הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית - קיץ תשע"ח

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

סילבוס

 

שם הקורס:  הרמב"ם ומשנתו הפילוסופית

סוג הקורס: מתוקשב

המרצה: דר' מאיר סיידלר

שנת לימודים:  תשע"ח     

 סמסטר:   קיץ              

 היקף שעות:  2 ש"ש

 

א. מטרות הקורס:

הקורס מהווה מבוא להגותו הפילוסופית של הרמב"ם – גדול ההוגים היהודיים בימי הביניים - כפי שהיא משתקפת בעיקר במורה נבוכים.

 

ב. תוכן הקורס:

תולדות חייו של הרמב"ם וכתביו, הבסיס של הפילוסופיה היהודית שלו (צלם א-להים, אהבת ה'), תורת הנפש, אמונה, ידיעה ויסודות התורה (עיקרי אמונה), הנבואה, תורת התארים, תורת ההכרה שלו, ההשגחה ובעיית הרע, טעמי מצוות, משיחיות, שני מאמרים על הרמב"ם (הרטמן ולסקר), כל החומר נמצא, מחולק ל-12 יחידות, באתר הקורס.

 

    מהלך השיעורים: שני מפגשי הדרכה, בהם יוצגו הנושאים המופיעים באתר המתוקשב.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' מפגש

נושא מפגש

תאריך

1

הצגת הקורס, חייו וכתביו של הרמב"ם

24/11/2017

2

הצגת החומר המתוקשב

22/12/2017

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות: לימוד עצמי של היחידות המופיעות באתר.

 

 מרכיבי הציון הסופי: מבחן בסוף השנה אך ורק על החומר הנמצא ב-12 היחידות באתר הקורס.

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

קריאת חובה

היחידות באתר הקורס הכוללות שני מאמרים (יחידות 11 ו-12):

  1. דוד הרטמן, פילוסופיה והלכה כשתי דרכים להתמודדות עם עבודה זרה במשנת הרמב"ם, ספר היובל לשלמה פינס במלאות לו שמונים שנה, תשמ"ח, עמ' 333-319 (באתר הקורס)
  2. דניאל לסקר, מסורת וחידוש ביחס של הרמב"ם לדתות אחרות, א. רביצקי (עורך), הרמב"ם –  שמרנות, מקוריות, מהפכנות, ירושלים, תשס"ט, עמ' 94-79 (באתר הקורס)

 

 

קריאת רשות

מקורות:

מורה נבוכים, תרגום מיכאל שורץ, תל אביב תשס"ג.

משנה תורה.

פירוש הרמב"ם למשנה.

הקדמות הרמב"ם למשנה, תרגום ופירוש על ידי יצחק שילת, ירושלים תשנ"ב.

איגרות הרמב"ם, מהדורת הרב קאפח, ירושלים, תשל"ב.

 

ספרות מחקר נבחרת

י. אבישור, שבחי הרמב"ם, ירושלים, תשנ"ח.

י. אבן שמואל, מבוא כללי למורה נבוכים, מורה נבוכים (מהדורת אבן שמואל), ירושלים, תשמ"ב, עמ' כט-קג.

מ. אוריין, המורה לדורות, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 191-11.

א. אלקיים, שוורץ דב (עורכים), הרמב"ם בנבכי הסוד. מחווה למשה חלמיש, רמת גן, תשס"ט.

נ. אריאלי, הנבואה כאתגר של השכל, דעת 3-2 (תשל"ח-תשל"ט), עמ' 65-49

א. בן אור, מודלים להבנת הרע ב'מורה נבוכים', עיון לד (תשמה-תשמו), עמ' 33-3.

י. בן ששון, לחקר משנת טעמי המצוות במורה נבוכים, תרביץ כט (תש"ך), עמ' 281-268.

הנ"ל, תורת הנבואה של הרמב"ם, הגות יהודית עיון ומחקר, ירושלים, תשמ"ז, עמ' 335-291.

מ. גודמן, סודותיו של מורה נבוכים, אור יהודה, 2010

י.י גוטמן, הפילוסופיה של היהדות, תל אביב תשמ"ט.

