דיני עונשין

תואר: 
שנה: 

                                         

שם ומספר הקורס: 

מבוא לדיני עונשין, 93-309-30 (ניצבים)

סוג הקורס: (שיעור, תרגיל, סמינר, סדנה וכד')

שנת לימודים:   תשע"ח          סמסטר:    א'                 היקף שעות:  שעתיים בשבוע

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

  1. מטרת הקורס לאפשר לתלמידים להבין את מהות חוק העונשין ואת ההשלכות של החוק על אזרחי המדינה ותושביה. כל זאת באמצעות הבנת הרקע לתורת המשפט, הרקע למשפט הפלילי, פרשנות חוקים ופרשנות פסקי דין של בתי המשפט.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

  1. תחילה נסקור את רשויות המדינה, מבנה מערכת בתי המשפט, כולל בג"צ.

בשלב הבא נערוך השוואה בין חוק, צדק ומוסר והקשר ביניהם , ככל שקיים.

ההקדמה תסתיים בסיקור כללי הצדק ומבנה פסק-דין כתקדים מחייב.

  1. הנושא הבא יתמקד בעקרונות יסוד משפטיים , בעיקרון החוקיות, הכולל את נושאי המשנה:

מקורות המשפט, בהירות החוק ואיסור חקיקה למפרע.

עיקר נושא החוקיות ייסוב סביב משפט אייכמן ופרשת כפר קאסם .

  1. השלב האחרון של הקורס יתייחס לתקון 39 לחוק העונשין, כלומר, להגדרת המושג עבירה, מבנה העבירה, לניתוח הכוונה הפלילית ולרשלנות בפלילים.

 

    מהלך השיעורים: הרצאה פרונטלית תוך הפניה ושימוש בחוק העונשין ובפסיקות שונות  

                            של בתי המשפט בישראל. החלק של ההרצאות המתייחס למשפט 

                               אייכמן כולל ספרים בהיסטוריה בנוסף לחלק המשפטי.

     

  

ג. חובות הקורס: בחינה מסכמת

 

     דרישות קדם:

 חובות / דרישות / מטלות:

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר): 100% עפ"י הבחינה.

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

     פסקי הדין הנלמדים במהלך הסמסטר.

 

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

 חומר מחייב למבחנים: פסקי הדין הנ"ל.

 

 

ה. רשימת פסקי-הדין וחוקים :

                      # ע"פ 787/89 לט' (4) 421 (מזרחי נ. מ.י.)

                      # ע"פ 281/89 כג'(2) 85 (בר- שלום)

                    # ע"פ 50/71 כ"ה (1) 679 [ בר שלום]                                                          

                      # ע"פ 63/89 פד"י מג'(4) 388 (מזרחי נ. מ.י.)

                      # ד"נ 23/70 פד"י לה'(2) 457 (קטשוילי נ. מ.י.)                                       

                 # בג"צ 220/51  ה' 1480 (אסלן נ. המושל הצבאי).   

                 #  בג"צ 4541/943 אליס מילר נ. שר הביטחון  מט'(4) 94.    

        # ע"פ 374/74 פד"י כט( 2) 23 (ג'ומעה).

         ע"פ 2588/90 פד"י מב' (3) 712 (ורטר נ. מ.י.).          

        # ע"פ 450/86  פד"י מ'(4) 826 (גילה נ. מ.י.).

        # ע"פ 119/93 פד"י מח'(1) 1 (לורנס).          

        # ע"א 506/88 שפר נ. מ.י   מח'(1) 87, 188-167 (מחדל).

        # ע"פ696/81 פד"י  לז'( 2) 565 (אזולאי).

        # ע"פ 06/72   כח'(1) 234 (שניר).

# ע"פ 119/93 ג'ייסון לורנס נ.מ.י. מח' (4) 1.

# ע"פ 706/86   צדקה נ.מ.י. מא' (3) 821.

# ע"פ 450/88 גילה נ.מ.י. מ' (4) 826.

# ע"פ 11/99 ויניצקי נ.מ.י. נג' (2) 145.

               # ע"פ 115/00 טייב נ. מ.י. נ"ד (3) 289.

               # ע"פ 334/74 ג'מאמה נ. מ.י. כט' (2) 29.

              # בג"צ 223/88 שפטל נ. היוע"מ מ"ג (4) 356.  

              # בג"צ 144/50 שייב נ. שר הבטחון ה' 399

              # בג"צ 73/53 קול העם נ. שר הפנים

              # רע"פ 2976/01 בתיה אסף נ. מ.י. נ"ו (3) 418

              # ע"פ 53/54 אש"ד נ. היוע"מ ח' 785

              # דנג"צ 219/09 שר המשפטים נ. ניר זוהר סד (2) 421

              #  בג"צ 849/00 שץ נ. שר המשפטים נ"ו (5)   571

              # ע"א 53/57 מטרני נ. אוצר מפעלי ים המלח יב' 722                          .

               # ת.פ. 7354/08 לשכת תביעות ירושלים נ. מארטרסיאן,

               #ע"פ 424/63 היוע"מ נ. שוקת שלבי יח (2) 478

              # ע"פ 3520/91 הלנה תורג'מן נ. מ.י מ"ז (1) 441

              # רע"פ  3237/99 אהובה לוי נ. מ.י. נג (4) 140

               # ע"פ  77/49 ברנבלט נ. היוע"מ יח (2) 70

              # דנ"פ  8613/96ג'אברין נ. מ.י. נד (5) 193

              # דנ"פ 1789/98 מ.י נ. בנימין כהנא נ"ד (3)    145

              # ע"פ 7853/05 רחמיאן נ. מ.י.  27.11.06

              # ע"פ 535/78  קטורזה נ. מ.י. לג (1) 517

              # רע"פ 1178/97 כהנא נ. מ.י נא (3)      266

              # ע"פ 8831/08 מ.י נ. אלשחרה 

              # ע"פ 3417/99 הר שפי נ. מ.י נה(2) 735

              # רע"פ 3626/01 וייצמן נ. מ.י נו (3) 87

              # ע"פ 149/86 רבייב נ. מ.י מ' (2) 371

              # ע"פ 5224/97 מ.י נ. שדה אור          נב (3) 375

              #ע"פ 5938/00 אזולאי נ. מ.י נה (3) 873

              # ע"פ 6131/01 מ.י נ. פרבשטיין   נו (2)2.

              # ע"פ 7295/95 נא(2) 193 עידו ציסנצ'יק

              # ע"פ 3071/92 אזואלס נ. מ.י. נ(2) 573

 

             חוקים :

            # חוק העונשין תשל"ז- 1977

         # פקודת סדרי השלטון והמשפט תש"ח:-1948

         # חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] תשמ"ב-1982

        # פקודת הנזיקין

        # חוק הגנת הפרטיות תשמ"א-1981

 

        פסיקה זרה:

 

    #  Donoghue v. Stevenson

    # Fagen v/ Metropolitan Police

    # R . v. Joyce

    # R. v. Shaw

    # State v. Davis.

 

 

  הרן  פינשטין.

 

      

 

          

מספרנו: ניצבים - סילבוס – דיני עונשין – תשע"ח - 502 /  בר א