שיטות מחקר - קיץ תשע"ח

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

 

                                                תאריך עדכון: 16.01.18

שם ומספר הקורס: שיטות מחקר-  93-003-30- תוכנית ניצבים

 

מרצה: ד"ר אמיר זילבר                 סוג הקורס: הרצאה

שנת לימודים:   תשע"ח                סמסטר: קיץ                   היקף שעות: 2 ש"ש

 

א. מטרות הקורס (מטרות על / מטרות ספציפיות):

הקורס יעסוק בעקרונות וצורת החשיבה המדעית, ובאבני הבניין של המחקר האמפירי, וכך יקנה לסטודנטים יכולות לתכנון ושיפוט של מחקרים אמפיריים.  

 

ב. תוכן הקורס: (רציונל, נושאים)

 

הקורס יתמקד בגישה הכמותית למחקר, הוא יעסוק במגוון נושאים הנוגעים לתכנון מחקר. במהלך הקורס ישולבו מגוון דוגמאות מחקריות להמחשת התכנים, תוך שימת דגש על חשיבה ביקורתית. פרקי הקורס יעסקו בעקרונות הגישה המדעית, בהגדרת משתנים ובתרגומם למדדים אמפיריים- מהימנים ותקפים, בהליכי דגימת הפרטים למחקר, ויתרונות ובחסרונות של שיטות חקירה שונות.

 

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (רשימה או טבלה כדוגמת המצ"ב)

 

מס' מפגש

נושא השיעור

פריטים ביבליוגרפיים

1-3

מבוא: גישות לרכישת ידע, עקרונות הגישה המדעית, הפילוסופיה של המדע.

נחמיאס, ד' ונחמיאס ח' (1982). פרק ראשון.

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 1.

4-5

תיאוריה, שאלות והשערות מחקר.

פופר, ק' (1977).

 

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 2.

6-7

משתנים: סולמות, סוגי משתנים ותפקידם במחקר (בלתי תלוי-תלוי, ממתן-מתווך), אופרציונליזציה של משתנים.

נחמיאס, ד' ונחמיאס ח' (1982). פרק שני.

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986).

8-9

שיטות דגימה, הטיות תגובה. תוקף חיצוני.

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 2.

10-12

מהימנות ותוקף של מדדים.

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 3.

נחמיאס, ד' ונחמיאס ח' (1982). פרק רביעי.

13

סוגי מחקר: מבוא.

 

14-15

התצפית

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 4.

16-17

הסקר: מערכי מחקר מתאמיים, סוגי שאלות, הטיות בניסוח שאלות (או שאלונים), בהעברתם, ובפירוש הממצאים.

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 5.

פוקס, ק' (2010). פרקים 6 ו-7

Schwarz, N., & Oyserman, D. (2001).

18-20

הניסוי: עקרונות, איומים על התוקף הפנימי, מחקרי מעבדה.

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 6.

Cozby, P. C. (2006). Chapter 4.           

21-22

מערכים דמויי ניסוי ומערכי מחקר נוספים.

בייט-מרום, ר' (2001). יחידה 6.

Cozby, P. C. (2006). Chapter 11.

23

אתיקה במחקר

Cozby, P. C. (2006). Chapter 3.

24-25

הגישה האיכותנית למחקר: עקרונות ושיטות

שקדי, א' (2003). פרק 1.

26-27

סיכום ואינטגרציה

 

 
 

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם:

 

 קורסים: סטטיסטיקה א'

           

 חובות / דרישות / מטלות:

 

נוכחות

חומרי קריאה

מטלות

 

מבחן שיתבסס על החומר שילמד בכיתה וחומרי הקריאה – 100% .

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

          ספרי הלימוד (textbooks) וספרי עזר נוספים:

 

בייט-מרום, ר' (2000). שיטות מחקר במדעי החברה. תל אביב: הוצאת האוניברסיטה הפתוחה

 

זמיר, ש' ובייט-מרום, ר' . הסקה סטטיסטית. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

נחמיאס, ד' ונחמיאס, ח' (1982). שיטות מחקר במדעי החברה. תל אביב: עם עובד.

 

פופר, ק' (1977) "מדע: השערות והפרכות". בתוך פילוסופיה של המדע, ספר מקורות. תל אביב: האוניברסיטה הפתוחה.

 

פוקס, ק' (2010). תשיגו לי את מינה צמח! על סקרים, מתמכרים ומבקרים. אור יהודה: כנרת, זמורה-

ביתן.

שקדי, א' (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני תיאוריה ויישום. תל-אביב: רמות.

 

Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986). The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: Conceptual, strategic, and statistical considerations. Journal of Personality and Social Psychology, 51, 1173-1182.

 

Cozby, P. C. (2006). Methods in behavioral research (9th Ed.) Boston:

            McGraw-Hill.                  

 

Mook, D. G. (1983). In defense of external invalidity. American Psychologist, 38, 379-387.

 

Schwarz, N., & Oyserman, D. (2001). Asking questions about behavior: Cognition, communication, and questionnaire construction. American Journal of Evaluation, 22, 127-160.