עיונים בספרי בראשית ושמות - קיץ תשע"ח

תואר: 
שנה: 

                                                                               תאריך עדכון: 31.8.2015

 

שם ומספר הקורס:  עיונים בספרי בראשית ושמות

 

מרצה: ד"ר איתן פינקלשטיין

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים: תשע"ח                   סמסטר:  קיץ                 היקף שעות: 56

אתר הקורס באינטרנט: נשלחים באופן רציף מיילים לסטודנטים עם הנחיות לקריאה מתוך הסיליבוס וקישורים למאמרי אינטרנט נוספים.       

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

 

 1. העצמת היכולת האישית ללימוד המקרא, תוך שימוש במתודות לקריאה ספרותית, פרשנית ומדרשית של פרשיה במקרא.
 2. לימוד פרשיות נבחרות מתוך ספרי בראשית ושמות, תוך הכרת הפרשנות שנתנה להם במשך הדורות, במדרשים, בפרשנות ימי הביניים ובמחקר המודני, ועמידה על המשמעות הרעיונית העולה מן הפרשיות, לפי הדעות השונות.

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

    מהלך השיעורים:

 

השיעור נפתח בדיון בנושא רעיוני, מוסרי או חינוכי, שעליו יערך דיון קצר בכיתה. בסוף הדיון התלמידים נשאלים היכן לדעתם ניתן למצוא במקרא, בספרי בראשית ושמות, ומשם עוברים לדיון בפרשיות הנבחרות.

 

מהלך הלימוד מתחיל מפשט הפסוקים, עובר דרך ניתוח הצד הפרשני שבדרשות חז"ל על הפסוקים, ממשיך ללימוד תורת פרשני ימי הביניים, ומסיים בדעות נבחרות מתוך המחקר המודרני.

 

תוך כדי לימוד ניתן דגש על המשמעות הרעיונית והמוסרית של כל אחת מן הפרשנויות המוצעת.

 

בחלק ניכר מן המקרים לימוד הנושא הרעיוני נמשך על פני מספר שיעורים, כאשר בכל שיעור אנו עוסקים בפרשיה אחרת, המדגישה צד נוסף במסר המקראי אודות הנושא הרעיוני בו אנו עוסקים.

 

כך, לשם דוגמה, הנושא הראשון שמועלה בקורס הוא היחס הראוי לבן שסרח. במהלך העיסוק בנושא זה, אנו עוסקים במשך כ-6 שיעורים בסיפורי ההתמודדות השונים של האבות עם בניהם, ועוסקים בכל שיעור באחד מהסיפורים של ישמעאל, עשו, ראובן, שמעון ולוי. עם סיכום הנושא נערך ניסיון לטוות את המסר המקראי העולה מכלל הפרשיות, באשר לשאלת היחס החינוכי הראוי לבן שסרח, תוך עמידה על ההבדלים בין הפרשיות השונות.

 

 

מס' השיעור

נושא לימודי

נושא רעיוני

קריאה נדרשת*

 1.  

 

 

במה חטא ישמעאל?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

עיון

 

מקראי

 

חינוכי

 

בסוגיות

 

הבן

 

שסרח

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 6.
 • ברנר ע', "נשים זרות במקרא",  בית מקרא ל' (תשמ"ה), עמ' 185-179.
 • פינקלשטיין א', "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח", צֹהר יז (תשס"ד), עמ' 90-79.
 • מאמר אינטרנט - "האם חטאה שרה בגירוש ישמעאל?"
 1.  

 

 

עקידת יצחק – עונש לגירוש ישמעאל?

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 7.
 • Gordon C.H., "Fratriarchy in the Old Testament", JBL 54 (1935), pp. 223-231.
 • פינקלשטיין א', "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח", צֹהר יז (תשס"ד), עמ' 90-79.
 • מאמר אינטרנט - "התקיעות של עקידת שרה".
 1.  

 

 

מדוע אהב יצחק את עשיו?

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 8.
 • רוטנברג מ', "פירוש לשאלת רבקה 'למה זה אנכי?' ", בית מקרא צ"ח (1984), עמ' 219-218.
 • פינקלשטיין א', "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח", צֹהר יז (תשס"ד), עמ' 90-79.
 • מאמר אינטרנט - "מה התועלת שבגניבת הברכה?".
 1.  

