סמינריון - כלכלה פוליטית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

אוניברסיטת בר אילן

המדור לזרועות בטחון

משא"ן

כלכלה פוליטית 93-117-40

ד"ר אבי בר

סמינריון

 

שנת לימודים:     התשע"ח          סמסטר:     א+ב             היקף שעות:  2 ש"ש

 

שעת קבלה:

ג', 18.30-19.30, בבניין 213 (מקסיקו) חדר 322B, בתיאום בדוא"ל: Avibar007@walla.com

 

א. מטרות הסמינריון:

להבין את הגישות השונות בתחום הכלכלה הפוליטית, ולנתח את המצב החברתי- כלכלי בישראל לאורן.

ב. מהלך הסמינריון:

תחילה נעמוד על משמעות המושג כלכלה פוליטית. לאחר מכן נעמוד על הגישות השונות בתחום, החל מהגישה הקלאסית, דרך הגישה המרקסיסטית, הניאו- קלאסית, הקיינסיאנית והמוניטריסטית, ועד לאסכולה האוסטרית. לאחר מכן ננתח את מדינת ישראל לאור הגישות הללו, תוך עמידה על האתגרים ההיסטוריים איתם התמודד המשק הישראלי, התמורות שחלו במדיניות הכלכלית בישראל, המצב המאקרו כלכלי, סוגיות של תעסוקה ורווחה, והמחאה החברתית של קיץ 2011. תוך כדי הסמינריון ייערכו פגישות אישיות שבהן על הסטודנטים להציג את התקדמותם בכתיבת העבודה הסמינריונית. לקראת החלק השני של הסמינריון יציגו הסטודנטים בפני הכיתה רפרט על עבודתם.

ג. תוכן הסמינריון ורשימת הקריאה:

 

 1. מבוא- מהי כלכלה פוליטית

Caporaso, J.A. and D. P. Levine (1992). "Politics and economics".  In Theories of Political Economy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 7-32.

היילברונר, רוברט (2012). הפילוסופים הארציים. תרגום: גיא הרלינג. ירושלים: שלם, עמ' 19-44.

 

 1. הגישה המרקאנטיליסטית והגישה הפיסיוקרטית

אוזר, ג'ייקוב ו-ויליאם בלאנשפילד (1978). תולדות המחשבה הכלכלית. תרגום: עמוס כרמל. תל אביב: זמורה ביתן מודן, עמ' 24-30, 40-44.

 

 1. הגישה הקלאסית

סמית', אדם (1996). עושר העמים. מבוא: חיים ברקאי. תרגום: יריב עיטם ושמשון ענבל. ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 17-44; 53-65; 70-85.

אוזר, ג'ייקוב ו-ויליאם בלאנשפילד (1978). תולדות המחשבה הכלכלית. תרגום: עמוס כרמל. תל אביב: זמורה ביתן מודן, עמ' 85-101.

 

 1. הגישה המרקסיסטית

מרקס, קרל (2011). הקפיטל. ספריית פועלים, הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 119-160.

 

 1. הגישה הניאו קלאסית

Caporaso, J.A. and D. P. Levine (1992). "Neoclassical political economy".  In Theories of Political Economy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 79-99.

 1. כלכלה פוליטית במאה העשרים- הויכוח בין האסכולות הקיינסיאנית, המוניטריסטית והאוסטרית

Caporaso, J.A. and Levine, D. P. (1992). “Keynesian political economy".  In Theories of Political Economy, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 100-125.

אוזר, ג'ייקוב ו-ויליאם בלאנשפילד (1978). תולדות המחשבה הכלכלית. תרגום: עמוס כרמל. תל אביב: זמורה ביתן מודן, עמ' 352-368.

פרידמן, מילטון (2002). קפיטליזם וחירות. תרגום: מזל כהן. הקדמה: דוד לב ארי. עורכת: אוולינה גרץ. ירושלים: שלם, עמ' 54-71. 

האייק, פרידריך (2013). חוקת החירות. תרגום: אהרן אמיר. מבוא: גל גרזון. ירושלים: שלם, עמ' 310-323.

Hayek, Friedrich (1995). Contra Keynes and Cambridge. Edited by Bruce Caldwell. Chicago: University of Chicago Press, pp. 1-48.

