מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג - קיץ תשע"ח

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

בס"ד, חורף, תשע"ח

 

שם הקורס: מועדי ישראל – תלמוד, הלכה ומנהג

שם הקורס באנגלית: Jewish Festivals - Talmud, Halacha and Custom

02-473-57/58/59

תוכניות: מורשה, משא"ן, ניצבים

המרצה: ד"ר בעז שפיגל

 

סוג הקורס: שיעור (הרצאות)

שנת לימודים: תשע"ח (2018)

סמסטר: קורס קיץ

היקף שעות: 2 ש"ש

 

א. מטרות הקורס

עולמה של היהדות נרחב ומגוון ומתפרש על נושאים שונים. קורס זה מתמקד בקבוצת נושאים מסוימת מן המכלול הרב, והם נושאים הקשורים לשבת ומועדי ישראל.

    סביב אופיים של הזמנים המקודשים ומנהגיהם, מספק קורס זה מידע רב הן הלכתי והן הגותי, ואגב כך גם פותח צוהר, חלקי כמובן, לעולמם של חז"ל ולדרכי חשיבתם.

    במסגרת לימוד הלכות ומנהגים הקשורים בשבת ובמועדי ישראל, מפגיש הקורס את הלומד עם מגוון של נושאים מעולם ההלכה והמנהג, תוך עמידה על מקורם, השתלשלותם והתפתחותם.

    הקורס מלווה בעיון במקורות תלמודיים ובספרי הלכה עיקריים. בכך הוא נותן תמונה חדה יותר של התפתחות ההלכה, וגם מחדד את ההיכרות עם הספרות ההלכתית הבסיסית של עמנו.

 

***

ב. תוכן הקורס

1. על הנושאים בכללות:

בתחילת הקורס יינתנו מספר שיעורי רקע על עיקרי היסוד של היהדות, כתשתית להבנת מקומם של השבת והמועדים בעולמה של היהדות. לאחר מכן, יעסוק הקורס בלקט נבחר מחגי ישראל ומענייני השבת ומנהגיהם.

 

2. מהלך השיעורים:

ההוראה היא פרונטאלית, מעודדת שיח ודיאלוג, נעזרת בעיקר, אבל לא רק, בטקסטים שנמצאים לפני המשתתפים.

 

3. תוכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

לפי תוכנית של 26 שיעורים, בשלוש חטיבות:

הערת הבהרה: סדר השיעורים כאן הוא לא בהכרח סדר העברתם בפועל בכל קורס, לעתים נקטעים שיעורי המבוא בסדרת שיעורים על ארבעת הצומות, ולעיתים חלק מהשיעורים על ענייני השבת מועברים לפני השיעורים על ימים נוראים.

 

פרקי מבוא

שיעור מס' 1-2.

נושא: ה' - מעורבותו בעולם ובחיים

(על בריאת העולם, על המנוחה בשבת, על השגחה שמימית וגווניה, על עולם התפילות - כוח התפילה, טיבה ומשמעותה, עולם הזה עולם הבא).

מקורות: לקט מקורות מקראיים: על הבריאה – בראשית א, א; ישעיהו מד, כד; תהלים קמה, יג; על המנוחה והשבת - שמות כ, ז-י; תהלים לג, ו-ט; ישעיהו מ, כח; שמות לא, טז-יז; על השגחה - משלי טו, ג; ירמיהו כג, כד; תהלים לג, יג-יד; תהלים קלט, ב-ח; תהלים צד, יא; תהלים קלט, ד; ירמיהו יז, י; תהלים מד, כב; בבלי קידושין ל ע"ב (ג' שותפין באדם); ישעיהו סג, טז, מלאכי ב, י. על תפילה – תהלים קמה, יח; שם סה, ג; שם פו, ה; יט, טו; בראשית כא, יז (ישמעאל); מלכים ב; כ, א-ו (חזקיהו).

ספרים: ר"י אלבו, ספר העקרים, מאמר א, פרק ד; ספר הקבלה לרבי אברהם בן דוד, נדפס בתוך סדר החכמים וקורות הימים, מהד' ירושלים, תשכ"ז, עמ' 68-67 (ארבעת השבויים); ר"י חיון, אוצרות אחרית הימים, ב"ב, תשנ"ג; רנ"ד דובאוו, לחיות ושוב לחיות, ברוקלין, תשנ"ט; ר"א קפלן, יום השבת – מעין עולם הבא, ת"א, 2008.

 

 

שיעור מס' 3-4.

נושא: ציפיות ואכזבות - עניני שכר ועונש

(על רמת הציפיות הבסיסית, על בחירה חופשית, בין טוב לרע – ביחסי אנוש, סיפורו של קין, סיפורם של אנשי דור המבול).

מקורות: בראשית פרקים ד-ו; בראשית רבה, פרשות כב-לא; בבלי סנהדרין קח ע"א (על דור המבול); בראשית רבה, לד, יא ("מי גרם להם"); בבא מציעא פז ע"א (עד אברהם). על רמת ציפיות בסיסית: עירובין ק ע"ב (אלמלא לא ניתנה תורה); הקדמת רב נסים גאון לספר המפתח של מנעולי התלמוד, מהד' ר"ד מצגר, ירושלים, תש"ן, עמ' ה-ז; החזקוני, בראשית ז, כא (על עונש דור המבול).

