סמינריון - סוגיות במדיניות ציבורית בישראל

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                       

סוגיות במדיניות ציבורית בישראל – סימינריון

 

מרצה:  ד"ר עדי בינס

דואר אלקטרוניadibinhas@gmail.com

שעות קבלה: בתיאום מראש דרך המייל

 

שנת לימודים: תשע"ח                      סמסטר: שנתי                 היקף שעות:  2 ש"ש

  1. מטרות הקורס

 

בקורס ייבחנו ההשפעות של גורמים פוליטיים, כלכליים וחברתיים על המדיניות הציבורית בישראל תוך התבססות על תיאוריות מרכזיות מתחום המדיניות. חלקו הראשון של הקורס יציג רקע תיאורטי בתחום המדיניות הציבורית ואת מאפייניה של המדיניות הציבורית בישראל ואלו יהוו תשתית למחקרי הסטודנטים שיבחנו אירועי בוחן מתחום המדיניות בישראל.

 

  1. תוכן הקורס:

 

בחלקו הראשון של הקורס יתקיימו הרצאות ודיונים בהתבסס על הסוגיות התיאורטיות ויישומן הייחודי במדיניות הציבורית הישראלית כפי שמפורט בטבלת ההרצאות. בחלק זה תינתן גם הנחיה מתודולוגית לגבי כתיבת מחקר: שלבים, כללים ושיטות. בחלקו השני של הקורס יוצגו רפרטים על ידי הסטודנטים שיהוו אירועי בוחן לבחינת הסוגיות התיאורטיות הכלליות.

 

    מהלך השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

מושגים והגדרות במדיניות ציבורית והנחיות לכתיבת עבודת סמינריון

דורון,ג. (1986) להחליט ולבצע: פרקים במדיניות ציבורית, תל אביב: כיוונים: 11-21

 

 

2-3

מודלים של מדיניות ציבורית

והנחיות לגיבוש שאלת מחקר

            Dye, Thomas (2005) Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall, Eighth Edition 11-30

 

 

4-5

השפעת הפוליטיקה על קביעת המדיניות – כיצד המנהל משפיע על המדיניות הציבורית ובירוקרטים של הרחוב ופגישות אישיות קצרות לבחירת נושא

 

שפר, ג. (2007), "שירות המדינה", בתוך בן רפאל, א., שטרברג,י (עורכים) אליטות חדשות בישראל, ירושלים: הוצאת מוסד  ביאליק, עמודים 71-79.

כהן ניסים (2016) ביורוקרטים ברמת
הרחוב̈ תרבות וכיפוף חוקים ונהלים המקרה של תשלומים בלתי פורמליים על שירותי בריאות בישראל, נייר מדיניות.

הצגת נושא נבחר לכתיבת עבודה ושאלת מחקר.

6

רפורמות בישראל, כשלים והמלצות לשיפורים

 

כפיר, אהרון וראובני, המנהל הציבורי בישראל לקראת שנות ה-2000,  תל-אביב: הוצאת צ'ריקובר, עמודים 295-327 (הפרק: רפורמות מנהליות) נמצא גם כתדפיס בספריה. מספרו - 11007

 

החזרת הנושאים כולל הערות להמשך עבודה וכתיבה

7

אלתור במדיניות ציבורית

 

שרקנסקי, א. וזלמנוביץ' י. (2005), "אלתורים במנהל הציבורי וקביעת המדיניות בישראל", דרי, ד. (עורך) יסודות המנהל הציבורי – מקראה, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 212-229.

 

 

8

מעורבות שחקנים לא ממשלתיים בקביעת מדיניות במדיניות ההגירה בישראל

 

 

Binhas, A. and Moskovich Y. (2015)  "Coalitions and Collaboration among Three Civil Society Immigrant Organizations in Israel" Journal of organizational transformation & social change, Vol. 12 No. 3, November 2015, 194–210

אבינרי, ש. אורגד, ל. ורובינשטיין א. (2009) נייר עמדה: התמודדות עם הגירה גלובלית: מתווה למדיניות הגירה לישראל, מרכז מציל"ה למחשבה ציונית יהודית ליברלית והומניסטית, ירושלים.

