אישות

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                     תאריך 1.1.17

שם ומספר הקורס:   אישות ומשפחה  תלמוד הלכה ומנהג

02-017-57

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ח             סמסטר: א                             היקף שעות: 56

 Marital Relations and Family -    Talmud, Jewish Law and Customs

 

אתר הקורס באינטרנט:          

http://www.biu.ac.il/yesod/s_talmud/02-097herman09.doc

כתובת דוא"ל של המרצה: Dov.herman@biu.ac.il

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הכרת דיני האישות במשפט העברי,  דיני נישואין וגירושין,  מעמדם של נישואין אזרחיים וזוגות החיים ללא נישואין (ידועים בציבור) במשפט העברי ובמשפט הישראלי

 

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

נושאי הקורס:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

  1.  גירושין

 

 

 

 

    מהלך השיעורים: (שיטות ההוראה, שימוש בטכנולוגיה, מרצים אורחים)

הרצאות

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

קריאה שבועית, אולם בקורס סמסטריאלי יש לקרוא בכל שבוע חומר של שני שבועות

 

קריאה מומלצת

קריאות החובה

הנושא

שבוע

 

 

ערך הנישואין היהדות

1.

 

 

גיל הנישואין במשפט העברי

2.

 

 

גיל  הנישואין במשפט הישראלי

3.

 

מס' 2 בחומר הביבליוגרפי

ריבוי נשים

4.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 54 - 60

פסולי חיתון

5.

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 61 - 67

פסולי חיתון

6.

מס' 2,12 בחומר הביבליוגרפי

 

שידוכין

7.

 

מס' 14 בחומר הביבליוגרפי עמ' 87 – 96.

הכנות לנישואין

8.

מס' 13 בחומר הביבליוגרפי

 

אירוסין – קידושין

.9

 

 

אירוסין – קידושין

10.

 

 

אירוסין קידושין

.11.

 

 

אירוסין – קידושין

.12.

 

מס'  5 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.13

 

מס' 6 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

.14.

 

מס' 11 בחומר הביבליוגרפי

נישואין

15.

 

מס' 4 בחומר הביבליוגרפי

מסיבת החתונה

16.

 

מס' 9 בחומר הביבליוגרפי

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

17

מס' 1 בחומר הביבליוגרפי

 

מעמדם ההלכתי של נישואין אזרחיים ושל זוגות החיים יחד ללא נישואין

18

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

19

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 128 - 148

חובות וזכויות מחמת הנישואין

20

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

21

 

מס' 7 בחומר הביבליוגרפי

חובות וזכויות מחמת הנישואין

22

 

 

חובות וזכויות מחמת הנישואין

23

 

מס' 10 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

24

 

 

עילות גירושין

25

 

מס' 8 בחומר הביבליוגרפי

עילות גירושין

26

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ'  256 - 258

עגונה

27

 

מס' 3 בחומר הביבליוגרפי עמ' 260 - 265

ייבום וחליצה, גירושין

28

 

 

 
 

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 חובות / דרישות / מטלות:

 

 

 

1.

2.

3.

4.

 

 

 

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):

ציון מספרי

ציון המבחן הוא 100% מציון הקורס.

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

     ספרי הלימוד וספרי עזר נוספים:

 

 חומר מחייב למבחנים:

 

ביבליוגרפיה עיקרית (חובה ומומלצת)

  1. חובה

1.ד' דוידוביץ, 'מנהגי חתונה יהודית שנעלמו בדורות האחרונים', ידע עם, יח(תשל), עמ' 105 112.

2. ש הבלין, 'תקנות רבנו גרשום מאור הגולה בעיניי אישות בתחומי ספרד ופרובנס', שנתון המשפט העברי, ב(תשל), עמ' 200 257.

3.ד' הרמן,  מעגל החיים בבית היהודי,  פארק אפק ראש העין 2005, (העמ' יינתנו במהלך השנה).

4. ד' הרמן, חוברת מקורות לקורס אישות, המחלקה ללימודי יסוד באוניברסיטת בר אילן (הוצאה פנימית), 181 183, 191 192.

5. ז' פלק, נשואין וגרושין תקונים בדיני המשפחה ביהדות אשכנז וצרפת, ירושלים תשכ, עמ' 96 121.

6. מ פרידמן, 'חלוקת תוספת כתובה ל''מוקדם'' ו''למאוחר'', בתעודת הגניזה', דברי הקונגרס העולמי למדעי היהדות, ו(תשל), עמ' 377 387.

7. א' רוזן צבי, דיני המשפחה בישראל בין קודש לחול, הוצאת פפירוס, אוניברסיטת ת 1996, עמ' 216 273.

8.א' שוחטמן, 'מעמד האישה בדיני נישואין וגרושין', פ'  רדאי  (עורכת), הוצאת שוקן, ירושלים ת 1995, עמ' 380 436.

9. פ' שיפמן, מי מפחד מנישואין אזרחיים?, הוצאת מכון ירושלים לחקר ישראל 1995, עמ' 5 19, 67 74.

10. ב' שרשבסקי, דיני משפחה, ירושלים  1984, עמ' 372 413.

11. J.Z. Louterbach, , ‘The ceremony of breaking  a Glass at Wedding’,  H.U.C.H, 2(1925), pp. 351 – 380

12. י' ריבלין,'על נוסחת פתיחה ייחודית בשטרות',  H.U.C.A,73(2002), עמ' עט – צו.

13. י' כ"ץ, ''נישואים ודיני אישות במוצאי ימי הביניים'', ציון י (תש"ח), עמ' 21 -54.

14.ש' גליק, אור נגה עליהם, הזיקה שבין מנהגי נישואין למנהגי אבלות במסורת ישראל, אפרת תשנ"ז.

 

 

 ב. מומלצת

1.א אלינסון, נישואין שלא כדת משה וישראל, ירושלים 1980.

2.י נויבואר, תולדות דיני הנישואין במקרא ובתלמוד, הוצאת מאגנס, האוניברסיטה העברית ירושלים 1994.