הדרכה בבליוגרפית - קבוצה 1

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                        תאריך עדכון:

שם ומספר הקורס: הדרכה ביבליוגרפית

סוג הקורס: סדנה

שנת לימודים:             תשע"ח        סמסטר:     שנתי                     היקף שעות: 2 ש"ש

 אתר הקורס באינטרנט:          

 

 

א. מטרות הקורס:

מטרת העל הינה הקניית ידע וכלים לכתיבה נכונה של עבודת המחקר, בהתאם לכללים האקדמיים המקובלים. זאת, על ידי רכישת מיומנויות של תכנון שיטתי של מבנה העבודה, כמו גם של חיפוש ואיתור מידע מדעי במאגרי המידע השונים.

 

 

ב. תוכן הקורס:

 

    מהלך השיעורים: בקורס ישולבו הרצאות עם קריאה שיטתית של פריטים רלבנטיים והגשת תרגילים. כמו כן, הסטודנטים יערכו ביקור מודרך בספרייה, לשם עריכת היכרות עם חלק ממאגרי המידע הקיימים בה.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

1

היכרות, הצגת מטרות הקורס, מטלותיו ומבנהו. מה הוא מדע? רקע על מדעי החברה, תיאוריות ופרדיגמות.

2

ההבדלים בין עבודה אקדמית לכתבה עיתונאית, ספרותית או פובליציסטית. סוגי מחקרים (כמותי, איכותי, ניסויי וכו').

3

דגשים והבהרות בנוגע למשתנים, שאלת מחקר, מטרת המחקר והשערת מחקר.

4

סיווג מקורות הקריאה השונים (ספרים, מאמרים, עבודות מחקריות וכו') + תרגיל בזיהוים.

5-7

הדרכה על ספרייה על ידי המרצה

איתור מקורות אקדמיים באמצעות המחשב (מערכת הספרייה, מפתח חיפה, מאמרים אלקטרוניים וכו').

איתור מקורות אקדמיים בספריה וביקור בה, + תרגיל איתור מקורות אקדמיים למקרה בוחן.

8

העבודה האקדמית: מבנה, תכנון ומטרה. שגיאות נפוצות. גניבה ספרותית. גופן, רווח ושוליים.

9

הנחיות לכתיבה עבודה: בחירת הנושא, זיהוי המשתנים הרלבנטיים, מיקוד העבודה (לפי תקופה, נושא וכו').

10

הנחיות לכתיבת עבודה: שער העבודה ומרכיביו, המבוא (ובו שאלת המחקר, שיטת המחקר, השערת המחקר), הרקע ההיסטורי, אופן כתיבת תוכן העניינים, כותרות משנה.  

11

הנחיות לכתיבת עבודה: החלק התיאורטי, החלק המעשי. ההפרדה הנושאית ביניהם והזיקה המחקרית ביניהם.  

12

הנחיות לכתיבת עבודה: כתיבת פסקאות (גודלן, פיסוקן והרציפות ההגיונית/כרונולוגית ביניהן), מילות קישור, כתיבת מראי המקום ומטרתה, ציטוטים וכו'.

13

הנחיות לכתיבת עבודה: סיכום ומסקנות, כתיבת ביבליוגרפיה והגהה.

14

תרגיל מסכם: כתיבת שלד של עבודה. פגישות פרטניות עם הסטודנטים.

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין.

 

 חובות / דרישות / מטלות: בקורס קיימת חובת נוכחות בשיעורים ובשיעורי ההדרכה שיתקיימו בספריה. סטודנטים שייעדרו מלמעלה משלושה שיעורים, לא יוכלו להשלים את הקורס בהצלחה. כמו כן, תידרש קריאת מאמרים שוטפת ועקבית מצד הסטודנטים ובהתאם להנחיות המרצה. לבסוף, הסטודנטים יגישו מספר תרגילים במהלך השנה ותרגיל מסכם כולל, לקראת סופה.

 

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):
נוכחות בכיתה והשתתפות בשיעורים - 10%
הגשת שלושה-ארבעה תרגילים – 30%
הגשת עבודה מסכמת (בזוגות) - 60%

ציון עובר בקורס הינו 60.

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

    

     ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

  • אפרתי, נבט, רוני לידור, שלמה צדקיהו וחיים קאופמן. העבודה הסמינריונית במוסד אקדמי, חלקיה ודרך הגשתה. תל אביב: מכון מופ"ת והוצאת כליל, 2002.
  • אפרתי, נבט ורוני לידור. העבודה הסמינריונית : כתיבה, הנחיה והערכה. תל אביב: מכון מופ"ת, 2006.
  • בייט-מרום, רות. שיטות מחקר במדעי החברה: עקרונות המחקר וסגנונותיו. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 2001.
  • בירנבוים, מנוחה. מי מפחד מעבודת מחקר?! תכנון וכתיבה של הצעת מחקר ודו"ח מחקר במדעי ההתנהגות. תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים, 1993.
  • וולפה עידית ועירית עמית. חיבור מדעי - האתגר. תל אביב: דיונון, אוניברסיטת תל אביב, 1994.
  • וולפה, עידית ועירית עמית. לכתוב עבודת מחקר: כלים וכללים: מיומנויות לכתיבת עבודות עיוניות בבית הספר התיכון ובאוניברסיטה. תל אביב: דיונון, אוניברסיטת תל אביב, 1998.
  • וילנאי, רחל. עשרה צעדים בכתיבת עבודה מדעית. עתלית: בית אור וילנאי, 2006.
  • חיות, ערן. מדריך למחקר ולכתיבה מדעית: מהלכה למעשה. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה, 2012.
  • ערפלי, בעז. מדריך להגשת חיבור אקדמי. תל אביב: דיונון, אוניברסיטת תל אביב, 1999.
  • שקדי, אשר. מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תיאוריה ויישום. תל אביב: רמות, אוניברסיטת תל אביב, 2003.

 

 

 

 - Becker, Howard Saul . Writing for Social Scientists: How to start and finish your thesis, book or article. Chicago: The University of Chicago Press, 1986.

 

 

Turabian, Kate I. A Manual for Writers of Research Papers, Theses and  - Dissertations. Chicago: The University of Chicago Press, 2013.

 

  - Dewey, Russell A.
APA Style Resources
URL: http://www.psychwww.com/resource/apacrib.htm

 - Harnack, Andrew and Gene Kleppinger
Beyond the MLA Handbook: Documenting Electronic Sources on the Internet
URL: http://english.ttu.edu/kairos/1.2/inbox/mla.html

 - Page, Melvin E.
A Brief Citation Guide for Internet Sources in History and the Humanities
URL: http://www.h-net.org/~africa/citation.html

 - Purdue University.
Using APA Format
URL: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_apa.html

 - University of Alberta.
Citation Style Guides for Internet and Electronic Sources
URL: http://www.library.ualberta.ca/guides/citation/index.cfm

 

 

 *התכנית היא בסיס לשינויים, בהתאם לצורך ולהחלטת המרצה