 

 

9

מדיניות קליטת העלייה  בישראל

 

בינס ע. וארבל-גנץ א. (2015) "צריך שניים לטנגו" כתב העת פוליטיקה גיליון מס' 24, חורף 2015,
האוניברסיטה העברית ירושלים.

כפיר, א. פרידברג, א. (1992), "קביעת מדיניות בתחום קליטת העלייה בישראל", בתוך מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 36, 5-25.

 

 

10

הצגת רפרטים

 

 

11

הצגת רפרטים

 

 

12

הצגת רפרטים

 

 

13

הצגת רפרטים

 

 

14

הצגת רפרטים, משוב וסיכום הקורס.

 

 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

  1. נוכחות חובה, השתתפות פעילה בהרצאות וקריאת החומר הביבליוגראפי.
  2. הגשת נושא לאישור עד השיעור הרביעי הכולל את שאלת והשערת המחקר, רשימה ראשונית של סקירת הספרות הרלוונטית ומבנה העבודה המוצע.
  3. הגשת הצעת מחקר מלאה (ע"פ הנחיות שיינתנו בכתה עד הרצאה 13, סוף סמסטר א'. ללא מילוי סעיף 2,3 יורד 20% מציון העבודה.
  4. הצגת רפרט אישי בפני הכיתה ע"פ לוחות זמנים שיינתנו במהלך סמסטר א'. ללא הצגת רפרט בכיתה לא ניתן יהיה להגיש עבודה סמינריונית.
  5. בחינה מסכמת בסוף סמסטר א' הכוללת את חומר הכיתה ופרטי החובה בביבליוגרפיה.
  6. הגשת עבודה סמינריונית אישית, המבוססת על הצעת המחקר שאושרה (שינויים יש לאשר עמי) ע"פ כללי הכתיבה האקדמיים עד סוף השנה האקדמית. תאריך מדויק יינתן במהלך הקורס.

 

מרכיבי הציון הסופי :

רפרט והכנת ההצעה -  20%

עבודה סמינריונית -  80%

 

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

נושאים ורשימת קריאה

 

נושא 1-  מושגים והגדרות במדיניות ציבורית

 

דורון,ג. (1986) להחליט ולבצע: פרקים במדיניות ציבורית, תל אביב: כיוונים: 11-21

 

נושא 2 -  מודלים של מדיניות ציבורית

 

דורון,ג. (1986) להחליט ולבצע: פרקים במדיניות ציבורית, תל אביב: כיוונים: 23-50, * 83-117.

            Dye, Thomas (2005) Understanding Public Policy, New Jersey: Prentice Hall, Eighth Edition 11-30

שלבים של קביעת מדיניות – עיצוב, ישום והערכה

          Anderson, J.E (2006) Public policymaking, Boston, New york: Houghtom Mifflin Company. Pp: 18-28

            Dye, Thomas (2005) Understanding Public Policy ,New Jersey: Prentice Hall, Eighth Edition, 31-55

            Dunn, W.N. (2004) Public Policy Analysis, Upper Saddle River: Pearson Prentice Hall, pp: 33-64

 

נושא 3 - השפעת הפוליטיקה על קביעת המדיניות – כיצד המנהל משפיע על המדיניות הציבורית והבירוקרטים של הרחוב

כהן ניסים (2016) ביורוקרטים ברמת הרחוב̈ תרבות וכיפוף חוקים ונהלים המקרה של תשלומים בלתי פורמליים על שירותי בריאות בישראל, נייר מדיניות. דרי, ד. מינויים פוליטיים בישראל, תל אביב: הוצאת המכון הישראלי לדמוקרטיה, הקיבוץ המאוחד, עמודים  16-22.

שפר, ג. (2007), "שירות המדינה", בתוך בן רפאל, א., שטרברג,י (עורכים) אליטות חדשות בישראל, ירושלים: הוצאת מוסד  ביאליק, עמודים 71-79.

