סמינריון - קריירות של נשים בארגון

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

תאריך עדכון:1.8.17

שם הקורס: קריירות של נשים

ד"ר ריבה זיו

סוג הקורס: סמינריון

שנת לימודים:  תשע"ח                    סמסטר:  א                           היקף שעות:  2 ש

 

 

א. מטרות הסמנריון

         

לבחון תופעות הקשורות בדפוסי פיתוח קריירה של נשים.

לדון בתופעות אלו מההיבט המושגי-תיאורטי

לזהות ספרות רלוונטית אשר עשויה לתרום להבנת התופעות הנ"ל

לפתח מערכת הנחות, הגדרות ומושגים שיהוו בסיס לחקר התופעות הנ"ל

 

 

ב. תוכן הקורס:

 

א. התפתחות התיאורטית של המושג "קריירה".

ב. אפיונים משתנים של קריירות בעולם גלובלי.

ג. המשתנים המשפיעים על דפוסי קריירה בחברה הישראלית תוך שימת דגש על משתנה

   המגדר.

ד. יוקרה של עיסוקים, שינויים בשוק העבודה, פרופסיות חדשות ופרופסיות נעלמות.

ה. משמעות הקריירה הארגונית משני היבטים: רמת הפרט- מניעים לבחירת קריירה, קריירה

    במחזור החיים, מחויבות ושינוי קריירה. רמת הארגון-תפקיד הארגון בניהול קריירה, הכנת

   תשתיות לניהול קריירה בארגון, שלבים בניהול קריירה בעולם משתנה, התמודדות עם

   מעברים בקריירה.

 

    מהלך השיעורים:  

 

הסמסטר הראשון יוקדש ללימוד והיכרות עם נושא הסמינריון, באמצעות קריאת מחקרים ודיון בכתה. תוך כדי כך יבחרו הסטודנטים נושא לעבודה ויגישו הצעת מחקר שתכלול: שאלת מחקר, השערת מחקר, ראשי פרקים וספרות מחקרית ראשונית. הסמסטר השני יוקדש לשמיעת מצגות הסטודנטים ולדיון במתודה ובממצאים של כל עבודה.

 

ג. חובות הקורס:

 

נוכחות במהלך השיעורים וקריאת החומר הנדרש.

מרכיבי הציון הסופי:

הצעת מחקר והצגת רפראט בכיתה: 20%

עבודה סמינריונית בהיקף של 30-25 עמודים:  80%

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

  

   קריאת חובה

 

 

מהי קריירה?

             1. Hall, D.T. (2002). Careers in and out of Organizations. San-Francisco: Sage, pp. 8-16.

2. Higgins, M.C. (2001). "Changing Careers: The Effects of Social Context". Journal of  Organizational Behavior 22(6): 595-618.

 

קריירות בעולם משתנה

   3. רמניק, ל' וקנורין-טבשי, י' (2012). "זוגיות רב-תרבותית מבפנים: נישואין בין מהגרים מברית-המועצות לשעבר לבין ישראלים-צברים". הגירה א: 98- 127.

 

השפעת מקום מגורים על ניהול קריירה     

    4. וולנסקי, ע' (2009). "יחסי גומלין בין ההשכלה הגבוהה ובין הפריפריה בישראל" . בתוך: צמרת, צ',  חלמיש, א' ומאיר-גליצנשטיין, א' (עורכים). עיירות פיתוח. ירושלים: יד בן צבי, עמ' 321- 341.

    5. פנסטר, ט' (2012) .של מי העיר הזאת. ת"א: הקיבוץ המאוחד, עמ' 102- 130.

     6. פריטל, נ' (2004). קריירה ומשפחה בקיבוץ. ת"א: עם עובד, עמ' 5- 37.

    

השפעת השכלה על ניהול קריירה

      7. מאור, ע' (2004). העדפה מתקנת כמדיניות אפשרית בחינוך הגבוה בישראל. ת"א: עם  עובד, עמ' 63- 81.

      8. לביא, ו' (2003). "החינוך בעשורים האחרונים והשפעתו על הפערים החברתיים". בתוך:  שי, ש' וציון, נ' (עורכים). חינוך וצדק חברתי בישראל. ירושלים: מכון ואן ליר, עמ' 87- 99.

 

 

 

 השפעת המגדר על ניהול קריירה

9. שטייר, ח' (2010) "סוף עידן המפרנס היחיד: משפחות עם שני מפרנסים בישראל". בתוך: מילבאואר, ו' וקוליק, ל' (עורכים).  משפחות עובדות: הורים בשוק העבודה בישראל. ראשון לציון: פלס, עמ' 17- 46.

10. Holvino, E. (2010). "Intersections: The simultaneity of race, gender and class in Organization Studies". Gender Work and Organization 17(3): 248-277.

11. Maniero, L.A. and Sullivan, S.E. (2005). "Kaleidoscope Careers: An Alternate Explanation for the Opt-out Revolution". Academy of Management Executive 19(1):  106-123.

12. McDonald, S. (2011). "What's in the "old boys" network? Accessing social capital in gendered and racialized networks". Social Networks 33(4): 317-330.

 

 

השפעת מוצא על ניהול קריירה

13. אבורביעה-קוידר, ס. (2017). זהות מעמדית בהתהוות, פרופסיונליות פלסטיניות בנגב. ת"א: מאגנס, 42-48.

14. מזרחי, נ', גודמן, י' ופניגר, י' (2013). '"הם 'פריקים' ואנחנו 'ערסים'": שלילתם של אתניות ומעמד בתפיסת תהליכי הסללה בבתי ספר בישראל". בתוך: מזרחי, נ', יונה, י' ופניגר, י' (עורכים). פרקטיקה של הבדל בשדה החינוך בישראל: מבט מלמטה. ירושלים: מכון ון ליר והקיבוץ המאוחד, עמ' 87- 103.

 

קריאת רשות

ששון-לוי, א' ומשגב, ח' (2017). חקר מגדר בישראל בתחילת המאה ה־ 21 : בין נאו־ליברליזם לבין נאו־קולוניאליזם. מגמות, נא (2), 165-206.

Carlson, J. H. and Crawford, M. (2011). Perceptions of relational practices in the workplace. Gender Work and Organization, 18(4): 359-376.

Correll, S. J. & Stephen B, (2007). “Getting a job: Is there a motherhood penalty?” American Journal of Sociology 112: 1297-1338.

Ibarra, H.; Carter, N. M.; Silva, C. (2010). Why Men Still Get More Promotions Than Women. Harvard Business Review, 88(9): 80-85.