruments. Pp.127-223.

שמור לפי TZI (534272)

 

2. גלין, א. וכרמי, ע. (1990ניהול 2000, ניהול גמיש חלק א, 23- 4. המכללה למינהל

 שמור לפי נהו.אל (232302)

 

3.   בר חיים, א. (1988). ניהול משאבי אנוש, האוניברסיטה הפתוחה, כרך א'  7-25.

שמור לפי אונ.נה (68339)

                       

ב. כניסה לארגון וסוציאליזציה ארגונית                                              

1. Popovich,P. & Wanous,J.P.(1982). “The Realistic Job Preview as a Persuasive Communication, Academy of Management Review, 7 (4), pp.570-578.                 

כתב עת בספרייה לכלכלה וגם אלקטרוני (114169)

 

2. צינר, א. ורבנו, ע. (2011) הערכת התפקוד בארגון: התפתחות ושינוי. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, פרק 2: מערכת להערכת תפקוד, עמ' 19-32.

658.3125 צינ.הע תשע"א (1207555)

 

3. רז, א.(2004). תרבות ארגונית , תל אביב : האוניברסיטה הפתוחה, "תרבות ארגונית ככלי ניהולי: אפקטיביות ארגונית וניהול משאבי אנוש". עמ' 79-91,

שמור לפי רז.תרב (594364)

 

4. בר חיים  (1994)  התנהגות ארגונית - כרך ב'. פרק: קבוצת העבודה. יחידות 5.6. עמודים 3-131. האוניברסיטה הפתוחה.

שמור לפי בר-חיי.הת (257742) וגם משאב אלקטרוני- הגישה לטקסט מלא מותנית ברישום לאתר "פאר" של האוניברסיטה הפתוחה (1191877)

 

ג. הנעה ותמרוץ עובדים

1. בר-חיים, א. (2004). התנהגות ארגונית, כרך א'. האוניברסיטה הפתוחה. מוטיבציה בעבודה, יח' 4, עמ' 191-248

שמור לפי בר-חיי.הת (551935) וגם משאב אלקטרוני- הגישה לטקסט מלא מותנית ברישום לאתר "פאר" של האוניברסיטה הפתוחה (1191877)

 

 2. Eden,D. (1988). “Pygmalion, Goal Setting and Expectancy: Compatible Ways to Raise Productivity", Academy of Management Review, 13 (4), pp. 639-652.             

כתב עת בספרייה לכלכלה וגם אלקטרוני (114169)

 

ד. קריירות ארגוניות

1.    Swanson, J. (1992). Vocational Behavior 1989-1991. Life- Span Career Development and Reciprocal Interaction of Work and Non – Work , Journal of Vocational Behavior, 41 (2),101-161.

כתב עת בספרייה לפסיכולוגיה וגם אלקטרוני (119507)

 

ה. עבודת נשים

1. יזרעאלי, ד. (1999). המיגדור בעולם העבודה. בתוך: ד. יזרעאלי, א. פרידמן, ה. דהאן-כלב וכו', מין, מגדר ופוליטיקה, עמ' 167-216. תל אביב: קו אדום.

שמור לפי מין.מג (439915) וגם משאב אלקטרוני (2371031) וגם תדפיס (570211)

 

2. שטיר, ח. ( 2010). סוף עידן המפרנס היחיד משפחות עם שני מפרנסים בישראל. בתוך:   מילבאור ,ו. וקוליק ל. משפחות עובדות: הורים בשוק העבודה בישראל. המכללה למינהל ע"מ 17-46.

שמור לפי משפ.עו (1197587)

 

ו. עמדות ארגוניות

1. Baron, R. (1986). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work. Ch 5: Work Related Attitudes: "Job Satisfaction, Organizational Commitment and Prejudice”. London: Allyn and Bacon.

 מהדורה 3 (1990)- שמור לפי BAR b3 (136590)