אתיקה באכיפת החוק - קיץ תשע"ח

מרצה: 
תואר: 
שנה: 

                  תאריך עדכון:

שם ומספר הקורס:  אתיקה באכיפת החוק

סוג הקורס: שיעור

שנת לימודים:           תשע"ח        סמסטר:           קיץ                  היקף שעות:  2

 אתר הקורס באינטרנט:            ------------

 

 

א. מטרות הקורס

 

להקנות לסטודנטים גישה לעולם האתיקה בכלל וככל שמתייחסת למערכות אכיפת החוק בפרט. נדון בעולם האתיקה ובזיקה שבינה לעולם המשפט, החוק ונורמות התנהגות ומוסר. לחשוף את הסטודנטים לסוגיות המורכבות המאפיינות את יחסי הגומלין שבין אכיפת החוק למוסר, תוך  התמקדות בכללי האתיקה החלים על הגורמים השונים באכיפת החוק. הקורס יבקש להקנות לסטודנטים את הכלים להכריע בדילמות המוסריות המתעוררות במהלך אכיפת החוק.

 

ב. תוכן הקורס:

 

תורת האתיקה, האתיקה ביהדות, "טוהר המידות", ניגוד אינטרסים, שחיתות, סטייה מטוהר המידות, יסודות אכיפת החוק בישראל, מבנה ותפקוד הגופים

הפועלים לאכיפת החוק והאמצעים השונים העומדים לרשותם. אתיקה וטוהר המידות במשטרת ישראל ובמערכת הכליאה, הקוד האתי החל על נבחרי הציבור, השופטים, היועץ המשפטי לממשלה והתובעים מטעמו. הטמעה של אתיקה במערכות אכיפת החוק בעולם ובישראל ומנגנוני הפיקוח עליהם.

 

מהלך השיעורים: הרצאה פרונטלית בשיתוף קהל הסטודנטים, כאשר כל שיעור מלווה במצגת רלוונטית.

תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים: (משולב יחד עם הביבליוגרפיה)

 

 

ג. חובות הקורס:

 

            השתתפות חובה

            מרכיבי הציון הסופי (ציון מספרי / ציון עובר):מבחן סופי – 100%.

יתכן ודרישות נוספות תיווספנה לרשימה הביבליוגרפית במהלך הקורס.

 

 

ד. ביבליוגרפיה:

    תכנית הוראה מפורטת לכל השיעורים:

 

מס' השיעור

נושא השיעור

קריאה נדרשת

1 – 3

מבוא

אתיקה – מהי?

משפט ומוסר

 

 1. כשר, נ.  תורת המוסר - מבוא, אוניברסיטה משודרת (1995).
 2. פרידמן, ד. הרצחת וגם ירשת: משפט, מוסר וחברה בסיפורי המקרא, הוצאת דביר(2000)
 3. סטטמן, ד. דילמות מוסריות, מאגנס, האוניברסיטה העברית (1993).
 4. רינג, י. מוסר לשם מה?, ספרית פועלים (1999).
 5. ברנזון, צ. "משפט ומוסר", ספר ברנזון א (תשנ"ז), עמ' 176-169.

 

4 - 5

רשויות אכיפת החוק ויחסי הגומלין ביניהן - סקירה כללית

1.  זוסמן, מ. "בתי המשפט והרשות המחוקקת" משפטים ג (1971)עמ' 21

 

 

 

6

אכיפת החוק בחברה דמוקרטית

 1. גימשי, ד. מערכת הצדק בפלילים, אכיפת החוק בחברה דמוקרטית: פלס (2007).

 

7-8

הענישה הפלילית

 1. בזק, י. הענישה הפלילית, דרכיה ועקרונותיה, הוצאת דביר (1998).