הנ"ל, המוטיבים הדתיים בפילוסופיה של הרמב"ם, דת ומדע, ירושלים, תשל"ט, עמ' 102-86.

צ. דיזנדרוק, התכלית והתוארים בתורת הרמב"ם, תרביץ א (תר"ץ), עמ' 136-106, ב (תרצ"א), עמ' 73-27.

. היינמן, טעמי המצוות בספרות ישראל, תשכ"ו, חלק א', עמ' 97-79.

י מ. הלברטל, הרמב"ם – רבי משה בן מימון, ירושלים, תשס"ט.

א.י. השל, ההאמין הרמב"ם שזכה לנבואה?, ספר היובל ללוי גינצבורג, 1945, עמ' 188-159.

צ. וולפסון, ריה"ל והרמב"ם על הנבואה, המחשבה היהודית בימי הביניים, ירושלים, תשל"ח, עמ' 282-264.

מ. וכסמן, השארות הנפש במשנת הרמב"ם, בשבילי הספרות והמחשבה העברית תשט"ז, עמ' 173-166.

מ. חלמיש (עורך), דעת הרמב"ם, הוצאת אוני' בר-אילן, רמת גן, תשס"ד.

טורנר מ', הרלוונטיות של "מורה נבוכים" לאדם היהודי בימינו, דעת 33-32 (תשנ"ד), עמ' 95-85.

י. טברסקי, מבוא למשנה תורה לרמב"ם, ירושלים תשנ"א.

ח. כשר, יסורין ללא עוון (למשמעות הניסיון במורה נבוכים), דעת 26 (תשנ"א), עמ' 41-35.

הנ"ל, עמדת הרמב"ם כלפי מיון המצוות ל'שמעיות' ו'שכליות', HUCA 56 (1985), עמ' א-ו.

י. לוינגר, הרמב"ם כפילוסוף וכפוסק, ירושלים תש"ן.

מ.צ. נהוראי, תורת המצוות של הרמב"ם, דעת 13 (תשמ"ד), עמ' 42-28.

א. נוריאל, מושג האמונה אצל הרמב"ם, דעת 3-2 (תשל"ח-תשל"ט), עמ' .47-43

ק. סיראט, הגות פילוסופית בימי הביניים, ירושלים, 1975, עמ' 264-213.

מ.ע. פרידמן, הרמב"ם "רייס אליהוד" (ראש היהודים) במצרים. על פי הבאר (תשס"ח), עמ' 435-413.

ק. פרנקל, מן הרמב"ם לשמואל אבן תיבון – דרכו של דלאלה' אלחאירין למורה הנבוכים, ירושלים, תשס"ח.

ח. קרייסל, אהבת ה' ויראת ה' במשנתו של הרמב"ם, דעת 37 (תשנ"ו), עמ' 151-127.

הנ"ל, חכם ונביא במשנת הרמב"ם ובני חוגו, אשל באר שבע ג (תשמ"ו), עמ' 169-149.

א. רביצקי (עורך), הרמב"ם – שמרנות, מקוריות, מהפכנות, הוצאת מרכז זלמן שזר, ירושלים, תשס"ח.

ש. רגב, התגלות קולקטיבית ומעמד הר סיני אצל הרמב"ם ומפרשיו: נרבוני, שם טוב ואברבנאל, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל ט (תש"ן), עמ' 265-251.

ש. רוזנברג, מושג האמונה של הרמב"ם וממשיכיו, מ. חלמיש (עורך), ספר השנה של אוניברסיטת בר-אילן כב-כג (תשמ"ח), עמ' 389-358.

הנ"ל, פרשנות הרמב"ם בספר מורה נבוכים, מחקרי ירושלים במחשבת ישראל א (תשמ"א), עמ' 157-85.

א. שביד, עיון בשמונה פרקים לרמב"ם, ירושלים, תשכ"ה.

ד. שוורץ, אמונה ותבונה, דרכי הוויכוח בהגות היהודית בימי הביניים, תל אביב, תשס"א.