מאמרים: ג' דינור, 'סיפור קין והבל (בר' ד 16-1) החיים כערך עליון', מועד, יח (תשס"ח), עמ' 21-1; נ' אביעזר, 'הגיל המופלג של הדורות הראשונים בספר בראשית: הייתכן?', דף שבועי, אוניברסיטת בר-אילן, פרשת נח, תשנ"ט, מס' 259, עמ' 3-1; ובגרסא נרחבת: N. Aviezer, 'The extreme longevity of the early generations in Genesis', BDD, 7 (1998), pp. 5-14.

ספרים: רנ"צ פינקל, אור הצפון, ירושלים, תשל"ח, ח"א, עמ' קעג-קפג (דרך ארץ קדמה לתורה); ר"ד כ"ץ, תנועת המוסר, חלק ג (הסבא מסלבודקה), מהד' מחודשת, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 137-119; ר"י עמיטל, והארץ נתן לבני אדם, פרקי הגות וחינוך, אלון שבות, תשס"ה.

 

 

שיעור מס' 5.

נושא: נח ואברהם - חן וחסד

(על נח שמצא חן, התיבה והחסד, אברהם וגדולתו ביחסי אנוש – סיפור הכנסת האורחים באלוני ממרא).

מקורות: בראשית פרקים ו-ח; פרק יח; בראשית רבה, שם; בבא מציעא פו ע"ב-פז ע"א; אבות דרבי נתן, פרק ז; סוטה י ע"א-ע"ב (ויטע אשל); יחזקאל לג, כד (אחד היה אברהם); נחמיה ט, ז-ח (לבבו נאמן); בראשית רבה, פרשה יב, ט (בהבראם); פסחים קיז ע"ב (בך חותמין); משנה פאה, פרק א, א (קרן ופירות).

מאמרים: ב' שפיגל, 'הקב"ה ליבא בעי נדבת הלב בפרשת המשכן', דף שבועי אוניברסיטת בר-אילן, פרשת תרומה, תשנ"ט, מס' 276, עמ' 6-3; הנ"ל, 'תפילותיו של אברהם – במקרא, במסורת ובפרשנות, סיני, קלח (תשס"ז), עמ' כח-עא; א' נהר, 'אברהם אבינו: הלוחם היהודי הראשון', בתוך: נצח בעתות של שינוי (בעריכת י' עמיר), ירושלים, תשס"ה, עמ' 239-235.

ספרים: רי"א שר, אברהם אבינו, ירושלים, תש"ו; ד' קרנגי, כיצד תרכוש ידידים והשפעה, ירושלים, 1981; י' שלו, נתינה, אנרגיה חדשה לחיים, 2006; Rabbi Zelig Pliskin, Kindness, Brooklyn, 2000

 

 

שיעור מס' 6.

נושא: מעמד הר סיני - אלוקים וישראל

(מעמד הר סיני - עלייה לרמת ציפיות חדשה. הטקס ומשמעותו, מי נכח בו, משה בשמים, ארבעים יום ולילה, הלוחות, חטא העגל, תפילות משה, הסליחה, הלוחות השניים, חטא המרגלים, הגזרה ארבעים שנה במדבר).

מקורות: שמות, פרקים יט-כ; דברים, פרקים ד-ה (המעמד וכל המסתעף); בבא בתרא יד ע"א; ירושלמי שקלים, פ"ו ה"א (הלוחות); תענית כט ע"א; בבא בתרא קכא ע"א-ע"ב; במדבר רבה, פרשה כא, י (חטא המרגלים); איכה רבה, פתיתא לג (השוחות); משנה אבות, פ"ה מ"ד.

מאמרים: גד בן עמי צרפתי, 'לוחות הברית כסמל היהדות', בתוך: עשרת הדיברות בראי הדורות, ירושלים, תשמ"ו, עמ' 387-353; י' הדס וג' גורני, 'מעמד סיני ומתן תורה בספרות הילדים העברית', מחקרי חג, 9 (תשנ"ח), עמ' 98-88.  

ספרים: א' קורמן, יציאת מצרים ומתן תורה, ת"א, תשל"ח; ר"ש רוזנר, מעמד הר סיני, ירושלים, תשנ"ב; רא"י נריה, י"ג עיקרים, כפר הרואה, תשנ"ב.

 

 

שיעור מס' 7.

נושא: מסיני לספר התורה - על הספר ועל המסופר

(על השהייה במדבר, המן, הבאר וענני הכבוד. כתיבת ספר התורה, שמונה פסוקים אחרונים. על המשמעות של תורה מן השמים. על ספר התורה – תכניו, חלוקתו, הקריאה בתורה).

