פסיכולוגיה חברתית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                תאריך עדכון: 12.07.17

שם ומספר הקורס:  פסיכולוגיה חברתית

 

מרצה: ד"ר אמיר זילבר             סוג הקורס: הרצאה                תוכנית: משא"ן ט

שנת לימודים: תשע"ח                סמסטר: שנתי                       היקף שעות: 2 ש"ש

 

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס יתמקד ביחסים בין האדם לבין סביבתו החברתית - הממשית והמדומיינת, התפקיד של האדם והנורמות הנגזרות מתוכו, השפעת החברה על האדם, והתנהגותו החברית. בקורס יושם דגש על הבנת ההסברים הפסיכולוגיים העומדים בבסיס תופעות חברתיות שונות- קוגניטיבית, רגשית ומוטיבציונית. התכנים שיילמדו בקורס ינועו בין התיאוריה לפרקטיקה.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

בקורס יילמדו הפרקים המרכזיים בתחום הפסיכולוגיה החברתית, בתוכם, תפקיד חברתי ונורמות, קונפורמיות חברתית, שכנוע, תפיסת הזולת, והתנהגות פרו-חברתית. בכל פרק יילמדו התיאוריות המרכזיות ונעסוק בהשלכות מעשיות הנגזרות מתוכן. בנוסף, דגש יושם על לימוד מחקרים קלאסיים ועכשוויים.

 

 

 

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1-2

מבוא לפסיכולוגיה חברתית: הגדרת התחום, השוואה לתחומים משיקים, המחשות תיאורטיות ומחקריות

3-4

תפקיד חברתי ונורמות

5-8

השפעה חברתית: חיקוי קונפורמיות וציות

9-10

השפעה חברתית: שכנוע, פרסום

11-13

עמדות והתנהגות, דיסוננס קוגניטיבי

14-15

סטריאוטיפים ודעות קדומות

16-18

הקבוצה

19-20

תפיסת העצמי והזולת: תהליכי ייחוס, תהליכים לא מודעים (מנגנוני הגנה)

21-22

התנהגות אנטי-חברתית

23-26

התנהגות פרו-חברתית

27-28

סיכום ואינטגרציה

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     חובות / דרישות / מטלות:

 

חומר שיילמד בשיעור + מטלות קריאה שייתנו לאורך השנה (חלקים מתוך רשימת המקורות המופיעה מטה, וחומרים נוספים).

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

 

    ציון במבחן בסוף סמסטר ב' ומטלות וחובות נוספים (100%).  

 

 

ד. ביבליוגרפיה: (רשות)

 

ארונסון, א' (1979). היצור החברתי. תל-אביב: ספריית הפועלים.

בן עמי, א' (עורך) (1974). פסיכולוגיה חברתית: סוציאליזציה, עמדות, קבוצות. תל אביב:           עם עובד.

ברזניץ, ש' (1970). פסיכולוגיה חברתית. תל-אביב: עם עובד.

הומנס, ג'"ק (1968). התנהגות בני-אדם בקבוצה. תל אביב: יחדיו.

טאובמן- בן ארי, א' (1999). ההשפעה של בולטות מוות על נטילת סיכונים במהלך

          הנהיגה- בחינה של תיאוריית ניהול האימה. פסיכולוגיה, ח', 50-64.

כהנמן, ד', ואחרים (2005). רציונאליות, הוגנות, אושר. חיפה: הוצאת אוניברסיטת חיפה.

          מאיירס, ד"ג (2012). האוניברסיטה הפתוחה - פסיכולוגיה חברתית (כרכים א' וב').

          רעננה:הוצאת האוניברסיטה הפתוחה.

נוי, פ' (1999) .התהליכים הנורמליים לתחזוקת תחושת-העצמי - היחסים עם הזולת             והקבוצה. שיחות: כתב-עת ישראלי לפסיכותרפיה , 14, 6-12.

 

שפירא, י' ובן אליעזר, א' (1989). יסודות הסוציולוגיה. תל אביב: עם עובד- ספריה           אוניברסיטאית.

 

Asch, S. (1956). Studies of independence and conformity: A minority of one

 

          against a unaflimous majority. Psychological Monographs, 70 Whole

         

          No. 416.

 

Balcetis, E., & Dunning, D. (2006). See what you want to see: Motivational

 

          influences on visual perception. Journal of Personality and Social

         

          Psychology, 91, 612-625.

 

Baron, R.A., Branscombe, N.R., & Byrne, D. (2008). Social psychology (12th

 

ed.). Boston, MA: Allyn & Bacon.   

 

Blanken, I., van de Ven, N., & Zeelenberg, M. (2015). A meta-analytic           review of  moral licensing. Personality and Social Psychology           Bulletin, 41, 540–558

Chartrand, T. I., & Bargh, J. A. (1999). The chameleon effect: The perception-

 

          behavior link and social interaction. Journal of Personality and Social

         

          Psychology, 76, 893–910.

 

Festinger, L., & Carlsmith, J. M. (1959). Cognitive consequences of forced

         

          compliance. Journal of Abnormal and Social Psychology, 58 , 203-211.

 

Gilbert, D., Pelham, B., & Krull, D. (1988). On cognitive busyness: When

 

          person perceivers meet persons perceived. Journal of Personality and

         

          Social Psychology, 54, 733–740.

 

Levine, R.M., Prosser, A., Evans, D., & Reicher, S.D. (2005). Identity and

         

          emergency intervention: How social group membership and

         

          inclusiveness of group boundaries shapes helping behavior. Personality          

          and Social Psychology Bulletin, 31, 443–453.

 

Michaels, J. W., Blommel, J. M., Brocato, R. M., Linkous, R. A., & Rowe, J. S.

 

          (1982). Social facilitation and inhibition in a natural setting.

 

          Replications in Social Psychology, 2, 21-24.

 

Nisbett, R. E.,& Wilson, T. D. (1977a) The Halo Effect: Evidence for

                                               

          Unconscious Alteration of Judgments. Journal of Personality and Social

 

          Psychology,35, 250–256.

Schmidt, M. F. H., Butler, L. P., Heinz, J., & Tomasello, M. (2016). Young           children see a single action and infer a social norm: Promiscuous           normativity in 3-year-olds. Psychological Science, 27, 1350-1370.

Witte, K. (1992). Putting the fear back into fear appeals: The extended parallel

 

          process model. Communication Monographs, 59, 329–349.