קביעת מדיניות

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                                                     

 תאריך עדכון: 30.6.2017

קביעת מדיניות

ד"ר דניאלה שנקר

קורס בחירה שנת לימודים:תשע"ח    תשע"ז   סמסטר: א         היקף שעות: 2 ש"ס

דוא"ל: Daniella.schonker@beitberl.ac.il

 

א. מטרות הקורס:

להקנות למשתתפים כלים עיוניים להבנת תהליכי קביעת המדיניות ומורכבותם.

ב. תוכן הקורס:

הקורס מתמקד בתהליכים השונים הקשורים בקביעת המדיניות הציבורית הכוללים: עיצוב, קבלת החלטה מדינית, ביצוע, והערכת המדיניות.

 

    מהלך השיעורים:

הרצאות פרונטאליות ודיונים בסוגיות רלוונטיות

 

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

שיעור מבוא : מושגי יסוד

 

זמיר, עמ' 18-7

 

2

קביעת מדיניות בעידן ניאו ליבראלי

ממן, עמ' 11-17; דגן-בןזגלו, עמ' 46-35

 

3.

כשלי משילות, אינטרס ציבורי

מידני, עמ' 34-39; נחמיאס, ארבל-גנץ ומידני, 2010: 324-351.; קליין, בן-שלמה, 2015: 19-9.

 

6-4

שחקנים ,בעיות, סדר יום ציבורי

Kingdon, ch.2,3;

גל-נור ובלאנדר2013: פרק 5; דורון, 1986:פרק ד'.

דורון, 1986:פרק ה'

 

8-7

תהליך קביעת המדיניות

Kingdon, ch. 4 דורון, 1986: פרק ב';  המרכז להעצמת האזרח, עמ': 5-7, 66-68

 

9

מניפולציות בתהליך

קביעת המדיניות

דורון, 1996:פרק 2

 

 

10

רגולציה

גל-נור, פרק 5

 

11

הפרטה

גל-נור, עמ' 220-229; כ"ץ, פרק 8

 

13-12

ביצוע המדיניות

דורון, 1986: פרק ה; שנקר-שרק, עמ' 125-147; רוזנהק, 234-24

 

 

ג. חובות הקורס:

 

 חובות / דרישות / מטלות:

  1. קריאת הביבליוגרפיה המלווה
  2. נוכחות חובה - תיבדק בכל שבוע, מותרות 3 היעדרויות מכל סיבה שהיא.

 

מרכיבי הציון הסופי :

בחינה 100%

ד. ביבליוגרפיה: (חובה)

גל-נור, י. (2007). מינהל ציבורי בישראל. ירושלים: אקדמון.

 

גל-נור, י. בלאנדר, ד. (2013). המערכת הפוליטית בישראל.תל  אביב וירושלים: המכללה האקדמית ספיר, הוצא עם עובד, המכון הישראלי לדמוקרטיה.

 

דגן-בוזגלו, נ. (2015). "חינוך כמוצר: קווים לדמותה של ההפרטה בחינוך", מרכז אדווה. שלושים שנה למהפיכה הניאו-ליבראלית בישראל: חוברת מאמרים. תל-אביב: מרכז אדווה.

בקישור:

http://adva.org/he/category/research-fields/budget-and-economy/

 

 

דורון, ג. (1986). להחליט ולבצע – פרקים במדיניות ציבורית. רחובות: כיוונים.

 

דורון, ג. (1996). אסטרטגיה של בחירות. רחובות: כיוונים.

 

דרור, י. (1996). "היכולת למשול כקרטריון-על לעיצוב משטר", דורון, ג. (עורך). המהפיכה האלקטורלית. תל-אביב: חידקל.

 

המרכז להעצמת האזרח, (יוני 2017). דוח מעקב, תמונת מצב ביצוע החלטות הממשלה לפיתוח הנגב. תל-אביב: המרכז להעצמת האזרח.

בקישור:

 

http://www.ceci.org.il/sites/citizens/UserContent/files/Negev_June2017.pdf

 

זמיר, י . (2012). "הקדמה: אחריות ציבורית", כהן-אלמגור, ר. ארבל-גנץ, א. כשר, א. (עורכים). אחריות ציבורית בישראל. ירושלים: הוצאת הקיבוץ המאוחד.

 

כ"ץ, י. (1997). ההפרטה בישראל ובעולם. תל-אביב: פקר.

 

מידני, א. (2009). אחריות ציבורית וצריכה פוליטית. תל-אביב: בורסי.

 

ממן, ד. (2015). "מדינה בכלכלה בעידן הניאו-ליבראלי", מרכז אדווה. שלושים שנה למהפיכה הניאו-ליבראלית בישראל: חוברת מאמרים. תל-אביב: מרכז אדווה.

בקישור:

http://adva.org/he/category/research-fields/budget-and-economy/

 

נחמיאס, ד. ארבל-גנץ, א. מידני, א. (2010). מדיניות ציבורית, יסודות ועקרונות. רעננה: האוניברסיטה הפתוחה.

 

קליין, י. בן-שלמה, א. (2015). משילות ומינויים בישראל. פורום קהלת.

רוזנהק, ז. (2006). "מדינת הרווחה בישראל", רם, א. וברקוביץ, נ. (עורכים). אי/שוויון. באר שבע": הוצאת הספרים של אוניברסיטת בן-גוריון. עמ' 234-241.

 

שנקר-שרק, ד. (2008). "בור ללא תחתית: הפרטת החינוך מפרספקטיבה צרכנית", זובידה, ה. ומקלברג, ד. (עורכים). המערכת הפוליטית הישראלית: בין משילות לקריסה. ישראל: האגודה הישראלית למדע המדינה. עמ' 125-148.

 

 Kingdon, J.W. (1995). Agendas, Alternatives, and Public Policies.New York: Longman.