מקורות: תענית ט ע"א (שלוש מתנות); רי"י קליין, לחם מן השמים, ירושלים, תשס"א; ר"א פאלי, דגן שמים (בעניני ירידת המן), ב"ב, תשס"ז; ר"ד שפיצר, למען ידעו (ילקוט על ענני הכבוד), שיכון סקווירא, תש"ס; גיטין ס ע"א (מגילה או חתומה); בבא בתרא יד ע"ב-טו ע"א (שמונה פסוקים).

מאמרים: ר"י גבאי, 'תורה מסיני', בתוך: מסילות אל האמונה, א, ירושלים, תשנ"ח, עמ' 126-61; ז' פלק, '"תורה מן השמים" ומדע המקרא המודרני', בית מקרא, 38, ב (תשנ"ג), עמ' 114-105; רי"ד גילת, 'הדרשה וקריאת התורה בבית הכנסת בשבת', פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 362-350.

ספרים: י"מ גרינץ, מבואי מקרא, ת"א, תשל"ב; י' רוט-רותם ונ' שרביט, פרקים במבוא למקרא, ת"א, תש"ן; ר"נ צולמן, הגות והשקפה ביהדות, פ"ת, תשמ"ח; י' איזנברג וע' דומוביץ, תורה מסיני, ירושלים, תשנ"ה; רמ"ש סוקולובסקי, נבואה והשגחה, ב"ב, תשס"ג; א' קורמן, התורה וכתבה, ת"א, תשס"ג; ח' שימל, תורת חז"ל תורה מן השמים, ירושלים, תשס"ו.

 

 

שיעור מס' 8.

נושא: תורה שבכתב ותורה שבעל פה

(תורה שבכתב ותורה שבעל פה, חלקי תורה שבע"פ: אלוקים וחכמים, הדגמות והבהרות - על החלקים הללו ועל ההבדלים בין החלקים).

מקורות: ויקרא כו, מו ("והתורות"); דברים יז, ח-י ("ובאת את הכהנים הלוים ואל השופט"); משנה אבות, פ"א מ"א; ספרא בחוקותי, סוף פרק ח; ירושלמי פאה, פ"ב ה"ו (ריב"ל), שמות רבה, מז, יב; מגילה ב ע"ב ("שאין נביא רשאי לחדש"); בבא בתרא יד ע"ב-טו ע"א ("משה כתב ספרו"); הקדמת הרמב"ם ל"משנה תורה"; הקדמת הרמב"ם למשנה; רמב"ם, הל' ממרים, פ"א ה"א-ה"ד.

מאמרים: א' רוזנטל, 'תורה שעל פה ותורה מסיני – הלכה ומעשה', מחקרי תלמוד, ב, ירושלים, תשנ"ג, עמ' 489-448.

ספרות מחקר: רש"ז הבלין, מסורת התורה שבעל-פה - יסודותיה, עקרונותיה והגדרותיה, הוצאת מכללת אורות ישראל, ירושלים, תשע"ב.

 

***

מועדים

שיעור מס' 9-10.

נושא: ארבעת הצומות – אירועים ואישים

(על חורבן בית ראשון וחורבן בית שני - האירועים, השמות והתאריכים - הרחבות ודגשים).

מקורות: זכריה ח, יט (ארבעת הצומות); מלכים ב, כה (חורבן בית ראשון); ירמיהו פרק נב (חורבן בית ראשון); שם, פרק לט, א-יד (החורבן וצדקיהו); פרק מ, יג-טז; פרק מא (גדליה); ראש השנה יח ע"ב; תענית כט ע"א; יוסף בן מתתיהו, מלחמת היהודים, מהד' ש' חגי, ירושלים, תשנ"ג; משנה תענית, פ"ד מ"ו (חורבן בית שני); גיטין נו ע"א-ע"ב (עשירי ירושלים, ריב"ז ואספסיאנוס).

ספרים: ההיסטוריה של עם ישראל, כרך יא, יהודה ורומא, מרידות היהודים, (בעריכת א' רפפורט), ירושלים, תשמ"ג; ההיסטוריה של ארץ ישראל, כרך ד', שלטון רומי (בעריכת מ' שטרן), ירושלים, 1984; יהודה ורומא, כרך ג, האוניברסיטה הפתוחה, ת"א, תשנ"ח; א' רפפורט, יוחנן מגוש חלב, ירושלים, תשס"ז.

 

 

שיעור מס' 11.

נושא: ארבעת הצומות – הלכות ומנהגים

(על דיני הצומות, ההבדלים בין תשעה באב לשלושת הצומות האחרים, ההבדלים בין תשעה באב ליום הכיפורים; על ימי בין המצרים ועל דיני תשעה באב ומנהגיו. הקדיש – טיבו ועניינו).

מקורות: רמב"ם, הל' תעניות, פ"ה ה"א-ה"ד; שם, הי"ט. ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' תקמט-תקנד; נוסחי ארבעת הקדישים – מתוך סידורי התפילות.

מאמרים: ר"ח קרלינסקי, 'ארבעה צומות החורבן לאור ההלכה בזמננו', אור המזרח, טז (תשכ"ז), עמ' 191-184; ר"ש נגר, 'מנהגי אבילות בימי "בין המצרים"', מסורה ליוסף, ה (תשס"ח), עמ' 174-159; ר"י זולדן, 'תקנת הצומות וביטולם', מלכות יהודה וישראל, תשס"ב, עמ' 443-436.