 

רמאותו של יעקב: חטא, מעשה נדרש, או מעשה שישי לשלם עליו את המחיר?

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 9א.
 • קוגל ג', "מדרשים שנעתקו ממקומם", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ח (תשנ"א), עמ' 61-49.
 • פינקלשטיין א', "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח", צֹהר יז (תשס"ד), עמ' 90-79.
 • מאמר אינטרנט – "המחיר הכבד של המעשה הנכון".
 • מאמר אינטרנט – "מה התועלת באמת סובייקטיבית?".
 1.  

 

שמעון ולוי – הדרך האחרת לקבלת החלטות

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 9ב.
 • פינקלשטיין י"י, משפט המזרח הקדום, אנציקלופדיה מקראית, כרך ה' טורים 614-588.
 • פינקלשטיין א', "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח", צֹהר יז (תשס"ד), עמ' 90-79.
 • מאמר אינטרנט – "הרגו איש את אחיו - מדוע?".
 1.  

 

 

ראובן – הסכנה שבבכורה

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 11-10.
 • זקוביץ י' ושנאן א', מעשה הדודאים: בראשית ל' 18-14 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה, ירושלים תשמ"ו.
 • פינקלשטיין א', "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח", צֹהר יז (תשס"ד), עמ' 90-79.
 • מאמר אינטרנט – "הסכנה שבבכורה".
 1.  

לסיכום: מבט כלל מקראי על סוגיות הבן שסרח

 • המקורות שבמקראת הקורס: עמ' 13-12.
 • Gordon C.H., "Fratriarchy in the Old Testament", JBL 54 (1935), pp. 223-231.
 • מאמר אינטרנט – "האם טעינו כשדחינו בשתי ידיים את אותו האיש?"
 1.  

 

להיכן 'נעלם' העולם הבא במקרא?

 

 

בין

 

השקפת העולם של המקרא

 

להשקפת עולמם של

חז"ל

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 4-3.
 • שרלו י', וארשתיך לי לעולם, חיספין תשנ"ח, עמ'   60-35.
 • מאמר אינטרנט - "מדוע סרב משה להגיע לעולם הבא?"
 1.  

בראשית א' מול בראשית ב'

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 5.
 • ברויאר מ', "בריאת שמים וארץ", מגדים יא, עמ'      22-9.
 • ברויאר מ', "מעשי בראשית", מגדים יב, עמ' 15-9.
 • Touitou E., "Rashi's commentary on Genesis 1-6 in the context of Judeo-Christian controversy", HUCA, LXI (1990), pp. 159-183
 • מאמר אינטרנט - "האם נבראנו לעולם מושלם או שומם?"
 • מאמר אינטרנט – "אחד שהם שניים שהם אחד"
 1.  

 

 

חלומות יוסף

 

 

 

 

 

 

סוגיית

 

ידיעה

 

ובחירה

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 15.
 • ליבוביץ נ' וארנד מ', פירוש רש"י לתורה – עיונים בשיטתו, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תש"ן.
 • מאמר אינטרנט - " האם האחים ידעו שיוסף נמכר לישמעאלים?"
 1.  

 

 

מי מכר את יוסף לישמעאלים

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 16.
 • בן נון י', "הפילוג והאחדות – כפל הטעות המרה והלם הגילוי: מפני מה לא שלח יוסף שליח אל אביו?", מגדים א, עמ' 31-20.
 • מאמר אינטרנט - "האם האחים ידעו שיוסף נמכר לישמעאלים?"
 1.  

 

מדוע האשים יוסף את אחיו בריגול?

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 16.
 • מדן י', "במקום שבעלי תשובה עומדים (פרשת יוסף ואחיו)", מגדים ב, עמ' 78-54.
 • מאמר אינטרנט - "האם אנחנו יכולים להבין את התוכנית האלוקית?"
 1.  

 

מדוע גדל משה דווקא בבית פרעה?

 

האם

 

קיימת

 

גישה

 

פוסט-מודרנית

 

במקרא

 

או

 

במדרש?