 

נושא 4 - רפורמות בישראל, כשלים והמלצות לשיפורים

דין וחשבון הוועדה הציבורית מקצועית לבדיקה כוללת של שירות המדינה וגופים הנתמכים מתקציב המדינה (דו"ח ועדת קוברסקי"(, כרך א'.

דרי, ד. ונאור, א. (1997),  יסודות המנהל הציבורי, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה. יחידות 3-4, 154-161.

(ניסיונות לפריצת דרך לקראת רפורמה בישראל: מאימוץ דו"ח ועדת קוברסקי ועד לפרויקט משרדים לדוגמא) 

דרור, י. (1989) אסטרטגיה רבתי לישראל, ירושלים: אקדמון, 19-32.

כפיר, אהרון וראובני, המנהל הציבורי בישראל לקראת שנות ה-2000,  תל-אביב: הוצאת צ'ריקובר, עמודים 295-327 (הפרק: רפורמות מנהליות) נמצא גם כתדפיס בספריה. מספרו - 11007

 

נושא 5 – אלתור במדיניות ציבורית

שרקנסקי, א. וזלמנוביץ' י. (2005), "אלתורים במנהל הציבורי וקביעת המדיניות בישראל", דרי, ד. (עורך) יסודות המנהל הציבורי – מקראה, רעננה: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה, 212-229.

מקובסקי, ד. (2006)  "איפה השכל היהודי?", ארץ אחרת, גליון מס' 36, אוקטובר נובמבר 2006, עמ' 66-70.

 

דוגמאות לניתוח בתחומי מדיניות שונים:

מדיניות ההגירה

אבינרי, ש. אורגד, ל. ורובינשטיין א. (2009) נייר עמדה: התמודדות עם הגירה גלובלית: מתווה למדיניות הגירה לישראל, מרכז מציל"ה למחשבה ציונית יהודית ליברלית והומניסטית, ירושלים.

 

מדיניות קליטת העלייה

כפיר, א. פרידברג, א. (1992), "קביעת מדיניות בתחום קליטת העלייה בישראל", בתוך מדינה, ממשל ויחסים בינלאומיים, 36, 5-25.

לשם, א. (2007), "הרפורמה בקליטת העלייה: מקליטה מוסדית לקליטה ישירה בקהילה", אבירם, א. וגל ג'. (עורכים), עיצוב מדיניות חברתית בישראל – מגמות וסוגיות, הוצאת מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל,  עמודים 287-239.

 

נושאים תיאורטיים נוספים שניתן לבחור כנושאי מחקר לעבודה:

רגולציה

לימור, ניסן (2010) רגולציה ופיקוח על ארגוני המגזר השלישי, בתוך רגולציה לימור ניסן (עורך) תל אביב: הוצאת חדקל, אוניברסיטת בן גוריון, עמודים 227-259

נחמיאס, דוד, ארבל-גנץ אורי, מידני אסף (2010) מדיניות ציבורית בישראל, או"פ: רעננה(הפרטה ודה רגולציה של ההשכלה הגבוהה) 79-88

 

תקציב והשפעתו על המדיניות הציבורית

 

           Anderson, J.E (2006) Public policymaking, Boston, New york: Houghtom Mifflin Company. Pp: 163-185

Rubin, I.S. (2006) The politics of Public Budgeting, fifth edition, USA: CQ Press, Chapter 1, 1-36.

בן בסט אבי, דהן, מומי מאזן הכוחות בתהליך התקצוב, פרק א' 7-61, המכון הישראלי לדמוקרטיה

סבירסקי, ש. , פרנקל, ע. (2000) מעמדה של הכנסת בתהליך עיצוב התקציב ואישורו: ניתוח ביקורתי והצעה לרפורמה, תל אביב: מרכז אדווה.

דרי, ד. (1997), יסודות המינהל הציבורי, תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 127-184.