ספרים: י' תבורי, 'תעניות', בתוך: מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תש"ס, עמ' 415-391; ר"ד אסף, הקדיש – מקורו, משמעותו ודיניו, חיפה, תשנ"ט; ר"א לוין, כל בו ליארצייט, טורונטו, תשס"ו.

 

 

שיעור מס' 12.

נושא: ארבעת הצומות – הגות

(על התמודדות עם סבל ואסונות, על גורמים טבעיים וגורמים רוחניים, על מעורבות ה' ושיקוליה, על הסיבות לחורבן ועל מטרת הצומות).

מקורות: ברכות ה ע"א (יפשפש במעשיו); שם ה ע"ב (רב הונא); חולין ז ע"ב (נקיפת אצבע); דברים לב, ד; תהלים צב, טז; שם, קמה, יז (צדיקות ה'); יומא ט ע"ב (סיבות החורבן).

מאמרים: מ' בר, 'חורבן בית שני בהגות היהודית הקדומה', בתוך: היהודים בעולם ההלניסטי והרומי, ירושלים, תשנ"ו, עמ' 451-437; רמ"צ גרוזמן, 'תעניות, מטרת הצום, הסתר פנים', מתוך: על המועדים, ירושלים, תשנ"ד, עמ' 292-277; ש' טל, 'הסיבות והגורמים לתופעת האנטישמיות', בתוך: עץ אבות (קידוש השם בשואה בהגות בהלכה ובאגדה), ירושלים, תשנ"ג, עמ' 144-93.

ספרים: א' אדרת, מחורבן לתקומה: דרך יבנה בשיקום האומה, ירושלים, תשנ"ח; רי"י הכהן בייפוס, ילקוט לקח טוב, פרקי אמונה ונחמה, ירושלים, תשנ"ג; ר"ע טאובר, פרקי מחשבה, ירושלים, תשס"ד; צ' וינברגר וב' חפץ, השנאה והחנם, ירושלים, תשס"ה.

 

שיעור מס' 13-14.

נושא: ראש השנה - משמעויותיו ומנהגיו

(על יום הדין ועל מה דנים. תשובה, תפילה וצדקה, על התקיעה בשופר – הקולות ועניינם. מנהגי ראש השנה – תשליך ומאכלי החג).

מקורות: (א) על משמעות ראש השנה - הולדת האנושות, המלכת ה', יום הדין - ויקרא רבה, פרשה כט, א. (ב) את מי דנים ועל מה דנים - משנה, ראש השנה פ"א מ"ב (כבני מרון); בבלי ראש השנה שם יח ע"א; שם טז ע"א; שם לב ע"ב (ספרי חיים); תפילת 'ונתנה תוקף'. (ג) לפי מה דנים - רה"ש טז ע"ב ("באשר הוא  שם"). על תשובה, תפילה וצדקה - הרחבות ודגשים. על המעשה ברב הונא בריה דרב יהושע - "מעביר על מידותיו" (רה"ש יז ע"א). על השופר וטעמיו. על מאכלי רה"ש - כריתות ו ע"א; הוריות יב ע"א.

מאמרים: ר"י מירסקי, מעשה איש ופקודתו, מתוך: הגיוני הלכה, ירושלים, תשמ"ט, עמ' 164-160; הנ"ל, הדין בראש השנה, הגיוני הלכה, עמ' 171-165; ר"א כי טוב, תקיעת שופר ותפילות ראש השנה, ספר התודעה, מהד' ירושלים, תשנ"ו, כרך א, עמ' לז-מט; ר"צ סלושץ, 'סימנא מילתא היא', שמעתין, 76-75 (תשמ"ד), עמ' 44-32.

ספרים: א' בזק, עורך, בראש השנה ייכתבון, קובץ מאמרים על ראש השנה, אלון שבות, תשס"ג.

 

 

אפשרות להרחבה:

נושא: ספרי חיים וספרי מתים - הכיצד אפשר לעזור לאלו שנפטרו?

(על דין המתים. עיון במקורות תלמודיים בעניין ההשפעה על הזולת ומשקלה. על התשובה וטיבה, והיבטים מחודשים על הימים הנוראים ועל דין המתים).

מקורות: מנשה - מלכים ב, כא (מנשה החוטא והמחטיא); דברי הימים ב, לג (מנשה שעשה תשובה); ירושלמי סנהדרין, פ"י ה"ב (תשובת מנשה); בבא בתרא טו רע"א (ירמיהו ועזרא); ברכות כח ע"ב (סיפור פטירת ריב"ז). [הרחבות על הדין ברה"ש ויוהכ"פ והתשובה]: משנת ראש השנה, פ"א מ"ב; תפילת "ונתנה תוקף"; תשובה וגדריה; על הוידוי; על כוחה של קבלה: בבא מציעא פד ע"א (ר"י ור"ל).