 

 

על

 

אמונת

 

יציאת

 

מצרים

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 19.
 • ארנד מ', "לבירור המושג פשוטו של מקרא", המקרא בראי מפרשיו, ערכה ש' יפת, ירושלים תשנ"ד, עמ' 261-237.
 • מאמר אינטרנט - "מדוע ראוי שדווקא משה יכה את מצרים?"
 1.  

 

משה בבית פרעה ובבית יתרו

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 20.
 • הרן מ', "פרשנות המדרש והפשט והשיטה הביקורתית במחקר המקראי", מחקרים במדעי היהדות (ערך מ' בר-אשר), ירושלים תשמ"ו.
 • מאמר אינטרנט - "מנין לחז"ל סיפור הגדי?"
 • מאמר אינטרנט - "מדוע מתארים חז"ל את יתרו כמי שכלא את משה?"
 1.  

משפחת משה – שניות של זהות

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 21.
 • אדר צ', הסיפור המקראי, ירושלים תשל"ט.
 • מאמר אינטרנט - "להיכן נעלם גרשום בן משה?"
 1.  

מטרת התרמיות ביציאת מצרים

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 22.
 • מאמר אינטרנט - "למה להתחכם?"
 • מאמר אינטרנט - "מדוע הוכבד ליבו של פרעה?"
 1.  

 

מבנה עשרת המכות

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 23.
 • זקוביץ י', מבוא לפרשנות פנים מקראית,  תשמ"ב.
 •  מאמר אינטרנט - "נוטריקון מטה הגאולה"
 1.  

 

חרטומי מצרים

האם

 

המקרא

 

מאמין

 

בכוחות

 

מיסטיים

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 38.
 • אלטר א', אמנות הסיפור המקראי (תרגמה: צינגל ש'), תל אביב תשמ"ח.
 • אהרליך א', מקרא כפשוטו, ניו-יורק 1969.
 1.  

 

איסור ניחוש ומעשה בעלת האוב

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 40-39.
 • סמט א', "כי לא נחש ביעקב": מחלוקת הרמב"ם וחכמי פרובנס בהגדרת איסור הניחוש", מחניים 14 עמ' 57-43.
 1.  

 

עשרת הדיברות והאיסור

 "לא תחמוד"

 

האם

ניתן לשלוט

על הרגש?

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 41.
 • זקוביץ י' ושנאן א', מעשה הדודאים: בראשית ל' 18-14 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה, ירושלים תשמ"ו.
 • מאמר אינטרנט – "יתרו – ההוכחה שאפשר גם אחרת".
 1.  

בין חוקי

 ספר שמות למשפטי המזרח הקדום

 

המסר

 

הרעיוני

 

בחוקי

 

ספר

 

שמות

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 43.
 • Philips A., "Some Aspects of Famaly Law in Pre-Exilic Israel", VT 23 (1973), pp. 349-361.
 • מאמר אינטרנט – "מדוע לא כתבה התורה ממון תחת עין?"
 1.  

האם פרשת משפטים מתארת מציאות אידיאלית?

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 44.
 • ליבוביץ נ', ללמוד וללמד תנ"ך, ירושלים תשנ"ה.
 • מאמר אינטנרנט – "מצוות התורה - מציאות אידיאלית או נקודת מינימום?"
 1.  

בין חטא העגל למצוות המשכן

 

מהי

 

תכלית

 

הקמת

 

 המשכן?

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 42.
 • שרלו י', בין משכן לעגל, פתח תקוה תשס"ב.
 • מאמר אינטרנט - "מדוע השבת מפרידה בין המשכן לעגל?"
 1.  

פרקי המשכן וחיבורו של ספר שמות לספר ויקרא

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 42.
 • Nicholson E.W., God and His People, Oxford 1986.
 • מאמר אינטרנט – "ביטול הכמיהה לקורבנות – התקדמות או התנוונות?".
 1.  

המצוות שבפרשת ויקהל פקודי

 

פרט מול כלל

 • המקורות במקראת הקורס: עמ' 42.
 • ליבוביץ נ', עיונים חדשים בספר שמות, ירושלים תש"ל.

מאמר אינטרנט – "מה עניין שמיטה אצל הר סיני?".

 1.  

