הנעת עובדים

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

 

‏30 יולי, 2017

הנעת עובדים

(93-204)

ד"ר מתי רחמים

סוג הקורס: שיעור

 

שנת לימודים: תשע"ח                    סמסטר: ב'                           היקף שעות:  14

אתר הקורס באינטרנט: Moodle BIU (http://lemida.biu.ac.il/)

מטרות הקורס

מטרות הקורס הינן להעניק למשתתפים ידע, הבנה ויכולת יישום של נושאים העוסקים בתחום הנעת עובדים. במסגרת הקורס ילמדו נושאים שיאפשרו הבנה מעמיקה של מושגים מרכזיים בהנעת עובדים, וכן נושאים, שיאפשרו לבצע אינטגרציה יישומית של אלמנטים שונים הקשורים לתחום זה.

 

תוכן הקורס

תקציר הקורס: המשאב האנושי מהווה גורם מרכזי בהצלחתם של ארגונים. אחד ההיבטים שיש לתת עליהם את הדעת בהקשר זה הינו הנעת עובדים. עולם התעסוקה מציב בפני הארגונים אתגרים משמעותיים בהתייחס ליישום תהליכי הנעה אפקטיביים בארגון. היכולת להבין ולנהל את גורמי ההנעה בקרב העובדים בארגון, נגזרת, בין היתר, מהתפוקה והתגמולים הניתנים לעובדים. בעשרות שנים האחרונות התפתח מחקר מקיף הקושר בין הנעת עובדים בארגון, התגמול הניתן לעובדים ובהתאמה לכך תפוקתם. תחום הנעת העובדים הינו רחב והוא כולל בתוכו ממדים רבים, שאינם ניתנים למיקוד בגישה ו/או תאוריה מרכזית אחת היכולה להסביר את תהליך הנעת העובדים בארגונים באופן מקיף. להבנת התחום נדרש להיחשף לתיאוריות מרכזיות המציגות נקודת מבט שונה על תהליך הנעת העובדים, לרבות היתרונות והחסרונות של כל אחת מהתיאוריות. כמו כן, נדרש להעמיק בהבנת מדיניות הארגון, השיטות הקיימות להנעת עובדים, התמריצים הניתנים להשגת המטרה בתחום זה וכן תפקיד מנהלי הארגון בהשגת המטרה. הקורס יתמקד בנושאים עדכניים ומרכזיים בהנעת עובדים הכוללים, בין היתר, את התחומים הבאים: הבנת התאוריות המרכזיות הקיימות בתחום, חוללות עצמית והשפעתה על מוטיבציית העובד, השפעת השכר על תהליך ההנעה, הענקת תמריצים כבסיס להגדלת המוטיבציה ותפקיד המנהלים והשפעתם על הנעת עובדים.

מהלך השיעורים: הקורס מורכב משילוב של הרצאות, דיונים ומבחן. ההרצאות תכלולנה דוגמאות הרלוונטיות לנושאים הנלמדים.

 

 

 

תוכנית הוראה

בכל שיעור מפורט הפרק/ים הרלוונטי/ים מהספר המצוין להלן:

Pinder, C. C. (2008). Work motivation in organizational behavior (2nd ed.). Psychology Press.

 

שיעור 1: הנעת עובדים, פרודוקטיביות והיבטים כלכליים  (Chapter 1)

הגדרת מוטיבציה והשפעתה על פרודוקטיביות בעבודה, ההתפתחות ההיסטורית של תהליך ההנעה ובחינת ההבדלים בין הכלים הנדרשים להענקת מוטיבציה כיום לעומת העבר.

 

שיעור 2-3: תאוריות ומחקר בהנעת עובדים (2 Chapter)

הצגת התאוריות המרכזיות הקיימות בתחום הנעת עובדים, תוך הדגשת היתרונות והחסרונות של כל אחת מהתיאוריות. זיהוי גורמי המפתח הנדרשים ליצירת מוטיבציה בעבודה על פי מחקרים עדכניים.

שיעור 4: השפעת הצרכים והערכים על תהליך ההנעה (Chapters 3 & 4)

בחינת הקשר בין צרכים, ערכים ואישיות והשפעת גורמים אלו על תהליך ההנעה, תוך הבנת התרומה של כל אחד מהגורמים ליצירת מוטיבציה בעבודה.

שיעור 5-6: מאפיינים אישיים (Chapters 5 & 6)

הגדרת המאפיינים האישיים המשפיעים על תהליך ההנעה והבנת השפעת מאפיינים אלו על יצירת מוטיבציה בעבודה. 

 

שיעור  7: הגדרת התפקיד (Chapter 7)

דיון בחשיבות הגדרת התפקיד והשפעת התהליך על יצירת מוטיבציה בעבודה בקרב עובדי הארגון. בחינת החלופות הקיימות לביצוע התהליך.

