כתיבה מדעית - קבוצה 1

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

  אוניברסיטת בר-אילן                                                           

 

כתיבה מדעית:

 

סוג הקורס: שיעור

ד"ר יעל סקה

שנת לימודים: תשע"ח              סמסטר:  א'                           היקף שעות:  22

אתר הקורס באינטרנט:   http://mzb.biu.ac.il

 

 

  1. מטרות הקורס

 

הקנייה ופיתוח של מיומנויות בסיסיות הנדרשות לשם חשיבה, תכנון, קריאה וכתיבה של מחקרים אקדמיים- עיונים ואמפיריים. הקורס יתמקד בעיקר בעקרונות העומדים בלב לבן של שלוש מתודות מחקר: העיונית, האמפירית : מתאם #  ניסויי # איכותנית. הסטודנטים יחשפו למחקרים מדעיים אשר יהוו מקרה בוחן לסוגי המתודות השונים.

 

 

  1. תוכן הקורס:

 

עקרונות הכתיבה המדעית לעומת הכתיבה שאינה מדעית, החיבור המדעי- עיוני: עקרונות, מבנה, בחירת נושא ותיחומו, כתיבת כותרת עיונית, כתיבת מבוא, גיבוש ראשי פרקים, כתיבת סיכום, כללי ציטוט- בגוף העבודה וברשימת מקורות לפי APA. חיבור מדעי אמפירי-מחקרי: עקרונות,  מבנה,  כותרת, מבנה תקציר, מבוא, שיטה. מחקר איכותני: רציונאל ועקרונות

 

  1. מהלך השיעורים:

 

הרצאה, תרגול תכנים וצפייה בסרט

 

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

נושא השיעור

מס' השיעור

כתיבה מדעית לעומת כתיבה שאינה מדעית

1.

החיבור העיוני: עקרונות, הגדרה, בחירת נושא ותיחומו, תהליך החקר, שאלת מחקר, סוגי כותרות 

2.

מודלים לפיתוח גוף עבודה, ראשי פרקים

3.

כללי ציטוט לפי ה- APA - בגוף עבודה

4.

כללי ציטוט לפי ה- APA - בבלי וגרפיה

5.

מבוא+סיכום+ הקדמה מחקר אמפירי מאפיינים, הגדרה, התהליך המדעי, מבנה, משתנים 

6.

מערך מחקר:  מתאמי # ניסויי+ כותרות

7.

כותרות + תקציר,

8.

מבוא

9.

שיטה + מחקר איכותני- הקדמה ועקרונות.

10.

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות :

 

  • נוכחות
  • הגעה עם חוברות הקורס
  • קריאת מאמרים (יצורפו לחוברת הקורס)
  • תרגול במהלך השיעור

 

 

מרכיבי הציון הסופי:

100% בחינה מסכמת

ציון 60 - עובר

 ד. ביבליוגרפיה:

בייט מרום, ר' (1990). שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו, יחידות 1-3.    

       ת"א: האוניברסיטה הפתוחה.

בירנבוים, מ' (1993). מי מפחד מעבודת מחקר?! תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר

       במדעי ההתנהגות. ת"א: מפעלים אוניברסיטאים.

וולפה, ע' ועמית, ע' (1998). לכתוב עבודת מחקר: כלים וכללים. ת"א: דיונון.

שלסקי, ש' ואלפרט, ב' (2007). דרכים בכתיבת מחקר איכותני. תל-אביב: מכון מופ"ת.

שקדי, א' (2004). מילים המנסות לגעת. מחקר איכותני-תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות.

American Psychological Association (2001). Publication manual (5th ed.).

       Washington, DC: Author.

Haney, C., Banks, C., & Zimbardo, P. (1973). Interpersonal dynamics in a simulated

       prison. International Journal of Criminology and Penology, 1, 69-97. 

 

Lieblich, A., Tuval- Mashiach, R., & Zillber, T. (1998). Narrative research.

       Thousand Oaks, London, New Delhi: Sage.

Strauss, A., & Corbin, J. (1994). Grounded theory methodology: An overview. In N,

       Denzin & Y.Lincoln (Eds.), Handbook of qualitative research (pp.273-285).

        Thousand Oaks, CA: Sage.

 

 

 

 

 

בברכת שנת לימודים מאתגרת ומהנה!