סמינריון - ניתוח תקשורתי של מקרי אלימות ופשע בחברה הישראלית

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                         

שם ומספר הקורס:

 הבניית מקרה אלימות ופשע בחברה הישראלית

 

סוג הקורס:  סמינר

ד"ר יעל סקה

שנת לימודים:    תשע"ח               סמסטר:   א'                      היקף שעות:  26 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:    http://mzb.biu.ac.il/      

 

 

א. מטרות הקורס:

 

התקשורת היא מקור מידע חשוב בחברה המודרנית והדמוקרטית והיא משמשת מנגנון מרכזי בהבנייתם ובעיצובם של תפיסות עולם, נורמות וערכים וביצירת אקלים ציבורי שעשוי להשפיע על אופי ההתייחסות החברתית-ציבורית, המשפטית והממסדית. התקשורת בוחרת להבליט ולהדגיש תפיסות מסוימות, תוך דחייה של תפיסות אחרות ולזה יש השלכה על השיח הציבורי המתנהל ביחס לאירוע נתון וביחס לתופעות רחבות שהאירוע נתפס כחלק ממנו. יחד עם זאת, מערכת ההשפעה התקשורתית היא לא חד כיוונית, לפרט נותרת עדיין חירות להעניק לכתבים העיתונאיים פרשנות טקסטואלית ביקורתית. 

בסמינר זה הסטודנטים יידרשו לדגום אירוע פשע שהתרחש בחברה הישראלית בתקופות שונות, כמקרה בוחן, וינתחו המגמות ומאפייניו של השיח התקשורתי שהתפתח סביבו. אופי הסמינר נועד לאפשר לסטודנט להתנסות בניתוח "חתרני" וביקורתי של שיח (טקסטים עיתונאיים) ולהיחשף לשיטות הבנייה של אירוע פשע ואלימות בחברה הישראלית.    

 

 

ב. תוכן הקורס:

 

    מהלך השיעורים: מצגות, צפייה בסרטים, ניהול דיונים

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 

 1.  

הגדרת מטרת הסמינר

תפקיד התקשורת: מודלים 

Carter, C., & Weaver, C.K.(2003). Violence and the media. Philadelphia: Open

       University Press. 

 

Kidd-Hewitt, D. (1995). Crime and the Media: A Criminological Perspective. In D. Kidd-Hewitt & R. Osborne (Eds.), Crime and the Media The Post-Modern Spectacle (pp. 1-24). London: Pluto Press.

Critcher, Chas (2003). Moral Panics and the Media, Buckingham: Open University Press. (Part I, pp. 9-30).

 

 

 

 

 1.  

מודלים- המשך: הגישה המבנית-תפקודית, הבניית מציאות, האסכולה של ספירלת השתיקה, פאניקה מוסרית ועוד...

 

Barnett, B. (2006). Medea in media: Narrative and myth in newspaper coverage of

       Women who kill their children.  Journalism, 7, 411-432.   

Jewkes, Y. (2004). Media and crime. London, Thousand Oaks: Sage.

 

 

 

 1.  

קריאה חתרנית של שיח תקשורתי

 

 

 1.  

מחבלות מתאבדות: ייצוג נשים בתקשורת, סוגיית הקורבנות, סוגיות של מגדר בחברה הפלשתינית 

ברקו ע' (2004). בדרך לגן עדן. תל-אביב: ספרי חמד.

סלע-שיוביץ, ר' (2010). ייצוג מחבלות בעיתונות הישראלית. מגמות, מז, 80-61.

 

Berrington, E., & Honkatukia P. (2002). An evil monster and a poor thing: Female

       Violence in the media. Journal of Scandinavian studies in criminology and crime

       Prevention, 3, 50-72.

 

 

 1.  

כרמלה בוחבוט: מקרה של היפוך סטאטוס. קורבן או תוקף?

Ajzenstadt, M., & Steinberg, O. (1997). The feminization of female offender: Israeli

       Newspaper report of crimes committed by women. Women and Criminal  Justice,

       8, 57-77.

Berrington, E., & Honkatukia P. (2002). An evil monster and a poor thing: Female

       Violence in the media. Journal of Scandinavian studies in criminology and crime

      

 

 1.  

הבניית תקיפות מיניות בתקשורת

להב, ה', (2008). "מקרה מזעזע": סיקור תקשורתי של תקיפות מיניות בישראל. תל-אביב: מכון       חיים הרצוג לתקשורת, חברה ופוליטיקה. 

 

 

 

 1.  

הבניית רצח רוז פיזם: פרופיל הקורבן, התוקף

ברק- ברנדס וס' וגפן-קושילביץ, ש' ׁ(2010ׂ). "איפה רוז?!. בחינת סיקור רציחתה של רוז פיזם

       בעיתונות הישראלית כמקרה בוחן לייצוגי אלימות נגד ילדים. מסגרות מדיה, 5, 81-58.  

Lull, J., & Hinerman, S. (Esd.). (1997). Media scandal: Morality and desire in the

       Popular culture marketplace. New York: Columbia University Press. 

 

 

 

 1.  

הגדרת מטרות ודרישות הסמינר

 

 

 1.  

ניתוח שיח

 

 

 1.  

הנחיות אישיות

 

 

 1.  

הנחיות אישיות

 

 

 1.  

הנחיות אישיות

 

 

 1.  

הנחיות אישיות

 

 

14-סוף

מצגות- סטודנטים

 

 

 

 

=ייתכנו שינויים בתוכנית

 

 

דוגמאות לעבודות המתבססות על ניתוח שיח תקשורתי:

ג'ונסטון, ב' (2012). ניתוח שיח. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, עמודים: 11-44.

הוד, י' (2000). קורבנות כאמצעי להבניית בעיה חברתית. מקרה כרמלה בוחבוט.

  חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

יונאי, י' וספיבק, ד (1999). בין שתיקה לגינוי: הבניית הזהות של ההומואים בשיח המשפטי בישראל 1988-1948. סוציולוגיה ישראלית, א(2), 257-293.

לוריא, ר' (2005). בית המשפט ואמצעי התקשורת כסוכנים חברתיים היוצרים

        ומפרשים מציאות בנושא אלימות במשפחה- ניתוח מקרה שוקי בסו. חיבור

       לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

מאור, ל' (2008). השיח התקשרתי על הומוסקסואליות בישראל בעיתונות היומית:

       ניתוח מקרה. חיבור  לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

פוני, א' (2010). ההבניה הנרטיבית של פושעים בתקשורת הישראלית: ה"אופנובנק", אתי אלון ואילן קופרמן-סגל. חיבור  לשם קבלת תואר מוסמך,

        אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

קופפר, ח' (2007). אונס בתקשורת: הסיקור של הטיפול המשפטי באונס בעיתונות

       הכתובה. חיבור לשם קבלת תואר מוסמך, אוניברסיטת בר-אילן, רמת גן.

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 • נוכחות בסמינר והשתתפות פעילה בדיונים ובקריאת חומרים
 • הנחיה אישית - חובה
 • הגשת עבודה סופית במועד שנקבע.  

 

 

 מרכיבי הציון הסופי:

 

80%- עבודה

20%- מצגת.