    רה"ש לב ע"ב (ספרי חיים ומתים); הפיוט 'היום הרת עולם'; תפילת זכרונות. בראשית יח, יז-יט (אברהם ומעלתו); סנהדרין צט ע"ב (המעשה את חבירו לדבר מצוה). בבא בתרא ט ע"א ("גדול המעשה"). ירושלמי תענית, פ"ב ה"ח ("ענני ה' ענני"). הרחבות: רה"ש יא ע"א (הפקידה); רה"ש יח ע"א (כבני מרון).

מאמרים: י' גוטמן, 'מנשה – הרע מכל מלכי יהודה?', תשורה לשמואל, ירושלים, תשס"א, עמ' 66-49; מ' גבעתי, 'רבן יוחנן בן זכאי כמחנך', אגרת לחנוך, 52-51 (תשל"ז), עמ' 51-42.

 

 

שיעור מס' 15-16.

נושא: יום הכיפורים - הוידוי, הכפרה ומנהגי היום

(על עשרת ימי תשובה, שבת תשובה, על גדרי התשובה והוידוי, על מהותו של היום - הכפרה ודרכי הכפרה. על חמשת ענויי היום, על מנהגי יום הכיפורים - בגדי לבן, יונה, נעילה).

מקורות: רמב"ם, הל' תשובה, פ"ב, ה"א-ה"ב; בבא מציעא פד ע"א (ריש לקיש); חגיגה טו ע"א-טו ע"ב (אלישע בן אבויה); עבודה זרה יז ע"א (יש קונה עולמו בשעה אחת); משנה, יומא פ"ח מ"א-מ"ט; הוידוי - 'אשמנו', 'על חטא' – מתוך המחזורים.

מאמרים: ר"א כי טוב, 'עשרת ימי תשובה וערב יום הכיפורים', ספר התודעה, ירושלים, תשנ"ו, כרך א, עמ' סה-פד; ר"מ רייס, 'תשובה, תפילה וצדקה', קריאי מועד, ירושלים, תשנ"ה, עמ' 61-53; י' תבורי, מצוות היום, תפילות היום, מתוך: מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תשנ"ה, עמ' 293-259.

 

 

שיעור מס' 17.

נושא: סוכות - הסוכה והשמחה

(על מצות הסוכה, פרטיה ודיניה; על השמחה בסוכות, על ניסוך המים והתפילה על המים; על ארבעת המינים)

מקורות: סוכה יא ע"ב; טור או"ח, סי' תרכ"ה; תענית ט ע"א (שלוש מתנות); משנה, סוכה פרקים א-ב; פרק ה; ויקרא רבה, פרשה ל; ספר החינוך, מצוה שכד. רי"י שלינקה, 'חג הסוכות זמן שמחתנו', מועדי ישראל בהלכה ובאגדה, ח"א, ת"א, תשנ"ט, עמ' קעה-רכד.

מאמרים: ש' מן ההר וי' איזנברג, 'חג הסוכות', בתוך: מועדים, ירושלים, תשנ"ט, עמ' 102-85; י' גרטנר, 'הנענועים כחלק ממצות ארבעת המינים', מתוך: מפרות האילן, עמ' 363-361; יו"ט לוינסקי, 'האושפיזין', ספר המועדים, ת"א, תשי"א, כרך ד, עמ' 156-154; ב' לנדוי, 'הושענא רבה', מחניים עד, (תשכ"ג), עמ' 34-30; מ' הכהן, 'שמחת תורה', שם, עמ' 47-46.

 

***

 

שבת

שיעור מס' 18-19

נושא: נרות שבת – טעמים והשלכות

(על קדמות נר השבת, על טעמיו – כבוד, עונג ושלום בית, וההבדלים ההלכתיים ביניהם)

מקורות: בראשית רבה, פרשה ס, טז; מדרש לקח טוב, שמות לה, ג; משנה שבת, פרק שני, במה מדליקין; רמב"ם, הל' שבת, פרק ל, ה"א-ה"ח; פרק ה, ה"א-ה"ג (כבוד שבת ועונג שבת - לקט דוגמאות: רחיצה, ביגוד, סידור הבית ועוד); בבלי שבת כה ע"ב (שלום בית).

מאמרים: רי"ד גילת, 'ליל התקדש שבת', מתוך: פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 349-326; ר"י מירסקי, 'מצות הדלקת נר שבת', בתוך ספרו: הגיוני הלכה, ח"א, ירושלים, תש"ן, עמ' 20-7; יש"ש שפיגל, 'הלבוש וה"קיטל" בשבת ובמועדים נוספים', בתוך: והנה רבקה יוצאת, עיונים במדעי היהדות לכבוד רבקה דגן, ירושלים, תשע"ז, עמ' 240-235.

ספרים: רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, שער ד', עמ' 144-100; רא"ח עדס, זכור ושמור, על הלכות נר שבת ולחם משנה, ירושלים, תשע"ב.

 

 

שיעור מס' 20-21.