 

הפרטה ומדיניות ציבורית

כ"ץ יצחק (1997)  הפרטה בישראל ובעולם, תל אביב: פקר הוצאה לאור, 23-30 (הפרטה כמושג), 53-61 (מאידיאולוגיה ועד פוליטיקה: גורמי ההפרטה) 63-70  (משבריה של מדינת הרווחה והשפעותיהם).

יוסף קטן, הפרטה חלקית של שירותי הרווחה בתוך: עיצוב מדיניות חברתית בישראל, אורי רם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים), ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 101-131

 

משפט ומדיניות

Hoebel, E.A. (1961) The law of primitive man: a study in comparative legal dynamics, Cambridge, Harvard University Press, pp: 275-287

London: 1-9,Mansell, Wade (1995) "The common Sense of Law", A Critical introduction of Law

גביזון רות, קרמניצר מרדכי ודותן יואב אקטיביזם שיפוטי: בעד ונגד, ירושלים, ידיעות אחרונות, הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, האוניברסיטה העברית

קרמניצר, מרדכי (1999) "בית המשפט הגבוה לצדק ועיצוב מדיניות ציבורית: שיוויון בין המינים", המדיניות הציבורית בישראל, ירושלים: המכון הישראלי לדמוקרטיה, 175-232

מידני, א (2009) אחריות ציבורית וצריכה פוליטית, בית המשפט העליון מול הכנסת והממשלה- ארבע רפורמות לישראל, תל אביב: בורסי, עמודים: 5-11, 36-39,53-56, 122-156

 

 

מדיניות וגלובליזציה

נחמיאס, דוד, ארבל-גנץ אורי, מידני אסף (2010)  מדיניות ציבורית בישראל, או"פ: רעננה (גלובליזציה והמדיניות הציבורית בישראל,  302-316 הכלכלה העולמית וכלכלת ישראל, 317-327)

 

 

סוגיות מדיניות שתוצגנה כדוגמאות בכתה ושניתן לכתוב עליהן עבודת סמינר:

 

מדיניות הביטחון

בן מאיר, (1987), קבלת החלטות בסוגיית הביטחון הלאומי: היבט ישראלי, תל אביב: קן אדום, 85-115.

דוח וינוגרד לא למגירה בלבד

בקר, א. ושפר, ג. "הרשת הביטחונית בישראל והשפעתה: גישה תיאורטית ואנליטית חדשה",  צבא שיש לו מדינה?  מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי בישראל, ירושלים: כרמל, עמודים: 16-44.

מיכאל קובי (2008 ) "כשהסמכות מרכינה ראש בפני מקור הידע: חולשת הפיקוח האזרחי למול הידע הצבאי במציאות של עימות נמוך עצימות - המקרה הישראלי", בתוך צבא שיש לו מדינה מבט מחודש על יחסי התחום הביטחוני והתחום האזרחי בישראל, עורכים גבריאל שפר ואורן ברק ועמירם אורן, ירושלים: כרמל

 

מדיניות החינוך והרווחה

וקסלר, מ. (2004), "הפרטת החינוך והרס החינוך הציבורי", אי שיווין בחינוך, גולן-עגנון, ד. (2004),  תל אביב: הוצאת בבל, עמודים:43-58

מיכאלי, נ. (2008), "ביד נעלמה ובזרוע נטויה – היבטים פדגוגיים של הפרטת החינוך",  מפנה,  אוקטובר 2008.

 

פינוי יישובים

קבלת החלטות על פינוי ישובים פיצוי ויישוב מחדש – סיני 1982 וחבל עזה 2005 נורית קליאוט  ון פלורסהימר למחקרי מדיניות

 

תחום הבריאות

רוזן, ב. ובן-נון, ג. (2007) "חקיקת חוק ביטוח בריאות ממלכתי – למה דווקא בשנת 1994?", בתוך: עיצוב מדיניות חברתית בישראל, אורי רם, ג'וני גל ויוסף קטן (עורכים), ירושלים: מרכז טאוב לחקר המדיניות החברתית בישראל, 171-192

פילק,  ד. (2007), "מסחורה של מערכת הבריאות, תהליך ראוי או שגוי?", משפט ועסקים, 6, 277-293.