 

שיעור 8: גורמי הארגון המשפיעים על תהליך ההנעה (Chapter 7)

הצגת גורמי הארגון המשפיעים על תהליך ההנעה בהתייחס לתוכן הגדרת התפקיד של עובדי הארגון ודיון בהשפעת התהליך על המוטיבציה הפנים ארגונית.

 

שיעור 9: חוללות עצמית והצבת מטרות (Chapter 9)

בחינת השפעת החוללות העצמית על תהליך ההנעה בעבודה והשפעתה על הפרודוקטיביות בארגון. הצגה ודיון בתיאוריית הצבת המטרות.

 

שיעור 10: שכר ותמריצים  (Chapter 10)

ציון השיטות הקיימות להענקת תגמול לעובדים, תוך בחינת היתרונות והחסרונות של כל שיטה ובחינת השפעתה על תהליך ההנעה בארגון.

 

שיעור 11: צדק ארגוני (Chapter 11)

הצגת תיאוריית ההוגנות והצדק הפרוצדורלי, כולל התייחסות לקשר בין תפיסת הצדק הארגוני והשפעת התהליך על המוטיבציה בעבודה.

 

שיעור 12: ציפיות העובד והשפעתן על תהליך ההנעה  (Chapter 12)

דיון בתאוריית הציפיות ובחינת הקשר בין ציפיות העובד לבין פרודוקטיביות הארגון, לרבות עמידה ביעדי הארגון.

 

שיעור 13: מנהיגות והנעת עובדים (Chapter 14)

בחינת השפעת המנהיגות הארגונית על השגת מוטיבציה בארגון, ודיון בהבדל בתהליך ההנעה כתלות בשונות תרבותית פנים ארגונית.

 

חובות הקורס

חובות הסטודנטים ושקלול הציונים (באחוזים):

 

פירוט המרכיב

אחוז בציון הסופי

הערות

     בחינת סיום

100%

הבחינה עם חומר סגור

 

 

 

רשימת קריאה

קריאת חובה (חומר מחייב לבחינת הסיום)

בכל שיעור מפורט הפרק/ים הרלוונטי/ים מהספר המצוין להלן:

Pinder, C. C. (2008). Work motivation in organizational behavior (2nd ed.). Psychology Press.

 

קריאת רשות

1.Aryee, S., Walumbwa, F. O., Mondejar, R., & Chu, C. W. (2015). Accounting for the           influence of overall justice on job performance: Integrating self‐determination and           social exchange theories. Journal of Management Studies, 52(2), 231-252.

2.Bandiera, O., Guiso, L., Prat, A., & Sadun, R. (2015). Matching firms, managers, and           incentives. Journal of Labor Economics, 33(3), 623-681.

3.Bozeman, B., & Su, X. (2015). Public service motivation concepts and theory: A critique.           Public Administration Review, 75(5), 700-710.

4.Cerasoli, C. P., Nicklin, J. M., & Ford, M. T. (2014). Intrinsic motivation and extrinsic           incentives jointly predict performance: A 40-year meta-analysis. Psychological bulletin,         140(4), 980.

5.Chemolli, E., & Gagné, M. (2014). Evidence against the continuum structure underlying           motivation measures derived from self-determination theory. Psychological           Assessment,     26(2), 575.

6.Dusterhoff, C., Cunningham, J. B., & MacGregor, J. N. (2014). The effects of performance           rating, leader–member exchange, perceived utility, and organizational justice on           performance appraisal satisfaction: Applying a moral judgment perspective. Journal of       Business Ethics, 119(2), 265-273.

7.Fabrizi, M., Mallin, C., & Michelon, G. (2014). The role of CEO’s personal incentives in           driving corporate social responsibility. Journal of Business Ethics, 124(2), 311-326.

8.Huang, J. L., Ryan, A. M., Zabel, K. L., & Palmer, A. (2014). Personality and adaptive           performance at work: A meta-analytic investigation. Journal of Applied Psychology,           99(1), 162.

9.Smith, D. B., & Shields, J. (2013). Factors related to social service workers' job satisfaction:   Revisiting Herzberg's motivation to work. Administration in Social Work, 37(2), 189-    198.

10.Royer, H., Stehr, M., & Sydnor, J. (2015). Incentives, commitments, and habit formation in           exercise: evidence from a field experiment with workers at a fortune-500 company.           American Economic Journal: Applied Economics, 7(3), 51-84.

11.Wang, H. J., Lu, C. Q., & Siu, O. L. (2015). Job insecurity and job performance: The           moderating role of organizational justice and the mediating role of work engagement.           Journal of Applied Psychology, 100(4), 1249.

12.