שיטות מחקר - קיץ תשע"ח

תואר: 
שנה: 

 

                                      תאריך עדכון: ינואר 2018

שם ומספר הקורס: 

שיטות מחקר 93.003.42

סוג הקורס: שיעור ותרגיל         שנת לימודים:  תשע"ח   סמסטר: קיץ שעות:  1.5

 

א. מטרות הקורס :

להקנות לסטודנט מושגים בסיסיים בשיטות מחקר, ולפתח מיומנויות בסיסיות בשיטות מחקר.

ב. תוכן הקורס:

הבנה והכרות עם סוגי ושלבי המחקר המדעי במדעי החברה ובעיותיו, על-מנת שהתלמיד יוכל לבצע ולדווח על עבודות מחקר באופן עצמאי.

    מהלך השיעורים: השיעור יערך במתכונת פרונטאלית. פגישות תרגול בנושא מרכיבי החיבור המדעי / דו"ח המחקר יתחילו לאחר כ 4-5 מפגשים.

 

    תכנית הוראה מפורטת:

נושא השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

 הערות

1

השיטה המדעית-מאפיינים ועקרונות

מדע .. / פופר

 

2

סקירת תהליך המחקר והגדרת מושגי יסוד בעבודה המדעית

ריפוי או פיתוי

פרק א'

פריט 6

3

הגדרת משתנים ותפקידם במחקר

יחידה 1

 

4

בעיית המחקר, תאוריה, משתנים והשערות

יחידה 1

 

5

תכנון מערך המחקר והיכרות עם סוגים שונים של מערכי מחקר

יחידה 2

 

6

קשר וסיבתיות

יחידה 2

פריט 5

7

אתיקה במחקר

יחידה 8

(תינתן הפניה לאתרי אינטרנט בנושא)

8

מערכים איכותיים / אנתרופולוגיה

יחידה 4

 

9

מדידה ומהימנות

יחידה 3

 

10

תוקף המדידה ובדיקות תוקף שונות

יחידה 3

 

11

הסקר

יחידה 5

 

12

השאלון

יחידה 5

 

13

מדידת עמדות ובניית סולמות

יחידה 5

 

14

שיטות שונות לאיסוף נתונים

יחידה 5

 

15

שיטות בהצגת נתונים. עיבודם וניתוחם, קשר סיבתי,

יחידה 6

 

16

הניסוי

יחידה 6

 

 

 

 

 

 

 

עד לשיעור החמישי יש להשלים קריאת יחידות 1-3 בקורס האוניברסיטה הפתוחה.

לקראת השיעורים על מחקר איכותי ואנתרופולוגי יש לקרוא את יחידה 4 של האו"פ.

נושא האתיקה במחקר יוגש בצרוף הפניה לאתרי אינטרנט ייעודיים.

ג. חובות הקורס:

 

     דרישות קדם: אין

 

 חובות / דרישות / מטלות: מבחן בסיום הקורס וכתיבת פרקים מתוך עבודה מחקרית

על סמך ניסוי בהשתתפות התלמידים.

 מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי): הציון ניתן על סמך ציון העבודות שינתנו במהלך הקורס (20%) והציון של מבחן הסיום (80%).

 

ד. ביבליוגרפיה: (חובה/רשות)

    

  1. פרקי הקריאה מתייחסים ליחידות הלמוד בספר של קורס שיטות מחקר במדעי החברה – האוניברסיטה הפתוחה.
  2. פרקים נבחרים מקורס זה ינתנו כקריאת חובה (יחדיה 4).
  3. ריפוי או פיתוי? רפואה אלטרנטיבית במבחן. סינג וארנסט. ידיעות אחרונות, ספרי עליית הגג, תל אביב 2009. פרק ראשון + ע' 87 – 102 מתוך הפרק השני.
  4. דיון בסוגי מחקר והשלכות על הבנת התוצאות -

Charles Ksir, Carl L Har. 2016. Correlation still does not imply causation – Schoeler, Tabea et al. Authors' reply The Lancet Psychiatry , Volume 3 , Issue 5 , 401 – 402.

  1. דיון בגבולות הניסוי וההכללה במדעי החברה –

Jim Manzi, 2010. What Social Science Does-and Doesn’t-Know. City journal.