 

 1. ההיסטוריה הכלכלית של מדינת ישראל

שמחון, אבי (2011). מהיד המנהלת ליד הנעלמה. מושב בן שמן: מודן הוצאה לאור. 

גבאי, יורם (2009). כלכלה פוליטית: בין מראית עין כלכלית למציאות כלכלית. תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, עמ' 169-233.

ברקאי, חיים (1990). ימי בראשית של המשק הישראלי. ירושלים: מוסד ביאליק, עמ' 33-74.

גלעדי, דן (תשנ"ח). כלכלת ישראל: התפתחות, מאפיינים, מדיניות. ירושלים: משרד החינוך, התרבות והספורט, עמ' 6-24.

 

 1. תהליכי ליברליזציה במשק הישראלי

זעירא, יוסף ומישל סטרבצ'ינסקי (2001). "הקטנת גודלה היחסי של הממשלה בישראל אחרי 1985".  בתוך ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי 1985-1998.  עורך: אבי בן בסט. הוצאת עם עובד והמכון למחקר כלכלי ע"ש מוריס פאלק, עמ' 51-78.

גבאי, יורם ורפאל רוב (2001). "מדיניות החשיפה ליבוא וביטול תחליפי הפיחות: השלכות על המשק הלאומי". בתוך ממעורבות ממשלתית לכלכלת שוק המשק הישראלי 1985-1998.  עורך: אבי בן בסט. הוצאת עם עובד והמכון למחקר כלכלי ע"ש מוריס פאלק, עמ' 343-381.

 

 1. תעסוקה

בנק ישראל (2017). "סוגיות בשוק העבודה". בתוך דו"ח בנק ישראל 2016. ירושלים. עמ' 125-141. זמין באינטרנט:

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202016/chap-5-.pdf

 

קמחי, איל (2012). "מגמות בשוק העבודה: פערים בשיעורי התעסוקה ובשכר". בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 107-140.

 

 1.   רווחה

המוסד לביטוח לאומי (2016). "דו"ח שנתי, 2015”. ירושלים. עמ' 23-74. זמין באינטרנט:

https://www.btl.gov.il/Publications/Skira_shnatit/n2015/Documents/skira%202015_hebrew.pdf

 

בנק ישראל (2017). "סוגיות ברווחה". בתוך דו"ח בנק ישראל 2016. ירושלים. עמ' 187-215. זמין באינטרנט:

http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/BankIsraelAnnualReport/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%91%D7%A0%D7%A7%20%D7%99%D7%A9%D7%A8%D7%90%D7%9C%202016/chap-8.pdf

 

 1. המחאה החברתית קיץ 2011 וניתוח סוגיות אקטואליות

זעירא, יוסף (2013). "המחאה החברתית וכלכלת ישראל". מעשי משפט, כרך ה, עמ' 213-224.

רוזנהק, זאב ומיכאל שלו (2013). "הכלכלה הפוליטית של מחאת 2011: ניתוח דורי מעמדי". תיאוריה וביקורת, 41, עמ' 45- 68.

בן דוד, דן (2012). "מדינת הסטארט–אפ והאיום מבית". בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 17-81.

שלו, מיכאל (2012). "הרקע הכלכלי למחאה החברתית בקיץ 2011". בתוך דוח מצב המדינה- חברה, כלכלה ומדיניות 2011-2012. עורך: דן בן דוד. ירושלים: מרכז טאוב, עמ' 141-192.

 

 

ד. דרישות הסמינריון:

 1. הגשת עבודה סמינריונית שאורכה 25-30 עמ' (לא כולל טבלאות, נספחים ורשימה ביבליוגרפית) ברווח כפול ובגופן מקובל בגודל 12- 75% מהציון.
 2. הצגת רפרט בכיתה, השתתפות, מוכנות גבוהה לקראת המפגשים האישיים עם המנחה ותרומה מיוחדת וחיובית לדיונים ולכיתה- 25% מהציון. 
 3. נוכחות- חובה.

 

*המרצה שומר לעצמו את הזכות לערוך שינויים במהלך השנה בהתאם לצרכים ולנסיבות.