 

                                      שיעור חזרה וסיכום

 

 

 

ג. חובות הקורס:

 

א.   נוכחות בקורס – סטודנט שלא יהיה נוכח בשיעורים לא יוכל לגשת לבחינה

 1. השתתפות פעילה בדיונים בכיתה.
 2. עיון בחומר הביבליוגרפי כמפורט בסיליבוס זה.

 

 

 מרכיבי הציון הסופי: 100% מבחן סופי.

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

 

א. קריאת חובה:

 

המקורות שבמקראת הקורס (כ-50 עמודים).

 

ארנד מ', "לבירור המושג פשוטו של מקרא", המקרא בראי מפרשיו, ערכה ש' יפת, ירושלים תשנ"ד, עמ' 261-237.

 

בן נון י', "הפילוג והאחדות – כפל הטעות המרה והלם הגילוי: מפני מה לא שלח יוסף שליח אל אביו?", מגדים א (תשמ"ו), עמ' 31-20.

 

ברויאר מ', "בריאת שמים וארץ", מגדים יא (תש"ן), עמ' 22-9.

 

ברויאר מ', "מעשי בראשית", מגדים יב (תשנ"א), עמ' 15-9.

 

מדן י', "במקום שבעלי תשובה עומדים (פרשת יוסף ואחיו)", מגדים ב (תשמ"ז), עמ' 78-54.

 

פינקלשטיין א', "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח", צֹהר יז (תשס"ד), עמ' 90-79.

 

קוגל ג', "מדרשים שנעתקו ממקומם", דברי האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים ח (תשנ"א), עמ' 61-49.

 

שנאן א', "חטאיהם של נדב ואביהוא באגדת חז"ל", תרביץ מח (תשל"ט), עמ' 214-201.

 

 

ב. קריאת רשות:

 

ברנר ע', "נשים זרות במקרא",  בית מקרא 30 (תשמ"ה), עמ' 185-179.

 

סימון א', "הדמויות המשניות בסיפור המקראי", דברי הקונגרס העולמי החמישי למדעי היהדות א', ירושלים תשכ"ט, עמ' 36-31.

 

סמט א', "כי לא נחש ביעקב": מחלוקת הרמב"ם וחכמי פרובנס בהגדרת איסור הניחוש", מחניים 14 (תשס"ג), עמ' 57-43.

 

רוטנברג מ', "פירוש לשאלת רבקה 'למה זה אנכי?' ", בית מקרא 29 (תשמ"ד), עמ' 219-218.

 

Gordon C.H., "Fratriarchy in the Old Testament", JBL 54 (1935), pp. 223-231.

 

Philips A., "Some Aspects of Famaly Law in Pre-Exilic Israel", VT 23 (1973), pp. 349-361.

 

Sutherland D., "The Organization of the Abraham Promise Narrative", ZAW 95

(1983), 337-343.

 

Touitou E., "Rashi's commentary on Genesis 1-6 in the context of Judeo-Christian controversy", HUCA, LXI (1990), pp. 159-183.

 

Turner L.A., "Lot as Jekyll and Hide, A reading of Genesis 18-19", The Bible in Three Dimensions, Sheffield 1990, pp. 85-101.

 

Wolf H.W., "Problems Between the Generations in the Old Testament", in: Crenshaw J.I. and Willis J.T., Essays in the Old Testament Ethics, N.Y. 1974. pp. 91-105.

 

 

 

ג. ספרים ומקורות נוספים בהם נעשה שימוש לצורך בניית הקורס:

 

אדר צ', הסיפור המקראי, ירושלים תשל"ט.

 

אהרליך א', מקרא כפשוטו, ניו-יורק 1969.

 

אלטר א', אמנות הסיפור המקראי (תרגמה: צינגל ש'), תל אביב תשמ"ח.

 

הרן מ', "פרשנות המדרש והפשט והשיטה הביקורתית במחקר המקראי", מחקרים במדעי היהדות (ערך מ' בר-אשר), ירושלים תשמ"ו.

 

ויסמן ז', מיעקב לישראל, ירושלים תשמ"ו.

 

זקוביץ י', מבוא לפרשנות פנים מקראית,  אבן יהודה תשמ"ב.