נושא: זמנים בהלכה – וזמני כניסת שבת ויציאתה

(זמני יום ולילה ביהדות, בין השמשות ועניינו, זמני כניסת שבת וחג וזמני הדלקת נרות, זמני צאת בשבת וחג)

מקורות: בבלי שבת, לד ע"ב-לה ע"ב; משנה מגילה, פ"ב מ"ד; ירושלמי ברכות, פ"א ה"א; ברכות כו ע"ב; ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' רלב-רלג; א' בן יהודה, מילון הלשון העברית, כרך ט"ו, ערך שמש, עמ' 7292.

ספרים: רח"פ בניש, הזמנים בהלכה, ב' חלקים, ב"ב, תשנ"ו; רי"ל לוי, זמנים כהלכה לבית ולנוסע, ירושלים, תש"ס.

 

 

שיעור מס' 22-23.

נושא: נרות שבת – מספרי הנרות וטקס ההדלקה

מקורות: שבת לג ע"ב (רשב"י ובנו, מספרי הנרות); "על שלוש עבירות - "ובהדלקת הנר"): שבת כג ע"ב; תוספות, ד"ה חובה, שבת כה ע"ב; בראשית רבה, פרשה יא, ב; שבת קיט ע"א; תורה שלימה, בראשית כד, סז; ר"י קארו, שלחן ערוך, או"ח, סי' רסג (דיני ההדלקה).

מאמרים: רי"ד גילת, 'ליל התקדש שבת', מתוך: פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 349-326.

ספרים: רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, שער ד', עמ' 144-100; חִנָּה של חַנָּה (קיצור הלכות), ירושלים, תשס"ו; ר"נ שרון, אור הנר (מצות הדלקת נרות שבת קודש), ירושלים, תשס"ח.

 

 

שיעור מס' 24.

נושא: סעודות השבת ולחם משנה

(מספר הסעודות; טעמם; זמנם; סעודת מלווה מלכה. לחם משנה; טעמו וכיסויו).

מקורות: בבלי שבת קיז ע"ב ("כמה סעודות"); רמב"ם, הל' שבת, פ"ל ה"ט; טור, או"ח, סי' רעא; בבלי שבת, קיט ע"ב ("יסדר אדם שולחנו במוצ"ש); שו"ע, או"ח, סי' ש; שבת ל ע"א-ע"ב (סעודת דוד המלך).

מאמרים: רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, 'שלוש סעודות, לחם משנה', בתוך: ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, עמ' 202-184. ר"י גרטנר, 'סעודה שלישית - היבטים הלכתיים והיסטוריים', סידרא, ו (תש"ן), עמ' 24-5; נ' טוקר, 'זמירות השבת', תחומין, יד (תשנ"ד), עמ' 395-384.

ספרים: רי"י נויבירט, שמירת שבת כהלכתה, חלק ב, ירושלים, תשמ"ט, עמ' קצב-רב (דיני לחם משנה); ר"י שטריקר, במעלות השבת, אופקים, תש"ס, חלק א, עמ' שצז-תמב (על עונג שבת וסעודות השבת); ר"א אלחרר, ברכת אליהו, חידושים בהלכה ובאגדה בעניני סעודת מלוה מלכה, ירושלים, תשס"ה.

 

***

שיעור מס' 25.

נושא: ההכנות לשבת

(על ההכנות לשבת, מחלוקת הלל ושמאי, הלכה כמי – לאור מקורות תלמודיים ומדרשיים).

מקורות: בבלי ביצה טז ע"א; מכילתא יתרו, מסכתא דבחודש, פרשה ז, מהד' רבין-הורוביץ, עמ' 229; שבת קיט ע"א (בעה"ב בלודקיא); שבת קיז ע"ב (רב חסדא); בבא קמא לב ע"א-רע"ב; ר"ש הלוי אלקבץ, מזמור 'לכה דודי'; ר"י מוינה, אור זרוע, הל' ערב שבת, סי' י"ח, ג; רמ"א, דרכי משה, או"ח, סי' ר"נ; רי"ו כ"ץ, פרישה, או"ח, רמ"ב, אות יד.

מאמרים: רי"ד גילת, 'לקראת שבת', מתוך: פרקים בהשתלשלות ההלכה, רמת גן, תשנ"ב, עמ' 325-301.

 

 

שיעור מס' 26.

נושא: יוסף מוקיר שבי

(מספר הסעודות; טעמם; זמנם; סעודת מלווה מלכה. לחם משנה; טעמו וכיסויו).

מקורות: בבלי שבת קיט ע"א (הסיפור); ר"י חיים, בן יהוידע, שבת שם; ביצה טז ע"א; ויקרא רבה, פרשה ל, א (הכל נגזר בתשרי); זוהר פקודי, מהד' ר"ר מרגליות, דף רנה ע"א (כפלי כפלים); פסיקתא רבתי, מהד' רמא"ש, תוספתא, פיסקא מו; רבנו ניסים גאון, חיבור יפה מהישועה, מהד' ח"ז הירשברג, ירושלים, תשי"ד, עמ' כא-כב; רמב"ם, הל' שבת, פרק ל, ה"ז.

מאמרים: ב' שפיגל, 'מדוע יוסף מוקיר שבי קנה את הדג?', סיני, קלג (תשס"ד), עמ' מד-סט; מ' חלמיש, 'אכילת דגים בשבת – טעמים ופשריהם', בתוך ספרו: הקבלה – בתפילה, בהלכה ובמנהג, ר"ג, תשס"ב, עמ' 586-486.