9-10

טוהר המידות

שחיתות/ סטייה מטוהר מידות ושחיתות

 1. אדן, א. הטיפול המערכתי בתופעת אלימות שוטרים (דוח), ירושלים: משרד המשטרה, מבקר משרד המשטרה (1993)

11-12

אתיקה מקצועית וחיסיון

 1. זלצברגר ע. "על המקצועי, על המוסרי ועל מה שמעבר למשפט", משפט וממשל ה(2) ע' 409 (תש"ס).
 2. כשר, א. "מהי אתיקה מקצועית" (2005) www.mishkenot.org.il
 3. זמיר, י. אתיקה ומשפט, מבואות לאתיקה. ירושלים: מאגנס (עמ' 36-1)

 

13-14

הקוד האתי

הקוד האתי של צה"ל

http://www.law.idf.il/SIP_STORAGE/files/0/310.pdf

1. ביד"צ מר3/57/ תובע צבאי נ' רס"ן מלינקי ואח', פס"מ יז 90, עמ' 214-213.

 2. בג"ץ 4668/01 ח"כ יוסי שריד, יו"ר האופוזיציה וח"כ מוסי רז נגד ראש הממשלה, אריאל שרון ואהוד יתום

 3. בג"ץ 7195/08 אשרף אבו רחמה ואחרים נ' הפרקליט הצבאי הראשי ואחרים

15-17

אתיקה במנהל הציבורי

 1. דיוואר ד. "אתיקה ונשיאה באחריות", עיונים בביקורת המדינה, ירושלים, משרד מבקר המדינה,( 1996).
 2. ברק, א. "ניגודים אינטרסים במילוי תפקיד", משפטים י, (תש"מ),עמ' 16-11.
 3. ארבל ע. "אכיפת החוק על אנשי ציבור" משפטים ל עמ' 437 (תש"ט);
 4. Caiden, G.E., "The Problem of Ensuring the Public Accountability of  Public Officials," in: Jabbara, J.B. and Dwivedi, O.P (eds.), Public service Accountability, A Comparative Perspective (Kumarian press, Connecticut, 1989).

 

18-19

הקוד האתי של משטרת ישראל

 1. שחטר, ע. אתיקה במשטרת ישראל, אכ"א / מה"ד וקח"ר, (1998).
 2. גל, ש. "אתיקה בעבודת המשטרה". נכלל באתיקה במשטרת ישראל, אכ"א/ מה"ד וקח"ר (1998), עמ' 283-298.
 3. אמיר, מ. "משטרה, אתיקה ופיקוח". אצל ד. יזרעלי ונ. זהר, (עורכים), אתיקה ואחריות חברתית, עיונים ישראלים, צ'ריקובר מוציאים לאור, (2000). עמ' 116-83.
 4. פקודת המשטרה (נוסח חדש), תשל"א – 1971.

 

 

 

20-21

הקוד האתי של השב"ס

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-3783421,00.html

22

הקוד האתי של השופטים

 1. חוק יסוד השפיטה.
 2. כללי אתיקה לשופטים, תשס"ז- 2007.

 

23

הקוד האתי של היועץ המשפטי לממשלה ונציגיו

1. חוק לשכת עורכי-הדין, תשכ"א – 1961.

 

24

הקוד האתי של קציני המבחן

 

25-26

מנגנוני פיקוח ובקרה

בן-פורת, מ' ( 1999 ), נציב קבילות הציבור כמגן הדמוקרטיה, ספר תמיר. תל אביב, הוצאת בורסי, 43

 

  חקיקה:

 1. חוק העונשין, תשל"ז- 1977.
 2. חוק סדר הדין הפלילי (נוסח משולב), תשמ"ב- 1982.
 3. חוק לא תעמוד על דם רעך, התשנ"ח-1998.
 4. חוק שירות הציבור (מתנות), תש"ם-1979.
 5. חוק למניעת הטרדה מינית, תשנ"ח-1998.
 6. חוק בתי המשפט (נוסח משולב), תשמ"ד – 1984.
 7. סעיף 288, וסעיפים 290-297 לחוק העונשין, התשל"ז – 1977.

 

 חומר מחייב למבחנים:

 

כל החומר הלימודי שנלמד במהלך הקורס והסילבוס על כל עדכוניו באם נעשו במהלך הקורס.