 

זקוביץ י' ושנאן א', מעשה הדודאים: בראשית ל' 18-14 במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה, ירושלים תשמ"ו.

 

זקוביץ י' ושנאן א', מעשה יהודה ותמר: בראשית ל"ח במקרא, בתרגומים העתיקים ובספרות היהודית הקדומה לסוגיה, ירושלים תשנ"ב.

 

לוינסון י', הסיפור המקראי בלבושו המדרשי-אגדי (עבודת דוקטור), ירושלים תשנ"ה.

 

לוינסון י', הסיפור שלא סופר: אמנות הסיפור המקראי המורחב במדרשי חז"ל, ירושלים תשס"ה.

 

ליבוביץ נ', עיונים בספר בראשית, ירושלים תשכ"ז.

 

ליבוביץ נ', עיונים חדשים בספר שמות, ירושלים תש"ל.

 

ליבוביץ נ', ללמוד וללמד תנ"ך, ירושלים תשנ"ה.

 

ליבוביץ נ' וארנד מ', פירוש רש"י לתורה – עיונים בשיטתו, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב תש"ן.

 

סימון א', "פרשני ספרד", פרשנות המקרא היהודית, (ערך מ' גרינברג), ירושלים תשמ"ג.

 

פולק פ', הסיפור במקרא,  ירושלים תשנ"ד.

 

פינקלשטיין י"י, משפט המזרח הקדום, אנציקלופדיה מקראית, כרך ה' טורים 614-588.

 

פרנקל י', דרכי האגדה והמדרש, א-ב, ירושלים תשנ"א.

 

פרנקל י', מדרש ואגדה, תל-אביב תשנ"ג.

 

קאסוטו מ"ד, ספר בראשית ומבנהו, ירושלים תש"ן.

 

קויפמן י', תולדות האמונה הישראלית, א-ד, ירושלים תשי"ב-תשט"ו.

 

קיל י', בראשית (דעת-מקרא), ירושלים תשנ"ז.

 

קמין ש',  בין יהודים לנוצרים בפרשנות המקרא, ירושלים תשנ"ב.

 

קריב א', שבעת עמודי התנ"ך, תל-אביב תשכ"ח.

 

רייני א"פ, מבנה החברה באוגרית – מחקר בחברה השמית המערבית בתקופת הברונזה המאוחרת, ירושלים תשכ"ז.

 

שרלו י', וארשתיך לי לעולם, חיספין תשנ"ח.

 

שרלו י', בין משכן לעגל, פתח תקוה תשס"ב.

 

 

Boyarin D., Intertextuality and the Reading of Midrash, Bloomington 1990.

 

Braude W.G., "Midrash as Deep Peshat", Studies in  Judaica Karaitica and Islamica, S.R. Brunswick ed., Ramat-Gan 1982.                                                          

 

Frankel I, Peshat in Talmudic and Midrashic Literature, Toronto 1956.

 

Gelles B. J., Peshat and Derash in the Exegesis of Rashi, Leiden 1981.

 

Halivni D. V. , Peshat and Derash, New York 1991

 

Jacob B., Genesis, N.Y. 1974.

 

Nicholson E.W., God and His People, Oxford 1986

 

Rubenstein J, Talmudic Stories : Narrative Art Composition and Culture, Baltimore 1999.

 

Sarna N.M., Genesis (JPS), N.Y. 1989.

 

Seters J.V., Abraham in History and Tradition, Yale 1975.

 

Speiser E.A., Genesis (AB), Garden City 1964.

 

Westermann C., Genesis 12-36, Minneapolis 1992.

 

* ברשימה שבטבלה מופיעים המאמרים המתייחסים ישירות לתוכן השיעור הספציפי. המאמר "עיון מקראי-חינוכי בסוגיות הבן שסרח" הינו מאמר המחולק למספר פרקים, אשר הרחבת כל אחד מהם בליווי מקורות נוספים מהווים את הבסיס לשיעורים אלו. רשימה רחבה יותר הכוללת ספרות עזר נוספת שנעשה בה שימוש בעת בניית הקורס מופיעה בסוף הסיליבוס. קישורים למאמרי האינטרנט של המרצה המופיעים בטבלה נשלחים לסטודנטים במייל.