 

 

*** *** ***

 

הערה:

שלושה שיעורים חלופיים

לעתים, במקום שיעורים מן הרשימה לעיל, ניתנים שניים או שלושה שיעורים נוספים בענייני שבת, לפי הפירוט הזה:

 

שיעור מס' 1.

נושא: ברכות - שלושת הסוגים.

(שלושת סוגי הברכות: ברכות הנהנין, ברכות שבח והודיה, ברכות המצוות. על הגייה וכתיבה של שמות ה' ועל אמירת אמן).

מקורות: לקט ברכות מסידור התפילה. ברכות מז ע"א (סוגי אמן); רש"י; ר' נתן ב"ר יחיאל מרומי, ערוך השלם, מהד' קאהוט, ח"א, ניו יורק, תשט"ו, ערך אמן, עמ' 121; שבת קיט ע"ב ("העונה אמן יהא שמיה רבא", "העונה אמן בכל כוחו"). 

מאמרים: ש' שרביט, 'מסורות כתיבתם והגייתם של שמות הא-ל במרוצת הדורות', לשוננו, ע (תשס"ח), עמ' 614-599.

ספרים: ר"י שוורץ, מילי דברכות, ירושלים, תשמ"ז; ר"מ פרץ, אוצר הברכות (ברכות הריח והראיה), ירושלים, תשס"א; רי"ח כהן, אנציקלופדיה לברכות הנהנין, ירושלים, תשס"ג; ר"ר מרגליות, מקור הברכה, באר שבע, תשס"ד; ר"א מלמד, פניני הלכה – ברכות, הר ברכה, תשס"ט; ר"ח נבון, ברכי נפשי - הלכות ברכות הנהנין מהסוגיות אל ההלכה, ת"א, 2015.

    על אמירת אמן - בעילום שם המחבר, כתר מלוכה, ב"ב, תש"ס (בעניין עניית אמן -  הלכות עובדות והנהגות); ר"א קסלר, נוטרי אמן, ב' חלקים, ב"ב, תשס"ד.

 

 

שיעור מס' 2.

נושא: ברכות הקידוש והיין בליל שבת

(על ברכת הקידוש; על היין; קדימה בברכות; תוספות לנוסח הקידוש; נשים וחיובן במצוות, "סברי מרנן ורבנן", קידושא רבה; על הקידוש בחג).

מקורות: משנה, ברכות פ"ח מ"א; רמב"ם, הל' שבת, פכ"ט ה"א-הכ"ג; נוסחי הקידושים מן הסידורים.

ספרים: רי"י נויבירט, שמירת שבת כהלכתה, חלק ב, ירושלים, תשמ"ט, עמ' צ-קצא; ר"א הלוי, קידוש כהלכתו, ב"ב, תשמ"ט; ספר הקידוש, לשבתות ולחגי ישראל, משרד הביטחון, 1999.

 

 

שיעור מס' 3.

נושא: כוס של ברכה – הלכות ומנהגים

(על אמירת 'סברי', על נשים במצוות ובמצוות הקידוש. על עניינים הקשורים בכוס של ברכה – ובכלל זה כוס הקידוש).

מקורות: משנה, קידושין פ"א מ"ז; משנה, ברכות פ"ג מ"ג; בבלי ברכות כ ע"ב, ברכות נא ע"א-ע"ב. רמ"ג רשובסקי ור"צ שינובר, 'כוס הקידוש', 'יין לקידוש', ספר השבת, הוצאת מופת, נחלים, תשנ"ו, עמ' 167-151.

ספרים: רי"י פוקס, הליכות בת ישראל, ירושלים, תשד"ם; רי"י נויבירט, שמירת שבת כהלכתה, חלק ב, ירושלים, תשמ"ט, עמ' צ-קצא; ר"א הלוי, קידוש כהלכתו, ב"ב, תשמ"ט.

 

*** ***

***

 

ג. חובות הקורס

1.  אין דרישות קדם.

2. מטלות חובה: נוכחות במהלך הקורס, ומבחן אחד בסיומו - בהתאם להבהרות המפורטות להלן:

 

הבהרות - לגבי חובות הקורס

 

[1] לגבי הנוכחות

[א] שיעור בקורס הזה הוא מפגש פרונטאלי הנמשך שעה וחצי. ללא נוכחות ראויה ותקינה בשיעורים בקורס הזה, אין זכאות לעשיית המבחן בסיומו.

[ב] מותר להעדר עד שלושה שיעורים בלבד במהלך הקורס כולו - ללא הצדקה. אולם, מי שנעדר מעבר לכך, עליו מוטלת החובה לאשר או להצדיק זאת באופן המניח את הדעת - בפני המרצה, בכיתה, ולאחר השיעור.

[ג] היעדרות מעבר לשלושה שיעורים בקורס, ללא אישור או הצדקה, תחשב לנוכחות לא תקינה בקורס הזה.

 

2] לגבי המבחן

[א] עבודה - אין אפשרות לאשר עבודה במקום בחינה, והדרך היחידה למתן ציון בקורס הזה היא על ידי בחינה!

-- לכן: (1) מי שנכשל במבחן לא תאושר לו עבודה, וזאת גם מפני שעבודה היא מטלה גדולה, מורכבת וקשה הרבה יותר ממבחן. (2) לא תינתן שום עבודה או מטלה כדי "להשלים נקודות" למי שלא קיבל ציון עובר, כשם שלא תינתן שום עבודה או מטלה כדי "להוסיף נקודות" למי שקיבל ציון עובר.

 

[ב] המבחן - השאלות במבחן הן בסגנון "אמריקאי", ולקראת סוף הקורס, ניתן בכיתה תדריך יסודי ומפורט על המבחן - אופיו וטיבו, סוגי השאלות שבו, ושיטת הניקוד שלו.

 

[ג] הניקוד - שיטת הניקוד במבחן היא אחידה לכל הסטודנטים שבקורס. כלומר, אין כל הבדל בשיטת הניקוד בין סטודנט צעיר לבין מבוגר, בין בעל רקע לבין מחוסר רקע, בין הלומד לתואר ראשון לבין הלומד לתואר שני או שלישי. כמו כן, אין כל הבדל בין מי שעבורו זה הקורס הראשון לתואר לבין מי שעבורו זה הקורס האחרון לתואר!

    זאת ועוד, למתקשים בשפה העברית, ו/או למתקשים בלימוד החומר של הקורס ובשאלון המבחן, יהיו הסיבות לכך אשר יהיו - אין תוספת מיוחדת של נקודות!

 

[ד] מתן הציונים - בדרך כלל, ציוני המבחן (בכל מועדיו) ניתנים על ידי המרצה לא לפני שחלפו שבועיים מיום המבחן.

 

*** ***

***

 

ד. ביבליוגרפיה

1. חוברת הלימוד של הקורס.

 

2. המאמרים והספרים שמפורטים בצמוד לנושאים (לעיל בסעיף ב).

 

3. ספרות עזר ומחקר נוספת (קריאת רשות):

ר"י גרינברג, הדרך היהודית, החיים וההיסטוריה במעגל החגים, ירושלים, תשע"א.

הר' שמואל אבידור הכהן, לקראת שבת, ת"א, תשל"ז.

דבורה והרב מנחם הכהן, עורכים, חגים ומועדים, ה' חלקים, הוצאת כתר,  ירושלים, 1978-1979.

רי"ש זווין, המועדים בהלכה, ב' חלקים, מהד' מחודשת, ירושלים, תשמ"ג.

ר"צ כהן, מבנה לוח השנה, ב"ב, תשע"ד.

ר"א כי טוב, ספר התודעה, ג' כרכים, ירושלים, תשנ"ו.

R. Nathan Laufer, RENDEZVOUS with GOD, Revealing the Meaning of the Jewish Holidays and Their Mysterious Rituals, Maggid, Jerusalem, 2016.

יובל לוי, כעץ שתול על מים, מדרש חסידי על מועדי השנה, ירושלים, 2016.

י"ל ברוך וי"ט לוינסקי, ספר המועדים, ח' חלקים, ת"א, תש"ז-תשי"ז.

ר"י מדן, עורך, באר מרים - סדרה לחגים, ח' חלקים, ידיעות ספרים וישיבת הר עציון, אלון שבות, 2017-2011.

הרב ש' מן ההר ויהודה איזנברג, מועדים, מהד' מחודשת, ירושלים, תשנ"ט.

ר"נ נויבירט, לגעת בזמן, החגים כחוויה בעולם המדרש, ת"א, 2016.

י' נכט, ז' אפשטיין, י"ל ברוך, ספר השבת (בעריכת י"ל ברוך), ת"א, תשי"ב.

Rabbi Jonathan Sacks, Ceremony and Celebration, Introduction to the Holidays, Maggid Books, Jerusalem, 2017.

R. Sholom Smith, Rav Pam on the Festivals, Brooklyn, 2011.

י' רפל, קבלת שבת - שרים, מספרים ומשוחחים סביב שולחן השבת, הוצאת כנרת-זמורה-ביתן, אור יהודה, תשע"א.

רי"מ שטרן, מועדי השנה, ירושלים, תשנ"ו.

ר"ד שפרבר, מנהגי ישראל: מקורות ותולדות, ח' חלקים, ירושלים, תשמ"ט-תשס"ז.

י' תבורי, מועדי ישראל בתקופת המשנה והתלמוד, ירושלים, תשנ"ה.

 

 

4. חומר מחייב למבחנים:

1. הטקסטים הנלמדים מחוברת הלימוד של הקורס.

2. השיעורים בכיתת הלימוד.

3. פרק אחד או מאמר אחד מן הביבליוגרפיה (זו שנזכרת בפירוט השיעורים (לעיל בסעיף ב, או זו שנזכרת כאן בסעיף ד).

 

***

 

ה. דרכי התקשרות עם המרצה:

מייל: boaz.shpigel@biu.ac.il